Main Text

pg 433Critical ApparatusΡΗϹΟϹ‎

Critical Apparatus Link 1

ΧΟΡΟϹ‎ Βῆθι πρὸϲ εὐνὰϲ τὰϲ Ἑκτορέουϲ‎·

Critical Apparatus2τίϲ ὑπαϲπιϲτῶν ἄγρυπνοϲ βαϲιλέωϲ

3ἢ τευχοφόρων‎;

4δέξαιτο νέων κληδόνα μύθων‎,

Critical Apparatus5οἳ τετράμοιρον νυκτὸϲ φυλακὴν

Critical Apparatus6πάϲηϲ ϲτρατιᾶϲ προκάθηνται‎.

Critical Apparatus7ὄρθου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείϲαϲ‎,

Critical Apparatus8λῦϲον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν‎,

Critical Apparatus9λεῖπε χαμεύναϲ φυλλοϲτρώτουϲ‎,

Critical Apparatus10Ἕκτορ‎· καιρὸϲ γὰρ ἀκοῦϲαι‎.

Critical Apparatus11

ΕΚΤΩΡ‎ τίϲ ὅδ‎'—ἦ φίλιοϲ φθόγγοϲ‎;—τίϲ ἀνήρ‎;

Critical Apparatus12τί τὸ ϲῆμα‎; θρόει‎.

Critical Apparatus13τίνεϲ ἐκ νυκτῶν τὰϲ ἡμετέραϲ

Critical Apparatus14κοίταϲ πλάθουϲ‎'; ἐνέπειν χρή‎.

pg 434 15

Χο.‎ φύλακεϲ ϲτρατιᾶϲ.

Εκ.‎ τί φέρηι θορύβωι,

Critical Apparatus16

[Χο.‎ θάρϲει.

Εκ.‎ θαρϲῶ.

Critical Apparatus17†μῶν τιϲ λόχοϲ ἐκ νυκτῶν;

Xo. οὐκ ἔϲτι.

Εκ.‎ τί ϲὺ γὰρ†

Critical Apparatus18φυλακὰϲ προλιπὼν κινεῖϲ ϲτρατιάν‎,]

19εἰ μή τιν‎' ἔχων νυκτηγορίαν‎;

Critical Apparatus20οὐκ οἶϲθα δορὸϲ πέλαϲ Ἀργείου

21νυχίαν ἡμᾶϲ

Critical Apparatus22κοίτην πανόπλουϲ κατέχονταϲ‎;

Critical Apparatus23

[ϲτρ‎. Χο.‎ ὁπλίζου χέρα‎, ϲυμμάχων‎,

Critical Apparatus24Ἕκτορ‎, βᾶθι πρὸϲ εὐνάϲ‎,

Critical Apparatus25ὄτρυνον ἔγχοϲ αἴρειν‎, ἀφύπνιϲον‎.

26πέμπε φίλουϲ ἰέναι ποτὶ ϲὸν λόχον‎,

Critical Apparatus27ἁρμόϲατε ψαλίοιϲ ἵππουϲ‎.

Critical Apparatus28τίϲ εἶϲ‎ʼ ἐπὶ Πανθοΐδαν

Critical Apparatus Link 29ἢ τὸν Εὐρώπαϲ‎, Λυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν‎;

30ποῦ ϲφαγίων ἔφοροι‎,

31ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι

Critical Apparatus32τοξοφόροι τε Φρυγῶν‎;

Critical Apparatus33ζεύγνυτε κερόδετα τόξα νευραῖϲ‎.

pg 435 Critical Apparatus34

Εκ.‎ τὰ μὲν ἀγγέλλειϲ δείματ‎ʼ ἀκούειν‎,

Critical Apparatus35τὰ δὲ θαρϲύνειϲ‎, κοὐδὲν καθαρῶϲ‎.

Critical Apparatus36ἀλλ‎ʼ ἦ Κρονίου Πανὸϲ τρομερᾶι

Critical Apparatus37μάϲτιγι φοβῆι‎, φυλακὰϲ δὲ λιπὼν

38κινεῖϲ ϲτρατιάν‎; τί θροεῖϲ‎; τί ϲε φῶ

Critical Apparatus39νέον ἀγγέλλειν‎; πολλὰ γὰρ εἰπὼν

Critical Apparatus40οὐδὲν τρανῶϲ ἀπέδειξαϲ‎.

Critical Apparatus41

[ἀντ‎. Χο.‎ πύρ‎ʼ αἴθει ϲτρατὸϲ Ἀργόλαϲ‎,

42Ἕκτορ‎, πᾶϲαν ἀν‎ʼ ὄρφναν‎,

Critical Apparatus43διειπετῆ δὲ ναῶν πυρϲοῖϲ ϲταθμά‎.

Critical Apparatus44πᾶϲ δ‎ʼ Ἀγαμεμνονίαν προϲέβα ϲτρατὸϲ

45ἐννύχιοϲ θορύβωι ϲκηνάν‎,

46νέαν τιν‎ʼ ἐφιέμενοι

47βάξιν‎· οὐ γάρ πω πάροϲ ὧδ‎ʼ ἐφοβήθη

48ναυειπόροϲ ϲτρατιά‎.

Critical Apparatus49ϲοὶ δ‎ʼ, ὑποπτεύων τὸ μέλλον‎,

50ἤλυθον ἄγγελοϲ ὡϲ

Critical Apparatus51μήποτέ τιν‎ʼ ἐϲ ἐμὲ μέμψιν εἴπηιϲ‎.

Critical Apparatus52

Εκ.‎ ἐϲ καιρὸν ἥκειϲ‎, καίπερ ἀγγέλλων φόβον‎·

Critical Apparatus53ἅνδρεϲ γὰρ ἐκ γῆϲ τῆϲδε νυκτέρωι πλάτηι

pg 436Critical Apparatus Link 54λαθόντεϲ ὄμμα τοὐμὸν ἀρεῖϲθαι φυγὴν

Critical Apparatus55μέλλουϲι‎· ϲαίνει μ‎ʼ ἔννυχοϲ φρυκτωρία‎.

56ὦ δαῖμον‎, ὅϲτιϲ μ‎ʼ εὐτυχοῦντ‎ʼ ἐνόϲφιϲαϲ

Critical Apparatus57θοίνηϲ λέοντα‎, πρὶν τὸν Ἀργείων ϲτρατὸν

Critical Apparatus58ϲύρδην ἅπαντα τῶιδ‎ʼ ἀναλῶϲαι δορί‎.

Critical Apparatus59εἰ γὰρ φαεννοὶ μὴ‎ †ξυνέϲχον‎† ἡλίου

Critical Apparatus60λαμπτῆρεϲ‎, οὔτἂν ἔϲχον εὐτυχοῦν δόρυ‎,

Critical Apparatus61πρὶν ναῦϲ πυρῶϲαι καὶ διὰ ϲκηνῶν μολεῖν

62κτείνων Ἀχαιοὺϲ τῆιδε πολυφόνωι χερί‎.

Critical Apparatus63κἀγὼ μὲν ἦ πρόθυμοϲ ἱέναι δόρυ

Critical Apparatus64ἐν νυκτὶ χρῆϲθαί τ‎ʼ εὐτυχεῖ ῥύμηι θεοῦ‎·

Critical Apparatus65ἀλλ‎ʼ οἱ ϲοφοί με καὶ τὸ θεῖον εἰδότεϲ

Critical Apparatus66μάντειϲ ἔπειϲαν ἡμέραϲ μεῖναι φάοϲ

Critical Apparatus67κἄπειτ‎ʼ Ἀχαιῶν μηδέν‎ʼ ἐν χέρϲωι λιπεῖν‎.

Critical Apparatus68οἱ δ‎ʼ οὐ μένουϲι τῶν ἐμῶν θυοϲκόων

Critical Apparatus69βουλάϲ‎· ἐν ὄρφνηι δραπέτηϲ μέγα ϲθένει‎.

