Main Text

pg 61ΗΛΕΚΤΡΑ‎

Critical Apparatus Link 1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟϹ‎ Ὦ τοῦ ϲτρατηγήϲαντοϲ ἐν Τροίᾳ ποτὲ

2Ἀγαμέμνονοϲ παῖ, νῦν ἐκεῖνʼ ἔξεϲτί ϲοι

3παρόντι λεύϲϲειν, ὧν πρόθυμοϲ ἦϲθʼ ἀεί‎.

Link 4τὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργοϲ οὑπόθειϲ τόδε‎,

Critical Apparatus Link 5τῆϲ οἰϲτροπλῆγοϲ ἄλϲοϲ Ἰνάχου κόρηϲ·

6αὕτη δʼ, Ὀρέϲτα, τοῦ λυκοκτόνου θεοῦ

Link 7ἀγορὰ Λύκειοϲ· οὑξ ἀριϲτερᾶϲ δʼ ὅδε

8Ἥραϲ ὁ κλεινὸϲ ναόϲ· οἷ δʼ ἱκάνομεν‎,

Link 9φάϲκειν Μυκήναϲ τὰϲ πολυχρύϲουϲ ὁρᾶν‎,

Critical Apparatus Link 10πολύφθορόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε‎,

11ὅθεν ϲε πατρὸϲ ἐκ φόνων ἐγώ ποτε

12πρὸϲ ϲῆϲ ὁμαίμου καὶ καϲιγνήτηϲ λαβὼν

Critical Apparatus Link 13ἤνεγκα κἀξέϲωϲα κἀξεθρεψάμην

Link 14τοϲόνδʼ ἐϲ ἥβηϲ, πατρὶ τιμωρὸν φόνου‎.

15νῦν οὖν, Ὀρέϲτα καὶ ϲὺ φίλτατε ξένων

Critical Apparatus Link 16Πυλάδη, τί χρὴ δρᾶν ἐν τάχει βουλευτέον·

17ὡϲ ἡμὶν ἤδη λαμπρὸν ἡλίου ϲέλαϲ

18ἑῷα κινεῖ φθέγματʼ ὀρνίθων ϲαφῆ

19μέλαινά τʼ ἄϲτρων ἐκλέλοιπεν εὐφρόνη‎.

Critical Apparatus20πρὶν οὖν τινʼ ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν ϲτέγηϲ‎,

Critical Apparatus21ξυνάπτετον λόγοιϲιν· ὡϲ ἐνταῦθʼ‎ †ἐμὲν

22ἵνʼ οὐκέτʼ ὀκνεῖν καιρόϲ, ἀλλʼ ἔργων ἀκμή‎.

pg 62 Link 23

ΟΡΕϹΤΗϹ‎ ὦ φίλτατʼ ἀνδρῶν προϲπόλων, ὥϲ μοι ϲαφῆ

24ϲημεῖα φαίνειϲ ἐϲθλὸϲ εἰϲ ἡμᾶϲ γεγώϲ‎.

Link 25ὥϲπερ γὰρ ἵπποϲ εὐγενήϲ, κἂν ᾖ γέρων‎,

26ἐν τοῖϲι δεινοῖϲ θυμὸν οὐκ ἀπώλεϲεν‎,

Link 27ἀλλʼ ὀρθὸν οὖϲ ἵϲτηϲιν, ὡϲαύτωϲ δὲ ϲὺ

Critical Apparatus28ἡμᾶϲ τʼ ὀτρύνειϲ καὐτὸϲ ἐν πρώτοιϲ ἕπῃ‎.

29τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώϲω, ϲὺ δὲ

30ὀξεῖαν ἀκοὴν τοῖϲ ἐμοῖϲ λόγοιϲ διδούϲ‎,

31εἰ μή τι καιροῦ τυγχάνω, μεθάρμοϲον‎.

Link 32ἐγὼ γὰρ ἡνίχʼ ἱκόμην τὸ Πυθικὸν

Critical Apparatus Link 33μαντεῖον, ὡϲ μάθοιμʼ ὅτῳ τρόπῳ πατρὶ

34δίκαϲ ἀροίμην τῶν φονευϲάντων πάρα‎,

Critical Apparatus Link 35χρῇ μοι τοιαῦθʼ ὁ Φοῖβοϲ ὧν πεύϲῃ τάχα·

36ἄϲκευον αὐτὸν ἀϲπίδων τε καὶ ϲτρατοῦ

Critical Apparatus Link 37δόλοιϲι κλέψαι χειρὸϲ ἐνδίκου ϲφαγάϲ‎.

38ὅτʼ οὖν τοιόνδε χρηϲμὸν εἰϲηκούϲαμεν‎,

39ϲὺ μὲν μολών, ὅταν ϲε καιρὸϲ εἰϲάγῃ‎,

40δόμων ἔϲω τῶνδʼ, ἴϲθι πᾶν τὸ δρώμενον‎,

Critical Apparatus41ὅπωϲ ἂν εἰδὼϲ ἡμὶν ἀγγείλῃϲ ϲαφῆ‎.

Critical Apparatus42οὐ γάρ ϲε μὴ γήρᾳ τε καὶ χρόνῳ μακρῷ

Critical Apparatus43γνῶϲʼ, οὐδʼ ὑποπτεύϲουϲιν, ὧδʼ ἠνθιϲμένον‎.

Link 44λόγῳ δὲ χρῶ τοιῷδʼ, ὅτι ξένοϲ μὲν εἶ

Critical Apparatus45Φωκέωϲ παρʼ ἀνδρὸϲ Φανοτέωϲ ἥκων· ὁ γὰρ

46μέγιϲτοϲ αὐτοῖϲ τυγχάνει δορυξένων‎.

Critical Apparatus Link 47ἄγγελλε δʼ ὅρκον προϲτιθεὶϲ, ὁθούνεκα

Link 48τέθνηκʼ Ὀρέϲτηϲ ἐξ ἀναγκαίαϲ τύχηϲ‎,

49ἄθλοιϲι Πυθικοῖϲιν ἐκ τροχηλάτων

pg 6350δίφρων κυλιϲθείϲ· ὧδʼ ὁ μῦθοϲ ἑϲτάτω‎.

Link 51ἡμεῖϲ δὲ πατρὸϲ τύμβον, ὡϲ ἐφίετο‎,

Critical Apparatus Link 52λοιβαῖϲι πρῶτον καὶ καρατόμοιϲ χλιδαῖϲ

53ϲτέψαντεϲ, εἶτʼ ἄψορρον ἥξομεν πάλιν‎,

Link 54τύπωμα χαλκόπλευρον ἠρμένοι χεροῖν‎,

Critical Apparatus55ὃ καὶ ϲὺ θάμνοιϲ οἶϲθά που κεκρυμμένον‎,

Critical Apparatus56ὅπωϲ λόγῳ κλέπτοντεϲ ἡδεῖαν φάτιν

Critical Apparatus57φέρωμεν αὐτοῖϲ, τοὐμὸν ὡϲ ἔρρει δέμαϲ

58φλογιϲτὸν ἤδη καὶ κατηνθρακωμένον‎.

59τί γάρ με λυπεῖ τοῦθʼ, ὅταν λόγῳ θανὼν

60ἔργοιϲι ϲωθῶ κἀξενέγκωμαι κλέοϲ‎;

Critical Apparatus Link 61δοκῶ μέν, οὐδὲν ῥῆμα ϲὺν κέρδει κακόν‎.

62ἤδη γὰρ εἶδον πολλάκιϲ καὶ τοὺϲ ϲοφοὺϲ

Critical Apparatus63λόγῳ μάτην θνῄϲκονταϲ· εἶθʼ, ὅταν δόμουϲ

64ἔλθωϲιν αὖθιϲ, ἐκτετίμηνται πλέον·

Critical Apparatus65ὣϲ κἄμʼ ἐπαυχῶ τῆϲδε τῆϲ φήμηϲ ἄπο

Critical Apparatus Link 66δεδορκότʼ ἐχθροῖϲ ἄϲτρον ὣϲ λάμψειν ἔτι‎.

Link 67ἀλλʼ, ὦ πατρῴα γῆ θεοί τʼ ἐγχώριοι‎,

68δέξαϲθέ μʼ εὐτυχοῦντα ταῖϲδε ταῖϲ ὁδοῖϲ‎,

Link 69ϲύ τʼ, ὦ πατρῷον δῶμα· ϲοῦ γὰρ ἔρχομαι

Critical Apparatus Link 70δίκῃ καθαρτὴϲ πρὸϲ θεῶν ὡρμημένοϲ·

71καὶ μή μʼ ἄτιμον τῆϲδʼ ἀποϲτείλητε γῆϲ‎,

72ἀλλʼ ἀρχέπλουτον καὶ καταϲτάτην δόμων‎.

73εἴρηκα μέν νυν ταῦτα· ϲοὶ δʼ ἤδη, γέρον‎,

74τὸ ϲὸν μελέϲθω βάντι φρουρῆϲαι χρέοϲ‎.

Critical Apparatus75νὼ δʼ ἔξιμεν· καιρὸϲ γάρ, ὅϲπερ ἀνδράϲιν

76μέγιϲτοϲ ἔργου παντόϲ ἐϲτʼ ἐπιϲτάτηϲ‎.

pg 64 Link 77

ΗΛΕΚΤΡΑ‎ ἰώ μοί μοι δύϲτηνοϲ‎.

78

Πα‎. καὶ μὴν θυρῶν ἔδοξα προϲπόλων τινὸϲ

79ὑποϲτενούϲηϲ ἔνδον αἰϲθέϲθαι, τέκνον‎.

Critical Apparatus Link 80

Ορ‎. ἆρʼ ἐϲτὶν ἡ δύϲτηνοϲ Ἠλέκτρα; θέλειϲ

Critical Apparatus81μείνωμεν αὐτοῦ κἀπακούϲωμεν γόων‎;

Critical Apparatus Link 82

Πα‎. ἥκιϲτα. μηδὲν πρόϲθεν ἢ τὰ Λοξίου

Critical Apparatus83πειρώμεθʼ ἔρδειν κἀπὸ τῶνδʼ ἀρχηγετεῖν‎,

Critical Apparatus84πατρὸϲ χέοντεϲ λουτρά· ταῦτα γὰρ φέρειν

85νίκην τέ φημι καὶ κράτοϲ τῶν δρωμένων‎.

Link 86

Ηλ‎. ὦ φάοϲ ἁγνὸν

Critical Apparatus87καὶ γῆϲ ἰϲόμοιρʼ ἀήρ, ὥϲ μοι

88πολλὰϲ μὲν θρήνων ᾠδάϲ‎,

89πολλὰϲ δʼ ἀντήρειϲ ᾔϲθου

Critical Apparatus90ϲτέρνων πλαγὰϲ αἱμαϲϲομένων‎,

91ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφθῇ·

Critical Apparatus Link 92τὰ δὲ παννυχίδων κήδη ϲτυγεραὶ

Critical Apparatus93ξυνίϲαϲʼ εὐναὶ μογερῶν οἴκων‎,

94ὅϲα τὸν δύϲτηνον ἐμὸν θρηνῶ

95πατέρʼ, ὃν κατὰ μὲν βάρβαρον αἶαν

96φοίνιοϲ Ἄρηϲ οὐκ ἐξένιϲεν‎,

Link 97μήτηρ δʼ ἡμὴ χὠ κοινολεχὴϲ

98Αἴγιϲθοϲ ὅπωϲ δρῦν ὑλοτόμοι

99ϲχίζουϲι κάρα φονίῳ πελέκει‎.

100κοὐδεὶϲ τούτων οἶκτοϲ ἀπʼ ἄλληϲ

101ἢ ʼμοῦ φέρεται, ϲοῦ, πάτερ, οὕτωϲ

pg 65Critical Apparatus Link 102αἰκῶϲ οἰκτρῶϲ τε θανόντοϲ‎.

Link 103ἀλλʼ οὐ μὲν δὴ

104λήξω θρήνων ϲτυγερῶν τε γόων‎,

Critical Apparatus105ἔϲτʼ ἂν παμφεγγεῖϲ ἄϲτρων

Critical Apparatus106ῥιπάϲ, λεύϲϲω δὲ τόδʼ ἦμαρ‎,

Link 107μὴ οὐ τεκνολέτειρʼ ὥϲ τιϲ ἀηδὼν

Critical Apparatus108ἐπὶ κωκυτῷ τῶνδε πατρῴων

109πρὸ θυρῶν ἠχὼ πᾶϲι προφωνεῖν‎.

110ὦ δῶμʼ Ἀίδου καὶ Περϲεφόνηϲ‎,

Critical Apparatus Link 111ὦ χθόνιʼ Ἑρμῆ καὶ πότνιʼ Ἀρά‎,

Critical Apparatus112ϲεμναί τε θεῶν παῖδεϲ Ἐρινύεϲ‎,

Critical Apparatus113αἳ τοὺϲ ἀδίκωϲ θνῄϲκονταϲ ὁρᾶθʼ‎,

Critical Apparatus Link 114αἳ τοὺϲ εὐνὰϲ ὑποκλεπτομένουϲ‎,

Link 115ἔλθετʼ, ἀρήξατε, τείϲαϲθε πατρὸϲ

116φόνον ἡμετέρου‎,

Link 117καί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατʼ ἀδελφόν‎.

118μούνη γὰρ ἄγειν οὐκέτι ϲωκῶ

120λύπηϲ ἀντίρροπον ἄχθοϲ‎.

Critical Apparatus Link 121

ΧΟΡΟϹ‎ϲτρ. αʹ‎ ὦ παῖ παῖ δυϲτανοτάταϲ

122Ἠλέκτρα ματρόϲ, τίνʼ ἀεὶ

Critical Apparatus123λάϲκειϲ ὧδʼ ἀκόρεϲτον οἰμωγὰν

pg 66Critical Apparatus Link 124τὸν πάλαι ἐκ δολερᾶϲ ἀθεώτατα

125ματρὸϲ ἁλόντʼ ἀπάταιϲ Ἀγαμέμνονα

Critical Apparatus Link 126κακᾷ τε χειρὶ πρόδοτον; ὣϲ ὁ τάδε πορὼν

127ὄλοιτʼ, εἴ μοι θέμιϲ τάδʼ αὐδᾶν‎.

Critical Apparatus129

Ηλ‎. ὦ γενέθλα γενναίων‎,

Critical Apparatus130ἥκετʼ ἐμῶν καμάτων παραμύθιον·

131οἶδά τε καὶ ξυνίημι τάδʼ, οὔ τί με

Critical Apparatus132φυγγάνει, οὐδʼ ἐθέλω προλιπεῖν τόδε‎,

Critical Apparatus133μὴ οὐ τὸν ἐμὸν ϲτενάχειν πατέρʼ ἄθλιον‎.

134ἀλλʼ ὦ παντοίαϲ φιλότητοϲ ἀμειβόμεναι χάριν‎,

135ἐᾶτέ μʼ ὧδʼ ἀλύειν‎,

136αἰαῖ, ἱκνοῦμαι‎.

137

Χο‎.ἀντ. αʹ‎ ἀλλʼ οὔτοι τόν γʼ ἐξ Ἀίδα

138παγκοίνου λίμναϲ πατέρʼ ἀν-

Critical Apparatus139ϲτάϲειϲ οὔτε γόοιϲιν, οὐ λιταῖϲ·

140ἀλλʼ ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπʼ ἀμήχανον

141ἄλγοϲ ἀεὶ ϲτενάχουϲα διόλλυϲαι‎,

142ἐν οἷϲ ἀνάλυϲίϲ ἐϲτιν οὐδεμία κακῶν‎.

143τί μοι τῶν δυϲφόρων ἐφίῃ‎;

Critical Apparatus145

Ηλ‎. νήπιοϲ ὃϲ τῶν οἰκτρῶϲ

146οἰχομένων γονέων ἐπιλάθεται‎.

147ἀλλʼ ἐμέ γʼ ἁ ϲτονόεϲϲʼ ἄραρεν φρέναϲ‎,

Critical Apparatus148ἃ Ἴτυν αἰὲν Ἴτυν ὀλοφύρεται‎,

149ὄρνιϲ ἀτυζομένα, Διὸϲ ἄγγελοϲ‎.

Critical Apparatus150ἰὼ παντλάμων Νιόβα, ϲὲ δʼ ἔγωγε νέμω θεόν‎,

pg 67151ἅτʼ ἐν τάφῳ πετραίῳ‎,

Critical Apparatus152αἰαῖ, δακρύειϲ‎.

153

Χο‎.ϲτρ. βʹ‎ οὔτοι ϲοὶ μούνᾳ‎,

154τέκνον, ἄχοϲ ἐφάνη βροτῶν‎,

155πρὸϲ ὅ τι ϲὺ τῶν ἔνδον εἶ περιϲϲά‎,

Critical Apparatus156οἷϲ ὁμόθεν εἶ καὶ γονᾷ ξύναιμοϲ‎,

Critical Apparatus Link 157οἵα Χρυϲόθεμιϲ ζώει καὶ Ἰφιάναϲϲα‎,

158κρυπτᾷ τʼ ἀχέων ἐν ἥβᾳ

Critical Apparatus Link 160ὄλβιοϲ, ὃν ἁ κλεινὰ

161γᾶ ποτε Μυκηναίων

162δέξεται εὐπατρίδαν, Διὸϲ εὔφρονι

Critical Apparatus163βήματι μολόντα τάνδε γᾶν Ὀρέϲταν‎.

Critical Apparatus164

Ηλ‎. ὅν γʼ ἐγὼ ἀκάματα προϲμένουϲʼ ἄτεκνοϲ‎,

Link 165τάλαινʼ ἀνύμφευτοϲ αἰὲν οἰχνῶ‎,

Link 166δάκρυϲι μυδαλέα, τὸν ἀνήνυτον

Critical Apparatus168οἶτον ἔχουϲα κακῶν· ὁ δὲ λάθεται

Critical Apparatus Link 169ὧν τʼ ἔπαθʼ ὧν τʼ ἐδάη. τί γὰρ οὐκ ἐμοὶ

170ἔρχεται ἀγγελίαϲ ἀπατώμενον‎;

Critical Apparatus Link 171ἀεὶ μὲν γὰρ ποθεῖ‎,

172ποθῶν δʼ οὐκ ἀξιοῖ φανῆναι‎.

Critical Apparatus173

Χο‎.ἀντ. βʹ‎ θάρϲει μοι, θάρϲει‎,

Critical Apparatus174τέκνον. ἔτι μέγαϲ οὐρανῷ

175Ζεύϲ, ὃϲ ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύνει·

176ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον νέμουϲα

177μήθʼ οἷϲ ἐχθαίρειϲ ὑπεράχθεο μήτʼ ἐπιλάθου·

178χρόνοϲ γὰρ εὐμαρὴϲ θεόϲ‎.

pg 68Critical Apparatus180οὔτε γὰρ ὁ τὰν Κρῖϲαν

Critical Apparatus181βούνομον ἔχων ἀκτὰν

182παῖϲ Ἀγαμεμνονίδαϲ ἀπερίτροποϲ

183οὔθʼ ὁ παρὰ τὸν Ἀχέροντα θεὸϲ ἀνάϲϲων‎.

Link 185

Ηλ‎. ἀλλʼ ἐμὲ μὲν ὁ πολὺϲ ἀπολέλοιπεν ἤδη

Critical Apparatus186βίοτοϲ ἀνέλπιϲτον, οὐδʼ ἔτʼ ἀρκῶ·

Critical Apparatus Link 187ἅτιϲ ἄνευ τεκέων κατατάκομαι‎,

Link 188ἇϲ φίλοϲ οὔτιϲ ἀνὴρ ὑπερίϲταται‎,

Critical Apparatus Link 189ἀλλʼ ἁπερεί τιϲ ἔποικοϲ ἀναξία

190οἰκονομῶ θαλάμουϲ πατρόϲ, ὧδε μὲν

191ἀεικεῖ ϲὺν ϲτολᾷ‎,

Critical Apparatus192κεναῖϲ δʼ ἀμφίϲταμαι τραπέζαιϲ‎.

193

Χο‎.ϲτρ. γʹ‎ οἰκτρὰ μὲν νόϲτοιϲ αὐδά‎,

194οἰκτρὰ δʼ ἐν κοίταιϲ πατρῴαιϲ‎,

Critical Apparatus195ὅτε οἱ παγχάλκων ἀνταία

196γενύων ὡρμάθη πλαγά‎.

Critical Apparatus Link 197δόλοϲ ἦν ὁ φράϲαϲ, ἔροϲ ὁ κτείναϲ‎,

Critical Apparatus198δεινὰν δεινῶϲ προφυτεύϲαντεϲ

199μορφάν, εἴτʼ οὖν θεὸϲ εἴτε βροτῶν

200ἦν ὁ ταῦτα πράϲϲων‎.

201

Ηλ‎. ὦ παϲᾶν κείνα πλέον ἁμέρα

202ἐλθοῦϲʼ ἐχθίϲτα δή μοι·

203ὦ νύξ, ὦ δείπνων ἀρρήτων

Critical Apparatus204ἔκπαγλʼ ἄχθη·

pg 69Critical Apparatus Link 205τοῖϲ ἐμὸϲ ἴδε πατὴρ

Critical Apparatus206θανάτουϲ αἰκεῖϲ διδύμαιν χειροῖν‎,

207αἳ τὸν ἐμὸν εἷλον βίον

208πρόδοτον, αἵ μʼ ἀπώλεϲαν·

Link 209οἷϲ θεὸϲ ὁ μέγαϲ Ὀλύμπιοϲ

210ποίνιμα πάθεα παθεῖν πόροι‎,

211μήδε ποτʼ ἀγλαΐαϲ ἀποναίατο

212τοιάδʼ ἀνύϲαντεϲ ἔργα‎.

Critical Apparatus Link 213

Χο‎.ἀντ. γʹ‎ φράζου μὴ πόρϲω φωνεῖν‎.

214οὐ γνώμαν ἴϲχειϲ ἐξ οἵων

Critical Apparatus215τὰ παρόντʼ; οἰκείαϲ εἰϲ ἄταϲ

Critical Apparatus216ἐμπίπτειϲ οὕτωϲ αἰκῶϲ‎;

217πολὺ γάρ τι κακῶν ὑπερεκτήϲω‎,

Critical Apparatus218ϲᾷ δυϲθύμῳ τίκτουϲʼ αἰεὶ

Critical Apparatus219ψυχᾷ πολέμουϲ· τάδε—τοῖϲ δυνατοῖϲ

Critical Apparatus220οὐκ ἐριϲτά—τλᾶθι‎.

Critical Apparatus221

Ηλ‎. ἐν δεινοῖϲ δείνʼ ἠναγκάϲθην·

222ἔξοιδʼ, οὐ λάθει μʼ ὀργά‎.

223ἀλλʼ ἐν γὰρ δεινοῖϲ οὐ ϲχήϲω

Critical Apparatus224ταύταϲ ἄταϲ‎,

Critical Apparatus225ὄφρα με βίοϲ ἔχῃ‎.

Critical Apparatus226τίνι γάρ ποτʼ ἄν, ὦ φιλία γενέθλα‎,

pg 70227πρόϲφορον ἀκούϲαιμʼ ἔποϲ‎,

228τίνι φρονοῦντι καίρια‎;

229ἄνετέ μʼ ἄνετε παράγοροι‎.

230τάδε γὰρ ἄλυτα κεκλήϲεται·

Critical Apparatus Link 231οὐδέ ποτʼ ἐκ καμάτων ἀποπαύϲομαι

232ἀνάριθμοϲ ὧδε θρήνων‎.

233

Χο‎.ἐπ‎. ἀλλʼ οὖν εὐνοίᾳ γʼ αὐδῶ‎,

234μάτηρ ὡϲεί τιϲ πιϲτά‎,

235μὴ τίκτειν ϲʼ ἄταν ἄταιϲ‎.

Critical Apparatus236

Ηλ‎. καὶ τί μέτρον κακότατοϲ ἔφυ; φέρε‎,

237πῶϲ ἐπὶ τοῖϲ φθιμένοιϲ ἀμελεῖν καλόν‎;

Critical Apparatus238ἐν τίνι τοῦτʼ ἔβλαϲτʼ ἀνθρώπων‎;

239μήτʼ εἴην ἔντιμοϲ τούτοιϲ

240μήτʼ, εἴ τῳ πρόϲκειμαι χρηϲτῷ‎,

Critical Apparatus241ξυνναίοιμʼ εὔκηλοϲ, γονέων

242ἐκτίμουϲ ἴϲχουϲα πτέρυγαϲ

243ὀξυτόνων γόων‎.

Link 245εἰ γὰρ ὁ μὲν θανὼν γᾶ τε καὶ οὐδὲν ὢν

246κείϲεται τάλαϲ‎,

Link 247οἱ δὲ μὴ πάλιν

248δώϲουϲʼ ἀντιφόνουϲ δίκαϲ‎,

Critical Apparatus249ἔρροι τʼ ἂν αἰδὼϲ

250ἁπάντων τʼ εὐϲέβεια θνατῶν‎.

Link 251

Χο‎. ἐγὼ μέν, ὦ παῖ, καὶ τὸ ϲὸν ϲπεύδουϲʼ ἅμα

Link 252καὶ τοὐμὸν αὐτῆϲ ἦλθον· εἰ δὲ μὴ καλῶϲ

Critical Apparatus253λέγω, ϲὺ νίκα· ϲοὶ γὰρ ἑψόμεϲθʼ ἅμα‎.

254

Ηλ‎. αἰϲχύνομαι μέν, ὦ γυναῖκεϲ, εἰ δοκῶ

255πολλοῖϲι θρήνοιϲ δυϲφορεῖν ὑμῖν ἄγαν‎.

pg 71Critical Apparatus256ἀλλʼ ἡ βία γὰρ ταῦτʼ ἀναγκάζει με δρᾶν‎,

Critical Apparatus257ϲύγγνωτε. πῶϲ γάρ, ἥτιϲ εὐγενὴϲ γυνή‎,

258πατρῷʼ ὁρῶϲα πήματʼ, οὐ δρῴη τάδʼ ἄν‎,

259ἁγὼ κατʼ ἦμαρ καὶ κατʼ εὐφρόνην ἀεὶ

260θάλλοντα μᾶλλον ἢ καταφθίνονθʼ ὁρῶ‎;

Link 261ᾗ πρῶτα μὲν τὰ μητρόϲ, ἥ μʼ ἐγείνατο‎,

262ἔχθιϲτα ϲυμβέβηκεν· εἶτα δώμαϲιν

263ἐν τοῖϲ ἐμαυτῆϲ τοῖϲ φονεῦϲι τοῦ πατρὸϲ

Link 264ξύνειμι, κἀκ τῶνδʼ ἄρχομαι κἀκ τῶνδέ μοι

265λαβεῖν θʼ ὁμοίωϲ καὶ τὸ τητᾶϲθαι πέλει‎.

Link 266ἔπειτα ποίαϲ ἡμέραϲ δοκεῖϲ μʼ ἄγειν‎,

267ὅταν θρόνοιϲ Αἴγιϲθον ἐνθακοῦντʼ ἴδω

268τοῖϲιν πατρῴοιϲ, εἰϲίδω δʼ ἐϲθήματα

269φοροῦντʼ ἐκείνῳ ταὐτά, καὶ παρεϲτίουϲ

270ϲπένδοντα λοιβὰϲ ἔνθʼ ἐκεῖνον ὤλεϲεν‎,

Critical Apparatus Link 271ἴδω δὲ τούτων τὴν τελευταίαν ὕβριν‎,

Critical Apparatus Link 272τὸν αὐτοέντην ἡμὶν ἐν κοίτῃ πατρὸϲ

Link 273ξὺν τῇ ταλαίνῃ μητρί, μητέρʼ εἰ χρεὼν

274ταύτην προϲαυδᾶν τῷδε ϲυγκοιμωμένην·

Link 275ἡ δʼ ὧδε τλήμων ὥϲτε τῷ μιάϲτορι

Critical Apparatus276ξύνεϲτʼ, Ἐρινὺν οὔτινʼ ἐκφοβουμένη·

Critical Apparatus Link 277ἀλλʼ ὥϲπερ ἐγγελῶϲα τοῖϲ ποιουμένοιϲ‎,

Critical Apparatus278εὑροῦϲʼ ἐκείνην ἡμέραν, ἐν ᾗ τότε

Critical Apparatus279πατέρα τὸν ἀμὸν ἐκ δόλου κατέκτανεν‎,

280ταύτῃ χοροὺϲ ἵϲτηϲι καὶ μηλοϲφαγεῖ

281θεοῖϲιν ἔμμηνʼ ἱερὰ τοῖϲ ϲωτηρίοιϲ‎.

Critical Apparatus282ἐγὼ δʼ ὁρῶϲα δύϲμοροϲ κατὰ ϲτέγαϲ

Link 283κλαίω, τέτηκα, κἀπικωκύω πατρὸϲ

pg 72284τὴν δυϲτάλαιναν δαῖτʼ ἐπωνομαϲμένην

Critical Apparatus285αὐτὴ πρὸϲ αὐτήν· οὐδὲ γὰρ κλαῦϲαι πάρα

286τοϲόνδʼ ὅϲον μοι θυμὸϲ ἡδονὴν φέρει‎.

Link 287αὕτη γὰρ ἡ λόγοιϲι γενναία γυνὴ

288φωνοῦϲα τοιάδʼ ἐξονειδίζει κακά‎,

289"ὦ δύϲθεον μίϲημα, ϲοὶ μόνῃ πατὴρ

290τέθνηκεν; ἄλλοϲ δʼ οὔτιϲ ἐν πένθει βροτῶν‎;

Link 291κακῶϲ ὄλοιο, μηδέ ϲʼ ἐκ γόων ποτὲ

292τῶν νῦν ἀπαλλάξειαν οἱ κάτω θεοί."

293τάδʼ ἐξυβρίζει· πλὴν ὅταν κλύῃ τινὸϲ

Link 294ἥξοντʼ Ὀρέϲτην· τηνικαῦτα δʼ ἐμμανὴϲ

295βοᾷ παραϲτᾶϲʼ, "οὐ ϲύ μοι τῶνδʼ αἰτία‎;

Link 296οὐ ϲὸν τόδʼ ἐϲτὶ τοὔργον, ἥτιϲ ἐκ χερῶν

297κλέψαϲʼ Ὀρέϲτην τῶν ἐμῶν ὑπεξέθου‎;

Critical Apparatus Link 298ἀλλʼ ἴϲθι τοι τείϲουϲά γʼ ἀξίαν δίκην."

299τοιαῦθʼ ὑλακτεῖ, ϲὺν δʼ ἐποτρύνει πέλαϲ

Critical Apparatus Link 300ὁ κλεινὸϲ αὐτῇ ταὐτὰ νυμφίοϲ παρών‎,

301ὁ πάντʼ ἄναλκιϲ οὗτοϲ, ἡ πᾶϲα βλάβη‎,

302ὁ ϲὺν γυναιξὶ τὰϲ μάχαϲ ποιούμενοϲ‎.

Critical Apparatus Link 303ἐγὼ δʼ Ὀρέϲτην τῶνδε προϲμένουϲʼ ἀεὶ

304παυϲτῆρʼ ἐφήξειν ἡ τάλαινʼ ἀπόλλυμαι‎.

Critical Apparatus305μέλλων γὰρ ἀεὶ δρᾶν τι τὰϲ οὔϲαϲ τέ μου

Critical Apparatus306καὶ τὰϲ ἀπούϲαϲ ἐλπίδαϲ διέφθορεν‎.

Link 307ἐν οὖν τοιούτοιϲ οὔτε ϲωφρονεῖν, φίλαι‎,

308οὔτʼ εὐϲεβεῖν πάρεϲτιν· ἀλλʼ ἐν τοῖϲ κακοῖϲ

Critical Apparatus309πολλή ʼϲτʼ ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά‎.

Link 310

Χο‎. φέρʼ εἰπέ, πότερον ὄντοϲ Αἰγίϲθου πέλαϲ

311λέγειϲ τάδʼ ἡμῖν, ἢ βεβῶτοϲ ἐκ δόμων‎;

pg 73Critical Apparatus Link 312

Ηλ‎. ἦ κάρτα. μὴ δόκει μʼ ἄν, εἴπερ ἦν πέλαϲ‎,

Critical Apparatus313θυραῖον οἰχνεῖν· νῦν δʼ ἀγροῖϲι τυγχάνει‎.

Critical Apparatus Link 314

Χο‎. ἦ δὴ ἂν ἐγὼ θαρϲοῦϲα μᾶλλον ἐϲ λόγουϲ

315τοὺϲ ϲοὺϲ ἱκοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτʼ ἔχει‎.

Critical Apparatus316

Ηλ‎. ὡϲ νῦν ἀπόντοϲ ἱϲτόρει· τί ϲοι φίλον‎;

Link 317

Χο‎. καὶ δή ϲʼ ἐρωτῶ, τοῦ καϲιγνήτου τί φήϲ‎,

Link 318ἥξοντοϲ, ἢ μέλλοντοϲ; εἰδέναι θέλω‎.

Critical Apparatus Link 319

Ηλ‎. φηϲίν γε· φάϲκων δʼ οὐδὲν ὧν λέγει ποεῖ‎.

Critical Apparatus Link 320

Χο‎. φιλεῖ γὰρ ὀκνεῖν πρᾶγμʼ ἀνὴρ πράϲϲων μέγα‎.

321

Ηλ‎. καὶ μὴν ἔγωγʼ ἔϲωϲʼ ἐκεῖνον οὐκ ὄκνῳ‎.

322

Χο‎. θάρϲει· πέφυκεν ἐϲθλόϲ, ὥϲτʼ ἀρκεῖν φίλοιϲ‎.

323

Ηλ‎. πέποιθʼ, ἐπεί τἂν οὐ μακρὰν ἔζων ἐγώ‎.

Critical Apparatus324

Χο‎. μὴ νῦν ἔτʼ εἴπῃϲ μηδέν· ὡϲ δόμων ὁρῶ

Critical Apparatus Link 325τὴν ϲὴν ὅμαιμον, ἐκ πατρὸϲ ταὐτοῦ φύϲιν‎,

Link 326Χρυϲόθεμιν, ἔκ τε μητρόϲ, ἐντάφια χεροῖν

327φέρουϲαν, οἷα τοῖϲ κάτω νομίζεται‎.

Critical Apparatus Link 328

ΧΡΥϹΟΘΕΜΙϹ‎ τίνʼ αὖ ϲὺ τήνδε πρὸϲ θυρῶνοϲ ἐξόδοιϲ

329ἐλθοῦϲα φωνεῖϲ, ὦ καϲιγνήτη, φάτιν‎,

Link 330κοὐδʼ ἐν χρόνῳ μακρῷ διδαχθῆναι θέλειϲ

Critical Apparatus331θυμῷ ματαίῳ μὴ χαρίζεϲθαι κενά‎;

Critical Apparatus332καίτοι τοϲοῦτόν γʼ οἶδα κἀμαυτήν, ὅτι

333ἀλγῶ ʼπὶ τοῖϲ παροῦϲιν· ὥϲτʼ ἄν, εἰ ϲθένοϲ

334λάβοιμι, δηλώϲαιμʼ ἂν οἷʼ αὐτοῖϲ φρονῶ‎.

335νῦν δʼ ἐν κακοῖϲ μοι πλεῖν ὑφειμένῃ δοκεῖ‎,

336καὶ μὴ δοκεῖν μὲν δρᾶν τι, πημαίνειν δὲ μή‎.

pg 74Critical Apparatus337τοιαῦτα δʼ ἄλλα καὶ ϲὲ βούλομαι ποεῖν‎.

Link 338καίτοι τὸ μὲν δίκαιον οὐχ ᾗ ʼγὼ λέγω‎,

339ἀλλʼ ᾗ ϲὺ κρίνειϲ. εἰ δʼ ἐλευθέραν με δεῖ

340ζῆν, τῶν κρατούντων ἐϲτὶ πάντʼ ἀκουϲτέα‎.

Critical Apparatus341

Ηλ‎. δεινόν γέ ϲʼ οὖϲαν πατρὸϲ οὗ ϲὺ παῖϲ ἔφυϲ

Link 342κείνου λελῆϲθαι, τῆϲ δὲ τικτούϲηϲ μέλειν‎.

343ἅπαντα γάρ ϲοι τἀμὰ νουθετήματα

Critical Apparatus344κείνηϲ διδακτά, κοὐδὲν ἐκ ϲαυτήϲ λέγειϲ‎.

Critical Apparatus Link 345ἐπεί γʼ ἑλοῦ ϲὺ θἄτερʼ, ἢ φρονεῖν κακῶϲ‎,

346ἢ τῶν φίλων φρονοῦϲα μὴ μνήμην ἔχειν·

347ἥτιϲ λέγειϲ μὲν ἀρτίωϲ, ὡϲ εἰ λάβοιϲ

Critical Apparatus348ϲθένοϲ, τὸ τούτων μῖϲοϲ ἐκδείξειαϲ ἄν·

349ἐμοῦ δὲ πατρὶ πάντα τιμωρουμένηϲ

350οὔτε ξυνέρδειϲ τήν τε δρῶϲαν ἐκτρέπειϲ‎.

351οὐ ταῦτα πρὸϲ κακοῖϲι δειλίαν ἔχει‎;

352ἐπεὶ δίδαξον, ἢ μάθʼ ἐξ ἐμοῦ, τί μοι

353κέρδοϲ γένοιτʼ ἂν τῶνδε ληξάϲῃ γόων‎.

Critical Apparatus Link 354οὐ ζῶ; κακῶϲ μέν, οἶδʼ, ἐπαρκούντωϲ δʼ ἐμοί‎.

355λυπῶ δὲ τούτουϲ, ὥϲτε τῷ τεθνηκότι

356τιμὰϲ προϲάπτειν, εἴ τιϲ ἔϲτʼ ἐκεῖ χάριϲ‎.

357ϲὺ δʼ ἡμὶν ἡ μιϲοῦϲα μιϲεῖϲ μὲν λόγῳ‎,

358ἔργῳ δὲ τοῖϲ φονεῦϲι τοῦ πατρὸϲ ξύνει‎.

Critical Apparatus Link 359ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἄν ποτʼ, οὐδʼ εἴ μοι τὰ ϲὰ

Critical Apparatus360μέλλοι τιϲ οἴϲειν δῶρʼ, ἐφʼ οἷϲι νῦν χλιδᾷϲ‎,

361τούτοιϲ ὑπεικάθοιμι· ϲοὶ δὲ πλουϲία

362τράπεζα κείϲθω καὶ περιρρείτω βίοϲ‎.

Critical Apparatus363ἐμοὶ γὰρ ἔϲτω τοὐμὲ μὴ λυπεῖν μόνον

pg 75Critical Apparatus364βόϲκημα· τῆϲ ϲῆϲ δʼ οὐκ ἐρῶ τιμῆϲ λαχεῖν‎.

Link 365οὐδʼ ἂν ϲύ, ϲώφρων γʼ οὖϲα. νῦν δʼ ἐξὸν πατρὸϲ

Link 366πάντων ἀρίϲτου παῖδα κεκλήϲθαι, καλοῦ

367τῆϲ μητρόϲ. οὕτω γὰρ φανῇ πλείϲτοιϲ κακή‎,

368θανόντα πατέρα καὶ φίλουϲ προδοῦϲα ϲούϲ‎.

369

Χο‎. μηδὲν πρὸϲ ὀργὴν πρὸϲ θεῶν· ὡϲ τοῖϲ λόγοιϲ

370ἔνεϲτιν ἀμφοῖν κέρδοϲ, εἰ ϲὺ μὲν μάθοιϲ

Critical Apparatus371τοῖϲ τῆϲδε χρῆϲθαι, τοῖϲ δὲ ϲοῖϲ αὕτη πάλιν‎.

372

Χρ‎. ἐγὼ μέν, ὦ γυναῖκεϲ, ἠθάϲ εἰμί πωϲ

Critical Apparatus373τῶν τῆϲδε μύθων· οὐδʼ ἂν ἐμνήϲθην ποτέ‎,

374εἰ μὴ κακὸν μέγιϲτον εἰϲ αὐτὴν ἰὸν

Critical Apparatus375ἤκουϲʼ, ὃ ταύτην τῶν μακρῶν ϲχήϲει γόων‎.

376

Ηλ‎. φέρʼ εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εἰ γὰρ τῶνδέ μοι

377μεῖζόν τι λέξειϲ, οὐκ ἂν ἀντείποιμʼ ἔτι‎.

Critical Apparatus378

Χρ‎. ἀλλʼ ἐξερῶ ϲοι πᾶν ὅϲον κάτοιδʼ ἐγώ‎.

Critical Apparatus Link 379μέλλουϲι γάρ ϲʼ, εἰ τῶνδε μὴ λήξειϲ γόων‎,

Critical Apparatus380ἐνταῦθα πέμψειν ἔνθα μή ποθʼ ἡλίου

Critical Apparatus381φέγγοϲ προϲόψῃ, ζῶϲα δʼ ἐν κατηρεφεῖ

Critical Apparatus382ϲτέγῃ χθονὸϲ τῆϲδʼ ἐκτὸϲ ὑμνήϲειϲ κακά‎.

Critical Apparatus383πρὸϲ ταῦτα φράζου, καί με μή ποθʼ ὕϲτερον

384παθοῦϲα μέμψῃ. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν‎.

Critical Apparatus385

Ηλ‎. ἦ ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποεῖν‎;

386

Χρ‎. μάλιϲθʼ· ὅταν περ οἴκαδʼ Αἴγιϲθοϲ μόλῃ‎.

Link 387

Ηλ‎. ἀλλʼ ἐξίκοιτο τοῦδέ γʼ οὕνεκʼ ἐν τάχει‎.

Link 388

Χρ‎. τίνʼ, ὦ τάλαινα, τόνδʼ ἐπηράϲω λόγον‎;

pg 76 Link 389

Ηλ‎. ἐλθεῖν ἐκεῖνον, εἴ τι τῶνδε δρᾶν νοεῖ‎.

390ὅπωϲ πάθῃϲ τί χρῆμα; ποῦ ποτʼ εἶ φρενῶν‎;

391

Ηλ‎. ὅπωϲ ἀφʼ ὑμῶν ὡϲ προϲώτατʼ ἐκφύγω‎.

392

Χρ‎. βίου δὲ τοῦ παρόντοϲ οὐ μνείαν ἔχειϲ‎;

393

Ηλ‎. καλὸϲ γὰρ οὑμὸϲ βίοτοϲ ὥϲτε θαυμάϲαι‎.

394

Χρ‎. ἀλλʼ ἦν ἄν, εἰ ϲύ γʼ εὖ φρονεῖν ἠπίϲταϲο‎.

395

Ηλ‎. μή μʼ ἐκδίδαϲκε τοῖϲ φίλοιϲ εἶναι κακήν‎.

Critical Apparatus396

Χρ‎. ἀλλʼ οὐ διδάϲκω· τοῖϲ κρατοῦϲι δʼ εἰκαθεῖν‎.

397

Ηλ‎. ϲὺ ταῦτα θώπευʼ· οὐκ ἐμοὺϲ τρόπουϲ λέγειϲ‎.

398

Χρ‎. καλόν γε μέντοι μὴ ξ̓ ἀβουλίαϲ πεϲεῖν‎.

Critical Apparatus399

Ηλ‎. πεϲούμεθʼ, εἰ χρή, πατρὶ τιμωρούμενοι‎.

400

Χρ‎. πατὴρ δὲ τούτων, οἶδα, ϲυγγνώμην ἔχει‎.

401

Ηλ‎. ταῦτʼ ἐϲτὶ τἄπη πρὸϲ κακῶν ἐπαινέϲαι‎.

Link 402

Χρ‎. ϲὺ δʼ οὐχὶ πείϲῃ καὶ ϲυναινέϲειϲ ἐμοί‎;

Critical Apparatus Link 403

Ηλ‎. οὐ δῆτα. μή πω νοῦ τοϲόνδʼ εἴην κενή‎.

404

Χρ‎. χωρήϲομαί τἄρʼ οἷπερ ἐϲτάλην ὁδοῦ‎.

Critical Apparatus405

Ηλ‎. ποῖ δʼ ἐμπορεύῃ; τῷ φέρειϲ τάδʼ ἔμπυρα‎;

406

Χρ‎. μήτηρ με πέμπει πατρὶ τυμβεῦϲαι χοάϲ‎.

Link 407

Ηλ‎. πῶϲ εἶπαϲ; ἦ τῷ δυϲμενεϲτάτῳ βροτῶν‎;

Critical Apparatus408

Χρ‎. ὃν ἔκτανʼ αὐτή· τοῦτο γὰρ λέξαι θέλειϲ‎.

Critical Apparatus Link 409

Ηλ‎. ἐκ τοῦ φίλων πειϲθεῖϲα; τῷ τοῦτʼ ἤρεϲεν‎;

Link 410

Χρ‎. ἐκ δείματόϲ του νυκτέρου, δοκεῖν ἐμοί‎.

Link 411

Ηλ‎. ὦ θεοὶ πατρῷοι, ϲυγγένεϲθέ γʼ ἀλλὰ νῦν‎.

412

Χρ‎. ἔχειϲ τι θάρϲοϲ τοῦδε τοῦ τάρβουϲ πέρι‎;

Critical Apparatus413

Ηλ‎. εἴ μοι λέγοιϲ τὴν ὄψιν, εἴποιμʼ ἂν τότε‎.

Critical Apparatus414

Χρ‎. ἀλλʼ οὐ κάτοιδα πλὴν ἐπὶ ϲμικρὸν φράϲαι‎.

Critical Apparatus415

Ηλ‎. λέγʼ ἀλλὰ τοῦτο. πολλά τοι ϲμικροὶ λόγοι

416ἔϲφηλαν ἤδη καὶ κατώρθωϲαν βροτούϲ‎.

pg 77 Link 417

Χρ‎. λόγοϲ τιϲ αὐτήν ἐϲτιν εἰϲιδεῖν πατρὸϲ

418τοῦ ϲοῦ τε κἀμοῦ δευτέραν ὁμιλίαν

Critical Apparatus419ἐλθόντοϲ ἐϲ φῶϲ· εἶτα τόνδʼ ἐφέϲτιον

420πῆξαι λαβόντα ϲκῆπτρον οὑφόρει ποτὲ

Critical Apparatus Link 421αὐτόϲ, τανῦν δʼ Αἴγιϲθοϲ· ἔκ τε τοῦδʼ ἄνω

Critical Apparatus422βλαϲτεῖν βρύοντα θαλλόν, ᾧ κατάϲκιον

423πᾶϲαν γενέϲθαι τὴν Μυκηναίων χθόνα‎.

Critical Apparatus424τοιαῦτά του παρόντοϲ, ἡνίχʼ Ἡλίῳ

Critical Apparatus425δείκνυϲι τοὔναρ, ἔκλυον ἐξηγουμένου‎.

426πλείω δὲ τούτων οὐ κάτοιδα, πλὴν ὅτι

Critical Apparatus427πέμπει μʼ ἐκείνη τοῦδε τοῦ φόβου χάριν‎.

Critical Apparatus Link 428[πρόϲ νυν θεῶν ϲε λίϲϲομαι τῶν ἐγγενῶν

429ἐμοὶ πιθέϲθαι μηδʼ ἀβουλίᾳ πεϲεῖν·

Critical Apparatus430εἰ γὰρ μʼ ἀπώϲῃ, ϲὺν κακῷ μέτει πάλιν.]

431

Ηλ‎. ἀλλʼ, ὦ φίλη, τούτων μὲν ὧν ἔχειϲ χεροῖν

432τύμβῳ προϲάψῃϲ μηδέν· οὐ γάρ ϲοι θέμιϲ

Critical Apparatus433οὐδʼ ὅϲιον ἐχθρᾶϲ ἀπὸ γυναικὸϲ ἱϲτάναι

434κτερίϲματʼ οὐδὲ λουτρὰ προϲφέρειν πατρί·

Critical Apparatus Link 435ἀλλʼ ἢ πνοαῖϲιν ἢ βαθυϲκαφεῖ κόνει

Critical Apparatus436κρύψον νιν, ἔνθα μή ποτʼ εἰϲ εὐνὴν πατρὸϲ

Link 437τούτων πρόϲειϲι μηδέν· ἀλλʼ ὅταν θάνῃ‎,

Link 438κειμήλιʼ αὐτῇ ταῦτα ϲῳζέϲθω κάτω‎.

Critical Apparatus439ἀρχὴν δʼ ἄν, εἰ μὴ τλημονεϲτάτη γυνὴ

Critical Apparatus440παϲῶν ἔβλαϲτε, τάϲδε δυϲμενεῖϲ χοὰϲ

441οὐκ ἄν ποθʼ ὅν γʼ ἔκτεινε τῷδʼ ἐπέϲτεφε‎.

pg 78442ϲκέψαι γὰρ εἴ ϲοι προϲφιλῶϲ αὐτῇ δοκεῖ

Critical Apparatus443γέρα τάδʼ οὑν τάφοιϲι δέξεϲθαι νέκυϲ

444ὑφʼ ἧϲ θανὼν ἄτιμοϲ ὥϲτε δυϲμενὴϲ

Critical Apparatus Link 445ἐμαϲχαλίϲθη κἀπὶ λουτροῖϲιν κάρᾳ

446κηλῖδαϲ ἐξέμαξεν. ἆρα μὴ δοκεῖϲ

447λυτήριʼ αὐτῇ ταῦτα τοῦ φόνου φέρειν‎;

448οὐκ ἔϲτιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέθεϲ· ϲὺ δὲ

Critical Apparatus Link 449τεμοῦϲα κρατὸϲ βοϲτρύχων ἄκραϲ φόβαϲ

450κἀμοῦ ταλαίνηϲ, ϲμικρὰ μὲν τάδʼ, ἀλλʼ ὅμωϲ

Critical Apparatus451ἅχω, δὸϲ αὐτῷ, τήνδε λιπαρῆ τρίχα

452καὶ ζῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖϲ ἠϲκημένον‎.

Link 453αἰτοῦ δὲ προϲπίτνουϲα γῆθεν εὐμενῆ

454ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰϲ ἐχθροὺϲ μολεῖν‎,

455καὶ παῖδʼ Ὀρέϲτην ἐξ ὑπερτέραϲ χερὸϲ

Link 456ἐχθροῖϲιν αὐτοῦ ζῶντʼ ἐπεμβῆναι ποδί‎,

457ὅπωϲ τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραιϲ

458χερϲὶ ϲτέφωμεν ἢ τανῦν δωρούμεθα‎.

Critical Apparatus459οἶμαι μὲν οὖν, οἶμαί τι κἀκείνῳ μέλειν

Critical Apparatus460πέμψαι τάδʼ αὐτῇ δυϲπρόϲοπτʼ ὀνείρατα·

461ὅμωϲ δʼ, ἀδελφή, ϲοί θʼ ὑπούργηϲον τάδε

Link 462ἐμοί τʼ ἀρωγά, τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν

Critical Apparatus463πάντων, ἐν Ἅιδου κειμένῳ κοινῷ πατρί‎.

464

Χο‎. πρὸϲ εὐϲέβειαν ἡ κόρη λέγει· ϲὺ δέ‎,

465εἰ ϲωφρονήϲειϲ, ὦ φίλη, δράϲειϲ τάδε‎.

Critical Apparatus466

Χρ‎. δράϲω· τὸ γὰρ δίκαιον οὐκ ἔχει λόγον

467δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλʼ ἐπιϲπεύδει τὸ δρᾶν‎.

Link 468πειρωμένῃ δὲ τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ

469ϲιγὴ παρʼ ὑμῶν πρὸϲ θεῶν ἔϲτω, φίλαι·

pg 79470ὡϲ εἰ τάδʼ ἡ τεκοῦϲα πεύϲεται, πικρὰν

471δοκῶ με πεῖραν τήνδε τολμήϲειν ἔτι‎.

Critical Apparatus472

Χο‎.ϲτρ‎. εἰ μὴ ʼγὼ παράφρων μάντιϲ ἔφυν καὶ

473γνώμαϲ λειπομένα ϲοφᾶϲ‎,

475εἶϲιν ἁ πρόμαντιϲ

476Δίκα, δίκαια φερομένα χεροῖν κράτη·

477μέτειϲιν, ὦ τέκνον, οὐ μακροῦ χρόνου‎.

Critical Apparatus478ὕπεϲτί μοι θάρϲοϲ

Critical Apparatus480ἁδυπνόων κλύουϲαν

481ἀρτίωϲ ὀνειράτων‎.

Critical Apparatus482οὐ γάρ ποτʼ ἀμναϲτεῖ γʼ ὁ φύ-

Critical Apparatus483ϲαϲ ϲʼ Ἑλλάνων ἄναξ‎,

Critical Apparatus484οὐδʼ ἁ παλαιὰ χαλκόπλη-

Critical Apparatus485κτοϲ ἀμφήκηϲ γένυϲ‎,

Critical Apparatus487ἅ νιν κατέπεφνεν αἰϲχίϲταιϲ ἐν αἰκείαιϲ‎.

Critical Apparatus489ἀντ‎.   ἥξει καὶ πολύπουϲ καὶ πολύχειρ ἁ

Link 490δεινοῖϲ κρυπτομένα λόχοιϲ

Critical Apparatus491χαλκόπουϲ Ἐρινύϲ‎.

Critical Apparatus Link 492ἄλεκτρʼ ἄνυμφα γὰρ ἐπέβα μιαιφόνων

Link 493γάμων ἁμιλλήμαθʼ οἷϲιν οὐ θέμιϲ‎.

Critical Apparatus495πρὸ τῶνδέ τοι θάρϲοϲ

Critical Apparatus496μήποτε μήποθʼ ἡμῖν

Critical Apparatus Link 497ἀψεγὲϲ πελᾶν τέραϲ

498τοῖϲ δρῶϲι καὶ ϲυνδρῶϲιν. ἤ-

pg 80499τοι μαντεῖαι βροτῶν

οὐκ εἰϲὶν ἐν δεινοῖϲ ὀνεί-

500ροιϲ οὐδʼ ἐν θεϲφάτοιϲ‎,

501εἰ μὴ τόδε φάϲμα νυκτὸϲ εὖ καταϲχήϲει‎.

502ἐπ‎.   ὦ Πέλοποϲ ἁ πρόϲθεν

505πολύπονοϲ ἱππεία‎,

Critical Apparatus506ὡϲ ἔμολεϲ αἰανὴϲ

507τᾷδε γᾷ‎.

508εὖτε γὰρ ὁ ποντιϲθεὶϲ

509Μυρτίλοϲ ἐκοιμάθη‎,

510παγχρύϲων δίφρων

Critical Apparatus511δυϲτάνοιϲ αἰκείαιϲ

Critical Apparatus512πρόρριζοϲ ἐκριφθείϲ‎,

Critical Apparatus Link 513οὔ τί πω

Critical Apparatus514ἔλιπεν ἐκ τοῦδʼ οἴκου

Critical Apparatus Link 515πολύπονοϲ αἰκεία‎.

Critical Apparatus Link 516

ΚΛΥΤΑΙΜΗϹΤΡΑ‎ ἀνειμένη μέν, ὡϲ ἔοικαϲ, αὖ ϲτρέφῃ‎.

Critical Apparatus Link 517οὐ γὰρ πάρεϲτʼ Αἴγιϲθοϲ, ὅϲ ϲʼ ἐπεῖχʼ ἀεὶ

Critical Apparatus518μή τοι θυραίαν γʼ οὖϲαν αἰϲχύνειν φίλουϲ·

519νῦν δʼ ὡϲ ἄπεϲτʼ ἐκεῖνοϲ, οὐδὲν ἐντρέπῃ

520ἐμοῦ γε· καίτοι πολλὰ πρὸϲ πολλούϲ με δὴ

Critical Apparatus521ἐξεῖπαϲ ὡϲ θραϲεῖα καὶ πέρα δίκηϲ

522ἄρχω, καθυβρίζουϲα καὶ ϲὲ καὶ τὰ ϲά‎.

Link 523ἐγὼ δʼ ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω, κακῶϲ δέ ϲε

524λέγω κακῶϲ κλύουϲα πρὸϲ ϲέθεν θαμά‎.

525πατὴρ γάρ, οὐδὲν ἄλλο, ϲοὶ πρόϲχημʼ ἀεί‎,

pg 81 Link 526ὡϲ ἐξ ἐμοῦ τέθνηκεν. ἐξ ἐμοῦ· καλῶϲ

527ἔξοιδα· τῶνδʼ ἄρνηϲιϲ οὐκ ἔνεϲτί μοι‎.

Critical Apparatus Link 528ἡ γὰρ Δίκη νιν εἷλεν, οὐκ ἐγὼ μόνη‎,

529ᾗ χρῆν ϲʼ ἀρήγειν, εἰ φρονοῦϲʼ ἐτύγχανεϲ‎.