Critical Apparatus70ἀλλ‎ʼ ὡϲ τάχιϲτα χρὴ παραγγέλλειν ϲτρατῶι

71τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί θ‎ʼ ὕπνου‎,

Critical Apparatus72ὡϲ ἄν τιϲ αὐτῶν καὶ νεὼϲ θρώιϲκων ἔπι

Critical Apparatus73νῶτον χαραχθεὶϲ κλίμακαϲ ῥάνηι φόνωι‎,

Critical Apparatus74οἱ δ‎ʼ ἐν βρόχοιϲι δέϲμιοι λελημμένοι

pg 437Critical Apparatus75Φρυγῶν ἀρούραϲ ἐκμάθωϲι γαπονεῖν‎.

Critical Apparatus76

Χο.‎ Ἕκτορ‎, ταχύνειϲ πρὶν μαθεῖν τὸ δρώμενον‎·

Critical Apparatus77ἅνδρεϲ γὰρ εἰ φεύγουϲιν οὐκ ἴϲμεν τορῶϲ‎.

Critical Apparatus78

Εκ.‎ τίϲ γὰρ πύρ‎' αἴθειν πρόφαϲιϲ Ἀργείων ϲτρατόν‎;

79

Χο.‎ οὐκ οἶδ‎ʼ· ὕποπτον δ‎ʼ ἐϲτὶ κάρτ‎ʼ ἐμῆι φρενί‎.

80

Εκ.‎ πάντ‎' ἂν φοβηθεὶϲ ἴϲθι δειμαίνων τόδε‎.

81

Χο.‎ οὔπω πρὶν ἧψαν πολέμιοι τοϲόνδε φῶϲ‎.

Critical Apparatus82

Εκ.‎ οὑδ‎' ὧδέ γ‎ʼ αἰϲχρῶϲ ἔπεϲον ἐν τροπῆι δορόϲ‎.

Critical Apparatus83

Χο.‎ ϲὺ ταῦτ‎' ἔπραξαϲ‎· καὶ τὰ λοιπὰ νῦν ϲκόπει‎.

Critical Apparatus84

Εκ.‎ ἁπλοῦϲ ἐπ‎' ἐχθροῖϲ μῦθοϲ ὁπλίζειν χέρα‎.

Critical Apparatus85

Χο.‎ καὶ μὴν ὅδ‎ʼΑἰνέαϲ καὶ μάλα ϲπουδῆι ποδὸϲ

Critical Apparatus86ϲτείχει‎, νέον τι πρᾶγμ‎ʼ ἔχων φίλοιϲ φράϲαι‎.

87

ΑΙΝΕΙΑϹ‎ Ἕκτορ‎, τί χρῆμα νύκτεροι κατὰ ϲτρατὸν

88τὰϲ ϲὰϲ πρὸϲ εὐνὰϲ φύλακεϲ ἐλθόντεϲ φόβωι

Critical Apparatus89νυκτηγοροῦϲι καὶ κεκίνηται ϲτρατόϲ‎;

Critical Apparatus90

Εκ.‎ Αἰνέα‎, πύκαζε τεύχεϲιν δέμαϲ ϲέθεν‎.

Critical Apparatus91

Αι.‎ τί δ‎ʼ ἔϲτι‎; μῶν τιϲ πολεμίων ἀγγέλλεται

pg 438Critical Apparatus92δόλοϲ κρυφαῖοϲ ἐϲτάναι κατ‎ʼ εὑφρόνην‎;

Critical Apparatus93

Εκ.‎ φεύγουϲιν ἅνδρεϲ κἀπιβαίνουϲιν νεῶν‎.

Critical Apparatus94

Αι.‎ τί τοῦδ‎' ἂν εἴποιϲ ἀϲφαλὲϲ τεκμήριον‎;

Critical Apparatus95

Εκ.‎ αἴθουϲι πᾶϲαν νύκτα λαμπάδαϲ πυρόϲ‎·

Critical Apparatus96καί μοι δοκοῦϲιν οὐ μενεῖν ἐϲ αὔριον‎,

Critical Apparatus97ἀλλ‎ʼ ἐκκέαντεϲ πύρϲ‎ʼ ἐπ‎ʼ εὐϲέλμων νεῶν

98φυγῆι πρὸϲ οἴκουϲ τῆϲδ‎ʼ ἀφορμήϲειν χθονόϲ‎.

Critical Apparatus99

Αι.‎ ϲὺ δ‎ʼ ὡϲ τί δράϲων πρὸϲ τάδ‎' ὁπλίζηι χέρα‎;

Critical Apparatus100

Εκ.‎ φεύγονταϲ αὐτοὺϲ κἀπιθρώιϲκονταϲ νεῶν

Critical Apparatus101λόγχηι καθέξω κἀπικείϲομαι βαρύϲ‎·

102αἰϲχρὸν γὰρ ἡμῖν‎, καὶ πρὸϲ αἰϲχύνηι κακόν‎,

103θεοῦ διδόντοϲ πολεμίουϲ ἄνευ μάχηϲ

104φεύγειν ἐᾶϲαι πολλὰ δράϲανταϲ κακά‎.

Critical Apparatus105

Αι.‎ εἴθ‎' ἦϲθ‎' ἀνὴρ εὔβουλοϲ ὡϲ δρᾶϲαι χερί‎.

Critical Apparatus106ἀλλ‎ʼ οὐ γὰρ αὑτὸϲ πάντ‎ʼ ἐπίϲταϲθαι βροτῶν

Critical Apparatus107πέφυκεν‎· ἄλλωι δ‎ʼ ἄλλο πρόϲκειται γέραϲ‎,

Critical Apparatus108ϲὲ μὲν μάχεϲθαι‎, τοὺϲ δὲ βουλεύειν καλῶϲ‎·

Critical Apparatus109ὅϲτιϲ πυρὸϲ λαμπτῆραϲ ἐξήρθηϲ κλυὼν

Critical Apparatus110φλέγειν Ἀχαιούϲ‎, καὶ ϲτρατὸν μέλλειϲ ἄγειν

pg 439111τάφρουϲ ὑπερβὰϲ νυκτὸϲ ἐν καταϲτάϲει‎.

Critical Apparatus112καίτοι περάϲαϲ κοῖλον αὐλώνων βάθοϲ‎,

Critical Apparatus113εἰ μὴ κυρήϲειϲ πολεμίουϲ ἀπὸ χθονὸϲ

114φεύγονταϲ ἀλλὰ ϲὸν βλέπονταϲ ἐϲ δόρυ‎,

Critical Apparatus115νικώμενοϲ μὲν οὔτι μὴ μόληιϲ πάλιν‎·

Critical Apparatus116πῶϲ γὰρ περάϲει ϲκόλοπαϲ ἐν τροπῆι ϲτρατόϲ‎;

117πῶϲ δ‎ʼ αὖ γεφύραϲ διαβαλοῦϲ‎ʼ ἱππηλάται‎,

Critical Apparatus118ἢν ἆρα μὴ θραύϲαντεϲ ἀντύγων χνόαϲ‎;

119νικῶν δ‎ʼ ἔφεδρον παῖδ‎ʼ ἔχειϲ τὸν Πηλέωϲ‎,

120ὅϲ ϲ‎ʼ οὐκ ἐάϲει ναυϲὶν ἐμβαλεῖν φλόγα‎,

Critical Apparatus121οὐδ‎ʼ ὧδ‎ʼ Ἀχαιοὺϲ ὡϲ δοκεῖϲ ἀναρπάϲαι‎·

Critical Apparatus122αἴθων γὰρ ἁνὴρ καὶ πεπύργωται θράϲει‎.

123ἀλλὰ ϲτρατὸν μὲν ἥϲυχον παρ‎ʼ ἀϲπίδαϲ

Critical Apparatus124εὕδειν ἐῶμεν ἐκ κόπων ἀρειφάτων‎,

125κατάϲκοπον δὲ πολεμίων‎, ὃϲ ἂν θέληι‎,

Critical Apparatus126πέμπειν δοκεῖ μοι‎· κἂν μὲν αἴρωνται φυγήν‎,

Critical Apparatus127ϲτείχοντεϲ ἐμπέϲωμεν Ἀργείων ϲτρατῶι‎·

Critical Apparatus128εἰ δ‎ʼ ἐϲ δόλον τιν‎ʼ ἥδ‎ʼ ἄγει φρυκτωρία‎,

Critical Apparatus129μαθόντεϲ ἐχθρῶν μηχανὰϲ καταϲκόπου

Critical Apparatus130βουλευϲόμεϲθα‎· τήνδ‎ʼ ἔχω γνώμην‎, ἄναξ‎.

Critical Apparatus131

[ϲτρ‎. Χο.‎ τάδε δοκεῖ‎, τάδε μεταθέμενοϲ νόει‎.

132ϲφαλερὰ δ‎ʼ οὐ φιλῶ ϲτρατηγῶν κράτη‎.

pg 440133τί γὰρ ἄμεινον ἢ ταχυβάταν νεῶν

Critical Apparatus134    κατόπταν μολεῖν

Critical Apparatus135πέλαϲ ὅτι ποτ‎ʼ ἄρα δαΐοιϲ

Critical Apparatus136πυρὰ κατ‎ʼ ἀντίπρωι‎-

    ρα ναυϲτάθμων δαίεται‎;

Critical Apparatus137

Εκ.‎ νικᾶιϲ‎, ἐπειδὴ πᾶϲιν ἁνδάνει τάδε‎.

Critical Apparatus138ϲτείχων δὲ κοίμα ϲυμμάχουϲ‎· τάχ‎ʼ ἂν ϲτρατὸϲ

Critical Apparatus139κινοῖτ‎ʼ ἀκούϲαϲ νυκτέρουϲ ἐκκληϲίαϲ‎.

140ἐγὼ δὲ πέμψω πολεμίων κατάϲκοπον‎.

141κἂν μέν τιν‎ʼ ἐχθρῶν μηχανὴν πυθῶμεθα‎,

Critical Apparatus142ϲὺ πάντ‎ʼ ἀκούϲηι καὶ παρὼν εἴϲηι λόγον‎·

143ἐὰν δ‎ʼ ἀπαίρωϲ‎ʼ ἐϲ φυγὴν ὁρμώμενοι‎,

144ϲάλπιγγοϲ αὐδὴν προϲδοκῶν καραδόκει‎,

Critical Apparatus145ὡϲ οὐ μενοῦντά μ‎ʼ· ἀλλὰ προϲμείξω νεῶν

Critical Apparatus146ὁλκοῖϲι νυκτὸϲ τῆϲδ‎ʼ ἐπ‎ʼ Ἀργείων ϲτρατῶι‎.

Critical Apparatus147

Αι.‎ πέμφ‎' ὡϲ τάχιϲτα‎· νῦν γὰρ ἀϲφαλῶϲ φρονεῖϲ‎.

Critical Apparatus148ϲὺν ϲοὶ δ‎ʼ ἔμ‎ʼ ὄψηι καρτεροῦνθ‎ʼ ὅταν δέηι‎.

Critical Apparatus149

Εκ.‎ τίϲ δῆτα Τρώων οἳ πάρειϲιν ἐν λόγωι

Critical Apparatus150θέλει κατόπτηϲ ναῦϲ ἐπ‎ʼ Ἀργείων μολεῖν‎;

151τίϲ ἂν γένοιτο τῆϲδε γῆϲ εὐεργέτηϲ‎;

Critical Apparatus152τίϲ φηϲιν‎; οὔτοι πάντ‎ʼ ἐγὼ δυνήϲομαι

153πόλει πατρώιαι ϲυμμάχοιϲ θ‎ʼ ὑπηρετεῖν‎.

pg 441 Critical Apparatus154

ΔΟΛΩΝ‎ ἐγὼ πρὸ γαίαϲ τόνδε κίνδυνον θέλω

155ῥίψαϲ κατόπτηϲ ναῦϲ ἐπ‎ʼ Ἀργείων μολεῖν‎,

156καὶ πάντ‎ʼ Ἀχαιῶν ἐκμαθὼν βουλεύματα

157ἥξω‎· ʼπὶ τούτοιϲ τόνδ‎ʼ ὑφίϲταμαι πόνον‎.

Link 158

Εκ.‎ ἐπώνυμοϲ μὲν κάρτα καὶ φιλόπτολιϲ

159Δόλων‎· πατρὸϲ δὲ καὶ πρὶν εὐκλεᾶ δόμον

Critical Apparatus160νῦν δὶϲ τόϲωϲ ἔθηκαϲ εὐκλεέϲτερον‎.

Critical Apparatus161

Δο.‎ οὔκουν πονεῖν μὲν χρή‎, πονοῦντα δ‎ʼ ἄξιον

162μιϲθὸν φέρεϲθαι‎; παντὶ γὰρ προϲκείμενον

163κέρδοϲ πρὸϲ ἔργωι τὴν χάριν τίκτει διπλῆν‎.

Critical Apparatus164

Εκ.‎ ναί‎, καὶ δίκαια ταῦτα κοὐκ ἄλλωϲ λέγω‎.

Critical Apparatus165τάξαι δὲ μιϲθόν‎, πλὴν ἐμῆϲ τυραννίδοϲ‎.

Critical Apparatus166

Δο.‎ οὐ ϲῆϲ ἐρῶμεν πολιόχου τυραννίδοϲ‎.

167

Εκ.‎ ϲὺ δ‎' ἀλλὰ γήμαϲ Πριαμιδῶν γαμβρὸϲ γενοῦ‎.

Critical Apparatus168

Δο.‎ οὐδ‎ʼ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν θέλω‎.

Critical Apparatus169

Εκ.‎ χρυϲὸϲ πάρεϲτιν‎, εἰ τόδ‎' αἰτήϲειϲ γέραϲ‎.

Critical Apparatus170

Δο.‎ ἀλλ‎ʼ ἔϲτ‎' ἐν οἴκοιϲ‎· οὐ βίου ϲπανίζομεν‎.

Critical Apparatus171

Εκ.‎ τί δῆτα χρήιζειϲ ὧν κέκευθεν Ἴλιον‎;

172

Δο.‎ ἐλὼν Ἀχαιοὺϲ δῶρά μοι ξυναίνεϲον‎.

173

Εκ.‎ δώϲω‎· ϲὺ δ‎ʼ αἴτει πλὴν ϲτρατηλάταϲ νεῶν‎.

Critical Apparatus174

Δο.‎ κτεῖν‎', οὔ ϲ‎ʼ ἀπαιτῶ Μενέλεω ϲχέϲθαι χέρα‎.

Critical Apparatus175

Εκ.‎ οὐ μὴν τὸν Οἰλέωϲ παῖδά μ‎ʼ ἐξαιτεῖϲ λαβεῖν‎;

176

Δο.‎ κακαὶ γεωργεῖν χεῖρεϲ εὖ τεθραμμέναι‎.

pg 442Critical Apparatus177

Εκ.‎ τίν‎' οὖν Ἀχαιῶν ζῶντ‎ʼ ἀποινᾶϲθαι θέλειϲ‎;

178

Δο.‎ καὶ πρόϲθεν εἶπον‎· ἔϲτι χρυϲὸϲ ἐν δόμοιϲ‎.

Critical Apparatus179

Εκ.‎ καὶ μὴν λαφύρων γ‎ʼ αὐτὸϲ αἱρήϲηι παρών‎.

Critical Apparatus180

Δο.‎ θεοῖϲιν αὐτὰ παϲϲάλευε πρὸϲ δόμοιϲ‎.

Critical Apparatus181

Εκ.‎ τί δῆτα μεῖζον τῶνδέ μ‎' αἰτήϲειϲ γέραϲ‎;

Critical Apparatus182

Δο.‎ ἵππουϲ Ἀχιλλέωϲ‎· χρὴ δ‎ʼ ἐπ‎ʼ ἀξίοιϲ πονεῖν

Critical Apparatus183ψυχὴν προβάλλοντ‎ʼ ἐν κύβοιϲι δαίμονοϲ‎.