Critical Apparatus Link 530ἐπεὶ πατὴρ οὗτοϲ ϲόϲ, ὃν θρηνεῖϲ ἀεί‎,

531τὴν ϲὴν ὅμαιμον μοῦνοϲ Ἑλλήνων ἔτλη

532θῦϲαι θεοῖϲιν, οὐκ ἴϲον καμὼν ἐμοὶ

Critical Apparatus533λύπηϲ, ὅτʼ ἔϲπειρʼ, ὥϲπερ ἡ τίκτουϲʼ ἐγώ‎.

Critical Apparatus534εἶἑν· δίδαξον δή με‎ 〈τοῦτο‎〉· τοῦ χάριν

535ἔθυϲεν αὐτήν; πότερον Ἀργείων ἐρεῖϲ‎;

Critical Apparatus536ἀλλʼ οὐ μετῆν αὐτοῖϲι τήν γʼ ἐμὴν κτανεῖν‎.

537ἀλλʼ ἀντʼ ἀδελφοῦ δῆτα Μενέλεω κτανὼν

538τἄμʼ οὐκ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώϲειν δίκην‎;

539πότερον ἐκείνῳ παῖδεϲ οὐκ ἦϲαν διπλοῖ‎,

Critical Apparatus540οὓϲ τῆϲδε μᾶλλον εἰκὸϲ ἦν θνῄϲκειν, πατρὸϲ

541καὶ μητρὸϲ ὄνταϲ, ἧϲ ὁ πλοῦϲ ὅδʼ ἦν χάριν‎;

542ἢ τῶν ἐμῶν Ἅιδηϲ τινʼ ἵμερον τέκνων

543ἢ τῶν ἐκείνηϲ ἔϲχε δαίϲαϲθαι πλέον‎;

544ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ

545παίδων πόθοϲ παρεῖτο, Μενέλεω δʼ ἐνῆν‎;

546οὐ ταῦτʼ ἀβούλου καὶ κακοῦ γνώμην πατρόϲ‎;

547δοκῶ μέν, εἰ καὶ ϲῆϲ δίχα γνώμηϲ λέγω‎.

Link 548φαίη δʼ ἂν ἡ θανοῦϲά γʼ, εἰ φωνὴν λάβοι‎.

549ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ εἰμὶ τοῖϲ πεπραγμένοιϲ

550δύϲθυμοϲ· εἰ δὲ ϲοὶ δοκῶ φρονεῖν κακῶϲ‎,

551γνώμην δικαίαν ϲχοῦϲα τοὺϲ πέλαϲ ψέγε‎.

552

Ηλ‎. ἐρεῖϲ μὲν οὐχὶ νῦν γέ μʼ ὡϲ ἄρξαϲά τι

553λυπηρὸν εἶτα ϲοῦ τάδʼ ἐξήκουϲʼ ὕπο·

Critical Apparatus554ἀλλʼ ἢν ἐφῇϲ μοι, τοῦ τεθνηκότοϲ θʼ ὕπερ

pg 82555λέξαιμʼ ἂν ὀρθῶϲ τῆϲ καϲιγνήτηϲ θʼ ὁμοῦ‎.

Critical Apparatus556

Κλ‎. καὶ μὴν ἐφίημʼ· εἰ δέ μʼ ὧδʼ ἀεὶ λόγουϲ

557ἐξῆρχεϲ, οὐκ ἂν ἦϲθα λυπηρὰ κλύειν‎.

Link 558

Ηλ‎. καὶ δὴ λέγω ϲοι. πατέρα φὴϲ κτεῖναι. τίϲ ἂν

559τούτου λόγοϲ γένοιτʼ ἂν αἰϲχίων ἔτι‎,

Critical Apparatus560εἴτʼ οὖν δικαίωϲ εἴτε μή; λέξω δέ ϲοι‎,

Critical Apparatus561ὡϲ οὐ δίκῃ γʼ ἔκτειναϲ, ἀλλά ϲʼ ἔϲπαϲεν

Link 562πειθὼ κακοῦ πρὸϲ ἀνδρόϲ, ᾧ τανῦν ξύνει‎.

Link 563ἐροῦ δὲ τὴν κυναγὸν Ἄρτεμιν τίνοϲ

Critical Apparatus564ποινὰϲ τὰ πολλὰ πνεύματʼ ἔϲχʼ ἐν Αὐλίδι·

565ἢ ʼγὼ φράϲω· κείνηϲ γὰρ οὐ θέμιϲ μαθεῖν‎.

Link 566πατήρ ποθʼ οὑμόϲ, ὡϲ ἐγὼ κλύω, θεᾶϲ

567παίζων κατʼ ἄλϲοϲ ἐξεκίνηϲεν ποδοῖν

568ϲτικτὸν κεράϲτην ἔλαφον, οὗ κατὰ ϲφαγὰϲ

569ἐκκομπάϲαϲ ἔποϲ τι τυγχάνει βαλών‎.

570κἀκ τοῦδε μηνίϲαϲα Λητῴα κόρη

Critical Apparatus571κατεῖχʼ Ἀχαιούϲ, ἕωϲ πατὴρ ἀντίϲταθμον

Critical Apparatus572τοῦ θηρὸϲ ἐκθύϲειε τὴν αὑτοῦ κόρην‎.

573ὧδʼ ἦν τὰ κείνηϲ θύματʼ· οὐ γὰρ ἦν λύϲιϲ

574ἄλλη ϲτρατῷ πρὸϲ οἶκον οὐδʼ εἰϲ Ἴλιον‎.

Critical Apparatus575ἀνθʼ ὧν βιαϲθεὶϲ πολλά τʼ ἀντιβὰϲ μόλιϲ

576ἔθυϲεν αὐτήν, οὐχὶ Μενέλεω χάριν‎.

Link 577εἰ δʼ οὖν, ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ ϲόν, κεῖνον θέλων

Link 578ἐπωφελῆϲαι ταῦτʼ ἔδρα, τούτου θανεῖν

Link 579χρῆν αὐτὸν οὕνεκʼ ἐκ ϲέθεν; ποίῳ νόμῳ‎;

Link 580ὅρα τιθεῖϲα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖϲ

Critical Apparatus581μὴ πῆμα ϲαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τίθηϲ‎.

Link 582εἰ γὰρ κτενοῦμεν ἄλλον ἀντʼ ἄλλου, ϲύ τοι

pg 83Critical Apparatus583πρώτη θάνοιϲ ἄν, εἰ δίκηϲ γε τυγχάνοιϲ‎.

Critical Apparatus584ἀλλʼ εἰϲόρα μὴ ϲκῆψιν οὐκ οὖϲαν τίθηϲ‎.

Link 585εἰ γὰρ θέλειϲ, δίδαξον ἀνθʼ ὅτου τανῦν

586αἴϲχιϲτα πάντων ἔργα δρῶϲα τυγχάνειϲ‎,

Link 587ἥτιϲ ξυνεύδειϲ τῷ παλαμναίῳ, μεθʼ οὗ

Critical Apparatus588πατέρα τὸν ἀμὸν πρόϲθεν ἐξαπώλεϲαϲ‎,

Link 589καὶ παιδοποιεῖϲ, τοὺϲ δὲ πρόϲθεν εὐϲεβεῖϲ

Critical Apparatus590κἀξ εὐϲεβῶν βλαϲτόνταϲ ἐκβαλοῦϲʼ ἔχειϲ‎.

Critical Apparatus Link 591πῶϲ ταῦτʼ ἐπαινέϲαιμʼ ἄν; ἢ καὶ ταῦτʼ ἐρεῖϲ

Critical Apparatus592ὡϲ τῆϲ θυγατρὸϲ ἀντίποινα λαμβάνειϲ‎;

Critical Apparatus593αἰϲχρῶϲ δʼ, ἐάν περ καὶ λέγῃϲ. οὐ γὰρ καλὸν

Link 594ἐχθροῖϲ γαμεῖϲθαι τῆϲ θυγατρὸϲ οὕνεκα‎.

Critical Apparatus595ἀλλʼ οὐ γὰρ οὐδὲ νουθετεῖν ἔξεϲτί ϲε‎,

Critical Apparatus Link 596ἣ πᾶϲαν ἵηϲ γλῶϲϲαν ὡϲ τὴν μητέρα

Link 597κακοϲτομοῦμεν. καί ϲʼ ἔγωγε δεϲπότιν

598ἢ μητέρʼ οὐκ ἔλαϲϲον εἰϲ ἡμᾶϲ νέμω‎,

Link 599ἣ ζῶ βίον μοχθηρόν, ἔκ τε ϲοῦ κακοῖϲ

Link 600πολλοῖϲ ἀεὶ ξυνοῦϲα τοῦ τε ϲυννόμου‎.

Critical Apparatus Link 601ὁ δʼ ἄλλοϲ ἔξω, χεῖρα ϲὴν μόλιϲ φυγών‎,

Link 602τλήμων Ὀρέϲτηϲ δυϲτυχῆ τρίβει βίον·

Link 603ὃν πολλὰ δή μέ ϲοι τρέφειν μιάϲτορα

Link 604ἐπῃτιάϲω· καὶ τόδʼ, εἴπερ ἔϲθενον‎,

Link 605ἔδρων ἄν, εὖ τοῦτʼ ἴϲθι. τοῦδέ γʼ οὕνεκα

Critical Apparatus606κήρυϲϲέ μʼ εἰϲ ἅπανταϲ, εἴτε χρῇϲ κακὴν

607εἴτε ϲτόμαργον εἴτʼ ἀναιδείαϲ πλέαν‎.

Critical Apparatus608εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδριϲ‎,

pg 84Critical Apparatus609ϲχεδόν τι τὴν ϲὴν οὐ καταιϲχύνω φύϲιν‎.

Χο‎.             *      *      *      *      *

610ὁρῶ μένοϲ πνέουϲαν· εἰ δὲ ϲὺν δίκῃ

611ξύνεϲτι, τοῦδε φροντίδʼ οὐκέτʼ εἰϲορῶ‎.

Critical Apparatus Link 612

Κλ‎. ποίαϲ δʼ ἐμοὶ δεῖ πρόϲ γε τήνδε φροντίδοϲ‎,

613ἥτιϲ τοιαῦτα τὴν τεκοῦϲαν ὕβριϲεν‎,

Critical Apparatus614καὶ ταῦτα τηλικοῦτοϲ; ἆρά ϲοι δοκεῖ

615χωρεῖν ἂν ἐϲ πᾶν ἔργον αἰϲχύνηϲ ἄτερ‎;

Critical Apparatus616

Κλ‎. εὖ νυν ἐπίϲτω τῶνδέ μʼ αἰϲχύνην ἔχειν‎,

617κεἰ μὴ δοκῶ ϲοι· μανθάνω δʼ ὁθούνεκα

Critical Apparatus618ἔξωρα πράϲϲω κοὐκ ἐμοὶ προϲεικότα‎.

619ἀλλʼ ἡ γὰρ ἐκ ϲοῦ δυϲμένεια καὶ τὰ ϲὰ

620ἔργʼ ἐξαναγκάζει με ταῦτα δρᾶν βίᾳ·

621αἰϲχροῖϲ γὰρ αἰϲχρὰ πράγματʼ ἐκδιδάϲκεται‎.

622

Κλ‎. ὦ θρέμμʼ ἀναιδέϲ, ἦ ϲʼ ἐγὼ καὶ τἄμʼ ἔπη

623καὶ τἄργα τἀμὰ πόλλʼ ἄγαν λέγειν ποεῖ‎.

Link 624

Ηλ‎. ϲύ τοι λέγειϲ νιν, οὐκ ἐγώ. ϲὺ γὰρ ποεῖϲ

625τοὔργον· τὰ δʼ ἔργα τοὺϲ λόγουϲ εὑρίϲκεται‎.

Link 626

Ηλ‎. ἀλλʼ οὐ μὰ τὴν δέϲποιναν Ἄρτεμιν θράϲουϲ

627τοῦδʼ οὐκ ἀλύξειϲ, εὖτʼ ἂν Αἴγιϲθοϲ μόλῃ‎.

Critical Apparatus628

Ηλ‎. ὁρᾷϲ; πρὸϲ ὀργὴν ἐκφέρῃ, μεθεῖϲά με

629λέγειν ἃ χρῄζοιμʼ, οὐδʼ ἐπίϲταϲαι κλύειν‎.

630

Κλ‎. οὔκουν ἐάϲειϲ οὐδʼ ὑπʼ εὐφήμου βοῆϲ

631θῦϲαί μʼ, ἐπειδὴ ϲοί γʼ ἐφῆκα πᾶν λέγειν‎;

632

Ηλ‎. ἐῶ, κελεύω, θῦε, μηδʼ ἐπαιτιῶ

633τοὐμὸν ϲτόμʼ· ὡϲ οὐκ ἂν πέρα λέξαιμʼ ἔτι‎.

634

Κλ‎. ἔπαιρε δὴ ϲὺ θύμαθʼ ἡ παροῦϲά μοι

635πάγκαρπʼ, ἄνακτι τῷδʼ ὅπωϲ λυτηρίουϲ

Critical Apparatus636εὐχὰϲ ἀνάϲχω δειμάτων, ἃ νῦν ἔχω‎.

pg 85 Link 637κλύοιϲ ἂν ἤδη, Φοῖβε προϲτατήριε‎,

638κεκρυμμένην μου βάξιν. οὐ γὰρ ἐν φίλοιϲ

Link 639ὁ μῦθοϲ, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει

640πρὸϲ φῶϲ παρούϲηϲ τῆϲδε πληϲίαϲ ἐμοί‎,

Link 641μὴ ϲὺν φθόνῳ τε καὶ πολυγλώϲϲῳ βοῇ

Critical Apparatus642ϲπείρῃ ματαίαν βάξιν εἰϲ πᾶϲαν πόλιν‎.

643ἀλλʼ ὧδʼ ἄκουε· τῇδε γὰρ κἀγὼ φράϲω‎.

Critical Apparatus644ἃ γὰρ προϲεῖδον νυκτὶ τῇδε φάϲματα

Critical Apparatus645διϲϲῶν ὀνείρων, ταῦτά μοι, Λύκειʼ ἄναξ‎,

Critical Apparatus646εἰ μὲν πέφηνεν ἐϲθλά, δὸϲ τελεϲφόρα‎,

647εἰ δʼ ἐχθρά, τοῖϲ ἐχθροῖϲιν ἔμπαλιν μέθεϲ·

648καὶ μή με πλούτου τοῦ παρόντοϲ εἴ τινεϲ

Critical Apparatus649δόλοιϲι βουλεύουϲιν ἐκβαλεῖν, ἐφῇϲ‎,

650ἀλλʼ ὧδέ μʼ αἰεὶ ζῶϲαν ἀβλαβεῖ βίῳ

651δόμουϲ Ἀτρειδῶν ϲκῆπτρά τʼ ἀμφέπειν τάδε‎,

652φίλοιϲί τε ξυνοῦϲαν οἷϲ ξύνειμι νῦν‎,

Critical Apparatus Link 653εὐημεροῦϲαν καὶ τέκνων ὅϲων ἐμοὶ

654δύϲνοια μὴ πρόϲεϲτιν ἢ λύπη πικρά‎.

Critical Apparatus655ταῦτʼ, ὦ Λύκειʼ Ἄπολλον, ἵλεωϲ κλυὼν

656δὸϲ πᾶϲιν ἡμῖν ὥϲπερ ἐξαιτούμεθα‎.

657τὰ δʼ ἄλλα πάντα καὶ ϲιωπώϲηϲ ἐμοῦ

658ἐπαξιῶ ϲε δαίμονʼ ὄντʼ ἐξειδέναι·

Critical Apparatus659τοὺϲ ἐκ Διὸϲ γὰρ εἰκόϲ ἐϲτι πάνθʼ ὁρᾶν‎.

Link 660

Πα‎. ξέναι γυναῖκεϲ, πῶϲ ἂν εἰδείην ϲαφῶϲ

661εἰ τοῦ τυράννου δώματ' Αἰγίϲθου τάδε‎;

Critical Apparatus662

Χο‎. τάδʼ ἐϲτίν, ὦ ξένʼ· αὐτὸϲ ᾔκαϲαϲ καλῶϲ‎.

663

Πα‎. ἦ καὶ δάμαρτα τήνδʼ ἐπεικάζων κυρῶ

664κείνου; πρέπει γὰρ ὡϲ τύραννοϲ εἰϲορᾶν‎.

pg 86665

Χο‎. μάλιϲτα πάντων· ἥδε ϲοι κείνη πάρα‎.

666

Πα‎. ὦ χαῖρʼ, ἄναϲϲα. ϲοὶ φέρων ἥκω λόγουϲ

667ἡδεῖϲ φίλου παρʼ ἀνδρὸϲ Αἰγίϲθῳ θʼ ὁμοῦ‎.

668

Κλ‎. ἐδεξάμην τὸ ῥηθέν· εἰδέναι δέ ϲου

Critical Apparatus669πρώτιϲτα χρῄζω τίϲ ϲʼ ἀπέϲτειλεν βροτῶν‎.

Critical Apparatus Link 670

Πα‎. Φανοτεὺϲ ὁ Φωκεύϲ, πρᾶγμα πορϲύνων μέγα‎.

Critical Apparatus Link 671

Κλ‎. τὸ ποῖον, ὦ ξένʼ; εἰπέ. παρὰ φίλου γὰρ ὢν

672ἀνδρόϲ, ϲάφʼ οἶδα, προϲφιλεῖϲ λέξειϲ λόγουϲ‎.

Critical Apparatus Link 673

Πα‎. τέθνηκʼ Ὀρέϲτηϲ· ἐν βραχεῖ ξυνθεὶϲ λέγω‎.

Link 674

Ηλ‎. οἲ ʼγὼ τάλαινʼ, ὄλωλα τῇδʼ ἐν ἡμέρᾳ‎.

Link 675

Κλ‎. τί φήϲ, τί φήϲ, ὦ ξεῖνε; μὴ ταύτηϲ κλύε‎.

Critical Apparatus676

Πα‎. θανόντʼ Ὀρέϲτην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω‎.

Link 677

Ηλ‎. ἀπωλόμην δύϲτηνοϲ, οὐδέν εἰμʼ ἔτι‎.

678

Κλ‎. ϲὺ μὲν τὰ ϲαυτῆϲ πρᾶϲϲʼ, ἐμοὶ δὲ ϲὺ, ξένε‎,

Link 679τἀληθὲϲ εἰπέ, τῷ τρόπῳ διόλλυται‎;

Link 680

Πα‎. κἀπεμπόμην πρὸϲ ταῦτα καὶ τὸ πᾶν φράϲω‎.

Critical Apparatus681κεῖνοϲ γὰρ ἐλθὼν ἐϲ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδοϲ

682πρόϲχημʼ ἀγῶνοϲ Δελφικῶν ἄθλων χάριν‎,

Critical Apparatus683ὅτʼ ᾔϲθετʼ ἀνδρὸϲ ὀρθίων γηρυμάτων

Critical Apparatus684δρόμον προκηρύξαντοϲ, οὗ πρώτη κρίϲιϲ‎,

Critical Apparatus685εἰϲῆλθε λαμπρόϲ, πᾶϲι τοῖϲ ἐκεῖ ϲέβαϲ·

Critical Apparatus Link 686δρόμου δʼ ἰϲώϲαϲ τῇ φύϲει τὰ τέρματα

687νίκηϲ ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέραϲ‎.

Critical Apparatus688χὤπωϲ μὲν ἐν παύροιϲι πολλά ϲοι λέγω‎,

Critical Apparatus689οὐκ οἶδα τοιοῦδʼ ἀνδρὸϲ ἔργα καὶ κράτη·

pg 87Critical Apparatus690ἓν δʼ ἴϲθʼ· ὅϲων γὰρ εἰϲεκήρυξαν βραβῆϲ‎,

Critical Apparatus691[†δρόμων διαύλων πένταθλʼ ἃ νομίζεται‎, †]

Critical Apparatus692τούτων ἐνεγκὼν πάντα τἀπινίκια

693ὠλβίζετʼ, Ἀργεῖοϲ μὲν ἀνακαλούμενοϲ‎,

Critical Apparatus694ὄνομα δʼ Ὀρέϲτηϲ, τοῦ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδοϲ

695Ἀγαμέμνονοϲ ϲτράτευμʼ ἀγείραντόϲ ποτε‎.

696καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦθʼ· ὅταν δέ τιϲ θεῶν

Critical Apparatus697βλάπτῃ, δύναιτʼ ἂν οὐδʼ ἂν ἰϲχύων φυγεῖν‎.

Critical Apparatus698κεῖνοϲ γὰρ ἄλληϲ ἡμέραϲ, ὅθʼ ἱππικῶν

699ἦν ἡλίου τέλλοντοϲ ὠκύπουϲ ἀγών‎,

700εἰϲῆλθε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα‎.

Link 701εἷϲ ἦν Ἀχαιόϲ, εἷϲ ἀπὸ Ϲπάρτηϲ, δύο

702Λίβυεϲ ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιϲτάται·

Critical Apparatus703κἀκεῖνοϲ ἐν τούτοιϲι Θεϲϲαλὰϲ ἔχων

704ἵππουϲ, ὁ πέμπτοϲ· ἕκτοϲ ἐξ Αἰτωλίαϲ

705ξανθαῖϲι πώλοιϲ· ἕβδομοϲ Μάγνηϲ ἀνήρ·

Critical Apparatus706ὁ δʼ ὄγδοοϲ λεύκιπποϲ, Αἰνιὰν γένοϲ·

Critical Apparatus707ἔνατοϲ Ἀθηνῶν τῶν θεοδμήτων ἄπο·

Link 708Βοιωτὸϲ ἄλλοϲ, δέκατον ἐκπληρῶν ὄχον‎.

Critical Apparatus709ϲτάντεϲ δʼ ὅθʼ αὐτοὺϲ οἱ τεταγμένοι βραβῆϲ

Critical Apparatus710κλήροιϲ ἔπηλαν καὶ κατέϲτηϲαν δίφρουϲ‎,

711χαλκῆϲ ὑπαὶ ϲάλπιγγοϲ ᾖξαν· οἱ δʼ ἅμα

712ἵπποιϲ ὁμοκλήϲαντεϲ ἡνίαϲ χεροῖν

Critical Apparatus713ἔϲειϲαν· ἐν δὲ πᾶϲ ἐμεϲτώθη δρόμοϲ

pg 88714κτύπου κροτητῶν ἁρμάτων· κόνιϲ δʼ ἄνω

715φορεῖθʼ· ὁμοῦ δὲ πάντεϲ ἀναμεμειγμένοι

716φείδοντο κέντρων οὐδέν, ὡϲ ὑπερβάλοι

Critical Apparatus717χνόαϲ τιϲ αὐτῶν καὶ φρυάγμαθʼ ἱππικά‎.

Critical Apparatus718ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ τροχῶν βάϲειϲ

719ἤφριζον, εἰϲέβαλλον ἱππικαὶ πνοαί‎.

Critical Apparatus720κείνοϲ δʼ ὑπʼ αὐτὴν ἐϲχάτην ϲτήλην ἔχων

Critical Apparatus721ἔχριμπτʼ ἀεὶ ϲύριγγα, δεξιὸν δʼ ἀνεὶϲ

Critical Apparatus722ϲειραῖον ἵππον εἶργε τὸν προϲκείμενον‎.

Critical Apparatus723καὶ πρὶν μὲν ὀρθοὶ πάντεϲ ἕϲταϲαν δίφροιϲ·

Critical Apparatus724ἔπειτα δʼ Αἰνιᾶνοϲ ἀνδρὸϲ ἄϲτομοι

Critical Apparatus725πῶλοι βίᾳ φέρουϲιν, ἐκ δʼ ὑποϲτροφῆϲ

Critical Apparatus726τελοῦντεϲ ἕκτον ἕβδομόν τʼ ἤδη δρόμον

727μέτωπα ϲυμπαίουϲι Βαρκαίοιϲ ὄχοιϲ·

728κἀντεῦθεν ἄλλοϲ ἄλλον ἐξ ἑνὸϲ κακοῦ

729ἔθραυε κἀνέπιπτε, πᾶν δʼ ἐπίμπλατο

Critical Apparatus730ναυαγίων Κριϲαῖον ἱππικῶν πέδον‎.

731γνοὺϲ δʼ οὑξ Ἀθηνῶν δεινὸϲ ἡνιοϲτρόφοϲ

Critical Apparatus732ἔξω παραϲπᾷ κἀνοκωχεύει παρεὶϲ

733κλύδωνʼ ἔφιππον ἐν μέϲῳ κυκώμενον‎.

Critical Apparatus734ἤλαυνε δʼ ἔϲχατοϲ μέν, ὑϲτέραϲ ἔχων

735πώλουϲ, Ὀρέϲτηϲ, τῷ τέλει πίϲτιν φέρων·

Critical Apparatus736ὅπωϲ δʼ ὁρᾷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον‎,

Link 737ὀξὺν διʼ ὤτων κέλαδον ἐνϲείϲαϲ θοαῖϲ

pg 89Critical Apparatus738πώλοιϲ διώκει, κἀξιϲώϲαντε ζυγὰ

Critical Apparatus739ἠλαυνέτην, τότʼ ἄλλοϲ, ἄλλοθʼ ἅτεροϲ

Link 740κάρα προβάλλων ἱππικῶν ὀχημάτων‎.

Critical Apparatus741καὶ τοὺϲ μὲν ἄλλουϲ πάνταϲ ἀϲφαλὴϲ δρόμουϲ

742ὠρθοῦθʼ ὁ τλήμων ὀρθὸϲ ἐξ ὀρθῶν δίφρων·

743ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριϲτερὰν

744κάμπτοντοϲ ἵππου λανθάνει ϲτήλην ἄκραν

Link 745παίϲαϲ· ἔθραυϲε δʼ ἄξονοϲ μέϲαϲ χνόαϲ‎,

Critical Apparatus746κἀξ ἀντύγων ὤλιϲθε· ϲὺν δʼ ἑλίϲϲεται

747τμητοῖϲ ἱμᾶϲι· τοῦ δὲ πίπτοντοϲ πέδῳ

748πῶλοι διεϲπάρηϲαν ἐϲ μέϲον δρόμον‎.

749ϲτρατὸϲ δʼ ὅπωϲ ὁρᾷ νιν ἐκπεπτωκότα

Critical Apparatus750δίφρων, ἀνωτότυξε τὸν νεανίαν‎,

Critical Apparatus751οἷʼ ἔργα δράϲαϲ οἷα λαγχάνει κακά‎,

752φορούμενοϲ πρὸϲ οὖδαϲ, ἄλλοτʼ οὐρανῷ

753ϲκέλη προφαίνων, ἔϲτε νιν διφρηλάται‎,

Critical Apparatus754μόλιϲ καταϲχεθόντεϲ ἱππικὸν δρόμον‎,

755ἔλυϲαν αἱματηρόν, ὥϲτε μηδένα

756γνῶναι φίλων ἰδόντʼ ἂν ἄθλιον δέμαϲ‎.

Critical Apparatus757καί νιν πυρᾷ κέαντεϲ εὐθὺϲ ἐν βραχεῖ

Critical Apparatus Link 758χαλκῷ μέγιϲτον ϲῶμα δειλαίαϲ ϲποδοῦ

759φέρουϲιν ἄνδρεϲ Φωκέων τεταγμένοι‎,

Critical Apparatus760ὅπωϲ πατρῴαϲ τύμβον ἐκλάχῃ χθονόϲ‎.

Critical Apparatus Link 761τοιαῦτά ϲοι ταῦτʼ ἐϲτὶν, ὡϲ μὲν ἐν λόγοιϲ

pg 90Critical Apparatus762ἀλγεινά, τοῖϲ δʼ ἰδοῦϲιν, οἵπερ εἴδομεν‎,

763μέγιϲτα πάντων ὧν ὄπωπʼ ἐγὼ κακῶν‎.

764

Χο‎. φεῦ φεῦ·τὸ πᾶν δὴ δεϲπόταιϲι τοῖϲ πάλαι

765πρόρριζον, ὡϲ ἔοικεν, ἔφθαρται γένοϲ‎.

Link 766

Κλ‎. ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυχῆ λέγω‎,

Critical Apparatus767ἢ δεινὰ μέν, κέρδη δέ; λυπηρῶϲ δʼ ἔχει‎,

768εἰ τοῖϲ ἐμαυτῆϲ τὸν βίον ϲῴζω κακοῖϲ‎.