Critical Apparatus184

Εκ.‎ καὶ μὴν ἐρῶντί γ‎' ἀντερᾶιϲ ἵππων ἐμοί‎·

185ἐξ ἀφθίτων γὰρ ἄφθιτοι πεφυκότεϲ

186τὸν Πηλέωϲ φέρουϲι θούριον γόνον‎·

Critical Apparatus187δίδωϲι δ‎ʼ αὐτὸϲ πωλοδαμνήϲαϲ ἄναξ

188Πηλεῖ Ποϲειδῶν‎, ὡϲ λέγουϲι‎, πόντιοϲ‎.

189ἀλλ‎ʼ οὔ ϲ‎ʼ ἐπάραϲ ψεύϲομαι‎· δώϲω δέ ϲοι‎,

190κάλλιϲτον οἴκοιϲ κτῆμ‎ʼ, Ἀχιλλέωϲ ὄχον‎.

Critical Apparatus191

Δο.‎ αἰνῶ‎· λαβὼν δ‎ʼ ἄν φημι κάλλιϲτον Φρυγῶν

Critical Apparatus192δῶρον δέχεϲθαι τῆϲ ἐμῆϲ εὐϲπλαγχνίαϲ‎.

Link 193ϲὲ δ‎ʼ οὐ φθονεῖν χρή‎· μυρί‎ʼ ἐϲτὶν ἄλλα ϲοι

194ἐφ‎ʼ οἷϲι τέρψηι τῆϲδ‎ʼ ἀριϲτεύων χθονόϲ‎.

Critical Apparatus195

[ἀντ‎. Χο.‎ μέγαϲ ἀγών‎, μεγάλα δ‎' ἐπινοεῖϲ ἐλεῖν‎·

Critical Apparatus196μακάριόϲ γε μὰν κυρήϲαϲ ἔϲηι‎.

Critical Apparatus197πόνοϲ ὅδ‎ʼ εὐκλεήϲ‎· μέγα δὲ κοιράνοι‎-

198    ϲι γαμβρὸν πέλειν‎.

Critical Apparatus199τὰ θεόθεν ἐπιδέτω Δίκα‎,

pg 443Critical Apparatusτὰ δὲ παρ‎ʼ ἀνδράϲιν

Critical Apparatus    τέλειά ϲοι φαίνεται‎.

Critical Apparatus201

Δο.‎ ϲτείχοιμ‎' ἄν‎· ἐλθὼν‎ 〈δ‎ʼ〉 ἐϲ δόμουϲ ἐφέϲτιοϲ

202ϲκευῆι πρεπόντωϲ ϲῶμ‎ʼ ἐμὸν καθάψομαι‎,

Critical Apparatus203κἀκεῖθεν ἥϲω ναῦϲ ἐπ‎ʼ Ἀργείων πόδα‎.

Critical Apparatus204

Χο.‎ ἐπεὶ τίν‎' ἄλλην ἀντὶ τῆϲδ‎ʼ ἕξειϲ ϲτολήν‎;

Critical Apparatus205

Δο.‎ πρέπουϲαν ἔργωι κλωπικοῖϲ τε βήμαϲιν‎.

Critical Apparatus206

Χο.‎ ϲοφοῦ παρ‎' ἀνδρὸϲ χρὴ ϲοφόν τι μανθάνειν‎·

Critical Apparatus207λέξον‎, τίϲ ἔϲται τοῦδε ϲώματοϲ ϲαγή‎;

Critical Apparatus208

Δο.‎ λύκειον ἀμφὶ νῶτ‎' ἐνάψομαι δορὰν

Critical Apparatus209καὶ χάϲμα θηρὸϲ ἀμφ‎ʼ ἐμῶι θήϲω κάραι‎,

210βάϲιν τε χερϲὶ προϲθίαν καθαρμόϲαϲ

211καὶ κῶλα κώλοιϲ τετράπουν μιμήϲομαι

Critical Apparatus212λύκου κέλευθον πολεμίοιϲ δυϲεύρετον‎,

213τάφροιϲ πελάζων καὶ νεῶν προβλήμαϲιν‎.

214ὅταν δ‎ʼ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδί‎,

Critical Apparatus215δίβαμοϲ εἶμι‎· τῆιδε ϲύγκειται δ̇όλοϲ‎.

216

Χο.‎ ἀλλ‎ʼ εὖ ϲ‎' ὁ Μαίαϲ παῖϲ ἐκεῖϲε καὶ πάλιν

Critical Apparatus217πέμψειεν Ἑρμῆϲ‎, ὅϲ γε φηλητῶν ἄναξ‎.

Critical Apparatus218ἔχειϲ δε τοὔργον‎· εὐτυχεῖν μόνον ϲε δεῖ‎.

Critical Apparatus219

Δο.‎ ϲωθήϲομαί τοι καὶ κτανὼν Ὀδυϲϲέωϲ

Critical Apparatus Link 220οἴϲω κάρα ϲοι‎—ϲύμβολον δ‎ʼ ἔχων ϲαφὲϲ

pg 444221φήϲειϲ Δόλωνα ναῦϲ ἐπ‎' Ἀργείων μολεῖν‎—

222ἢ παῖδα Τυδέωϲ‎· οὐδ‎ʼ ἀναιμάκτωι χερὶ

223ἥξω πρὸϲ οἴκουϲ πρὶν φάοϲ μολεῖν χθόνα‎.

224

[ϲτρ‎. α‎ Χο.‎ Θυμβραῖε καὶ Δάλιε καὶ Δυκίαϲ

225ναὸν ἐμβατεύων

Critical Apparatus226Ἄπολλον‎, ὦ Δία κεφαλά‎, μόλε τοξή‎-

Critical Apparatus227    ρηϲ‎, ἱκοῦ ἐννύχιοϲ

Critical Apparatus228καὶ γενοῦ ϲωτήριοϲ ἀνέρι πομπᾶϲ

230ἁγεμὼν καὶ ξύλλαβε Δαρδανίδαιϲ‎,

Critical Apparatus231ὦ παγκρατέϲ‎, ὦ Τροΐαϲ

Critical Apparatus232τείχη παλαιὰ δείμαϲ‎.

233[ἀντ‎. α‎ μόλοι δὲ ναυκλήρια καὶ ϲτρατιᾶϲ

Critical Apparatus234Ἑλλάδοϲ διόπταϲ

Critical Apparatus235ἵκοιτο καὶ κάμψειε πάλιν θυμέλαϲ οἴ‎-

Critical Apparatus236    κων πατρὸϲ Ἰλιάδαϲ‎·

Critical Apparatus237Φθιάδων δ‎ʼ ἵππων ποτ‎' ἐπ‎' ἄντυγα βαίη‎,

Critical Apparatus238δεϲπότου πέρϲαντοϲ Ἀχαιὸν Ἄρη‎,

Critical Apparatus240τὰϲ πόντιοϲ Αἰακίδαι

Critical Apparatus241Πηλεῖ δίδωϲι δαίμων‎.

Critical Apparatus242[ϲτρ‎. β‎ ἐπεὶ πρό τ‎' οἴκων πρό τε γᾶϲ ἔτλα μόνοϲ

243ναύϲταθμα βὰϲ κατιδεῖν‎· ἄγαμαι

pg 445Critical Apparatus245λήματοϲ‎· ἦ ϲπάνιϲ αἰεὶ

Critical Apparatus246τῶν ἀγαθῶν‎, ὅταν ἦι δυϲάλιον ἐν πελάγει

247καὶ ϲαλεύηι

Critical Apparatus248πόλιϲ‎. ἔϲτι Φρυγῶν τιϲ ἔϲτιν ἄλκιμοϲ‎·

Critical Apparatus250ἔνι δὲ θράϲοϲ ἐν αἰχ‎-

Critical Apparatus251    μᾶι‎· πόθι Μυϲῶν ὃϲ ἐμὰν

252ϲυμμαχίαν ἀτίζει‎;

253[ἀντ‎. β‎ τίν‎' ἄνδρ‎' Ἀχαιῶν ὁ πεδοϲτιβὴϲ ϲφαγεὺϲ

Critical Apparatus255οὐτάϲει ἐν κλιϲίαιϲ‎, τετράπουν

Critical Apparatus256μῖμον ἔχων ἐπὶ γαίαϲ

Critical Apparatus257θηρόϲ‎; ἕλοι Μενέλαν‎, κτανὼν δ‎ʼ Ἀγαμεμνόνιον

258κρᾶτ‎ʼ ἐνέγκοι

Critical Apparatus260Ἑλέναι κακόγαμβρον ἐϲ χέραϲ γόον‎,

Critical Apparatus261ὃϲ ἐπὶ πόλιν‎, ὃϲ ἐπὶ

Critical Apparatus262    γᾶν Τροΐαν χιλιόναυν

Critical Apparatus263ἤλυθ‎ʼ ἔχων ϲτρατείαν‎.

Critical Apparatus264

ΑΓΓΕΛΟϹ‎ ἄναξ‎, τοιούτων δεϲπόταιϲιν ἄγγελοϲ

Critical Apparatus265εἴην τὸ λοιπὸν οἷά ϲοι φέρω μαθεῖν‎.

Critical Apparatus266

Εκ.‎ ἦ πόλλ‎' ἀγρώϲταιϲ ϲκαιὰ πρόϲκειται φρενί‎·

Critical Apparatus267καὶ γὰρ ϲὺ ποίμναϲ δεϲπόταιϲ τευχεϲφόροιϲ

pg 446Critical Apparatus268ἥκειν ἔοικαϲ ἀγγελῶν ἵν‎ʼ οὐ πρέπει‎.

Critical Apparatus269οὐκ οἶϲθα δῶμα τοὐμὸν ἢ θρόνουϲ πατρόϲ‎,

Critical Apparatus270οἷ χρῆν γεγωνεῖν ϲ‎ʼ εὐτυχοῦντα ποίμνια‎;

Critical Apparatus271

Αγ.‎ ϲκαιοὶ βοτῆρέϲ ἐϲμεν‎· οὐκ ἄλλωϲ λέγω‎.

272ἀλλ‎ʼ οὐδὲν ἧϲϲόν ϲοι φέρω κεδνοὺϲ λόγουϲ‎.

273

Εκ.‎ παῦϲαι λέγων μοι τὰϲ προϲαυλείουϲ τύχαϲ‎·

Critical Apparatus274μάχαϲ πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαϲτάζομεν‎.

275

Αγ.‎ τοιαῦτα κἀγὼ ϲημανῶν ἐλήλυθα‎·

Critical Apparatus276ἀνὴρ γὰρ ἀλκῆϲ μυρίαϲ ϲτρατηλατῶν

277ϲτείχει φίλοϲ ϲοι ϲύμμαχόϲ τε τῆιδε γῆι‎.

278

Εκ.‎ ποίαϲ πατρώιαϲ γῆϲ ἐρημώϲαϲ πέδον‎;

279

Αγ.‎ Θρήικηϲ‎· πατρὸϲ δὲ Ϲτρυμόνοϲ κικλήϲκεται‎.

Critical Apparatus280

Εκ.‎ Ῥῆϲον τιθέντ‎ʼ ἔλεξαϲ ἐν Τροίαι πόδα‎;

281

Αγ.‎ ἔγνωϲ‎· λόγου δὲ δὶϲ τόϲου μ‎' ἐκούφιϲαϲ‎.

Critical Apparatus282

Εκ.‎ καὶ πῶϲ πρὸϲ Ἴδηϲ ὀργάδαϲ πορεύεται‎,

Critical Apparatus283πλαγχθεὶϲ πλατείαϲ πεδιάδοϲ θ‎ʼ ἁμαξιτοῦ‎;

284

Αγ.‎ οὐκ οἶδ‎ʼ ἀκριβῶϲ‎· εἰκάϲαι γε μὴν πάρα‎.

Critical Apparatus285νυκτὸϲ γὰρ οὔτι φαῦλον ἐϲβαλεῖν ϲτρατόν‎,

286κλυόντα πλήρη πεδία πολεμίαϲ χερόϲ‎.

Critical Apparatus287φόβον δ‎ʼ ἀγρώϲταιϲ‎, οἳ κατ‎ʼ Ἰδαῖον λέπαϲ

Critical Apparatus288οἰκοῦμεν αὐτόρριζον ἑϲτίαν χθονόϲ‎,

289παρέϲχε δρυμὸν νυκτὸϲ ἔνθηρον μολών‎.

Critical Apparatus290πολλῆι γὰρ ἠχῆι Θρήικιοϲ ῥέων ϲτρατὸϲ

291ἔϲτειχε‎· θάμβει δ‎ʼ ἐκπλαγέντεϲ ἵεμεν

pg 447Critical Apparatus292ποίμναϲ πρὸϲ ἄκραϲ‎, μή τιϲ Ἀργείων μόληι

Critical Apparatus293λεηλατήϲων καὶ ϲὰ πορθήεων ϲταθμά‎,

294πρὶν δὴ δι‎ʼ ὤτων γῆρυν οὐχ Ἑλληνικὴν

Critical Apparatus295ἐδεξάμεϲθα καὶ μετέϲτημεν φόβου‎.

Critical Apparatus296ϲτείχων δ‎ʼ ἄνακτοϲ προυξερευνητάϲ ὁδοῦ

297ἀνιϲτόρηϲα Θρηικίοιϲ προϲφθέγμαϲιν‎·

Critical Apparatus298Τίϲ ὁ ϲτρατηγὸϲ καὶ τίνοϲ κεκλημένοϲ

Critical Apparatus299ϲτείχει πρὸϲ ἄϲτυ Πριαμίδαιϲι ϲύμμαχοϲ‎;

300καὶ πάντ‎ʼ ἀκούϲαϲ ὧν ἐφιέμην μαθεῖν

301ἔϲτην‎· ὁρῶ δὲ Ῥῆϲον ὥϲτε δαίμονα

Critical Apparatus302ἑϲτῶτ‎ʼ ἐν ἵπποιϲ Θρηικίοιϲ τ‎ʼ ὀχήμαϲιν‎.

Critical Apparatus303χρυϲῆ δὲ πλάϲτιγξ αὐχένα ζυγηφόρον

Critical Apparatus304πώλων ἔκληιε χιόνοϲ ἐξαυγεϲτέρων‎.

Critical Apparatus305πέλτη δ‎ʼ ἐπ‎ʼ ὤμων χρυϲοκολλήτοιϲ τύποιϲ

Critical Apparatus306ἔλαμπε‎· Γοργὼν δ‎ʼ ὡϲ ἐπ‎ʼ αἰγίδοϲ θεᾶϲ

307χαλκῆ μετώποιϲ ἱππικοῖϲι πρόϲδετοϲ

Critical Apparatus308πολλοῖϲι ϲὺν κώδωϲιν ἐκτύπει φόβον‎.

Critical Apparatus Link 309ϲτρατοῦ δὲ πλῆθοϲ οὐδ‎ʼ ἂν ἐν ψήφου λόγωι

Critical Apparatus310θέϲθαι δύναι‎ʼ ἄν‎, ὡϲ ἄπλατον ἦν ἰδεῖν‎,

Critical Apparatus311πολλοὶ μὲν ἱππῆϲ‎, πολλὰ πελταϲτῶν τέλη‎,

Critical Apparatus312πολλοὶ δ‎ʼ ἀτράκτων τοξόται‎, πολὺϲ δ‎ʼ ὄχλοϲ

Critical Apparatus313γυμνήϲ ἁμαρτῆι‎, Θρηικίαν ἔχων ϲτολήν‎.

pg 448314τοιόϲδε Τροίαι ϲύμμαχοϲ πάρεϲτ‎ʼ ἀνήρ‎,

315ὃν οὔτε φεύγων οὔθ‎ʼ ὑποϲταθεὶϲ δορὶ

316ὁ Πηλέωϲ παῖϲ ἐκφυγεῖν δυνήϲεται‎.