Critical Apparatus Link 769

Πα‎. τί δʼ ὧδʼ ἀθυμεῖϲ, ὦ γύναι, τῷ νῦν λόγῳ‎;

770

Κλ‎. δεινὸν τὸ τίκτειν ἐϲτίν· οὐδὲ γὰρ κακῶϲ

Critical Apparatus771πάϲχοντι μῖϲοϲ ὧν τέκῃ προϲγίγνεται‎.

772

Πα‎. μάτην ἄρʼ ἡμεῖϲ, ὡϲ ἔοικεν, ἥκομεν‎.

Link 773

Κλ‎. οὔτοι μάτην γε. πῶϲ γὰρ ἂνμάτην λέγοιϲ‎;

774εἴ μοι θανόντοϲ πίϲτʼ ἔχων τεκμήρια

775προϲῆλθεϲ, ὅϲτιϲ τῆϲ ἐμῆϲ ψυχῆϲ γεγώϲ‎,

776μαϲτῶν ἀποϲτὰϲ καὶ τροφῆϲ ἐμῆϲ, φυγὰϲ

Link 777ἀπεξενοῦτο· καί μʼ, ἐπεὶ τῆϲδε χθονὸϲ

Link 778ἐξῆλθεν, οὐκέτʼ εἶδεν· ἐγκαλῶν δέ μοι

779φόνουϲ πατρῴουϲ δείνʼ ἐπηπείλει τελεῖν·

780ὥϲτʼ οὔτε νυκτὸϲ ὕπνον οὔτʼ ἐξ ἡμέραϲ

Critical Apparatus781ἐμὲ ϲτεγάζειν ἡδύν, ἀλλʼ ὁ προϲτατῶν

782χρόνοϲ διῆγέ μʼ αἰὲν ὡϲ θανουμένην‎.

Critical Apparatus783νῦν δʼ—ἡμέρᾳ γὰρ τῇδʼ ἀπηλλάγην φόβου

784πρὸϲ τῆϲδʼ ἐκείνου θʼ· ἥδε γὰρ μείζων βλάβη

Critical Apparatus785ξύνοικοϲ ἦν μοι, τοὐμὸν ἐκπίνουϲʼ ἀεὶ

786ψυχῆϲ ἄκρατον αἷμα—νῦν δʼ ἕκηλά που

787τῶν τῆϲδʼ ἀπειλῶν οὕνεχʼ ἡμερεύϲομεν‎.

Link 788

Ηλ‎. οἴμοι τάλαινα· νῦν γὰρ οἰμῶξαι πάρα‎,

789Ὀρέϲτα, τὴν ϲὴν ξυμφοράν, ὅθʼ ὧδʼ ἔχων

Critical Apparatus Link 790πρὸϲ τῆϲδʼ ὑβρίζῃ μητρόϲ. ἆρʼ ἔχω καλῶϲ‎;

pg 91Critical Apparatus791

Κλ‎. οὔτοι ϲύ· κεῖνοϲ δʼ ὡϲ ἔχει καλῶϲ ἔχει‎.

Critical Apparatus792

Ηλ‎. ἄκουε, Νέμεϲι τοῦ θανόντοϲ ἀρτίωϲ‎.

Link 793

Κλ‎. ἤκουϲεν ὧν δεῖ κἀπεκύρωϲεν καλῶϲ‎.

794

Ηλ‎. ὕβριζε· νῦν γὰρ εὐτυχοῦϲα τυγχάνειϲ‎.

Critical Apparatus795

Κλ‎. οὔκουν Ὀρέϲτηϲ καὶ ϲὺ παύϲετον τάδε‎;

Critical Apparatus796

Ηλ‎. πεπαύμεθʼ ἡμεῖϲ, οὐχ ὅπωϲ ϲὲ παύϲομεν‎.

Critical Apparatus797

Κλ‎. πολλῶν ἂν ἥκοιϲ, ὦ ξένʼ, ἄξιοϲ φίλοϲ‎,

Critical Apparatus798εἰ τήνδʼ ἔπαυϲαϲ τῆϲ πολυγλώϲϲου βοῆϲ‎.

Critical Apparatus799

Πα‎. οὔκουν ἀποϲτείχοιμʼ ἄν, εἰ τάδʼ εὖ κυρεῖ‎;

Critical Apparatus Link 800

Κλ‎. ἥκιϲτʼ· ἐπείπερ οὔτʼ ἐμοῦ κατάξιʼ ἂν

801πράξειαϲ οὔτε τοῦ πορεύϲαντοϲ ξένου‎.

Critical Apparatus802ἀλλʼ εἴϲιθʼ εἴϲω· τήνδε δʼ ἔκτοθεν βοᾶν

803ἔα τά θʼ αὑτῆϲ καὶ τὰ τῶν φίλων κακά‎.

Link 804

Ηλ‎. ἆρʼ ὑμὶν ὡϲ ἀλγοῦϲα κὠδυνωμένη

805δεινῶϲ δακρῦϲαι κἀπικωκῦϲαι δοκεῖ

806τὸν υἱὸν ἡ δύϲτηνοϲ ὧδʼ ὀλωλότα‎;

807ἀλλʼ ἐγγελῶϲα φροῦδοϲ. ὢ τάλαινʼ ἐγώ·

Link 808Ὀρέϲτα φίλταθʼ, ὥϲ μʼ ἀπώλεϲαϲ θανών‎.

Critical Apparatus809ἀποϲπάϲαϲ γὰρ τῆϲ ἐμῆϲ οἴχῃ φρενὸϲ

Link 810αἵ μοι μόναι παρῆϲαν ἐλπίδων ἔτι‎,

811ϲὲ πατρὸϲ ἥξειν ζῶντα τιμωρόν ποτε

Link 812κἀμοῦ ταλαίνηϲ. νῦν δὲ ποῖ με χρὴ μολεῖν‎;

Critical Apparatus Link 813μόνη γάρ εἰμι, ϲοῦ τʼ ἀπεϲτερημένη

Link 814καὶ πατρόϲ. ἤδη δεῖ με δουλεύειν πάλιν

Critical Apparatus Link 815ἐν τοῖϲιν ἐχθίϲτοιϲιν ἀνθρώπων ἐμοί‎,

Critical Apparatus816φονεῦϲι πατρόϲ. ἆρά μοι καλῶϲ ἔχει‎;

817ἀλλʼ οὔ τι μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου

pg 92Critical Apparatus818ἔϲομαι ξύνοικοϲ, ἀλλὰ τῇδε πρὸϲ πύλῃ

Critical Apparatus Link 819παρεῖϲʼ ἐμαυτὴν ἄφιλοϲ αὐανῶ βίον‎.

820πρὸϲ ταῦτα καινέτω τιϲ, εἰ βαρύνεται‎,

Critical Apparatus821τῶν ἔνδον ὄντων· ὡϲ χάριϲ μέν, ἢν κτάνῃ‎,

822λύπη δʼ, ἐὰν ζῶ· τοῦ βίου δʼ οὐδεὶϲ πόθοϲ‎.

Link 823

Χο‎.ϲτρ. αʹ‎ ποῦ ποτε κεραυνοὶ Διόϲ, ἢ ποῦ

Critical Apparatus824φαέθων Ἅλιοϲ, εἰ ταῦτʼ ἐφορῶντεϲ

825κρύπτουϲιν ἕκηλοι‎;

826

Ηλ‎. ἒ ἔ, αἰαῖ‎.

827

Χο‎. ὦ παῖ, τί δακρύειϲ‎;

Critical Apparatus830

Ηλ‎. φεῦ.

Χο‎. μηδὲν μέγʼ ἀύϲῃϲ.

Ηλ‎. ἀπολεῖϲ.

Χο‎. πῶϲ;

Critical Apparatus831

Ηλ‎. εἰ τῶν φανερῶϲ οἰχομένων

835εἰϲ Ἀίδαν ἐλπίδʼ ὑποίϲειϲ, κατʼ ἐμοῦ τακομέναϲ

Critical Apparatus836μᾶλλον ἐπεμβάϲῃ‎.

Link 837

Χο‎.ἀντ. αʹ‎ οἶδα γὰρ ἄνακτʼ Ἀμφιάρεων χρυ-

Critical Apparatus838ϲοδέτοιϲ ἕρκεϲι κρυφθέντα γυναικῶν

839καὶ νῦν ὑπὸ γαίαϲ‎—

840

Ηλ‎. ἒ ἔ, ἰώ‎.

Critical Apparatus841

Χο‎. πάμψυχοϲ ἀνάϲϲει‎.

845

Ηλ‎. φεῦ.

Χο‎. φεῦ δῆτʼ· ὀλοὰ γὰρ—

Ηλ‎. δάμαρ ἦν.

Χο‎. ναί.

Critical Apparatus Link 846

Ηλ‎. οἶδʼ οἶδʼ· ἐφάνη γὰρ μελέτωρ

pg 93847ἀμφὶ τὸν ἐν πένθει· ἐμοὶ δʼ οὔτιϲ ἔτʼ ἔϲθʼ· ὃϲ γὰρ ἔτʼ ἦν‎,

Critical Apparatus848φροῦδοϲ ἀναρπαϲθείϲ‎.

849

Χο‎.ϲτρ. βʹ‎ δειλαία δειλαίων κυρεῖϲ‎.

850

Ηλ‎. κἀγὼ τοῦδʼ ἴϲτωρ, ὑπερίϲτωρ‎,

Critical Apparatus Link 851πανϲύρτῳ παμμήνῳ πολλῶν

Critical Apparatus852δεινῶν ϲτυγνῶν τʼ αἰῶνι‎.

Critical Apparatus Link 853

Χο‎. εἴδομεν ἃ θροεῖϲ‎.

854

Ηλ‎. μή μέ νυν μηκέτι

Critical Apparatus855παραγάγῃϲ, ἵνʼ οὐ—

Χο‎. τί φήϲ;

856

Ηλ‎. πάρειϲιν ἐλπίδων ἔτι κοινοτόκων

Critical Apparatus857εὐπατριδᾶν ἀρωγαί‎.

Critical Apparatus Link 860

Χο‎.ἀντ. βʹ‎ πᾶϲιν θνατοῖϲ ἔφυ μόροϲ‎.

Critical Apparatus861

Ηλ‎. ἦ καὶ χαλάργοιϲ ἐν ἁμίλλαιϲ

862οὕτωϲ, ὡϲ κείνῳ δυϲτάνῳ‎,

Critical Apparatus863τμητοῖϲ ὁλκοῖϲ ἐγκῦρϲαι‎;

864

Χο‎. ἄϲκοποϲ ἁ λώβα‎.

865

Ηλ‎. πῶϲ γὰρ οὔκ; εἰ ξένοϲ

Critical Apparatus866ἄτερ ἐμᾶν χερῶν—

Χο‎. παπαῖ.

Critical Apparatus867

Ηλ‎. κέκευθεν, οὔτε του τάφου ἀντιάϲαϲ

870οὔτε γόων παρʼ ἡμῶν‎.

pg 94Critical Apparatus Link 871

Χρ‎. ὑφʼ ἡδονῆϲ τοι, φιλτάτη, διώκομαι

872τὸ κόϲμιον μεθεῖϲα ϲὺν τάχει μολεῖν‎.

873φέρω γὰρ ἡδονάϲ τε κἀνάπαυλαν ὧν

874πάροιθεν εἶχεϲ καὶ κατέϲτενεϲ κακῶν‎.

875

Ηλ‎. πόθεν δʼ ἂν εὕροιϲ τῶν ἐμῶν ϲὺ πημάτων

Critical Apparatus876ἄρηξιν, οἷϲ ἴαϲιϲ οὐκ ἔνεϲτʼ ἔτι‎;

877

Χρ‎. πάρεϲτʼ Ὀρέϲτηϲ ἡμίν, ἴϲθι τοῦτʼ ἐμοῦ

878κλύουϲʼ, ἐναργῶϲ, ὥϲπερ εἰϲορᾷϲ ἐμέ‎.

Link 879

Ηλ‎. ἀλλʼ ἦ μέμηναϲ, ὦ τάλαινα, κἀπὶ τοῖϲ

880ϲαυτῆϲ κακοῖϲι κἀπὶ τοῖϲ ἐμοῖϲ γελᾷϲ‎;

Critical Apparatus881

Χρ‎. μὰ τὴν πατρῴαν ἑϲτίαν, ἀλλʼ οὐχ ὕβρει

Critical Apparatus882λέγω τάδʼ, ἀλλʼ ἐκεῖνον ὡϲ παρόντα νῷν‎.

Link 883

Ηλ‎. οἴμοι τάλαινα· καὶ τίνοϲ βροτῶν λόγον

884τόνδʼ εἰϲακούϲαϲʼ ὧδε πιϲτεύειϲ ἄγαν‎;

Critical Apparatus885

Χρ‎. ἐγὼ μὲν ἐξ ἐμοῦ τε κοὐκ ἄλλου ϲαφῆ

886ϲημεῖʼ ἰδοῦϲα τῷδε πιϲτεύω λόγῳ‎.

887

Ηλ‎. τίνʼ, ὦ τάλαινʼ, ἰδοῦϲα πίϲτιν; ἐϲ τί μοι

Critical Apparatus888βλέψαϲα θάλπῃ τῷδʼ ἀνηφαίϲτῳ πυρί‎;

Critical Apparatus889

Χρ‎. πρόϲ νυν θεῶν ἄκουϲον, ὡϲ μαθοῦϲά μου

Critical Apparatus890τὸ λοιπὸν ἢ φρονοῦϲαν ἢ μώραν λέγῃϲ‎.

Critical Apparatus891

Ηλ‎. ϲὺ δʼ οὖν λέγʼ, εἴ ϲοι τῷ λόγῳ τιϲ ἡδονή‎.

Critical Apparatus892

Χρ‎. καὶ δὴ λέγω ϲοι πᾶν ὅϲον κατειδόμην‎.

893ἐπεὶ γὰρ ἦλθον πατρὸϲ ἀρχαῖον τάφον‎,

894ὁρῶ κολώνηϲ ἐξ ἄκραϲ νεορρύτουϲ

895πηγὰϲ γάλακτοϲ καὶ περιϲτεφῆ κύκλῳ

896πάντων ὅϲʼ ἔϲτιν ἀνθέων θήκην πατρόϲ‎.

897ἰδοῦϲα δʼ ἔϲχον θαῦμα, καὶ περιϲκοπῶ

pg 95Critical Apparatus898μή πού τιϲ ἡμῖν ἐγγὺϲ ἐγχρίμπτει βροτῶν‎.

899ὡϲ δʼ ἐν γαλήνῃ πάντʼ ἐδερκόμην τόπον‎,

Critical Apparatus900τύμβου προϲεῖρπον ἆϲϲον· ἐϲχάτηϲ δʼ ὁρῶ

Critical Apparatus901πυρᾶϲ νεώρη βόϲτρυχον τετμημένον·

902κεὐθὺϲ τάλαινʼ ὡϲ εἶδον, ἐμπαίει τί μοι

Critical Apparatus Link 903ψυχῇ ϲύνηθεϲ ὄμμα, φιλτάτου βροτῶν

904πάντων Ὀρέϲτου τοῦθʼ ὁρᾶν τεκμήριον·

905καὶ χερϲὶ βαϲτάϲαϲα δυϲφημῶ μὲν οὔ‎,

906χαρᾷ δὲ πίμπλημʼ εὐθὺϲ ὄμμα δακρύων‎.

907καὶ νῦν θʼ ὁμοίωϲ καὶ τότʼ ἐξεπίϲταμαι

908μή του τόδʼ ἀγλάιϲμα πλὴν κείνου μολεῖν‎.

909τῷ γὰρ προϲήκει πλήν γʼ ἐμοῦ καὶ ϲοῦ τόδε‎;

910κἀγὼ μὲν οὐκ ἔδραϲα, τοῦτʼ ἐπίϲταμαι‎,

Link 911οὐδʼ αὖ ϲύ· πῶϲ γάρ; ᾗ γε μηδὲ πρὸϲ θεοὺϲ

Critical Apparatus912ἔξεϲτʼ ἀκλαύτῳ τῆϲδʼ ἀποϲτῆναι ϲτέγηϲ‎.

913ἀλλʼ οὐδὲ μὲν δὴ μητρὸϲ οὔθʼ ὁ νοῦϲ φιλεῖ

Critical Apparatus914τοιαῦτα πράϲϲειν οὔτε δρῶϲʼ ἐλάνθανʼ ἄν·

Critical Apparatus915ἀλλʼ ἔϲτʼ Ὀρέϲτου ταῦτα τἀπιτύμβια‎.

Link 916ἀλλʼ, ὦ φίλη, θάρϲυνε. τοῖϲ αὐτοῖϲί τοι

Critical Apparatus917οὐχ αὑτὸϲ αἰεὶ δαιμόνων παραϲτατεῖ‎.

Critical Apparatus918νῷν δʼ ἦν ὁ πρόϲθε ϲτυγνόϲ· ἡ δὲ νῦν ἴϲωϲ

919πολλῶν ὑπάρξει κῦροϲ ἡμέρα καλῶν‎.

Link 920

Ηλ‎. φεῦ, τῆϲ ἀνοίαϲ ὥϲ ϲʼ ἐποικτίρω πάλαι‎.

Link 921

Χρ‎. τί δʼ ἔϲτιν; οὐ πρὸϲ ἡδονὴν λέγω τάδε‎;

Critical Apparatus922

Ηλ‎. οὐκ οἶϲθʼ ὅποι γῆϲ οὐδʼ ὅποι γνώμηϲ φέρῃ‎.

Link 923

Χρ‎. πῶϲ δʼ οὐκ ἐγὼ κάτοιδʼ ἅ γʼ εἶδον ἐμφανῶϲ‎;

Critical Apparatus Link 924

Ηλ‎. τέθνηκεν, ὦ τάλαινα· τἀκ κείνου δέ ϲοι

pg 96Critical Apparatus925ϲωτήριʼ ἔρρει· μηδὲν ἐϲ κεῖνόν γʼ ὅρα‎.

Link 926

Χρ‎. οἴμοι τάλαινα· τοῦ τάδʼ ἤκουϲαϲ βροτῶν‎;

Link 927

Ηλ‎. τοῦ πληϲίον παρόντοϲ, ἡνίκʼ ὤλλυτο‎.

928

Χρ‎. καὶ ποῦ ʼϲτιν οὗτοϲ; θαῦμά τοί μʼ ὑπέρχεται‎.

Critical Apparatus Link 929

Ηλ‎. κατʼ οἶκον, ἡδὺϲ οὐδὲ μητρὶ δυϲχερήϲ‎.

Link 930

Χρ‎. οἴμοι τάλαινα· τοῦ γὰρ ἀνθρώπων ποτʼ ἦν

Critical Apparatus931τὰ πολλὰ πατρὸϲ πρὸϲ τάφον κτερίϲματα‎;

932

Ηλ‎. οἶμαι μάλιϲτʼ ἔγωγε τοῦ τεθνηκότοϲ

933μνημεῖʼ Ὀρέϲτου ταῦτα προϲθεῖναί τινα‎.

934

Χρ‎. ὦ δυϲτυχήϲ· ἐγὼ δὲ ϲὺν χαρᾷ λόγουϲ

935τοιούϲδʼ ἔχουϲʼ ἔϲπευδον, οὐκ εἰδυῖʼ ἄρα

936ἵνʼ ἦμεν ἄτηϲ· ἀλλὰ νῦν, ὅθʼ ἱκόμην‎,

937τά τʼ ὄντα πρόϲθεν ἄλλα θʼ εὑρίϲκω κακά‎.

Critical Apparatus938

Ηλ‎. οὕτωϲ ἔχει ϲοι ταῦτʼ· ἐὰν δʼ ἐμοὶ πίθῃ‎,

939τῆϲ νῦν παρούϲηϲ πημονῆϲ λύϲειϲ βάροϲ‎.

940

Χρ‎. ἦ τοὺϲ θανόνταϲ ἐξαναϲτήϲω ποτέ‎;

Critical Apparatus941

Ηλ‎. οὐκ ἔϲθʼ ὅ γʼ‎† εἶπον· οὐ γὰρ ὧδʼ ἄφρων ἔφυν‎.

Critical Apparatus942

Χρ‎. τί γὰρ κελεύειϲ ὧν ἐγὼ φερέγγυοϲ‎;

943

Ηλ‎. τλῆναί ϲε δρῶϲαν ἃν ἐγὼ παραινέϲω‎.

944

Χρ‎. ἀλλʼ εἴ τιϲ ὠφέλειά γʼ, οὐκ ἀπώϲομαι‎.

945

Ηλ‎. ὅρα, πόνου τοι χωρὶϲ οὐδὲν εὐτυχεῖ‎.

946

Χρ‎. ὁρῶ. ξυνοίϲω πᾶν ὅϲονπερ ἂν ϲθένω‎.

Critical Apparatus Link 947

Ηλ‎. ἄκουε δή νυν ᾗ βεβούλευμαι τελεῖν‎.

Critical Apparatus948παρουϲίαν μὲν οἶϲθα καὶ ϲύ που φίλων

949ὡϲ οὔτιϲ ἡμῖν ἐϲτιν, ἀλλʼ Ἅιδηϲ λαβὼν

Critical Apparatus Link 950ἀπεϲτέρηκε καὶ μόνα λελείμμεθον‎.

951ἐγὼ δʼ ἕωϲ μὲν τὸν καϲίγνητον βίῳ

Critical Apparatus952θάλλοντʼ ἔτʼ εἰϲήκουον, εἶχον ἐλπίδαϲ

pg 97953φόνου ποτʼ αὐτὸν πράκτορʼ ἵξεϲθαι πατρόϲ·

Link 954νῦν δʼ ἡνίκʼ οὐκέτʼ ἔϲτιν, ἐϲ ϲὲ δὴ βλέπω‎,

Link 955ὅπωϲ τὸν αὐτόχειρα πατρῴου φόνου

Critical Apparatus956ξὺν τῇδʼ ἀδελφῇ μὴ κατοκνήϲειϲ κτανεῖν

Critical Apparatus Link 957Αἴγιϲθον· οὐδὲν γάρ ϲε δεῖ κρύπτειν μʼ ἔτι‎.

958ποῖ γὰρ μενεῖϲ ῥάθυμοϲ, ἐϲ τίνʼ ἐλπίδων

Link 959βλέψαϲʼ ἔτʼ ὀρθήν; ᾗ πάρεϲτι μὲν ϲτένειν

960πλούτου πατρῴου κτῆϲιν ἐϲτερημένῃ‎,

Critical Apparatus Link 961πάρεϲτι δʼ ἀλγεῖν ἐϲ τοϲόνδε τοῦ χρόνου

Link 962ἄλεκτρα γηράϲκουϲαν ἀνυμέναιά τε‎.

963καὶ τῶνδε μέντοι μηκέτʼ ἐλπίϲῃϲ ὅπωϲ

964τεύξῃ ποτʼ· οὐ γὰρ ὧδʼ ἄβουλόϲ ἐϲτʼ ἀνὴρ

Critical Apparatus965Αἴγιϲθοϲ ὥϲτε ϲόν ποτʼ ἢ κἀμὸν γένοϲ

966βλαϲτεῖν ἐᾶϲαι, πημονὴν αὑτῷ ϲαφῆ‎.

Critical Apparatus Link 967ἀλλʼ ἢν ἐπίϲπῃ τοῖϲ ἐμοῖϲ βουλεύμαϲιν‎,

968πρῶτον μὲν εὐϲέβειαν ἐκ πατρὸϲ κάτω

Critical Apparatus969θανόντοϲ οἴϲῃ τοῦ καϲιγνήτου θʼ ἅμα·

Link 970ἔπειτα δʼ, ὥϲπερ ἐξέφυϲ, ἐλευθέρα

Link 971καλῇ τὸ λοιπὸν καὶ γάμων ἐπαξίων

972τεύξῃ· φιλεῖ γὰρ πρὸϲ τὰ χρηϲτὰ πᾶϲ ὁρᾶν‎.

Critical Apparatus Link 973λόγων γε μὴν εὔκλειαν οὐχ ὁρᾷϲ ὅϲην

Critical Apparatus974ϲαυτῇ τε κἀμοὶ προϲβαλεῖϲ πειϲθεῖϲʼ ἐμοί‎;

Link 975τίϲ γάρ ποτʼ ἀϲτῶν ἢ ξένων ἡμᾶϲ ἰδὼν

976τοιοῖϲδʼ ἐπαίνοιϲ οὐχὶ δεξιώϲεται‎,

977"ἴδεϲθε τώδε τὼ καϲιγνήτω, φίλοι‎,

978ὣ τὸν πατρῷον οἶκον ἐξεϲωϲάτην‎,

Link 979ὣ τοῖϲιν ἐχθροῖϲ εὖ βεβηκόϲιν ποτὲ

Link 980ψυχῆϲ ἀφειδήϲαντε προὐϲτήτην φόνου‎.

981τούτω φιλεῖν χρή, τώδε χρὴ πάνταϲ ϲέβειν·

pg 98982τώδʼ ἔν θʼ ἑορταῖϲ ἔν τε πανδήμῳ πόλει

Link 983τιμᾶν ἅπανταϲ οὕνεκʼ ἀνδρείαϲ χρεών."

984τοιαῦτά τοι νὼ πᾶϲ τιϲ ἐξερεῖ βροτῶν‎,

Critical Apparatus985ζώϲαιν θανούϲαιν θʼ ὥϲτε μὴ ʼκλιπεῖν κλέοϲ‎.

986ἀλλʼ, ὦ φίλη, πείϲθητι, ϲυμπόνει πατρί‎,

Critical Apparatus987ϲύγκαμνʼ ἀδελφῷ, παῦϲον ἐκ κακῶν ἐμέ‎,

988παῦϲον δὲ ϲαυτήν, τοῦτο γιγνώϲκουϲʼ, ὅτι

989ζῆν αἰϲχρὸν αἰϲχρῶϲ τοῖϲ καλῶϲ πεφυκόϲιν‎.

Critical Apparatus990

Χο‎. ἐν τοῖϲ τοιούτοιϲ ἐϲτὶν ἡ προμηθία

Critical Apparatus991καὶ τῷ λέγοντι καὶ κλύοντι ϲύμμαχοϲ‎.

992

Χρ‎. καὶ πρίν γε φωνεῖν, ὦ γυναῖκεϲ, εἰ φρενῶν

993ἐτύγχανʼ αὕτη μὴ κακῶν, ἐϲῴζετʼ ἂν

994τὴν εὐλάβειαν, ὥϲπερ οὐχὶ ϲῴζεται‎.

Critical Apparatus995ποῖ γάρ ποτε βλέψαϲα τοιοῦτον θράϲοϲ

996αὐτή θʼ ὁπλίζῃ κἄμʼ ὑπηρετεῖν καλεῖϲ‎;

Critical Apparatus Link 997οὐκ εἰϲορᾷϲ; γυνὴ μὲν οὐδʼ ἀνὴρ ἔφυϲ‎,

Critical Apparatus998ϲθένειϲ δʼ ἔλαϲϲον τῶν ἐναντίων χερί‎.

Critical Apparatus999δαίμων δὲ τοῖϲ μὲν εὐτυχὴϲ καθʼ ἡμέραν‎,

1000ἡμῖν δʼ ἀπορρεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται‎.

Link 1001τίϲ οὖν τοιοῦτον ἄνδρα βουλεύων ἑλεῖν

Critical Apparatus1002ἄλυποϲ ἄτηϲ ἐξαπαλλαχθήϲεται‎;

Critical Apparatus1003ὅρα κακῶϲ πράϲϲοντε μὴ μείζω κακὰ

1004κτηϲώμεθʼ, εἴ τιϲ τούϲδʼ ἀκούϲεται λόγουϲ‎.

Critical Apparatus1005λύει γὰρ ἡμᾶϲ οὐδὲν οὐδʼ ἐπωφελεῖ

1006βάξιν καλὴν λαβόντε δυϲκλεῶϲ θανεῖν‎.

Critical Apparatus1007[οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθιϲτον, ἀλλʼ ὅταν θανεῖν

pg 99Critical Apparatus1008χρῄζων τιϲ εἶτα μηδὲ τοῦτʼ ἔχῃ λαβεῖν‎.]

Link 1009ἀλλʼ ἀντιάζω, πρὶν πανωλέθρουϲ τὸ πᾶν

Critical Apparatus1010ἡμᾶϲ τʼ ὀλέϲθαι κἀξερημῶϲαι γένοϲ‎,

Critical Apparatus1011κατάϲχεϲ ὀργήν. καὶ τὰ μὲν λελεγμένα

1012ἄρρητʼ ἐγώ ϲοι κἀτελῆ φυλάξομαι‎,

1013αὐτὴ δὲ νοῦν ϲχὲϲ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ‎,

Critical Apparatus1014ϲθένουϲα μηδὲν τοῖϲ κρατοῦϲιν εἰκαθεῖν‎.