317

Χο.‎ ὅταν πολίταιϲ εὐϲταθῶϲι δαίμονεϲ‎,

Critical Apparatus318ἕρπει κατάντηϲ ξυμφορὰ πρὸϲ τἀγαθά‎.

Link 319

Εκ.‎ πολλούϲ‎, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ

320καὶ Ζεὺϲ πρὸϲ ἡμῶν ἐϲτιν‎, εὑρήϲω φίλουϲ‎.

321ἀλλ‎ʼ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεθ‎ʼ, οἵτινεϲ πάλαι

Critical Apparatus322μὴ ξυμπονοῦϲιν ἡνίκ‎ʼ ἐξώϲτηϲ Ἄρηϲ

Critical Apparatus323ἔθραυε λαίφη τῆϲδε γῆϲ μέγαϲ πνέων‎.

Critical Apparatus324Ῥῆϲοϲ δ‎ʼ ἔδειξεν οἷοϲ ἦν Τροίαι φίλοϲ‎·

Critical Apparatus325ἥκει γὰρ ἐϲ δαῖτ‎ʼ, οὐ παρὼν κυνηγέταιϲ

Critical Apparatus326αἱροῦϲι λείαν οὐδὲ ϲυγκαμὼν δορί‎.

Critical Apparatus327

Χο.‎ ὀρθῶϲ ἀτίζειϲ κἀπίμομφοϲ εἶ φίλοιϲ‎·

Critical Apparatus328δέχου δὲ τοὺϲ θέλονταϲ ὠφελεῖν πόλιν‎.

Critical Apparatus329

Εκ.‎ ἀρκοῦμεν οἱ ϲώιζοντεϲ Ἴλιον πάλαι‎.

Critical Apparatus330

Χο.‎ πέποιθαϲ ἤδη πολεμίουϲ ἡιρηκέναι‎;

Critical Apparatus331

Εκ.‎ πέποιθα‎· δείξει τοὐπιὸν ϲέλαϲ θεοῦ‎.

332

Χο.‎ ὅρα τὸ μέλλον‎· πόλλ‎ʼ ἀναϲτρέφει θεόϲ‎.

Critical Apparatus333

Εκ.‎ μιϲῶ φίλοιϲιν ὕϲτερον βοηδρομεῖν‎.

Critical Apparatus336ὁ δ‎ʼ οὖν‎, ἐπείπερ ἦλθε‎, ϲύμμαχοϲ μὲν οὔ‎,

Critical Apparatus337ξένοϲ δὲ πρὸϲ τράπεζαν ἡκέτω ξένων‎·

pg 449Critical Apparatus338χάριϲ γὰρ αὐτῶι Πριαμιδῶν διώλετο‎.

Link 334

Χο.‎ ἄναξ‎, ἀπωθεῖν ϲυμμάχουϲ ἐπίφθονον‎.

Critical Apparatus335

Αγ.‎ φόβοϲ γένοιτ‎' ἂν πολεμίοιϲ ὀφθεὶϲ μόνον‎.

Critical Apparatus339

Εκ.‎ ϲύ τ‎' εὖ παραινεῖϲ καὶ ϲὺ καιρίωϲ ϲκοπεῖϲ‎.

Critical Apparatus340ὁ χρυϲοτευχὴϲ δ‎ʼ οὕνεκ‎ʼ ἀγγέλου λόγων

Critical Apparatus Link 341Ῥῆϲοϲ παρέϲτω τῆιδε ϲύμμαχοϲ χθονί‎.

Critical Apparatus342

[ϲτρ‎. α‎ Χο.‎ Ἀδράϲτεια μὲν ἁ Διὸϲ

Critical Apparatus343    παῖϲ εἴργοι ϲτομάτων φθόνον‎·

Critical Apparatus344φράϲω γὰρ δὴ ὅϲον μοι

Critical Apparatus345ψυχᾶι προϲφιλέϲ ἐϲτιν εἰπεῖν‎.

346ἥκειϲ‎, ὦ ποταμοῦ παῖ‎,

Critical Apparatus347ἥκειϲ ἐπλάθηϲ Φιλίου πρὸϲ αὐλὰν

Critical Apparatus348ἀϲπαϲτόϲ‎, ἐπεί ϲε χρόνωι

349Πιερὶϲ μάτηρ ὅ τε καλλιγέφυ‎-

350    ροϲ ποταμὸϲ πορεύει

Critical Apparatus Link 351[ἀντ‎. α‎ Ϲτρυμών‎, ὅϲ ποτε τᾶϲ μελωι‎-

Critical Apparatus352    δοῦ Μούϲαϲ δι‎' ἀκηράτων

353δινηθεὶϲ ὑδροειδὴϲ

Critical Apparatus354κόλπων ϲὰν ἐφύτευϲεν ἥβαν‎.

355ϲύ μοι Ζεὺϲ ὁ φαναῖοϲ

Critical Apparatus356ἥκειϲ διφρεύων βαλιαῖϲι πώλοιϲ‎.

357νῦν‎, ὦ πατρὶϲ ὦ Φρυγία‎,

pg 450Critical Apparatus358ξὺν θεῶι νῦν ϲοι τὸν ἐλευθέριον

Critical Apparatus359    Ζῆνα πάρεϲτιν εἰπεῖν‎.

Critical Apparatus360[ϲτρ‎. β‎ ἆρά ποτ‎ʼ αὖθιϲ ἁ παλαιὰ Τροΐα

Critical Apparatus361τοὺϲ προπόταϲ παναμερεύ‎-

362    ϲει θιάϲουϲ ἐρώτων

Critical Apparatus363ψαλμοῖϲι καὶ κυλίκων οἰνοπλανήτοιϲ

Critical Apparatus364ἐπιδεξίοιϲ ἁμίλλαιϲ

365κατὰ πόντον Ἀτρειδᾶν

366Ϲπάρταν οἰχομένων

Critical ApparatusἸλιάδοϲ παρ‎ʼ ἀκτᾶϲ‎;

367ὦ φίλοϲ‎, εἴθε μοι

Critical Apparatus368ϲᾶι χερὶ καὶ ϲῶι δορὶ πρά‎-

Critical Apparatus369    ξαϲ τάδ‎ʼ ἐϲ οἶκον ἔλθοιϲ‎.

Critical Apparatus370[ἀντ‎. β‎ ἐλθὲ φάνηθι‎, τὰν ζάχρυϲον προβαλοῦ

371Πηλεΐδα κατ‎ʼ ὄμμα πέλ‎-

Critical Apparatus372    ταν δοχμίαν πεδαίρων

Critical Apparatus373ϲχιϲτὰν παρ‎ʼ ἄντυγα‎, πώλουϲ ἐρεθίζων

374δίβολόν τ‎ʼ ἄκοντα πάλλων‎.

375ϲὲ γὰρ οὔτιϲ ὑποϲτὰϲ

376Ἀργείαϲ ποτ‎ʼ ἐν Ἥ‎-

    ραϲ δαπέδοιϲ χορεύϲει‎·

377ἀλλά νιν ἅδε γᾶ

Critical Apparatus378καπφθίμενον Θρηικὶ μόρωι

Critical Apparatus379    φίλτατον ἄχθοϲ οἴϲει‎.

pg 451380ἰὼ ἰώ‎,

Critical Apparatusμέγαϲ ὦ βαϲιλεῦ‎. καλόν‎, ὦ Θρήικη‎,

Critical Apparatus381ϲκύμνον ἔθρεψαϲ πολίαρχον ἰδεῖν‎.

382ἴδε χρυϲόδετον ϲώματοϲ ἀλκήν‎,

383κλύε καὶ κόμπουϲ κωδωνοκρότουϲ

Critical Apparatus384παρὰ πορπάκων κελαδοῦνταϲ‎.

385θεόϲ‎, ὦ Τροία‎, θεόϲ‎, αὐτὸϲ Ἄρηϲ

Critical Apparatus386ὁ Ϲτρυμόνιοϲ πῶλοϲ ἀοιδοῦ

387Μούϲηϲ ἥκων καταπνεῖ ϲε‎.

Critical Apparatus388

ΡΗϹΟϹ‎ χαῖρ‎ʼ, ἐϲθλὸϲ ἐϲθλοῦ παῖ‎, τύραννε τῆϲδε γῆϲ‎,

389Ἕκτορ‎· παλαιᾶι ϲ‎ʼ ἡμέραι προϲεννέπω‎.

390χαίρω δέ ϲ‎ʼ εὐτυχοῦντα καὶ προϲήμενον

391πύργοιϲιν ἐχθρῶν‎· ϲυγκαταϲκάψων δ‎ʼ ἐγὼ

Critical Apparatus392τείχη πάρειμι καὶ νεῶν πρήϲων ϲκάφη‎.

Critical Apparatus393

Εκ.‎ παῖ τῆϲ μελωιδοῦ μητέροϲ Μουϲῶν μιᾶϲ

Critical Apparatus394Θρηικόϲ τε ποταμοῦ Ϲτρυμόνοϲ‎, φιλῶ λέγειν

Critical Apparatus395τἀληθὲϲ αἰεὶ κοὐ διπλοῦϲ πέφυκ‎ʼ ἀνήρ‎.

Critical Apparatus396πάλαι πάλαι χρῆν τῆιδε ϲυγκάμνειν χθονὶ

Critical Apparatus397ἐλθόντα‎, καὶ μὴ τοὐπὶ ϲ‎ʼ Ἀργείων ὕπο

Critical Apparatus398Τροίαν ἐᾶϲαι πολεμίωι πεϲεῖν δορί‎.

Critical Apparatus399οὐ γάρ τι λέξειϲ ὡϲ ἄκλητοϲ ὢν φίλοιϲ

Critical Apparatus400οὐκ ἦλθεϲ οὐδ‎ʼ ἤμυναϲ οὐδ‎ʼ ἐπεϲτράφηϲ‎.

401τίϲ γάρ ϲε κῆρυξ ἢ γερουϲία Φρυγῶν

pg 452Critical Apparatus402ἐλθοῦϲ‎ʼ ἀμύνειν οὐκ ἐπέϲκηψεν πόλει‎;

Critical Apparatus403ποῖον δὲ δώρων κόϲμον οὐκ ἐπέμψαμεν‎;

Critical Apparatus404ϲὺ δ‎ʼ ἐγγενὴϲ ὢν βάρβαρόϲ τε βαρβάρουϲ

405Ἕλληϲιν ἡμᾶϲ προύπιεϲ τὸ ϲὸν μέροϲ‎.

406καίτοι ϲε μικρᾶϲ ἐκ τυραννίδοϲ μέγαν

407Θρηικῶν ἄνακτα τῆιδ‎ʼ ἔθηκ‎ʼ ἐγὼ χερί‎,

Critical Apparatus408ὅτ‎ʼ ἀμφὶ Πάγγαιόν τε Παιόνων τε γῆν

Critical Apparatus409Θρηικῶν ἀρίϲτοιϲ ἐμπεϲὼν κατὰ ϲτόμα

410ἔρρηξα πέλτην‎, ϲοὶ δὲ δουλώϲαϲ λεὼν

Critical Apparatus411παρέϲχον‎· ὧν ϲὺ λακτίϲαϲ πολλὴν χάριν

Critical Apparatus412φίλων νοϲούντων ὕϲτεροϲ βοηδρομεῖϲ‎.

Critical Apparatus413οἱ δ‎ʼ οὐδὲν ἡμῖν ἐγγενεῖϲ πεφυκότεϲ‎,

414πάλαι παρόντεϲ‎, οἱ μὲν ἐν χωϲτοῖϲ τάφοιϲ

Critical Apparatus415κεῖνται πεϲόντεϲ‎, πίϲτιϲ οὐ ϲμικρὰ πόλει‎,

Critical Apparatus416οἱ δ‎ʼ ἔν θ‎ʼ ὅπλοιϲι καὶ παρ‎ʼ ἱππείοιϲ ὄχοιϲ

Critical Apparatus417ψυχρὰν ἄηϲιν δίψιόν τε πῦρ θεοῦ

Critical Apparatus418μένουϲι καρτεροῦντεϲ‎, οὐκ ἐν δεμνίοιϲ

419πυκνὴν ἄμυϲτιν ὡϲ ϲὺ δεξιούμενοι‎.

420ταῦθ‎ʼ, ὡϲ ἂν εἰδῆιϲ Ἕκτορ‎ʼ ὄντ‎ʼ ἐλεύθερον‎,

Critical Apparatus421καὶ μέμφομαί ϲοι καὶ λέγω κατ‎ʼ ὄμμα ϲόν‎.

Critical Apparatus422

Ρη.‎ τοιοῦτόϲ εἰμι καὐτόϲ‎, εὐθεῖαν λόγων

Critical Apparatus423τέμνων κέλευθον‎, κοὐ διπλοῦϲ πέφυκ‎ʼ ἀνήρ‎.

pg 453Critical Apparatus424ἐγὼ δὲ μεῖζον ἢ ϲὺ τῆϲδ‎ʼ ἀπὼν χθονὸϲ

425λύπηι πρὸϲ ἧπαρ δυϲφορῶν ἐτειρόμην‎.

Critical Apparatus426ἀλλ‎ʼ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι‎, Ϲκύθηϲ λεώϲ‎,

427μέλλοντι νόϲτον τὸν πρὸϲ Ἴλιον περᾶν

Critical Apparatus428ξυνῆψε πόλεμον‎· ἀξένου δ‎ʼ ἀφικόμην

Critical Apparatus429πόντου πρὸϲ ἀκτάϲ‎, Θρῆικα πορθμεύϲων ϲτρατόν‎.

Critical Apparatus430ἔνθ‎ʼ αἱματηρὸϲ πελανὸϲ ἐϲ γαῖαν Ϲκύθηϲ

Critical Apparatus431ἠντλεῖτο λόγχηι Θρήιξ τε ϲυμμιγὴϲ φόνοϲ‎.

Critical Apparatus432τοιάδε τοί μ‎ʼ ἀπεῖργε ϲυμφορὰ πέδον

Critical Apparatus433Τροίαϲ ἱκέϲθαι ϲύμμαχόν τέ ϲοι μολεῖν‎.

434ἐπεὶ δ‎ʼ ἔπερϲα‎, τῶνδ‎ʼ ὁμηρεύϲαϲ τέκνα‎,

Critical Apparatus435τάξαϲ ἔτειον δαϲμὸν ἐϲ δόμουϲ φέρειν‎,

436ἥκω περάϲαϲ ναυϲὶ Πόντιον ϲτόμα‎,

437τὰ δ‎ʼ ἄλλα πεζὸϲ γῆϲ περῶν ὁρίϲματα‎—

438οὐχ ὡϲ ϲὺ κομπεῖϲ τὰϲ ἐμὰϲ ἀμύϲτιδαϲ

439οὐδ‎ʼ ἐν ζαχρύϲοιϲ δώμαϲιν κοιμώμενοϲ‎,

Critical Apparatus440ἀλλ‎ʼ οἷα πόντον Θρήικιον φυϲήματα

Critical Apparatus441κρυϲταλλόπηκτα Παίονάϲ τ‎ʼ ἐπεζάρει

Critical Apparatus442ξὺν τοῖϲδ‎ʼ ἄυπνοϲ οἶδα τλὰϲ πορπάμαϲιν‎.