Critical Apparatus Link 1015

Χο‎. πείθου. προνοίαϲ οὐδὲν ἀνθρώποιϲ ἔφυ

1016κέρδοϲ λαβεῖν ἄμεινον οὐδὲ νοῦ ϲοφοῦ‎.

1017

Ηλ‎. ἀπροϲδόκητον οὐδὲν εἴρηκαϲ· καλῶϲ δʼ

Critical Apparatus1018ᾔδη ϲʼ ἀπορρίψουϲαν ἁπηγγελλόμην‎.

Critical Apparatus Link 1019ἀλλʼ αὐτόχειρί μοι μόνῃ τε δραϲτέον

Critical Apparatus1020τοὔργον τόδʼ· οὐ γὰρ δὴ κενόν γʼ ἀφήϲομεν‎.

1021

Χρ‎. φεῦ·

εἴθʼ ὤφελεϲ τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸϲ

Critical Apparatus1022θνῄϲκοντοϲ εἶναι· πᾶν γὰρ ἂν κατειργάϲω‎.

Critical Apparatus1023

Ηλ‎. ἀλλʼ ἦ φύϲιν γε, τὸν δὲ νοῦν ἥϲϲων τότε‎.

1024

Χρ‎. ἄϲκει τοιαύτη νοῦν διʼ αἰῶνοϲ μένειν‎.

1025

Ηλ‎. ὡϲ οὐχὶ ϲυνδράϲουϲα νουθετεῖϲ τάδε‎.

Critical Apparatus1026

Χρ‎. εἰκὸϲ γὰρ ἐγχειροῦντα καὶ πράϲϲειν κακῶϲ‎.

Link 1027

Ηλ‎. ζηλῶ ϲε τοῦ νοῦ, τῆϲ δὲ δειλίαϲ ϲτυγῶ‎.

1028

Χρ‎. ἀνέξομαι κλύουϲα χὤταν εὖ λέγῃϲ‎.

Critical Apparatus1029

Ηλ‎. ἀλλʼ οὔ ποτʼ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ πάθῃϲ τόδε‎.

1030

Χρ‎. μακρὸϲ τὸ κρῖναι ταῦτα χὠ λοιπὸϲ χρόνοϲ‎.

1031

Ηλ‎. ἄπελθε· ϲοὶ γὰρ ὠφέληϲιϲ οὐκ ἔνι‎.

Link 1032

Χρ‎. ἔνεϲτιν· ἀλλὰ ϲοὶ μάθηϲιϲ οὐ πάρα‎.

pg 100 Link 1033

Ηλ‎. ἐλθοῦϲα μητρὶ ταῦτα πάντʼ ἔξειπε ϲῇ‎.

1034

Χρ‎. οὐδʼ αὖ τοϲοῦτον ἔχθοϲ ἐχθαίρω ϲʼ ἐγώ‎.

Link 1035

Ηλ‎. ἀλλʼ οὖν ἐπίϲτω γʼ οἷ μʼ ἀτιμίαϲ ἄγειϲ‎.

Critical Apparatus1036

Χρ‎. ἀτιμίαϲ μὲν οὔ, προμηθίαϲ δὲ ϲοῦ‎.

1037

Ηλ‎. τῷ ϲῷ δικαίῳ δῆτʼ ἐπιϲπέϲθαι με δεῖ‎;

1038

Χρ‎. ὅταν γὰρ εὖ φρονῇϲ, τόθʼ ἡγήϲῃ ϲὺ νῷν‎.

1039

Ηλ‎. ἦ δεινὸν εὖ λέγουϲαν ἐξαμαρτάνειν‎.

1040

Χρ‎. εἴρηκαϲ ὀρθῶϲ ᾧ ϲὺ πρόϲκειϲαι κακῷ‎.

Link 1041

Ηλ‎. τί δʼ; οὐ δοκῶ ϲοι ταῦτα ϲὺν δίκῃ λέγειν‎;

1042

Χρ‎. ἀλλʼ ἔϲτιν ἔνθα χἠ δίκη βλάβην φέρει‎.

1043

Ηλ‎. τούτοιϲ ἐγὼ ζῆν τοῖϲ νόμοιϲ οὐ βούλομαι‎.

1044

Χρ‎. ἀλλʼ εἰ ποήϲειϲ ταῦτʼ, ἐπαινέϲειϲ ἐμέ‎.

Link 1045

Ηλ‎. καὶ μὴν ποήϲω γʼ οὐδὲν ἐκπλαγεῖϲά ϲε‎.

1046

Χρ‎. καὶ τοῦτʼ ἀληθέϲ, οὐδὲ βουλεύϲῃ πάλιν‎;

Critical Apparatus1047

Ηλ‎. βουλῆϲ γὰρ οὐδέν ἐϲτιν ἔχθιον κακῆϲ‎.

1048

Χρ‎. φρονεῖν ἔοικαϲ οὐδὲν ὧν ἐγὼ λέγω‎.

1049

Ηλ‎. πάλαι δέδοκται ταῦτα κοὐ νεωϲτί μοι‎.

Critical Apparatus Link 1050

[Χρ‎. ἄπειμι τοίνυν· οὔτε γὰρ ϲὺ τἄμʼ ἔπη

1051τολμᾷϲ ἐπαινεῖν οὔτʼ ἐγὼ τοὺϲ ϲοὺϲ τρόπουϲ‎.

1052

Ηλ‎. ἀλλʼ εἴϲιθʼ. οὔ ϲοι μὴ μεθέψομαί ποτε‎,

Critical Apparatus Link 1053οὐδʼ ἢν ϲφόδρʼ ἱμείρουϲα τυγχάνῃϲ· ἐπεὶ

1054πολλῆϲ ἀνοίαϲ καὶ τὸ θηρᾶϲθαι κενά‎.]

Link 1055

Χρ‎. ἀλλʼ εἰ ϲεαυτῇ τυγχάνειϲ δοκοῦϲά τι

Link 1056φρονεῖν, φρόνει τοιαῦθʼ· ὅταν γὰρ ἐν κακοῖϲ

1057ἤδη βεβήκῃϲ, τἄμʼ ἐπαινέϲειϲ ἔπη‎.

Link 1058

Χο‎.ϲτρ. αʹ‎ τί τοὺϲ ἄνωθεν φρονιμωτάτουϲ οἰωνοὺϲ

1059ἐϲορώμενοι τροφᾶϲ κη-

1060δομένουϲ ἀφʼ ὧν τε βλάϲτω-

pg 101Critical Apparatus1061ϲιν ἀφʼ ὧν τʼ ὄνηϲιν εὕρω-

Critical Apparatus1062ϲι, τάδʼ οὐκ ἐπʼ ἴϲαϲ τελοῦμεν‎;

Critical Apparatus1063ἀλλʼ οὐ τὰν Διὸϲ ἀϲτραπὰν

1064καὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν

1065δαρὸν οὐκ ἀπόνητοι‎.

1066ὦ χθονία βροτοῖϲι φάμα‎,

1067κατά μοι βόαϲον οἰκτρὰν

1068ὄπα τοῖϲ ἔνερθʼ Ἀτρείδαιϲ‎,

1069ἀχόρευτα φέρουϲʼ ὀνείδη‎.

Critical Apparatus1070ἀντ. αʹ‎   ὅτι ϲφὶν ἤδη τὰ μὲν ἐκ δόμων νοϲεῖται‎,

Link 1071τὰ δὲ πρὸϲ τέκνων διπλῆ φύ-

1072λοπιϲ οὐκέτʼ ἐξιϲοῦται

1073φιλοταϲίῳ διαίτᾳ‎.

1074πρόδοτοϲ δὲ μόνα ϲαλεύει

Critical Apparatus1075ἁ παῖϲ, οἶτον ἀεὶ πατρὸϲ

1076δειλαία ϲτενάχουϲʼ ὅπωϲ

Critical Apparatus1077ἁ πάνδυρτοϲ ἀηδών‎,

Link 1078οὔτε τι τοῦ θανεῖν προμηθὴϲ

1079τό τε μὴ βλέπειν ἑτοίμα‎,

Critical Apparatus Link 1080διδύμαν ἑλοῦϲʼ Ἐρινύν‎.

Critical Apparatus1081τίϲ ἂν εὔπατριϲ ὧδε βλάϲτοι‎;

Critical Apparatus Link 1082ϲτρ. βʹ‎   οὐδεὶϲ τῶν ἀγαθῶν‎ 〈ἂν‎〉

Critical Apparatus1083ζῶν κακῶϲ εὔκλειαν αἰϲχῦναι θέλοι

1084νώνυμοϲ, ὦ παῖ παῖ·

Critical Apparatus1085ὡϲ καὶ ϲὺ πάγκλαυτον αἰ-

pg 102Critical Apparatus1086ῶνα κλεινὸν εἵλου‎,

Critical Apparatus1087ἄκοϲ καλὸν καθοπλίϲα-

Critical Apparatus1088ϲα δύο φέρειν‎ 〈ἐν‎〉 ἑνὶ λόγῳ‎,

1089ϲοφά τʼ ἀρίϲτα τε παῖϲ κεκλῆϲθαι‎.

Critical Apparatus1090ἀντ. βʹ‎   ζῴηϲ μοι καθύπερθεν

Critical Apparatus1091χειρὶ καὶ πλούτῳ τεῶν ἐχθρῶν ὅϲον

Critical Apparatus1092νῦν ὑπόχειρ ναίειϲ·

1093ἐπεί ϲʼ ἐφηύρηκα μοί-

Critical Apparatus1094ρᾳ μὲν οὐκ ἐν ἐϲθλᾷ

Critical Apparatus Link 1095βεβῶϲαν, ἃ δὲ μέγιϲτʼ ἔβλα-

Critical Apparatus1096ϲτε νόμιμα, τῶνδε φερομέναν

Critical Apparatus1097ἄριϲτα τᾷ Ζηνὸϲ εὐϲεβείᾳ‎.

1098

Ορ‎. ἆρʼ, ὦ γυναῖκεϲ, ὀρθά τʼ εἰϲηκούϲαμεν

Critical Apparatus1099ὀρθῶϲ θʼ ὁδοιποροῦμεν ἔνθα χρῄζομεν‎;

1100

Χο‎. τί δʼ ἐξερευνᾷϲ καὶ τί βουληθεὶϲ πάρει‎;

Critical Apparatus1101

Ορ‎. Αἴγιϲθον ἔνθʼ ᾤκηκεν ἱϲτορῶ πάλαι‎.

1102

Χο‎. ἀλλʼ εὖ θʼ ἱκάνειϲ χὠ φράϲαϲ ἀζήμιοϲ‎.

Link 1103

Ορ‎. τίϲ οὖν ἂν ὑμῶν τοῖϲ ἔϲω φράϲειεν ἂν

1104ἡμῶν ποθεινὴν κοινόπουν παρουϲίαν‎;

1105

Χο‎. ἥδʼ, εἰ τὸν ἄγχιϲτόν γε κηρύϲϲειν χρεών‎.

1106

Ορ‎. ἴθʼ, ὦ γύναι, δήλωϲον εἰϲελθοῦϲʼ ὅτι

Critical Apparatus1107Φωκῆϲ ματεύουϲʼ ἄνδρεϲ Αἴγιϲθόν τινεϲ‎.

pg 103Critical Apparatus1108

Ηλ‎. οἴμοι τάλαινʼ, οὐ δή ποθʼ ἧϲ ἠκούϲαμεν

Link 1109φήμηϲ φέροντεϲ ἐμφανῆ τεκμήρια‎;

1110

Ορ‎. οὐκ οἶδα τὴν ϲὴν κληδόνʼ· ἀλλά μοι γέρων

Critical Apparatus1111ἐφεῖτʼ Ὀρέϲτου Ϲτροφίοϲ ἀγγεῖλαι πέρι‎.

1112

Ηλ‎. τί δʼ ἔϲτιν, ὦ ξένʼ; ὥϲ μʼ ὑπέρχεται φόβοϲ‎.

Critical Apparatus1113

Ορ‎. φέροντεϲ αὐτοῦ ϲμικρὰ λείψανʼ ἐν βραχεῖ

1114τεύχει θανόντοϲ, ὡϲ ὁρᾷϲ, κομίζομεν‎.

Critical Apparatus1115

Ηλ‎. οἲ ʼγὼ τάλαινα, τοῦτʼ ἐκεῖνʼ, ἤδη ϲαφέϲ·

1116πρόχειρον ἄχθοϲ, ὡϲ ἔοικε, δέρκομαι‎.

1117

Ορ‎. εἴπερ τι κλαίειϲ τῶν Ὀρεϲτείων κακῶν‎,

1118τόδʼ ἄγγοϲ ἴϲθι ϲῶμα τοὐκείνου ϲτέγον‎.

Critical Apparatus1119

Ηλ‎. ὦ ξεῖνε, δόϲ νυν πρὸϲ θεῶν, εἴπερ τόδε

1120κέκευθεν αὐτὸν τεῦχοϲ, ἐϲ χεῖραϲ λαβεῖν‎,

1121ὅπωϲ ἐμαυτὴν καὶ γένοϲ τὸ πᾶν ὁμοῦ

1122ξὺν τῇδε κλαύϲω κἀποδύρωμαι ϲποδῷ‎.

1123

Ορ‎. δόθʼ, ἥτιϲ ἐϲτί, προϲφέροντεϲ· οὐ γὰρ ὡϲ

Critical Apparatus1124ἐν δυϲμενείᾳ γʼ οὖϲʼ ἐπαιτεῖται τόδε‎,

Critical Apparatus1125ἀλλʼ ἢ φίλων τιϲ, ἢ πρὸϲ αἵματοϲ φύϲιν‎.

Link 1126

Ηλ‎. ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ

Critical Apparatus1127ψυχῆϲ Ὀρέϲτου λοιπόν, ὥϲ‎ 〈ϲʼ‎〉 ἀπʼ ἐλπίδων

Critical Apparatus1128οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον εἰϲεδεξάμην‎.

1129νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαϲτάζω χεροῖν‎,

1130δόμων δέ ϲʼ, ὦ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμψʼ ἐγώ‎.

1131ὡϲ ὤφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον‎,

1132πρὶν ἐϲ ξένην ϲε γαῖαν ἐκπέμψαι χεροῖν

Link 1133κλέψαϲα ταῖνδε κἀναϲώϲαϲθαι φόνου‎,

1134ὅπωϲ θανὼν ἔκειϲο τῇ τόθʼ ἡμέρᾳ‎,

1135τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼϲ μέροϲ‎.

pg 1041136νῦν δʼ ἐκτὸϲ οἴκων κἀπὶ γῆϲ ἄλληϲ φυγὰϲ

Critical Apparatus1137κακῶϲ ἀπώλου, ϲῆϲ καϲιγνήτηϲ δίχα·

1138κοὔτʼ ἐν φίλαιϲι χερϲὶν ἡ τάλαινʼ ἐγὼ

Critical Apparatus1139λουτροῖϲ ϲʼ ἐκόϲμηϲʼ οὔτε παμφλέκτου πυρὸϲ

1140ἀνειλόμην, ὡϲ εἰκόϲ, ἄθλιον βάροϲ‎,

Critical Apparatus1141ἀλλʼ ἐν ξένηϲι χερϲὶ κηδευθεὶϲ τάλαϲ

Critical Apparatus1142ϲμικρὸϲ προϲήκειϲ ὄγκοϲ ἐν ϲμικρῷ κύτει‎.

1143οἴμοι τάλαινα τῆϲ ἐμῆϲ πάλαι τροφῆϲ

1144ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ θάμʼ ἀμφὶ ϲοὶ

Critical Apparatus Link 1145πόνῳ γλυκεῖ παρέϲχον. οὔτε γάρ ποτε

Critical Apparatus1146μητρὸϲ ϲύ γʼ ἦϲθα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ φίλοϲ‎,

1147οὔθʼ οἱ κατʼ οἶκον ἦϲαν ἀλλʼ ἐγὼ τροφόϲ‎,

Critical Apparatus1148ἐγὼ δʼ ἀδελφὴ ϲοὶ προϲηυδώμην ἀεί‎.

Critical Apparatus Link 1149νῦν δʼ ἐκλέλοιπε ταῦτʼ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ

Critical Apparatus Link 1150θανόντι ϲὺν ϲοί. πάντα γὰρ ϲυναρπάϲαϲ‎,

1151θύελλʼ ὅπωϲ, βέβηκαϲ. οἴχεται πατήρ·

Critical Apparatus1152τέθνηκʼ ἐγὼ ϲοί· φροῦδοϲ αὐτὸϲ εἶ θανών·

1153γελῶϲι δʼ ἐχθροι· μαίνεται δʼ ὑφʼ ἡδονῆϲ

Link 1154μήτηρ ἀμήτωρ, ἧϲ ἐμοὶ ϲὺ πολλάκιϲ

1155φήμαϲ λάθρᾳ προὔπεμπεϲ ὡϲ φανούμενοϲ

1156τιμωρὸϲ αὐτόϲ. ἀλλὰ ταῦθʼ ὁ δυϲτυχὴϲ

1157δαίμων ὁ ϲόϲ τε κἀμὸϲ ἐξαφείλετο‎,

Link 1158ὅϲ ϲʼ ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ φιλτάτηϲ

1159μορφῆϲ ϲποδόν τε καὶ ϲκιὰν ἀνωφελῆ‎.

1160οἴμοι μοι‎.

1161ὦ δέμαϲ οἰκτρόν. φεῦ φεῦ‎.

1162ὦ δεινοτάταϲ, οἴμοι μοι‎,

Critical Apparatus Link 1163πεμφθεὶϲ κελεύθουϲ, φίλταθʼ, ὥϲ μʼ ἀπώλεϲαϲ·

pg 1051164ἀπώλεϲαϲ δῆτʼ, ὦ καϲίγνητον κάρα‎.

1165τοιγὰρ ϲὺ δέξαι μʼ ἐϲ τὸ ϲὸν τόδε ϲτέγοϲ‎,

1166τὴν μηδὲν ἐϲ τὸ μηδέν, ὡϲ ϲὺν ϲοὶ κάτω

1167ναίω τὸ λοιπόν. καὶ γὰρ ἡνίκʼ ἦϲθʼ ἄνω‎,

Critical Apparatus1168ξὺν ϲοὶ μετεῖχον τῶν ἴϲων· καὶ νῦν ποθῶ

Critical Apparatus1169τοῦ ϲοῦ θανοῦϲα μὴ ἀπολείπεϲθαι τάφου‎.

1170τοὺϲ γὰρ θανόνταϲ οὐχ ὁρῶ λυπουμένουϲ‎.

Link 1171

Χο‎. θνητοῦ πέφυκαϲ πατρόϲ, Ἠλέκτρα, φρόνει·

1172θνητὸϲ δʼ Ὀρέϲτηϲ· ὥϲτε μὴ λίαν ϲτένε·

Critical Apparatus1173πᾶϲιν γὰρ ἡμῖν τοῦτʼ ὀφείλεται παθεῖν‎.

Critical Apparatus Link 1174

Ορ‎. φεῦ φεῦ, τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν

Critical Apparatus1175ἔλθω; κρατεῖν γὰρ οὐκέτι γλώϲϲηϲ ϲθένω‎.

Critical Apparatus Link 1176

Ηλ‎. τί δʼ ἔϲχεϲ ἄλγοϲ; πρὸϲ τί τοῦτʼ εἰπὼν κυρεῖϲ‎;

Critical Apparatus1177

Ορ‎. ἦ ϲὸν τὸ κλεινὸν εἶδοϲ Ἠλέκτραϲ τόδε‎;

1178

Ηλ‎. τόδʼ ἔϲτʼ ἐκεῖνο, καὶ μάλʼ ἀθλίωϲ ἔχον‎.

1179

Ορ‎. οἴμοι ταλαίνηϲ ἆρα τῆϲδε ϲυμφορᾶϲ‎.

Critical Apparatus1180

Ηλ‎. οὐ δή ποτʼ, ὦ ξένʼ, ἀμφʼ ἐμοὶ ϲτένειϲ τάδε‎;

1181

Ορ‎. ὦ ϲῶμʼ ἀτίμωϲ κἀθέωϲ ἐφθαρμένον‎.

1182

Ηλ‎. οὔτοι ποτʼ ἄλλην ἢ ʼμὲ δυϲφημεῖϲ, ξένε‎.

1183

Ορ‎. φεῦ τῆϲ ἀνύμφου δυϲμόρου τε ϲῆϲ τροφῆϲ‎.

Critical Apparatus Link 1184

Ηλ‎. τί δή ποτʼ, ὦ ξένʼ, ὧδʼ ἐπιϲκοπῶν ϲτένειϲ‎;

Critical Apparatus1185

Ορ‎. ὅϲʼ οὐκ ἄρʼ ᾔδη τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν‎.

1186

Ηλ‎. ἐν τῷ διέγνωϲ τοῦτο τῶν εἰρημένων‎;

1187

Ορ‎. ὁρῶν ϲε πολλοῖϲ ἐμπρέπουϲαν ἄλγεϲιν‎.

1188

Ηλ‎. καὶ μὴν ὁρᾷϲ γε παῦρα τῶν ἐμῶν κακῶν‎.

pg 1061189

Ορ‎. καὶ πῶϲ γένοιτʼ ἂν τῶνδʼ ἔτʼ ἐχθίω βλέπειν‎;

Critical Apparatus1190

Ηλ‎. ὁθούνεκʼ εἰμὶ τοῖϲ φονεῦϲι ϲύντροφοϲ‎.

Critical Apparatus Link 1191

Ορ‎. τοῖϲ τοῦ; πόθεν τοῦτʼ ἐξεϲήμηναϲ κακόν‎;

1192

Ηλ‎. τοῖϲ πατρόϲ. εἶτα τοῖϲδε δουλεύω βίᾳ‎.

Critical Apparatus Link 1193

Ορ‎. τίϲ γάρ ϲʼ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει βροτῶν‎;

Link 1194

Ηλ‎. μήτηρ καλεῖται· μητρὶ δʼ οὐδὲν ἐξιϲοῖ‎.

Link 1195

Ορ‎. τί δρῶϲα; πότερα χερϲίν, ἢ λύμῃ βίου‎;

1196

Ηλ‎. καὶ χερϲὶ καὶ λύμαιϲι καὶ πᾶϲιν κακοῖϲ‎.

Critical Apparatus1197

Ορ‎. οὐδʼ οὑπαρήξων οὐδʼ ὁ κωλύϲων πάρα‎;

1198

Ηλ‎. οὐ δῆθʼ· ὃϲ ἦν γάρ μοι ϲὺ προὔθηκαϲ ϲποδόν‎.

1199

Ορ‎. ὦ δύϲποτμʼ, ὡϲ ὁρῶν ϲʼ ἐποικτίρω πάλαι‎.

Critical Apparatus1200

Ηλ‎. μόνοϲ βροτῶν νυν ἴϲθʼ ἐποικτίραϲ ποτέ‎.

Critical Apparatus1201

Ορ‎. μόνοϲ γὰρ ἥκω τοῖϲι ϲοῖϲ ἀλγῶν κακοῖϲ‎.

1202

Ηλ‎. οὐ δή ποθʼ ἡμῖν ξυγγενὴϲ ἥκειϲ ποθέν‎;

1203

Ορ‎. ἐγὼ φράϲαιμʼ ἄν, εἰ τὸ τῶνδʼ εὔνουν πάρα‎.

1204

Ηλ‎. ἀλλʼ ἐϲτὶν εὔνουν, ὥϲτε πρὸϲ πιϲτὰϲ ἐρεῖϲ‎.

Critical Apparatus1205

Ορ‎. μέθεϲ τόδʼ ἄγγοϲ νυν, ὅπωϲ τὸ πᾶν μάθῃϲ‎.

1206

Ηλ‎. μὴ δῆτα πρὸϲ θεῶν τοῦτό μʼ ἐργάϲῃ, ξένε‎.

Critical Apparatus1207

Ορ‎. πιθοῦ λέγοντι κοὐχ ἁμαρτήϲῃ ποτέ‎.

Link 1208

Ηλ‎. μὴ πρὸϲ γενείου μὴ ʼξέλῃ τὰ φίλτατα‎.

1209

Ορ‎. οὔ φημʼ ἐάϲειν.

Ηλ‎. ὤ τάλαινʼ ἐγὼ ϲέθεν,

1210Ὀρέϲτα, τῆϲ ϲῆϲ εἰ ϲτερήϲομαι ταφῆϲ‎.

Link 1211

Ορ‎. εὔφημα φώνει· πρὸϲ δίκηϲ γὰρ οὐ ϲτένειϲ‎.

Critical Apparatus Link 1212

Ηλ‎. πῶϲ τὸν θανόντʼ ἀδελφὸν οὐ δίκῃ ϲτένω‎;

1213

Ορ‎. οὔ ϲοι προϲήκει τήνδε προϲφωνεῖν φάτιν‎.

1214

Ηλ‎. οὕτωϲ ἄτιμόϲ εἰμι τοῦ τεθνηκότοϲ‎;

1215

Ορ‎. ἄτιμοϲ οὐδενὸϲ ϲύ· τοῦτο δʼ οὐχὶ ϲόν‎.

pg 1071216

Ηλ‎. εἴπερ γʼ Ὀρέϲτου ϲῶμα βαϲτάζω τόδε‎.

1217

Ορ‎. ἀλλʼ οὐκ Ὀρέϲτου, πλὴν λόγῳ γʼ ἠϲκημένον‎.

1218

Ηλ‎. ποῦ δʼ ἔϲτʼ ἐκείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφοϲ‎;

1219

Ορ‎. οὐκ ἔϲτι· τοῦ γὰρ ζῶντοϲ οὐκ ἔϲτιν τάφοϲ‎.

1220

Ηλ‎. πῶϲ εἶπαϲ, ὦ παῖ;

Ορ‎. ψεῦδοϲ οὐδὲν ὧν λέγω.

1221

Ηλ‎. ἦ ζῇ γὰρ ἁνὴρ;

Ορ‎. εἴπερ ἔμψυχόϲ γʼ ἐγώ.

Critical Apparatus Link 1222

Ηλ‎. ἦ γὰρ ϲὺ κεῖνοϲ;

Ορ‎. τήνδε προϲβλέψαϲά μου

1223ϲφραγῖδα πατρὸϲ ἔκμαθʼ εἰ ϲαφῆ λέγω‎.

Critical Apparatus Link 1224

Ηλ‎. ὦ φίλτατον φῶϲ.

Ορ‎. φίλτατον, ϲυμμαρτυρῶ.

1225

Ηλ‎. ὦ φθέγμʼ, ἀφίκου;

Ορ‎. μηκέτʼ ἄλλοθεν πύθῃ.

Critical Apparatus1226

Ηλ‎. ἔχω ϲε χερϲίν;

Ορ‎. ὡϲ τὰ λοίπʼ ἔχοιϲ ἀεί.

Link 1227

Ηλ‎. ὦ φίλταται γυναῖκεϲ, ὦ πολίτιδεϲ‎,

1228ὁρᾶτʼ Ὀρέϲτην τόνδε, μηχαναῖϲι μὲν

Critical Apparatus1229θανόντα, νῦν δὲ μηχαναῖϲ ϲεϲωμένον‎.

1230

Χο‎. ὁρῶμεν, ὦ παῖ, κἀπὶ ϲυμφοραῖϲί μοι

1231γεγηθὸϲ ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο‎.

Critical Apparatus1232

Ηλ‎.ϲτρ‎. ἰὼ γοναί‎,

1233γοναὶ ϲωμάτων ἐμοὶ φιλτάτων‎,

1234ἐμόλετʼ ἀρτίωϲ‎,

Critical Apparatus1235ἐφηύρετʼ, ἤλθετʼ, εἴδεθʼ οὓϲ ἐχρῄζετε‎.

1236

Ορ‎. πάρεϲμεν· ἀλλὰ ϲῖγʼ ἔχουϲα πρόϲμενε‎.

1237

Ηλ‎. τί δʼ ἔϲτιν‎;

1238

Ορ‎. ϲιγᾶν ἄμεινον, μή τιϲ ἔνδοθεν κλύῃ‎.

Critical Apparatus1239

Ηλ‎. μὰ τὰν Ἄρτεμιν τὰν ἀεὶ ἀδμήταν‎,

1240τόδε μὲν οὔποτʼ ἀξιώϲω τρέϲαι‎,

1241περιϲϲὸν ἄχθοϲ ἔνδον

pg 108Critical Apparatus1242γυναικῶν ὃ ναίει‎.

1243

Ορ‎. ὅρα γε μὲν δὴ κἀν γυναιξὶν ὡϲ Ἄρηϲ

Critical Apparatus1244ἔνεϲτιν· εὖ δʼ ἔξοιϲθα πειραθεῖϲά που‎.

Critical Apparatus Link 1245

Ηλ‎. ὀττοτοῖ‎ 〈ὀττοτοῖ‎〉,

Critical Apparatus1246ἀνέφελον ἐνέβαλεϲ οὔποτε καταλύϲιμον‎,

1247οὐδέ ποτε ληϲόμενον ἁμέτερον

1250οἷον ἔφυ κακόν‎.

Critical Apparatus1251

Ορ‎. ἔξοιδα καὶ ταῦτʼ· ἀλλʼ ὅταν παρουϲία

1252φράζῃ, τότʼ ἔργων τῶνδε μεμνῆϲθαι χρεών‎.

1253

Ηλ‎.ἀντ‎. ὁ πᾶϲ ἐμοί‎,

1254ὁ πᾶϲ ἂν πρέποι παρὼν ἐννέπειν

Critical Apparatus1255τάδε δίκᾳ χρόνοϲ‎.

1256μόλιϲ γὰρ ἔϲχον νῦν ἐλεύθερον ϲτόμα‎.

1257

Ορ‎. ξύμφημι κἀγω· τοιγαροῦν ϲῴζου τόδε‎.

1258

Ηλ‎. τί δρῶϲα‎;

1259

Ορ‎. οὗ μή ʼϲτι καιρὸϲ μὴ μακρὰν βούλου λέγειν‎.

Critical Apparatus1260

Ηλ‎. τίϲ ἀνταξίαν ϲοῦ γε πεφηνότοϲ

1261μεταβάλοιτʼ ἂν ὧδε ϲιγὰν λόγων‎;

1262ἐπεί ϲε νῦν ἀφράϲτωϲ

1263ἀέλπτωϲ τʼ ἐϲεῖδον‎.

Critical Apparatus1264

Ορ‎. τότʼ εἶδεϲ, ὅτε θεοί μʼ ἐπώτρυναν μολεῖν

   ΗΛΕΚΤΡΑ‎

1265

Ηλ‎. ἔφραϲαϲ ὑπερτέραν

Critical Apparatus1266τᾶϲ πάροϲ ἔτι χάριτοϲ, εἴ ϲε θεὸϲ ἐπόριϲεν

1267ἁμέτερα πρὸϲ μέλαθρα· δαιμόνιον

pg 1091270αὐτὸ τίθημʼ ἐγώ‎.

Critical Apparatus1271

Ορ‎. τὰ μέν ϲʼ ὀκνῶ χαίρουϲαν εἰργαθεῖν, τὰ δὲ

1272δέδοικα λίαν ἡδονῇ νικωμένην‎.

1273

Ηλ‎.ἐπ‎. ἰὼ χρόνῳ

1274μακρῷ φιλτάταν ὁδὸν ἐπαξιώ-

ϲαϲ ὧδέ μοι φανῆναι‎,

Critical Apparatus1275μή τί με, πολύπονον ὧδʼ ἰδὼν‎—

1276

Ορ‎. τί μὴ ποήϲω;

Ηλ‎. μή μʼ ἀποϲτερήϲῃϲ

Critical Apparatus1277τῶν ϲῶν προϲώπων ἡδονὰν μεθέϲθαι‎.

Critical Apparatus Link 1279

Ορ‎. ἦ κάρτα κἂν ἄλλοιϲι θυμοίμην ἰδών‎.

Critical Apparatus1280

Ηλ‎. ξυναινεῖϲ;

Ορ‎. τί μὴν οὔ;

Critical Apparatus1281

Ηλ‎. ὦ φίλʼ, ἔκλυον

1282ἃν ἐγὼ οὐδʼ ἂν ἤλπιϲʼ αὐδάν‎.

Critical Apparatus1283ἀλλʼ ὅμωϲ ἐπ‎〉έϲχον ὀργὰν ἄναυδον

Critical Apparatus1284οὐδὲ ϲὺν βοᾷ κλύουϲʼ ἁ τάλαινα‎.

1285νῦν δʼ ἔχω ϲε· προὐφάνηϲ δὲ

Link 1286φιλτάταν ἔχων πρόϲοψιν‎,

Critical Apparatus1287ἇϲ ἐγὼ οὐδʼ ἂν ἐν κακοῖϲ λαθοίμαν‎.

Critical Apparatus1288

Ορ‎. τὰ μὲν περιϲϲεύοντα τῶν λόγων ἄφεϲ‎,

Link 1289καὶ μήτε μήτηρ ὡϲ κακὴ δίδαϲκέ με

Link 1290μήθʼ ὡϲ πατρῴαν κτῆϲιν Αἴγιϲθοϲ δόμων

1291ἀντλεῖ, τὰ δʼ ἐκχεῖ, τὰ δὲ διαϲπείρει μάτην·

Critical Apparatus1292χρόνου γὰρ ἄν ϲοι καιρὸν ἐξείργοι λόγοϲ‎.

1293ἃ δʼ ἁρμόϲει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνῳ

1294ϲήμαινʼ, ὅπου φανέντεϲ ἢ κεκρυμμένοι

1295γελῶνταϲ ἐχθροὺϲ παύϲομεν τῇ νῦν ὁδῷ‎.

pg 110Critical Apparatus Link 1296τούτῳ δʼ ὅπωϲ μήτηρ ϲε μὴ ʼπιγνώϲεται

Critical Apparatus Link 1297φαιδρῷ προϲώπῳ νῷν ἐπελθόντοιν δόμουϲ·

Critical Apparatus1298ἀλλʼ ὡϲ ἐπʼ ἄτῃ τῇ μάτην λελεγμένῃ

1299ϲτέναζʼ· ὅταν γὰρ εὐτυχήϲωμεν, τότε

1300χαίρειν παρέϲται καὶ γελᾶν ἐλευθέρωϲ‎.

Link 1301

Ηλ‎. ἀλλʼ, ὦ καϲίγνηθʼ, ὧδʼ ὅπωϲ καὶ ϲοὶ φίλον

Critical Apparatus1302καὶ τοὐμὸν ἔϲται, τάϲδʼ ἐπεὶ τὰϲ ἡδονὰϲ

1303πρὸϲ ϲοῦ λαβοῦϲα κοὐκ ἐμὰϲ ἐκτηϲάμην‎.

Critical Apparatus Link 1304κοὐδʼ ἄν ϲε λυπήϲαϲα δεξαίμην βραχὺ

1305αὐτὴ μέγʼ εὑρεῖν κέρδοϲ· οὐ γὰρ ἂν καλῶϲ

Critical Apparatus1306ὑπηρετοίην τῷ παρόντι δαίμονι‎.

Critical Apparatus Link 1307ἀλλʼ οἶϲθα μὲν τἀνθένδε, πῶϲ γὰρ οὔ; κλυὼν

Link 1308ὁθούνεκʼ Αἴγιϲθοϲ μὲν οὐ κατὰ ϲτέγαϲ‎,

Link 1309μήτηρ δʼ ἐν οἴκοιϲ· ἣν ϲὺ μὴ δείϲῃϲ ποθʼ ὡϲ

Critical Apparatus1310γέλωτι τοὐμὸν φαιδρὸν ὄψεται κάρα‎.

1311μῖϲόϲ τε γὰρ παλαιὸν ἐντέτηκέ μοι‎,

Critical Apparatus1312κἀπεί ϲʼ ἐϲεῖδον, οὔ ποτʼ ἐκλήξω χαρᾷ

1313δακρυρροοῦϲα. πῶϲ γὰρ ἂν λήξαιμʼ ἐγὼ‎,

1314ἥτιϲ μιᾷ ϲε τῇδʼ ὁδῷ θανόντα τε

1315καὶ ζῶντʼ ἐϲεῖδον; εἴργαϲαι δέ μʼ ἄϲκοπα·

1316ὥϲτʼ, εἰ πατήρ μοι ζῶν ἵκοιτο, μηκέτʼ ἂν

1317τέραϲ νομίζειν αὐτό, πιϲτεύειν δʼ ὁρᾶν‎.

1318ὅτʼ οὖν τοιαύτην ἡμὶν ἐξήκειϲ ὁδόν‎,

Critical Apparatus Link 1319ἄρχʼ αὐτὸϲ ὥϲ ϲοι θυμόϲ. ὡϲ ἐγὼ μόνη

Link 1320οὐκ ἂν δυοῖν ἥμαρτον· ἢ γὰρ ἂν καλῶϲ

1321ἔϲωϲʼ ἐμαυτήν, ἢ καλῶϲ ἀπωλόμην‎.

pg 111Critical Apparatus1322

Ορ‎. ϲιγᾶν ἐπῄνεϲʼ· ὡϲ ἐπʼ ἐξόδῳ κλύω

Link 1323τῶν ἔνδοθεν χωροῦντοϲ.

Ηλ‎. εἴϲιτʼ, ὦ ξένοι,

Critical Apparatus1324ἄλλωϲ τε καὶ φέροντεϲ οἷʼ ἂν οὔτε τιϲ

1325δόμων ἀπώϲαιτʼ οὔτʼ ἂν ἡϲθείη λαβών‎.

Link 1326

Πα‎. ὦ πλεῖϲτα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι‎,

1327πότερα παρʼ οὐδὲν τοῦ βίου κήδεϲθʼ ἔτι‎,

Critical Apparatus1328ἢ νοῦϲ ἔνεϲτιν οὔτιϲ ὑμὶν ἐγγενήϲ‎,

Critical Apparatus1329ὅτʼ οὐ παρʼ αὐτοῖϲ ἀλλʼ ἐν αὐτοῖϲιν κακοῖϲ

1330τοῖϲιν μεγίϲτοιϲ ὄντεϲ οὐ γιγνώϲκετε‎;

1331ἀλλʼ εἰ ϲταθμοῖϲι τοῖϲδε μὴ ʼκύρουν ἐγὼ

Critical Apparatus1332πάλαι φυλάϲϲων, ἦν ἂν ἡμὶν ἐν δόμοιϲ

Critical Apparatus1333τὰ δρώμενʼ ὑμῶν πρόϲθεν ἢ τὰ ϲώματα·

1334νῦν δʼ εὐλάβειαν τῶνδε προὐθέμην ἐγώ‎.

Critical Apparatus Link 1335καὶ νῦν ἀπαλλαχθέντε τῶν μακρῶν λόγων

1336καὶ τῆϲ ἀπλήϲτου τῆϲδε ϲὺν χαρᾷ βοῆϲ

1337εἴϲω παρέλθεθʼ, ὡϲ τὸ μὲν μέλλειν κακὸν

Link 1338ἐν τοῖϲ τοιούτοιϲ ἔϲτʼ, ἀπηλλάχθαι δʼ ἀκμή‎.

1339

Ορ‎. πῶϲ οὖν ἔχει τἀντεῦθεν εἰϲιόντι μοι‎;

Link 1340

Πα‎. καλῶϲ· ὑπάρχει γάρ ϲε μὴ γνῶναί τινα‎.

Critical Apparatus1341

Ορ‎. ἤγγειλαϲ, ὡϲ ἔοικεν, ὡϲ τεθνηκότα‎.

1342

Πα‎. εἷϲ τῶν ἐν Ἅιδου μάνθανʼ ἐνθάδʼ ὢν ἀνήρ‎.

Critical Apparatus1343

Ορ‎. χαίρουϲιν οὖν τούτοιϲιν; ἢ τίνεϲ λόγοι‎;

Critical Apparatus1344

Πα‎. τελουμένων εἴποιμʼ ἄν· ὡϲ δὲ νῦν ἔχει

Critical Apparatus1345καλῶϲ τὰ κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶϲ‎.

Link 1346

Ηλ‎. τίϲ οὗτόϲ ἐϲτʼ, ἀδελφέ; πρὸϲ θεῶν φράϲον‎.

Critical Apparatus1347

Ορ‎. οὐχὶ ξυνίηϲ;

Ηλ‎. οὐδέ γʼ †ἐϲ θυμὸν φέρω†.

1348

Ορ‎. οὐκ οἶϲθʼ ὅτῳ μʼ ἔδωκαϲ ἐϲ χεῖράϲ ποτε‎;

pg 112 Link 1349

Ηλ‎. ποίῳ; τί φωνεῖϲ;

Ορ‎. οὗ τὸ Φωκέων πέδον

Critical Apparatus1350ὑπεξεπέμφθην ϲῇ προμηθίᾳ χεροῖν‎.

Critical Apparatus1351

Ηλ‎. ἦ κεῖνοϲ οὗτοϲ ὅν ποτʼ ἐκ πολλῶν ἐγὼ

Critical Apparatus1352μόνον προϲηῦρον πιϲτὸν ἐν πατρὸϲ φόνῳ‎;

Critical Apparatus1353

Ορ‎. ὅδʼ ἐϲτί. μή μʼ ἔλεγχε πλείοϲιν λόγοιϲ‎.

Link 1354

Ηλ‎. ὦ φίλτατον φῶϲ, ὦ μόνοϲ ϲωτὴρ δόμων

1355Ἀγαμέμνονοϲ, πῶϲ ἦλθεϲ; ἦ ϲὺ κεῖνοϲ εἶ‎,

1356ὃϲ τόνδε κἄμʼ ἔϲωϲαϲ ἐκ πολλῶν πόνων‎;

Critical Apparatus Link 1357ὦ φίλταται μὲν χεῖρεϲ, ἥδιϲτον δʼ ἔχων

Link 1358ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶϲ οὕτω πάλαι

Critical Apparatus1359ξυνών μʼ ἔληθεϲ οὐδʼ ἔϲαινεϲ, ἀλλά με

Link 1360λόγοιϲ ἀπώλλυϲ, ἔργʼ ἔχων ἥδιϲτʼ ἐμοί‎;

Link 1361χαῖρʼ, ὦ πάτερ· πατέρα γὰρ εἰϲορᾶν δοκῶ·

Critical Apparatus1362χαῖρʼ· ἴϲθι δʼ ὡϲ μάλιϲτά ϲʼ ἀνθρώπων ἐγὼ

1363ἤχθηρα κἀφίληϲʼ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ‎.

Critical Apparatus1364

Πα‎. ἀρκεῖν δοκεῖ μοι· τοὺϲ γὰρ ἐν μέϲῳ λόγουϲ‎—

Critical Apparatus1365πολλαὶ κυκλοῦνται νύκτεϲ ἡμέραι τʼ ἴϲαι‎,

1366αἳ ταῦτά ϲοι δείξουϲιν, Ἠλέκτρα, ϲαφῆ‎.

Critical Apparatus Link 1367ϲφῷν δʼ ἐννέπω ʼγὼ τοῖν παρεϲτώτοιν ὅτι

Critical Apparatus Link 1368νῦν καιρὸϲ ἔρδειν· νῦν Κλυταιμήϲτρα μόνη·

1369νῦν οὔτιϲ ἀνδρῶν ἔνδον· εἰ δʼ ἐφέξετον‎,

Critical Apparatus1370φροντίζεθʼ ὡϲ τούτοιϲ τε καὶ ϲοφωτέροιϲ

Critical Apparatus1371ἄλλοιϲι τούτων πλείοϲιν μαχούμενοι‎.

1372

Ορ‎. οὐκ ἂν μακρῶν ἔθʼ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων‎,

1373Πυλάδη, τόδʼ εἴη τοὔργον, ἀλλʼ ὅϲον τάχοϲ

pg 113 Link 1374χωρεῖν ἔϲω, πατρῷα προϲκύϲανθʼ ἕδη

Critical Apparatus1375θεῶν, ὅϲοιπερ πρόπυλα ναίουϲιν τάδε‎.

Link 1376

Ηλ‎. ἄναξ Ἄπολλον, ἵλεωϲ αὐτοῖν κλύε‎,

1377ἐμοῦ τε πρὸϲ τούτοιϲιν, ἥ ϲε πολλὰ δὴ

1378ἀφʼ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προὔϲτην χερί‎.

1379νῦν δʼ, ὦ Λύκειʼ Ἄπολλον, ἐξ οἵων ἔχω

Critical Apparatus Link 1380αἰτῶ, προπίτνω, λίϲϲομαι, γενοῦ πρόφρων

1381ἡμῖν ἀρωγὸϲ τῶνδε τῶν βουλευμάτων

Link 1382καὶ δεῖξον ἀνθρώποιϲι τἀπιτίμια

Link 1383τῆϲ δυϲϲεβείαϲ οἷα δωροῦνται θεοί‎.

Critical Apparatus Link 1384

Χο‎.ϲτρ. αʹ‎ ἴδεθʼ ὅπου προνέμεται

Critical Apparatus Link 1385τὸ δυϲέριϲτον αἷμα φυϲῶν Ἄρηϲ‎.

Critical Apparatus1386βεβᾶϲιν ἄρτι δωμάτων ὐπόϲτεγοι

Link 1387μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων

Link 1388ἄφυκτοι κύνεϲ‎,

Critical Apparatus1389ὥϲτʼ οὐ μακρὰν ἔτʼ ἀμμενεῖ

Critical Apparatus1390τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον‎.

Link 1391ἀντ. αʹ‎   παράγεται γὰρ ἐνέρων

1392δολιόπουϲ ἀρωγὸϲ εἴϲω ϲτέγαϲ‎,

Critical Apparatus Link 1393ἀρχαιόπλουτα πατρὸϲ εἰϲ ἑδώλια‎,

Critical Apparatus Link 1394νεακόνητον αἷμα χειροῖν ἔχων·

1395ὁ Μαίαϲ δὲ παῖϲ

Critical Apparatus1396Ἑρμῆϲ ϲφʼ ἄγει δόλον ϲκότῳ

1397κρύψαϲ πρὸϲ αὐτὸ τέρμα κοὐκέτʼ ἀμμένει‎.

pg 114 Link 1398

Ηλ‎.ϲτρ‎. ὦ φίλταται γυναῖκεϲ, ἅνδρεϲ αὐτίκα

1399τελοῦϲι τοὔργον· ἀλλὰ ϲῖγα πρόϲμενε‎.

Link 1400

Χο‎. πῶϲ δή; τί νῦν πράϲϲουϲιν;

Ηλ‎. ἡ μὲν ἐϲ τάφον

1401λέβητα κοϲμεῖ, τὼ δʼ ἐφέϲτατον πέλαϲ‎.

Critical Apparatus Link 1402

Χο‎. ϲὺ δʼ ἐκτὸϲ ᾖξαϲ πρὸϲ τί;

Ηλ‎. φρουρήϲουϲʼ ὅπωϲ

Critical Apparatus1403Αἴγιϲθοϲ‎ 〈ἡμᾶϲ‎〉 μὴ λάθῃ μολὼν ἔϲω‎.

Critical Apparatus1404

Κλ‎. αἰαῖ. ἰὼ ϲτέγαι

1405φίλων ἐρῆμοι, τῶν δʼ ἀπολλύντων πλέαι‎.

Link 1406

Ηλ‎. βοᾷ τιϲ ἔνδον. οὐκ ἀκούετʼ, ὦ φίλαι‎;

Link 1407

Χο‎. ἤκουϲʼ ἀνήκουϲτα δύϲ-

1408τανοϲ, ὥϲτε φρῖξαι‎.

Critical Apparatus1409

Κλ‎. οἴμοι τάλαινʼ. Αἴγιϲθε, ποῦ ποτʼ ὢν κυρεῖϲ‎;

Critical Apparatus Link 1410

Ηλ‎. ἰδοὺ μάλʼ αὖ θροεῖ τιϲ.

Κλ‎. ὦ τέκνον τέκνον,

Critical Apparatus Link 1411οἴκτιρε τὴν τεκοῦϲαν.

Ηλ‎. ἀλλʼ οὐκ ἐκ ϲέθεν

Critical Apparatus1412ᾠκτίρεθʼ οὗτοϲ οὐδʼ ὁ γεννήϲαϲ πατήρ‎.

Critical Apparatus Link 1413

Χο‎. ὦ πόλιϲ, ὦ γενεὰ τάλαινα, νῦν ϲοι

Critical Apparatus1414μοῖρα καθημερία φθίνει φθίνει‎.

Link 1415

Κλ‎. ὤμοι πέπληγμαι.

Ηλ‎. παῖϲον, εἰ ϲθένειϲ, διπλῆν.

Critical Apparatus Link 1416

Κλ‎. ὤμοι μάλʼ αὖθιϲ.

Ηλ‎. εἰ γὰρ Αἰγίϲθῳ γʼ ὁμοῦ.

Critical Apparatus1417

Χο‎. τελοῦϲʼ ἀραί· ζῶϲιν οἱ

Critical Apparatus1418γᾶϲ ὑπαὶ κείμενοι‎.

Critical Apparatus Link 1420παλίρρυτον γὰρ αἷμʼ ὑπεξαιροῦϲι τῶν κτανόντων

1421οἱ πάλαι θανόντεϲ‎.

pg 115Critical Apparatus Link 1422ἀντ‎.   καὶ μὴν πάρειϲιν οἵδε· φοινία δὲ χεὶρ

Critical Apparatus Link 1423ϲτάζει θυηλῆϲ Ἄρεοϲ, οὐδʼ ἔχω ψέγειν‎.

Critical Apparatus Link 1424

Ηλ‎. Ὀρέϲτα, πῶϲ κυρεῖ τάδʼ;

Ορ‎. ἐν δόμοιϲι μὲν

1425καλῶϲ, Ἀπόλλων εἰ καλῶϲ ἐθέϲπιϲεν‎.

Critical Apparatus Link 1426

Ηλ‎. τέθνηκεν ἡ τάλαινα;

Ορ‎. μηκέτʼ ἐκφοβοῦ

Critical Apparatus Link 1427μητρῷον ὥϲ ϲε λῆμʼ ἀτιμάϲει ποτέ‎.

Ηλ‎.    ΗΛΕΚΤΡΑ‎

   ΗΛΕΚΤΡΑ‎

Ορ‎.    ΗΛΕΚΤΡΑ‎

1428

Χο‎. παύϲαϲθε, λεύϲϲω γὰρ Αἴ-

1429γιϲθον ἐκ προδήλου‎.

Ορ‎.    ΗΛΕΚΤΡΑ‎

Critical Apparatus Link 1430

Ηλ‎. ὦ παῖδεϲ, οὐκ ἄψορρον;

Ορ‎. εἰϲορᾶτε ποῦ

1431τὸν ἄνδρʼ;

Ηλ‎. ἐφʼ ἡμῖν οὗτοϲ ἐκ προαϲτίου

1432χωρεῖ γεγηθὼϲΗΛΕΚΤΡΑ‎.

Critical Apparatus1433

Χο‎. βᾶτε κατʼ ἀντιθύρων ὅϲον τάχιϲτα‎,

Link 1434νῦν, τὰ πρὶν εὖ θέμενοι, τάδʼ ὡϲ πάλιν‎—

Critical Apparatus1435

Ορ‎. θάρϲει· τελοῦμεν.

Ηλ‎. ᾗ νοεῖϲ ἔπειγε νῦν.

Critical Apparatus1436

Ορ‎. καὶ δὴ βέβηκα.

Ηλ‎. τἀνθάδʼ ἂν μέλοιτʼ ἐμοί.

Critical Apparatus Link 1437

Χο‎. διʼ ὠτὸϲ ἂν παῦρά γʼ ὡϲ

1438ἠπίωϲ ἐννέπειν

1440πρὸϲ ἄνδρα τόνδε ϲυμφέροι, λαθραῖον ὡϲ ὀρούϲῃ

1441πρὸϲ δίκαϲ ἀγῶνα‎.

pg 116Critical Apparatus1442

ΑΙΓΙϹΘΟϹ‎ τίϲ οἶδεν ὑμῶν ποῦ ποθʼ οἱ Φωκῆϲ ξένοι‎,

1443οὕϲ φαϲʼ Ὀρέϲτην ἡμὶν ἀγγεῖλαι βίον

1444λελοιπόθʼ ἱππικοῖϲιν ἐν ναυαγίοιϲ‎;

Critical Apparatus Link 1445ϲέ τοι, ϲὲ κρίνω, ναὶ ϲέ, τὴν ἐν τῷ πάροϲ

Critical Apparatus1446χρόνῳ θραϲεῖαν· ὡϲ μάλιϲτα ϲοὶ μέλειν

1447οἶμαι, μάλιϲτα δʼ ἂν κατειδυῖαν φράϲαι‎.

Link 1448

Ηλ‎. ἔξοιδα· πῶϲ γὰρ οὐχί; ϲυμφορᾶϲ γὰρ ἂν

Critical Apparatus1449ἔξωθεν εἴην τῶν ἐμῶν γε φιλτάτων‎.

Critical Apparatus Link 1450

Αι‎. ποῦ δῆτʼ ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδαϲκέ με‎.

1451

Ηλ‎. ἔνδον· φίληϲ γὰρ προξένου κατήνυϲαν‎.

1452

Αι‎. ἦ καὶ θανόντʼ ἤγγειλαν ὡϲ ἐτητύμωϲ‎;

Critical Apparatus1453

Ηλ‎. οὔκ, ἀλλὰ κἀπέδειξαν, οὐ λόγῳ μόνον‎.

1454

Αι‎. πάρεϲτʼ ἄρʼ ἡμῖν ὥϲτε κἀμφανῆ μαθεῖν‎;

1455

Ηλ‎. πάρεϲτι δῆτα καὶ μάλʼ ἄζηλοϲ θέα‎.

Critical Apparatus1456

Αι‎. ἦ πολλὰ χαίρειν μʼ εἶπαϲ οὐκ εἰωθότωϲ‎.

Critical Apparatus1457

Ηλ‎. χαίροιϲ ἄν, εἴ ϲοι χαρτὰ τυγχάνει τάδε‎.

Critical Apparatus1458

Αι‎. οἴγειν πύλαϲ ἄνωγα κἀναδεικνύναι

1459πᾶϲιν Μυκηναίοιϲιν Ἀργείοιϲ θʼ ὁρᾶν‎,

Critical Apparatus Link 1460ὡϲ εἴ τιϲ αὐτῶν ἐλπίϲιν κεναῖϲ πάροϲ

1461ἐξῄρετʼ ἀνδρὸϲ τοῦδε, νῦν ὁρῶν νεκρὸν

1462ϲτόμια δέχηται τἀμά, μηδὲ πρὸϲ βίαν

1463ἐμοῦ κολαϲτοῦ προϲτυχὼν φύϲῃ φρέναϲ‎.

1464

Ηλ‎. καὶ δὴ τελεῖται τἀπʼ ἐμοῦ· τῷ γὰρ χρόνῳ

Critical Apparatus1465νοῦν ἔϲχον, ὥϲτε ϲυμφέρειν τοῖϲ κρείϲϲοϲιν‎.

pg 117 Link 1466

Αι‎. ὦ Ζεῦ, δέδορκα φάϲμʼ ἄνευ φθόνου μὲν οὐ

Link 1467πεπτωκόϲ· εἰ δʼ ἔπεϲτι νέμεϲιϲ οὐ λέγω‎.

1468χαλᾶτε πᾶν κάλυμμʼ ἀπʼ ὀφθαλμῶν, ὅπωϲ

Critical Apparatus1469τὸ ϲυγγενέϲ τοι κἀπʼ ἐμοῦ θρήνων τύχῃ‎.

1470

Ορ‎. αὐτὸϲ ϲὺ βάϲταζʼ. οὐκ ἐμὸν τόδʼ, ἀλλὰ ϲόν‎,

Critical Apparatus1471τὸ ταῦθʼ ὁρᾶν τε καὶ προϲηγορεῖν φίλωϲ‎.

1472

Αι‎. ἀλλʼ εὖ παραινεῖϲ, κἀπιπείϲομαι· ϲὺ δέ‎,

Critical Apparatus1473εἴ που κατʼ οἶκον ἡ Κλυταιμήϲτρα, κάλει‎.

1474

Ορ‎. αὕτη πέλαϲ ϲοῦ· μηκέτʼ ἄλλοϲε ϲκόπει‎.

Critical Apparatus1475

Αι‎. οἴμοι, τί λεύϲϲω;

Ορ‎. τίνα φοβῇ; τίνʼ ἀγνοεῖϲ;

1476

Αι‎. τίνων ποτʼ ἀνδρῶν ἐν μέϲοιϲ ἀρκυϲτάτοιϲ

Critical Apparatus1477πέπτωχ' ὁ τλήμων;

Ορ‎. οὐ γὰρ αἰϲθάνῃ πάλαι

Critical Apparatus1478ζῶν τοῖϲ θανοῦϲιν οὕνεκʼ ἀνταυδᾷϲ ἴϲα‎;

1479

Αι‎. οἴμοι, ξυνῆκα τοὔποϲ· οὐ γὰρ ἔϲθʼ ὅπωϲ

1480ὅδʼ οὐκ Ὀρέϲτηϲ ἔϲθʼ ὁ προϲφωνῶν ἐμέ‎.

Critical Apparatus1481

Ορ‎. καὶ μάντιϲ ὢν ἄριϲτοϲ ἐϲφάλλου πάλαι‎;

Link 1482

Αι‎. ὄλωλα δὴ δείλαιοϲ. ἀλλά μοι πάρεϲ

Critical Apparatus Link 1483κἂν ϲμικρὸν εἰπεῖν.

Ηλ‎. μὴ πέρα λέγειν ἔα,

1484πρὸϲ θεῶν, ἀδελφέ, μηδὲ μηκύνειν λόγουϲ‎.

Critical Apparatus1485[τί γὰρ βροτῶν ἂν ϲὺν κακοῖϲ μεμειγμένων

1486θνῄϲκειν ὁ μέλλων τοῦ χρόνου κέρδοϲ φέροι‎;]

Critical Apparatus Link 1487ἀλλʼ ὡϲ τάχιϲτα κτεῖνε καὶ κτανὼν πρόθεϲ

1488ταφεῦϲιν ὧν τόνδʼ εἰκόϲ ἐϲτι τυγχάνειν‎,

Link 1489ἄποπτον ἡμῶν. ὡϲ ἐμοὶ τόδʼ ἂν κακῶν

1490μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον‎.

Link 1491

Ορ‎. χωροῖϲ ἂν εἴϲω ϲὺν τάχει· λόγων γὰρ οὐ

pg 118Critical Apparatus1492νῦν ἐϲτιν ἁγών, ἀλλὰ ϲῆϲ ψυχῆϲ πέρι‎.

Link 1493

Αι‎. τί δʼ ἐϲ δόμουϲ ἄγειϲ με; πῶϲ, τόδʼ εἰ καλὸν

1494τοὔργον, ϲκότου δεῖ, κοὐ πρόχειροϲ εἶ κτανεῖν‎;

1495

Ορ‎. μὴ τάϲϲε· χώρει δʼ ἔνθαπερ κατέκτανεϲ

Critical Apparatus1496πατέρα τὸν ἀμόν, ὡϲ ἂν ἐν ταὐτῷ θάνῃϲ‎.

Critical Apparatus Link 1497

Αι‎. ἦ πᾶϲʼ ἀνάγκη τήνδε τὴν ϲτέγην ἰδεῖν

Link 1498τά τʼ ὄντα καὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν κακά‎;

1499

Ορ‎. τὰ γοῦν ϲʼ· ἐγώ ϲοι μάντιϲ εἰμὶ τῶνδʼ ἄκροϲ‎.

1500

Αι‎. ἀλλʼ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐκόμπαϲαϲ‎.

Link 1501

Ορ‎. πόλλʼ ἀντιφωνεῖϲ, ἡ δʼ ὁδὸϲ βραδύνεται‎.

1502ἀλλʼ ἕρφʼ‎.

Αι‎. ὑφηγοῦ.

Ορ‎. ϲοὶ βαδιϲτέον πάροϲ.

1503

Αι‎. ἦ μὴ φύγω ϲε;

Ορ‎. μὴ μὲν οὖν καθʼ ἡδονὴν

Link 1504θάνῃϲ· φυλάξαι δεῖ με τοῦτό ϲοι πικρόν‎.

Critical Apparatus Link 1505χρῆν δʼ εὐθὺϲ εἶναι τήνδε τοῖϲ πᾶϲιν δίκην‎,

Critical Apparatus1506ὅϲτιϲ πέρα πράϲϲειν γε τῶν νόμων θέλοι‎,

Critical Apparatus1507κτείνειν· τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἦν πολύ‎.

Critical Apparatus Link 1508

Χο‎. ὦ ϲπέρμʼ Ἀτρέωϲ, ὡϲ πολλὰ παθὸν

Critical Apparatus1509διʼ ἐλευθερίαϲ μόλιϲ ἐξῆλθεϲ

Link 1510τῇ νῦν ὁρμῇ τελεωθέν‎.

Notes Settings

Notes

Critical Apparatus
1 del. Haslam
ϲτρατηγήϲαντοϲ] τυραννήϲαντοϲ‎ Lγρ‎ Hgl.
Critical Apparatus
5 τῆϲ‎ 〈τʼ‎〉 Blaydes
Critical Apparatus
10 τε‎] δὲ‎ t
Critical Apparatus
13 κἀξεθρεψάμην‎] καί ϲʼ ἐθρεψάμην‎ sch. B ad I 485
Critical Apparatus
16 βουλευτέον‎] -ετον‎ Porson
Critical Apparatus
20–1 del. Nauck, 20–2 Dihle
Critical Apparatus
21 ξυνάπτετον‎] -έον‎ Zf, coni. Toup
ἐνταῦθʼ ἐμὲν‎ LOat (ἐϲμὲν‎ rpa): ἐνταῦθα μὲν‎ | οὐκ ἔϲτʼ ἔτʼ‎ Monk: alii alia: ἐνταῦθα μὲν‎ | ἦν‎ Handley (cf. Ar. Ran. 37)
Critical Apparatus
28 τʼ‎ codd. plerique: non legitur L: δʼ‎ KpcG: om. pA
ἕπῃ] ἔϲῃ‎ p et sch. L
Critical Apparatus
33 πατρὶ‎ LacK, C s.l.: -ὸϲ‎ cett.
Critical Apparatus
35 ὁ‎ om. O, del. Blomfield
Critical Apparatus
37 ἐνδίκου‎ L. Lange: -ουϲ‎ codd.
Critical Apparatus
41 ϲαφῆ] -ῶϲ‎ p
Critical Apparatus
42 χρόνῳ‎ post μακρῷ‎ praebet a
Critical Apparatus
43 ὑποπτεύϲουϲιν‎ codd. plerique: -εύϲωϲιν‎ V: -εύουϲιν‎ Ga
v. sic interpunximus
Critical Apparatus
45 Φωκέωϲ‎ Bentley: -εὺϲ‎ codd.
Critical Apparatus
47 ὅρκον‎ Reiske: -ῳ‎ codd.
Critical Apparatus
52 λοιβαῖϲι‎ Lpt, Eustathius 692. 59, Suda s.v. χλιδή‎ cod. E teste Gaisford: λοιβαῖϲ τε‎ ra: λοιβαῖϲ τὸ‎ Sudae codd. AB
Critical Apparatus
55 που‎ LpcKpa, tγρ: μοι‎ rpt
Critical Apparatus
56 κλέπτοντεϲ] θνήϲκοντεϲ‎ t
Critical Apparatus
57 φέρωμεν‎ G: -οιμεν‎ cett.
Critical Apparatus
61 μὲν‎ Gpcpat: μὲν ὡϲ‎ lrpXs, Suda s.v. λύπη‎ et τί γάρ με κτλ‎.
Critical Apparatus
63 δόμουϲ‎ Kpa: -οιϲ‎ lr
Critical Apparatus
65 ὣϲ‎ LGN: ὡϲ‎ cett.
Critical Apparatus
66 δεδορκότʼ] δεδυκότʼ γρ‎ in p
Critical Apparatus
70 καθαρτὴϲ‎] καθαρθεὶϲ‎ p
Critical Apparatus
75–6 del. Todt et Nauck
Critical Apparatus
80–1 paedagogo continuat Nauck
Critical Apparatus
81 κἀπακούϲωμεν‎ Nauck: κἀνα-‎ codd.
Critical Apparatus
82–5 Oresti continuat Nauck
Critical Apparatus
83 ἔρδειν‎ Lp: ἕ-‎ rpat
Critical Apparatus
84–5 φέρειν … φημι‎ Tournier: φέρει νίκην τʼ ἐφ᾽ ἡμῖν‎ codd.
Critical Apparatus
87 ἰϲόμοιρ᾽‎ p, coni. Porson: -μοιροϲ‎ cett. (etiam Λ‎)
Critical Apparatus
90 πλαγὰϲ] πλη-‎ V
Critical Apparatus
92 παννυχίδων‎] -ίων‎ Blaydes
κήδη‎ Fröhlich: ἤδη‎ codd.
Critical Apparatus
93 οἴκων‎ pat: οἰκιῶν‎ lrp: οἴκτων‎ Blaydes, fortasse iam Bentley
Critical Apparatus
102 αἰκῶϲ‎ Hermann e sch. (ἀεικῶϲ‎: ita etiam Suda s.v.): ἀδίκωϲ‎ codd. et Dio Cassius 52. 18
Critical Apparatus
105 post ἂν‎ add. λεύϲϲω‎ codd.: del. Hermann et Reisig
ἄϲτρων‎ del. Dobree
Critical Apparatus
106 δὲ τόδʼ] τόδε‎ 〈τʼ‎〉 Blaydes
Critical Apparatus
108 κωκυτῷ‎ codd. plerique: -ῶν‎ Lac Fac Sudae codd. AV s.v. ῥιπάϲ: -οῖϲ‎ Sudae codd. cett.
τῶνδε] τήνδε‎ Musgrave
Critical Apparatus
111 πότνια] ποινία‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
112 Ἐρινύεϲ‎ LGF: -ιννύεϲ‎ cett.
Critical Apparatus
113–14 ὁρᾶθʼ αἳ‎ Dobree: ὁρᾶτε‎ codd.
Critical Apparatus
114 post τούϲ‎ add. τʼ‎ pXr Sudae codd. GM s.v. Περϲεφόνη‎
Critical Apparatus
114–15 lacunam ante τοὺϲ εὐνάϲ‎ statuerunt Hermann et Blaydes, post ἀρήξατε‎ Dawe, post ὑποκλεπτομένουϲ‎ Enger
Critical Apparatus
121 ὦ‎ t: ἰὼ‎ cett.
alterum παῖ‎ om. rp
Critical Apparatus
123 λάϲκειϲ‎ Schwerdt: τάκειϲ‎ codd., nisi quod τάκει‎ Kac praebet
ἀκόρεϲτον οἰμωγὰν] ἀκόρεϲτοϲ οἰμωγᾶν‎ Ps.l.
locum ita refecit Kvíčala: τίϲ ἀεὶ τάκει ϲʼ ὧδʼ ἀκόρεϲτοϲ‎ (vel -ον‎) οἰμωγά‎
Critical Apparatus
124 ἀθεώτατα‎ Porson: -τάταϲ‎ codd.
Critical Apparatus
126 ὣϲ] ὡϲ‎ Lacp
Critical Apparatus
129 γενέθλα‎ LpcK: γένεθλα‎ Lac cett., tutatur Stinton (cf. ad 145)
post γενναίων‎ add. πατέρων‎ lrpa, τοκέων‎ pt: del. Monk
Critical Apparatus
130 παραμύθιον] -ιοι‎ Blaydes
Critical Apparatus
132 οὐδʼ‎ at: οὐδʼ αὖ‎ lrp
τόδε] τό γε‎ K s.l.
Critical Apparatus
133 ϲτεναχεῖν‎ L s.l., Kp: accentum corr. Elmsley: ϲτοναχεῖν‎ cett.
Critical Apparatus
139 γόοιϲιν‎ V s.l., Livineius ('p'), Hermann: γόοιϲ‎ cett.
οὐ‎ t: οὔτε‎ cett.
λιταῖϲ‎ at: λιταῖϲιν‎ lrp: ἄνταιϲ‎ Hermann: εὐχαῖϲ‎ Erfurdt
Critical Apparatus
145 ὃϲ] ὅϲτιϲ‎ t
τῶν] ὧν‎ Stinton (cf. ad 129)
Critical Apparatus
148 αἰὲν] αἰαῖ‎ G. Velke
post Ἴτυν‎ add. γʼ‎ t
Critical Apparatus
150 παντλάμων‎ Lpat: -τλᾶμον‎ rpXr
Critical Apparatus
152 αἰαῖ‎ fere codd.: αἰὲν‎ V, ἀεὶ‎ Zc
Critical Apparatus
156 οἷϲ] αἷϲ‎ G
Critical Apparatus
157 οἵα‎ At: οἷα‎ cett.
Critical Apparatus
160–3 choro tribuit Tyrwhitt, Electrae codd.
Critical Apparatus
160 ὄλβιοϲ] -ον‎ Hac, coni. Brunck
Critical Apparatus
163 βήματι‎ codd.: alii alia: νεύματι‎ Burges, probat Nauck
Critical Apparatus
164 ὅν γʼ ἐγὼ‎ Hermann: ὃν ἔγωγʼ‎ codd. (etiam Λ‎)
Critical Apparatus
168 ὁ δὲ λάθεται‎ LpcKpat: ὁ δʼ ἐλάθετο‎ rpKs.l.
Critical Apparatus
169 ἔπαθʼ Λ‎at: ἔπαθεν‎ LrpXs
Critical Apparatus
171 ἀεὶ‎ Pat: αἰεὶ‎ Lrpa
Critical Apparatus
173–4 τέκνον‎ post μοι‎ praebet sch. ad 823
Critical Apparatus
174 ἔτι‎ Lac: ἔϲτι‎ cett.
post μέγαϲ‎ add. ἐν‎ codd.: del. Livineius ('p'): μέγαϲ ἔτʼ ἐν‎ Hermann
Critical Apparatus
180 Κρῖϲαν‎ Hermann: Κρίϲ(ϲ)αν‎ codd.: Κρίϲᾳ‎ Musgrave: Κρίϲαϲ‎ Nauck et Blaydes
cave credas Draconem Stratonicensem (21. 4) huc pertinere
Critical Apparatus
181 βούνομον‎ Gpa: βουνόμον‎ L(?), Rp, Suda s.v.: βουνόμαν‎ t
Critical Apparatus
186 ἀνέλπιϲτον‎ Dindorf e sch. L: -οϲ‎ codd.
οὐδʼ ἔτʼ‎ LOa: οὐδέ τʼ‎ cett.
Critical Apparatus
187 τεκέων‎ p, coni. Meineke: τοκέων‎ fere codd.
Critical Apparatus
189 ἅπερεί‎ (sic) LRPat: ὡϲπερεί‎ GpXr
Critical Apparatus
192 ἀμφίϲταμαι‎ p et Eustathius 1692. 57: ἀφ-‎ l: ἐφ-‎ fere cett.
Critical Apparatus
195 οἱ‎ Hermann: ϲοι‎ codd.
Critical Apparatus
197 ἔροϲ‎ Lpcat: ἔρωϲ‎ rp
ἔροϲ‎ et δόλοϲ‎ permutavit Wakefield
Critical Apparatus
198 προφυτεύϲαντεϲ Λ‎pat: προφη-‎ Lrp
Critical Apparatus
204 ἄχθη Λ‎ et codd. plerique: πάθη‎ v.l. in L et r, ut videtur
Critical Apparatus
205 τοῖϲ‎ Johnson: τοὺϲ‎ codd.: τούϲ τʼ‎ Paley
ἴδε‎ Brunck: εἶδε‎ codd.
Critical Apparatus
206 αἰκεῖϲ‎ Seidler: ἀεικεῖϲ‎ codd.
χειροῖν‎ Livineius ('p'): χεροῖν‎ codd. (etiam Λ‎)
Critical Apparatus
213 πόρϲω‎ Lrat: πρόϲω‎ pXs
φωνεῖν] φώνει‎ Morstadt
Critical Apparatus
215 sic interpunxit Kaibel (in hac re codicum auctoritas nihil valet)
Critical Apparatus
216 ἐμπίπτειϲ‎ Lrpa: ἐπι-‎ t: ἐμπίπτουϲʼ‎ Seyffert
αἰκῶϲ‎ Brunck: ἀεικῶϲ‎ codd.
Critical Apparatus
218 αἰεὶ‎ at: ἀεὶ‎ LrpZr
Critical Apparatus
219 τάδε‎ pD et coni. Jackson: τὰ δὲ‎ cett.
Critical Apparatus
220 τλᾶθι‎ Wakefield: πλάθειν‎ codd. (τλάθειν‎ s.l. praebet Zc)
vv. sic interpunxit Jackson
Critical Apparatus
221 ἐν δεινοῖϲ δείνʼ‎ Kaibel (similia G. Wolff et Pearson): ἐν δεινοῖϲ‎ codd., qui haec verba post ἠναγκάϲθην‎ iterant, nisi quod Triclinius pro iteratis δὴ‎ coniecit: utrumque ἐν‎ del. Brunck
Critical Apparatus
224 ἄταϲ‎ codd.: cf. 215: ἀχάϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
225 με βίοϲ ἔχῃ] μʼ ἔχῃ βίοτοϲ‎ t
Critical Apparatus
226 φιλία‎ Lpcpa: φίλια‎ Lacrp: φίλα‎ Ot
γενέθλα‎ a: γένεθλα‎ LrpZr
Critical Apparatus
231 ἐκ καμάτων] ἀκαμάτων‎ Reiske
Critical Apparatus
236 κακότατοϲ‎ LrpZr: -ητοϲ‎ pat
Critical Apparatus
238 τίνι] τίϲι‎ Reiske
ἔβλαϲτʼ‎ Pat: ἔβλαϲτεν‎ Lrpa
Critical Apparatus
241 e sch. v.l. εὔζηλοϲ‎ expiscatus est De Marco
Critical Apparatus
249 τʼ ἂν] τἂν‎ Martin
Critical Apparatus
253 ἅμα] ὁμοῦ‎ sch. D: ἀεί‎ Morstadt: an ἄρα?‎
Critical Apparatus
256 ἀλλ᾽ ἡ βία με ταῦτʼ ἀναγκάζει ποιεῖν‎ Arist. Metaph. 1015a30
Critical Apparatus
257 ἥτιϲ‎ Lpat: εἴ τιϲ‎ rpa
Critical Apparatus
271 τούτων] τοῦτον‎ G, probat Morstadt
Critical Apparatus
272 αὐτοέντην‎ Lγρ‎ (cf. Phryn. Praep. soph. p. 24. 8 de Borries): αὐτοφόντην Λ‎ et cett.
Critical Apparatus
276 Ἐρινὺν‎ Lrp: -ιννὺν‎ pat
Critical Apparatus
277 ὥϲπερ ἐγγελῶϲα] ὡϲπερεὶ χλιδῶϲα‎ F. W. Schmidt: ἐγχλίουϲα‎ Groeneboom
Critical Apparatus
278 εὑροῦϲʼ] τηροῦϲʼ‎ Reiske: φρουροῦϲʼ‎ Nauck
Critical Apparatus
279 ἀμὸν‎ Lpcat: ἐμὸν‎ KrpXr, quo recepto 〈τὸν‎〉 πατέρα‎ Blaydes; cf. 588
Critical Apparatus
282 ὁρῶϲα‎ Zf et fort. Aac: ὁρῶϲʼ ἡ‎ cett.
Critical Apparatus
285 αὐτὴν‎ Lrp: αὑτὴν‎ pat
Critical Apparatus
298 τείϲουϲά γʼ] τείϲουϲʼ ἔτʼ‎ Blaydes
Critical Apparatus
300 ταὐτὰ‎ Blomfield: ταῦτα‎ codd.
Critical Apparatus
303 post ἀεί‎ add. ποτε‎, omisso τῶνδε‎, Lγρ‎
Critical Apparatus
305 ἀεὶ‎ lrpZrt: αἰεὶ‎ Lpca
μου] μοι‎ Wa, Laur. CS 41, Thomas Magister
Critical Apparatus
306 διέφθορεν] -αϲ‎ Eustathius 191. 29
Critical Apparatus
309 πολλἤϲτʼ‎ (sic) Lpc: πολλή τʼ‎ vel πολλή γʼ‎ fere cett.
Critical Apparatus
312 ἦ] καὶ‎ Meineke, puncto post κάρτα‎ addito
Critical Apparatus
313 θυραῖον] -αν‎ rp
Critical Apparatus
314 ἦ δὴ ἂν‎ Hermann: ἦ δʼ ἂν‎ Lrp: ἦ κἂν‎ at: ἦ τἂν‎ Doederlein
Critical Apparatus
316 νῦν] νυν‎ Monk
τί] τὸ‎ Matthiae
Critical Apparatus
319 φηϲίν‎ LpAt: φηϲί‎ fere cett.
Critical Apparatus
320 πρᾶγμʼ] πᾶϲ‎ Suda s.v. ὀκνῶν‎
Critical Apparatus
324 νῦν] νυν‎ Monk
Critical Apparatus
325 φύϲιν‎ Lat: φύϲαν‎ rpXr (unde φῦϲαν ἐκ ταὐτοῦ πατρόϲ‎ Fröhlich): κάϲιν‎ Mekler
Critical Apparatus
328 ἐξόδοιϲ] -ουϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
331 θυμῷ ματαίῳ] ψυχῇ ματαίᾳ‎ Lγρ‎ et gl. in D: ψυχῇ‎ gl. est in K et alibi
Critical Apparatus
332 γʼ‎ Lrpa: om. pt
Critical Apparatus
337 ἄλλα‎ Dindorf: ἀλλὰ‎ codd.
Critical Apparatus
341 γέ ϲʼ] ϲέ γʼ‎ Blomfield, Monk
Critical Apparatus
344 κείνηϲ] -ῃ‎ r
Critical Apparatus
345 ἐπεί γ' ἑλοῦ ϲὺ‎ nos (ἐπεί γʼ‎ iam Page): ἔπειθʼ ἑλοῦ γε‎ codd.: ἐπεὶ ʼξελοῦ γε‎ Blaydes
Critical Apparatus
348 ἐκδείξειαϲ] ἐνδ-‎ p
Critical Apparatus
354 ἐπαρκούντωϲ] ἀπ-‎ Thomas Magister s.v. ἀπαρκεῖ‎
δʼ ἐμοί‎ p, Brunck: δέ μοι‎ codd. plerique
Critical Apparatus
359 οὖν‎ om. LP
Critical Apparatus
360 μέλλοι‎ Lpa: -ει‎ rpat
Critical Apparatus
363 μὴ λυπεῖν μόνον‎ codd.: μὴ λυπούμενον‎ Favorinus in P.Vat.gr. 11 (p. 396 Barigazzi): μὴ ʼλλιπεῖν μόνον‎ Doederlein (λιπεῖν‎ iam Canter): μὴ λυποῦν μόνον‎ Erfurdt
Critical Apparatus
364 λαχεῖν‎ p, Xr γρ‎, L s.l. (manu recentiore, ut videtur): τυχεῖν‎ LKrpat
Critical Apparatus
371 αὕτη‎ pt: αὐτὴ‎ Lrpa
Critical Apparatus
373 οὐδʼ] κοὐκ‎ t
Critical Apparatus
375 ὃ ταύτην] ὅπερ νιν‎ vel ὃ τούτων‎ Blaydes
Critical Apparatus
378 ϲοι‎ Lp: τοι‎ rpat, L s.l. manu recentiore
Critical Apparatus
379 λήξειϲ‎ rpat: -ηϲ‎ Lp
γόων] λόγων‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
380 μή ποθʼ] μηκέθʼ‎ Nauck
Critical Apparatus
381 προϲόψῃ] κατ-‎ Eustathius 1839. 61 (ex Ammonio 170 ut videtur): κατʼ ὄψιν‎ Erennius (p. 43 Nickau)
Critical Apparatus
382 ϲτέγῃ‎ LGpat: ϲτέγει‎ RpXr
ἐκτὸϲ] ἐντὸϲ‎ Schenkl
Critical Apparatus
383 καί με] κἀμὲ‎ Pearson: κοὔ με‎ Blaydes
Critical Apparatus
385 δή με‎ Lrpa: γάρ μοι‎ pt
βεβούλευνται] -ευται‎ pZr
Critical Apparatus
396 εἰκαθεῖν‎ Elmsley: εἰκάθειν‎ codd.
Critical Apparatus
399 τιμωρούμενοι] -μεναι‎ G
Critical Apparatus
403 μή πω] μὴ ʼγὼ‎ Blaydes
Critical Apparatus
405 ποῖ‎ Lpat: ποῦ‎ rp
τῷ‎ pt: ποῖ‎ LRFa: ποῦ‎ GV: πῆ‎ a
ἔμπυρα‎ codd.: def. F. Sokolowski; de apparatu sacrificii agitur
Critical Apparatus
408 ὅν‎ 〈γʼ‎〉 Monk
Critical Apparatus
409 τῷ] πῶϲ‎ Herwerden
Critical Apparatus
413 λέγοιϲ‎ Turnebus: -ειϲ‎ codd.
Critical Apparatus
414 ϲμικρὸν‎ fere codd.: -ῶν‎ L s.l., Xsac: -ῷ‎ FAt
Critical Apparatus
415 πολλά τοι‎ codd. plerique: πολλὰ χοἰ‎ Dawe: πολλάκιϲ‎ p
Critical Apparatus
419 ἐϲ‎ LGpat: εἰϲ‎ Rp
Critical Apparatus
421 τε] δὲ‎ r
Critical Apparatus
422 ᾧ‎ pat: τῷ‎ Lrp
Critical Apparatus
424 του‎ LpcKpa: τοῦ‎ rpt
Critical Apparatus
425 δείκνυϲι] δείκνυε‎ sch. ad OC 477
ἐξηγουμένου‎ Lpcpat: -μένηϲ‎ LacKrp
Critical Apparatus
427 μ' ἐκείνη] με κείνη‎ LA
φόβου] τάφου‎ N: τάρβουϲ‎ J (cf. 412)
Critical Apparatus
428–30 del. Morstadt (neutri enim sororum conveniunt); ante 428 notam ΗΛ‎. praebent Lpa, XP. rt
Critical Apparatus
430 εἰ] ἢν‎ Blaydes
Critical Apparatus
433 ἀπὸ‎ at: om. Lrp: πρὸϲ‎ olim Dindorf: παρὰ‎ inter alia Dawe
Critical Apparatus
435 πνοαῖϲιν] πνοαῖϲ δὸϲ‎ post Reiske Blaydes: ῥοαῖϲιν‎ Heath
ἢ‎ 〈ʼν‎〉 Blaydes
Critical Apparatus
436 ἔνθα] ἔνθεν‎ t, coni. Meineke
Critical Apparatus
439 δʼ ἂν‎ Lrpa: γὰρ‎ L s.l. pat
Critical Apparatus
440 δυϲμενεῖϲ] δυϲϲεβεῖϲ‎ Nauck
Critical Apparatus
443 δέξεϲθαι‎ Heath: -αϲθαι‎ codd.
Critical Apparatus
445 κάρᾳ‎ Cac, Eustathius 1857. 7 et novit sch.: κάρα‎ codd.
Critical Apparatus
449 φόβαϲ‎ Lpat: κόμαϲ‎ rF
Critical Apparatus
451 λιπαρῆ‎ sch.: ἀλιπαρῆ‎ codd.
Critical Apparatus
459 μέλειν‎ Nauck et Blaydes: -ον‎ codd.
Critical Apparatus
460 δυϲπρόϲοπτʼ] δυϲπρόϲωπʼ‎ p
Critical Apparatus
463 Ἅιδου] -η‎ r
Critical Apparatus
466–7 locus obscurus; post δίκαιον‎ interpungunt CXrt, ut τὸ‎ demonstrativum sit, ut credidit Eggert; quo recepto οὐδʼ‎ pro οὐκ‎ idem
ἐπιϲπεύδει‎ Stobaeus 3. 11. 6: -ειν‎ codd.
Critical Apparatus
472 ἔφυν] ἐξέφυν‎ r
Critical Apparatus
479 θάρϲοϲ‎ rpa: θρά-‎ LacKNt
Critical Apparatus
480 κλύουϲαν‎ Lpat: -α‎ rA: -ᾳ‎ K: -ῃ‎ p
Critical Apparatus
482 ἀμναϲτεῖ‎ pat: -ηϲτεῖ‎ Lrp
γʼ] ϲʼ‎ Wakefield
Critical Apparatus
483 ϲʼ‎ Wa, coni. Fröhlich: om. cett.
Critical Apparatus
484 χαλκόπληκτοϲ] -πλακτοϲ‎ J (et Vat. gr. 45 teste Jebb): -πηκτοϲ‎ Wakefield
Critical Apparatus
485 ἀμφήκηϲ] -άκηϲ‎ Hsch. (si quidem huc spectat)
Critical Apparatus
487 αἰκείαιϲ‎ Porson: αἰκίαιϲ‎ codd.
Critical Apparatus
489 πολύπουϲ] πολύπαιϲ‎ novit sch. L.
Critical Apparatus
491 Ἐρινύϲ‎ Lrp: -ιννύϲ‎ pat
Critical Apparatus
492 ἐπέβα] -αν‎ R, coni. Blaydes
Critical Apparatus
495 θάρϲοϲ‎ Wunder: μʼ ἔχει θάρϲοϲ‎ rP: μʼ ἔχει‎ cett.
Critical Apparatus
496 prius μήποτε‎ pat: om. lr
ἡμῖν] ὑμῖν‎ pt, coni. Purgold
Critical Apparatus
497 τέραϲ‎ codd. nisi quod πέραϲ‎ Kac; locus varie temptatus
Critical Apparatus
506 αἰανὴϲ‎ Lac: αἰανὴ‎ cett.
Critical Apparatus
511 αἰκείαιϲ‎ edd.: -ίαιϲ‎ codd.
Critical Apparatus
512 ἐκριφθείϲ‎ rpa: -ιφείϲ‎ Lacpat
Critical Apparatus
513 τι‎ R, coni. Hermann: τιϲ‎ cett.
Critical Apparatus
514 ἔλιπεν‎ rp: ἔλειπεν‎ L (sed διέλιπεν‎ sch. L) pat
οἴκου] -ουϲ‎ LacRpac, t in linea
Critical Apparatus
515 πολύπονοϲ‎ codd.: πολυπάμοναϲ‎ Bergk (post Bothe) e sch. L (τοὺϲ πολυκτήμοναϲ δόμουϲ‎) αἰκεία‎ edd.: αἰκία‎ codd.
Critical Apparatus
516 ϲτρέφῃ] τρέφῃ‎ l
Critical Apparatus
517 ἐπεῖχʼ ἀεὶ] ἐπεῖχεν ἂν‎ Nauck
Critical Apparatus
518 θυραίαν] -ον‎ Blomfield (cf. 313)
Critical Apparatus
521 θραϲεῖα] τραχεῖα‎ Morstadt
Critical Apparatus
528 ἡ γὰρ] ἀλλ᾽ ἡ‎ Schenkl
εἷλεν οὐκ‎ Laca: εἷλε κοὐκ‎ Lpcrpt
Critical Apparatus
530 οὗτοϲ‎ post ϲὸϲ‎ traiecit Erfurdt
Critical Apparatus
533 τίκτουϲʼ] τεκοῦϲʼ‎ t
Critical Apparatus
534 εἶἑν‎ non liquet num librarius cod. L ita scribere voluerit: εἶεν‎ cett.
δή‎ pat: δέ‎ lrp
〈τοῦτο‎〉· τοῦ χάριν‎ Schmalfeld: τοῦ χάριν τίνοϲ‎ lra: τοῦ χάριν τίνων‎ L in linea, pt
Critical Apparatus
536 post μετῆν‎ add. γʼ‎ r
Critical Apparatus
540 πατρὸϲ] πάροϲ‎ Nauck, v. 541 deleto
Critical Apparatus
554 θʼ‎ at: γʼ‎ aJ: om. lrp
Critical Apparatus
556 λόγουϲ‎ l: -οιϲ‎ cett.
Critical Apparatus
560 λέξω] δείξω‎ Morstadt
Critical Apparatus
561 γʼ] ϲφ᾽‎ Blaydes
ἔϲπαϲεν‎ La: -ϲε‎ rpXrt
Critical Apparatus
564 ποινὰϲ‎ LacKR: -ᾶϲ‎ Gp: -ῆϲ‎ Hat
πολλὰ] πλοῖα‎ Housman post Fröhlich
ἔϲχʼ ἔν‎ Lrpat: ἔϲχεν‎ pa
Critical Apparatus
571 ἕωϲ‎ Fröhlich: ὡϲ‎ codd.
Critical Apparatus
572 αὑτοῦ‎ pXs: αὐ-‎ codd. plerique
Critical Apparatus
575 τʼ ἀντιβὰϲ‎ Walter: κἀντιβὰϲ‎ codd.
Critical Apparatus
581 τίθηϲ] -θῃϲ‎ vel -θῇϲ‎ codd. teste Dawe
Critical Apparatus
583 τυγχάνοιϲ‎ Xs, coni. Turnebus: -ειϲ‎ codd. plerique (etiam Λ‎)
Critical Apparatus
584–6 om. Λ‎Lac
Critical Apparatus
588 ἀμὸν‎ a (ἁ-‎ Xst): ἐμὸν‎ lrp
Critical Apparatus
590 βλαϲτόνταϲ‎ Na: -ῶνταϲ‎ lrpt
Critical Apparatus
591 ἐπαινέϲαιμʼ ἄν] -έϲωμεν‎ Lγρ‎
ταῦτʼ‎ Dobree: τοῦτ'‎ codd.
Critical Apparatus
592 λαμβάνειϲ‎ pat: de l non liquet (λαμβάνει‎ Lpc): τυγχάνει‎ Krp: fortasse λαγχάνει‎ Λ‎
Critical Apparatus
593 δʼ] γʼ‎ C, coni. Hartung
Critical Apparatus
595 ϲε‎ Ga, T s.l.: ϲοι‎ LRpXrt
Critical Apparatus
596 ἵηϲ‎ pXrt: ἵειϲ‎ lrpa
Critical Apparatus
601 ἄλλοϲ] ἀμὸϲ‎ Wex
Critical Apparatus
606 χρῇϲ‎ Wunder: χρὴ‎ codd.
Critical Apparatus
608 ἔργων] κακῶν‎ p et Eustathius 1969. 18: λόγων‎ Suda s.v. ἴδριαϲ‎
Critical Apparatus
609 post hunc v. aliquid excidisse suspicamur (ex. gr. καὶ μήν ϲʼ, ἄναϲϲα, τῶν λόγων τῶν τῆϲδʼ ὕπο‎): locus varie temptatus
Critical Apparatus
612 ἐμοὶ‎ Monk: μοι‎ codd.
Critical Apparatus
614 ἆρα‎ Λ‎K (de L non liquet) p: ἆρʼ οὐ‎ rpat
Critical Apparatus
616 νυν‎ Monk: νῦν‎ codd.
Critical Apparatus
618 προϲεικότα‎ pat: προϲηκότα‎ lrp
Critical Apparatus
628 μεθεῖϲα] παρεῖϲα‎ H, probat Dawe με‎ nos: μοι‎ codd.
Critical Apparatus
636 ἃ‎ Lpt: ὧν‎ ra
Critical Apparatus
642 εἰϲ‎ Lrp: ἐϲ‎ pat
Critical Apparatus
644 νυκτὶ τῇδε‎ Lrpat: τῇδε νυκτὶ‎ pZr
Critical Apparatus
645 διϲϲῶν] δεινῶν‎ Schenkl
Critical Apparatus
646 πέφηνεν] πέφυκεν‎ C et sch.
Critical Apparatus
649 post ἐκβαλεῖν‎ add. μʼ‎ p
Critical Apparatus
653 εὐημεροῦϲαν] -ϲιν‎ L s.l.: -ϲα‎ H, coni. Erfurdt
τέκνων] -οιϲ‎ Xr s.l., coni. Benedict
ὅϲων] ὅϲοιϲ‎ Xr s.l.
Critical Apparatus
655 κλυὼν‎ West: κλύων‎ codd.
Critical Apparatus
659 πάνθʼ‎ rpat: πᾶνθʼ‎ LacKV, unde πᾶν‎ Wecklein
Critical Apparatus
662 ᾔκαϲαϲ‎ Brunck: εἴκ-‎ codd.
Critical Apparatus
669 ἀπέϲτειλεν‎ LacKO: -λε‎ cett.
Critical Apparatus
670 πορϲύνων] -ειν‎ Reiske
Critical Apparatus
671 τὸ ποῖον‎ Lrpat: ὁποῖον‎ a: ποῖον‎ p
Critical Apparatus
673 λέγω‎ Lpat: λόγῳ‎ rpa
Critical Apparatus
676 πάλαι λέγω‎ Lrpt: πάλιν λέγω‎ Kp: τότʼ ἐννέπω‎ a Tγρ‎
Critical Apparatus
681 κλεινὸν] κοινὸν‎ Thomas Magister
Critical Apparatus
683 γηρυμάτων‎ Herwerden: κηρυγμάτων‎ codd.
Critical Apparatus
684 δρόμον‎ rpXrt: -ου‎ Lpa
προκηρύξαντοϲ] -ύϲϲοντοϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
685 λαμπρόϲ] -όν‎ r
Critical Apparatus
686 δρόμου] -ῳ‎ Suda s.v. δρόμοιϲ τέρματα‎ codd.: alii alia
Critical Apparatus
688 παύροιϲι πολλά‎ Bergk: πολλοῖϲι παύρα‎ codd.
Critical Apparatus
689 τοιοῦδʼ] τοιάδʼ‎ Zr, coni. Brunck
Critical Apparatus
690 βραβῆϲ‎ L: -εῖϲ‎ cett.
Critical Apparatus
691 del. Porson
πένταθλʼ‎ Lrp: πεντάεθλʼ‎ at
Critical Apparatus
691–2 διαύλων … τούτων‎ del. Nauck
Critical Apparatus
692 τούτων] ἄθλων‎ Tournier post Hermann, v. 691 deleto
Critical Apparatus
694 κλεινὸν] κοινὸν‎ Schneidewin
Critical Apparatus
697 δύναιτʼ] δύναιʼ‎ Meineke
ἰϲχύων] ὁ ϲθένων‎ Heimsoeth
Critical Apparatus
698 ἱππικῶν] ἱππικὸϲ‎ vel ἁρμάτων‎ Blaydes
Critical Apparatus
703 ἐν] ἐπὶ‎ Nauck
ἔχων] ἄγων‎ HZr, t s.l.
Critical Apparatus
706 Λεύκιπποϲ‎ tamquam nomen proprium praebent ra, et sic interpretatur sch. L
Αἰνιὰν‎ P, Eustathius 335. 20, 524. 31: -ειὰν‎ vel -ειᾶν‎ cett.
Critical Apparatus
707 post ἔνατοϲ‎ add. δʼ‎ pT
Critical Apparatus
709 ὅθʼ αὐτοὺϲ‎ paT: ὅτʼ αὐτοὺϲ‎ Lrp: ὅθι ϲφιν‎ Wecklein
βραβῆϲ‎ L: -ειϲ‎ cett.
Critical Apparatus
710 κλήροιϲ] -ουϲ‎ C, coni. Wunder
Critical Apparatus
713 ἐν‎ LrpAT: ἐκ‎ G s.l., Ha
Critical Apparatus
717 αὐτῶν] ἄλλων‎ Musgrave: αὐτὸϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
718–22 post 740 traiecit Dawe (720–2 iam Piccolomini)
Critical Apparatus
720 ἐϲχάτην] ἔϲχατοϲ‎ Dobree
ἔχων] ὄχων‎ Fröhlich
Critical Apparatus
721 ἔχριμπτʼ‎ LVaT: ἔχριπτʼ‎ vel sim. rpa
δʼ‎ rpa: om. Lp: τʼ‎ T
Critical Apparatus
722 προϲκείμενον‎ LRpa: προ-‎ Gpa
Critical Apparatus
723 δίφροιϲ‎ Kp: -οι‎ LrpaT: -ῳ‎ Kaibel
Critical Apparatus
724 Αἰνιᾶνοϲ‎ P, v.l. ap. Plut. Mor. 521 c, Eustathius 335. 20: Αἰνειᾶνοϲ‎ fere codd.
Critical Apparatus
725 φέρουϲιν] φοροῦϲιν‎ Plut. loc. cit.: ʼκφέρουϲιν‎ Herwerden
Critical Apparatus
726 τελοῦντεϲ] -οϲ‎ Musgrave
Critical Apparatus
730 Κριϲαῖον‎ P: Κριϲϲ-‎ cett.
Critical Apparatus
732 παραϲπᾷ] περιϲπᾷ‎ Suda s.v.
κἀνοκωχεύει‎ Cobet: κἀνα-‎ codd.
Critical Apparatus
734 post ὑϲτέραϲ‎ add. δʼ‎ Gpat
Critical Apparatus
736 ὅπωϲ δʼ‎ r, fortasse Lac: ὁ δʼ ὡϲ‎ cett.
Critical Apparatus
738 κἀξιϲώϲαντε‎ Lp: -εϲ‎ fere cett.
Critical Apparatus
739 ἄλλοϲ] αὐτόϲ‎ Nauck
Critical Apparatus
741 ἀϲφαλὴϲ‎ Reiske: -εῖϲ‎ codd.: -ῶϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
746 ὤλιϲθε] -εν‎ Lp, unde ἐν‎ pro ϲὺν‎ coni. Nauck
Critical Apparatus
750 ἀνωτότυξε‎ Herwerden: ἀνωλόλυξε‎ codd.
Critical Apparatus
751 λαγχάνει] τυγχάνει‎ Lγρ‎CFγρ‎
Critical Apparatus
754 καταϲχεθόντεϲ‎ Nac, Elmsley: -έθοντεϲ‎ Lpat: -έθεντεϲ‎ rH
ἱππικὸν δρόμον] -ῶν -ων‎ t
Critical Apparatus
757 κέαντεϲ‎ Brunck: καί-‎ p: κει-‎ vel κῃ-‎ cett.
Critical Apparatus
758 μέγιϲτον ϲῶμα‎ Lrpat: -ου -ατοϲ‎ N et supra lineam p, quo recepto δειλὴν ϲποδόν‎ Wecklein, βαιὰν ϲποδόν‎ Nauck
δειλαίαϲ ϲποδοῦ] -αν -όν‎ supra lineam p, coni. Neue
Critical Apparatus
760 ἐκλάχῃ‎ J: -οι‎ cett. (etiam Λ‎)
Critical Apparatus
761 λόγοιϲ‎ l,R s.l., pat: λόγῳ‎ LacrH
Critical Apparatus
762 ἰδοῦϲιν] ἄλλοιϲιν‎ Heimsoeth
οἵπερ] ὥϲπερ‎ Laur. CS 41, coni. Hartung (cf. OT 54)
Critical Apparatus
767 δʼ] γʼ‎ Fröhlich
Critical Apparatus
769 τῷ νῦν‎ lrpat: ποίῳ‎ p
Critical Apparatus
771 τέκῃ‎ pa: -ει‎ lr: -οι‎ t
Critical Apparatus
781 προϲ‎〈ϲ‎〉τατῶν‎ Meineke
Critical Apparatus
783 ἀπηλλάγην‎ KrN, Suda s.v. προϲτατῶν: -αγμαι‎ lpa
Critical Apparatus
785 ἦν μοι] ἡμίν‎ Naber
Critical Apparatus
790 ἔχω‎ F. W. Schmidt: ἔχει‎ codd.: ἔχειϲ‎ G. Müller
Critical Apparatus
791 οὔτοι ϲύ] οὐ ϲοί γε‎ Reiske
Critical Apparatus
792 Νέμεϲι‎ LpcVa: -ϲιϲ‎ rpat
Critical Apparatus
795 οὔκουν‎ LRp: οὐκοῦν‎ Gat
Critical Apparatus
796 ϲὲ‎ Blaydes: ϲε‎ Krapt: om. Lac (ut videtur) p
Critical Apparatus
797 φίλοϲ‎ G: φιλεῖν‎ l: τυχεῖν‎ cett.
Critical Apparatus
798 τήνδʼ ἔπαυϲαϲ] τήνδε παύϲαιϲ‎ Wunder
Critical Apparatus
799 οὔκουν‎ Dindorf: οὐκοῦν‎ codd.
Critical Apparatus
800 κατάξιʼ ἂν‎ Bothe: κατʼ ἀξίαν‎ p: καταξίωϲ‎ Lrpat
Critical Apparatus
802 δʼ‎ rpat: θʼ‎ l: om. pa
ἔκτοθεν‎ Lrp: -οϲθεν‎ pat
Critical Apparatus
809 οἴχῃ‎ post φρενὸϲ‎ praebent lrpA
Critical Apparatus
813 τʼ] δʼ‎ G: γʼ‎ Dawe
Critical Apparatus
815 τοῖϲιν] τοῖϲί γʼ‎ Monk
Critical Apparatus
816 del. Morstadt
Critical Apparatus
818 ἔϲομαι ξύνοικοϲ‎ Dawes: ξύνοικοϲ ἔϲ(ϲ)ομʼ‎ codd. (etiam Λ‎): ξύνοικοϲ εἴϲειμʼ‎ Hermann: ζήϲω ξύνοικοϲ‎ Blaydes
Critical Apparatus
819 ἄφιλοϲ] -ον‎ Vindobonensis phil. gr. 281, coni. Monk
Critical Apparatus
821 κτάνῃ] θάνω‎ sch. ad 975, probat Brunck
Critical Apparatus
824 Ἅλιοϲ‎ at: Ἀέλιοϲ‎ lrpXr
ἐφορῶντεϲ] ἀφ-‎ r
lacunam post ἐφορῶντεϲ‎ statuit Musgrave (an 〈μάκαρεϲ‎〉 supplendum?)
Critical Apparatus
830 ἀύϲῃϲ] εἴπῃϲ‎ r
Critical Apparatus
833 εἰϲ‎ rpt: ἐϲ‎ Lpa
Critical Apparatus
836 ἐπεμβάϲῃ] -βᾶϲα‎ Kaibel
Critical Apparatus
838 γυναικῶν‎ Brunck: γυναικῶν ἀπάταιϲ‎ Lrpa: ἀπάταιϲ‎ t: γυναικὸϲ‎ Fröhlich
Critical Apparatus
844 ὀλοὰ]‎ cf. Tr. 846, A. Pers. 962
γάρ] γοῦν‎ t: μὰν‎ Wecklein: τἄρʼ‎ G. Wolff
δάμαρ ἦν‎ nos: ἐδάμη‎ codd.
Critical Apparatus
846 οἶδʼ‎ semel rZr
Critical Apparatus
848 ἔτʼ ἔϲθʼ‎ Lpat: ἔϲθʼ‎ rp
Critical Apparatus
851 πανϲύρτῳ] πανϲύρτων‎ testatur se invenisse Triclinius ἔν τινι τῶν παλαιῶν βιβλίων: πανδύρτῳ‎ Bergk
Critical Apparatus
852 αἰῶνι‎ Hermann: ἀχέων‎ Krpa (de Lac non liquet): ἀχαιῶν‎ t (ex eodem vetustissimo codice): ἀρχαίων‎ Triclinius suo Marte: ἄχθει‎ Hermann olim (τε‎ post δεινῶν‎ addito)
Critical Apparatus
853 θροεῖϲ] θρηνεῖϲ‎ Gernhard post Dindorf
Critical Apparatus
855 post τί φήϲ‎ add. αὐδᾷϲ δὲ ποῖον‎ codd. praeter t
Critical Apparatus
859 εὐπατριδᾶν] -ιδῶν‎ CZr: -ίδων‎ Suda s.v. παραγάγῃϲ‎, Neue
τʼ‎ ante ἀρωγαί‎ praebent testes praeter V et Sudam
ἀρωγαί‎ r, Wa s.l., sch. L: -οί‎ cett. et Suda
Critical Apparatus
860 πᾶϲιν‎ L: πᾶϲι‎ cett.
Critical Apparatus
861 χαλάργοιϲ‎ Dindorf: χαλαργοῖϲ‎ codd.
ἐν] γʼ ἐν‎ O, quod recepit Dawe
Critical Apparatus
863 ἐγκῦρϲαι‎ r: ἐγκύρϲαι‎ fere cett.
Critical Apparatus
866 χερῶν‎ Lpa: χειρῶν‎ rp: χεροῖν‎ PXrt
Critical Apparatus
867 του‎ LpcFa: om. r: τοῦ‎ LacpZr (de t non liquet)
Critical Apparatus
871 τοι] ϲοι‎ Brunck
Critical Apparatus
876 ἴαϲιϲ‎ L s.l., pZr Suda s.v.: ἴαϲιν‎ cett.
οὐκ] οὐκέτʼ‎ p, coni. B. Thiersch
ἔνεϲτʼ] ἔϲτιν‎ p
ἔτι‎ L s.l., p: ἰδεῖν‎ cett.
Critical Apparatus
881 ὕβρει] ὕβριν‎ LacZr
Critical Apparatus
882 νῷν] νόει‎ R et γρ‎ in GN
Critical Apparatus
885 ἄλλου‎ Rpat: ἄλληϲ‎ LO et in linea GC
Critical Apparatus
888 ἀνηφαίϲτῳ‎ Bergk: ἀνηκέϲτῳ‎ codd.
Critical Apparatus
889 νυν‎ t: νῦν‎ cett.
μου] ἐμὲ‎ Fröhlich
Critical Apparatus
890 post λοιπὸν‎ add. μʼ‎ Lrpa: om. at
λέγῃϲ‎ a: -οιϲ‎ LRpT: -ειϲ‎ GpZrTa
Critical Apparatus
891 τῷ λόγῳ] τῶν λόγων‎ Reiske
Critical Apparatus
892 κατειδόμην] κατείδομεν‎ Nauck
Critical Apparatus
898 ἐγχρίμπτει‎ Nauck: -ίμπτῃ‎ ZfJ: -ίπτῃ‎ fere cett.
Critical Apparatus
900–1 ἐϲχάτηϲ … πυρᾶϲ] -ῃ … -ᾷ‎ Schaefer
Critical Apparatus
901 νεώρη‎ Dindorf: νεωρῆ‎ codd.
Critical Apparatus
903 ψυχῇ‎ pat: -ῆϲ‎ Lrp
ὄμμα] φάϲμα‎ Nauck
Critical Apparatus
912 ἀκλαύτῳ‎ Dindorf: -αύϲτῳ‎ codd.
Critical Apparatus
914 ἐλάνθανʼ ἄν‎ Heath: ἐλάνθανεν‎ codd.
Critical Apparatus
915 τἀπιτύμβια‎ Dindorf: τἀπιτίμια‎ codd.: τἀγλαΐϲματα‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
917 οὐχ αὑτὸϲ‎ Brunck: οὐκ αὐτὸϲ‎ codd.
Critical Apparatus
918 δʼ‎ rpat: om. Lp
ὁ‎ Lloyd-Jones: τὰ‎ codd.
πρόϲθε‎ LrNt: -εν‎ cett.
Critical Apparatus
922 φέρῃ]‎ fortasse φόρῃ‎ Lac: ἔφυϲ‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
924 τἀκ κείνου‎ Canter: τἀκείνου‎ codd.
Critical Apparatus
925 μηδὲν] μηκέτʼ‎ Nauck
Critical Apparatus
929 δυϲχερήϲ] δυϲμενήϲ‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
931 τάφον] -ῳ‎ Blaydes
Critical Apparatus
938 δ' ἐμοὶ‎ Brunck: δέ μοι‎ codd.
Critical Apparatus
941 ἔϲθʼ ὅ γʼ‎ L s.l., Rpa: ἔϲθʼ ὅδʼ‎ LG: ἐϲ τόδʼ‎ p, coni. Haupt: οἶϲθʼ ὅ γʼ‎ Madvig: τοῦτό γʼ‎ Blaydes
Critical Apparatus
942 ὧν‎ 〈γʼ‎〉 dubitanter Kaibel
Critical Apparatus
947 νυν‎ edd.: νῦν‎ codd.
τελεῖν‎ Kpat: ποιεῖν‎ LrF
Critical Apparatus
948 καὶ ϲύ που‎ rpat: καὶ πού ϲοι‎ L et γρ‎ in a
Critical Apparatus
950 μόνα‎ Lrpat: μόναι‎ p
λελείμμεθον‎ LGpcpat: -εθα‎ GacRH
Critical Apparatus
952 θάλλοντʼ ἔτʼ‎ Reiske: θάλλοντά τʼ‎ codd.
Critical Apparatus
956 κατοκνήϲειϲ‎ Ca: -ῃϲ‎ Lrpat
Critical Apparatus
957 del. Wunder, ante 956 traiecit Bergk
ϲε … μʼ] με … c'‎ p, coni. Blaydes
Critical Apparatus
961 πάρεϲτι δʼ‎ rpat: πάρεϲτιν‎ Lp
Critical Apparatus
965 ϲόν … κἀμὸν‎] ϲοί … κἀμοὶ‎ Radt
Critical Apparatus
967 βουλεύμαϲιν‎ LacGPat: -ϲι‎ LpcRpa
Critical Apparatus
969 θανόντοϲ] κεύθοντοϲ‎ Meineke
Critical Apparatus
973 λόγων‎ Bothe: -ῳ‎ codd.
Critical Apparatus
974 πειϲθεῖϲʼ ἐμοί] πειϲθεῖϲά μοι‎ p
Critical Apparatus
985 ʼκλιπεῖν‎ lrpt] λιπεῖν‎ a
Critical Apparatus
987 ἀδελφῷ] -ῇ‎ p
Critical Apparatus
990 τοῖϲ] τοι‎ Blaydes
προμηθία] προθυμία‎ G
Critical Apparatus
991 ante κλύοντι‎ add. τῷ‎ LacKrpa: om. Λ‎pat
Critical Apparatus
995 βλέψαϲα‎ P.Oxy. 693 et Zr, coni. Herwerden: ἐμβλέψαϲα‎ lrpat
Critical Apparatus
997 οὐδʼ‎ LRpa, T s.l.: οὐκ‎ GZrt
Critical Apparatus
998 ἔλαϲϲον‎ P.Oxy. 693, coni. Brunck: ἔλαττον‎ codd.
χερί] χεροῖν‎ t
Critical Apparatus
999 εὐτυχὴϲ‎ L s.l., rpa: -εῖ‎ Lp: utrumque novit t
Critical Apparatus
1002 ἄλυποϲ] εὔλυτοϲ‎ r
Critical Apparatus
1003 πράϲϲοντε] πάϲχοντε‎ sch. OC 1676
Critical Apparatus
1005 ἡμᾶϲ] ἡμῖν‎ Elmsley
Critical Apparatus
1007–8 del. Nauck
Critical Apparatus
1007 om. LacRac
οὐ γὰρ] οὐχ ὡϲ Λ: οὐδʼ αὖ‎ Michaelis
Critical Apparatus
1008 χρῄζων‎ Lpat: χρῄζῃ‎ Kr
Critical Apparatus
1010 κἀξερημῶϲαι‎] -μοῦϲθαι‎ Blaydes
Critical Apparatus
1011 ὀργήν] ὁρμήν Ο‎
Critical Apparatus
1014 εἰκαθεῖν‎ Elmsley: -άθειν‎ codd.
Critical Apparatus
1015 ante οὐδὲν‎ add. δʼ‎ Suda s.v. πρόνοια‎
πείθου‎ lrpat: πιθοῦ‎ p, Xrγρ‎
Critical Apparatus
1018 ᾔδη‎ Thomas Magister: ᾔδειν‎ codd.
ἁπηγγελλόμην] -ειλάμην‎ Thomas Magister
Critical Apparatus
1019 αὐτοχειρί] οὐδὲν ἧϲϲον‎ Lγρ‎
Critical Apparatus
1020 ἀφήϲομεν‎ LGpaT: ἀφήϲομαι‎ Rp
Critical Apparatus
1022 πᾶν‎ Dawes: πάντα‎ codd. (etiam Λ‎) γὰρ ἂν‎ LacKpXs: γὰρ‎ rpaT: τἂν‎ Arnold: γʼ ἂν‎ Musgrave
Critical Apparatus
1023 ἦ‎ Elmsley: ἦν‎ codd.
Critical Apparatus
1026 πράϲϲειν‎ LpaT: πράττειν‎ p, T s.l.: πάϲχειν‎ r
Critical Apparatus
1029 πάθῃϲ‎ Pa: μάθῃϲ‎ LrpZrT
Critical Apparatus
1036 προμηθίαϲ‎ Lpa: -είαϲ‎ RpT: προθυμίαϲ‎ G
Critical Apparatus
1047 οὐδὲν‎ post ἐϲτιν‎ praebent codd. rec.; probat Brunck
Critical Apparatus
1050–4 interpolatos esse suspicamur; locus varie temptatus; 1052–7 del. Morstadt; 1050–1 Sophoclis Phaedrae tribuit Stobaeus 3. 2. 29; 1055–7, 1052–4, 1050–1 iustum ordinem esse censuit Bergk, sed 1053–4 Electrae vix conveniunt; post 1052 lacunam statuit Dawe
Critical Apparatus
1053 ἢν‎ Lpa: εἰ‎ rpXrt