443ἀλλ‎ʼ ὕϲτεροϲ μὲν ἦλθον‎, ἐν καιρῶι δ‎ʼ ὅμωϲ‎·

444ϲὺ μὲν γὰρ ἤδη δέκατον αἰχμάζειϲ ἔτοϲ

Critical Apparatus445κοὐδὲν περαίνειϲ‎, ἡμέραν δ‎ʼ ἐξ ἡμέραϲ

446ῥίπτειϲ κυβεύων τὸν πρὸϲ Ἀργείουϲ Ἄρη‎·

447ἐμοὶ δὲ φῶϲ ἓν ἡλίου καταρκέϲει

pg 454Critical Apparatus448πέρϲαντι πύργουϲ ναυϲτάθμοιϲ ἐπεϲπεϲεῖν

Critical Apparatus449κτεῖναί τ‎ʼ Ἀχαιούϲ‎· θατέραι δ‎ʼ ἀπ‎ʼ Ἰλίου

450πρὸϲ οἶκον εἶμι‎, ϲυντεμὼν τοὺϲ ϲοὺϲ πόνουϲ‎.

Critical Apparatus451ὑμῶν δὲ μή τιϲ ἀϲπίδ‎ʼ ἄρηται χερί‎·

Critical Apparatus452ἐγὼ γὰρ‎ †ἕξω‎† τοὺϲ μέγ‎ʼ αὐχοῦνταϲ δορὶ

Critical Apparatus453πέρϲαϲ Ἀχαιούϲ‎, καίπερ ὕϲτεροϲ μολών‎.

454

[ϲτρ‎. Χο.‎ ἰὼ ἰώ‎.

Critical Apparatus455φίλα θροεῖϲ‎, φίλοϲ Διόθεν εἶ‎· μόνον

Critical Apparatus456φθόνον ἄμαχον ὕπατοϲ

Critical Apparatus457Ζεὺϲ θέλοι ἀμφὶ ϲοῖϲ λόγοιϲιν εἴργειν‎.

458τὸ δὲ νάιον Ἀργόθεν δόρυ

Critical Apparatus459οὔτε πρίν τιν‎ʼ οὔτε νῦν

Critical Apparatus460ἀνδρῶν ἐπόρευϲε ϲέθεν κρείϲϲω‎. πῶϲ μοι

Critical Apparatus461Ἀχιλεὺϲ τὸ ϲὸν ἔγχοϲ ἂν δύναιτο‎,

462πῶϲ δ‎ʼ Αἴαϲ ὑπομεῖναι‎;

Critical Apparatus464εἰ γὰρ ἐγὼ τόδε γ‎ʼ ἦμαρ

Critical Apparatus465εἰϲίδοιμ‎ʼ, ἄναξ‎, ὅτωι πολυφόνου

Critical Apparatus466χειρὸϲ ἄποιν‎ʼ ἄροιο ϲᾶι λόγχαι‎.

467

Ρη.‎ τοιαῦτα μέν ϲοι τῆϲ μακρᾶϲ ἀπουϲίαϲ

Critical Apparatus468πρᾶξαι παρέξω‎· ϲὺν δ‎ʼ Ἀδραϲτείαι λέγω‎.

pg 455469ἐπεὶ δ‎ʼ ἂν ἐχθρῶν τήνδ‎ʼ ἐλευθέραν πόλιν

Critical Apparatus470θῶμεν θεοῖϲί τ‎ʼ ἀκροθίνι‎ʼ ἐξέληιϲ‎,

Critical Apparatus471ξὺν ϲοὶ ϲτρατεύειν γῆν ἐπ‎ʼ Ἀργείων θέλω

472καὶ πᾶϲαν ἐλθὼν Ἑλλάδ‎ʼ ἐκπέρϲαι δορί‎,

473ὡϲ ἂν μάθωϲιν ἐν μέρει πάϲχειν κακῶϲ‎.

474

Εκ.‎ εἰ τοῦ παρόντοϲ τοῦδ‎ʼ ἀπαλλαχθεὶϲ κακοῦ

475πόλιν νεμοίμην ὡϲ τὸ πρίν ποτ‎ʼ ἀϲφαλῆ‎,

Critical Apparatus476ἦ κάρτα πολλὴν θεοῖϲ ἂν εἰδείην χάριν‎.

Critical Apparatus477τὰ δ‎ʼ ἀμφί τ‎ʼ Ἄργοϲ καὶ νομὸν τὸν Ἑλλάδοϲ

Critical Apparatus478οὐχ ὧδε πορθεῖν ῥάιδι‎ʼ ὡϲ λέγειϲ δορί‎.

Critical Apparatus Link 479

Ρη.‎ οὐ τούϲδ‎ʼ ἀριϲτέαϲ φαϲὶν Ἑλλήνων μολεῖν‎;

Critical Apparatus480

Εκ.‎ κοὐ μεμφόμεϲθά γ‎ʼ, ἀλλ‎ʼ ἅδην ἐλαύνομεν‎.

Critical Apparatus481

Ρη.‎ οὔκουν κτανόντεϲ τούϲδε πάντ‎ʼ εἰργάϲμεθα‎;

Critical Apparatus482

Εκ.‎ μή νυν τὰ πόρϲω τἀγγύθεν μεθεὶϲ ϲκόπει‎.

Critical Apparatus483

Ρη.‎ ἀρκεῖν ἔοικέ ϲοι παθεῖν‎, δρᾶϲαι δὲ μή‎.

Critical Apparatus484

Εκ.‎ πολλῆϲ γὰρ ἄρχω κἀνθάδ‎ʼ ὢν τυραννίδοϲ‎.

485ἀλλ‎ʼ εἴτε λαιὸν εἴτε δεξιὸν κέραϲ

486εἴτ‎ʼ ἐν μέϲοιϲι ϲυμμάχοιϲ πάρεϲτί ϲοι

487πέλτην ἐρεῖϲαι καὶ καταϲτῆϲαι ϲτρατόν‎.

Critical Apparatus488

Ρη.‎ μόνοϲ μάχεϲθαι πολεμίοιϲ‎, Ἕκτορ‎, θέλω‎.

489εἰ δ‎ʼ αἰϲχρὸν ἡγῆι μὴ ϲυνεμπρῆϲαι νεῶν

490πρύμναϲ‎, πονήϲαϲ τὸν πάροϲ πολὺν χρόνον‎,

Critical Apparatus491τάξον μ‎ʼ Ἀχιλλέωϲ καὶ ϲτρατοῦ κατὰ ϲτόμα‎.

pg 456 Critical Apparatus492

Εκ.‎ οὐκ ἔϲτ‎ʼ ἐκείνωι θοῦρον ἀντᾶραι δόρυ‎.

493

Ρη.‎ καὶ μὴν λόγοϲ γ‎ʼ ἦν ὡϲ ἔπλευϲ‎ʼ ἐπ‎ʼ Ἴλιον‎.

494

Εκ.‎ ἔπλευϲε καὶ πάρεϲτιν‎· ἀλλὰ μηνίων

Critical Apparatus495ϲτρατηλάταιϲιν οὐ ϲυναίρεται δόρυ‎.

Critical Apparatus496

Ρη.‎ τίϲ δὴ μετ‎ʼ αὐτὸν ἄλλοϲ εὐδοξεῖ ϲτρατοῦ‎;

Critical Apparatus497

Εκ.‎ Αἴαϲ ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡϲϲᾶϲθαι δοκεῖ

Critical Apparatus498χὠ Τυδέωϲ παῖϲ‎· ἔϲτι δ‎ʼ αἱμυλώτατον

Critical Apparatus499κρότημ‎ʼ Ὀδυϲϲεὺϲ λῆμά τ‎ʼ ἀρκούντωϲ θραϲὺϲ

Critical Apparatus500καὶ πλεῖϲτα χώραν τήνδ‎ʼ ἀνὴρ καθυβρίϲαϲ‎·

Critical Apparatus501ὃϲ εἰϲ Ἀθάναϲ ϲηκὸν ἔννυχοϲ μολὼν

502κλέψαϲ ἄγαλμα ναῦϲ ἐπ‎ʼ Ἀργείων φέρει‎.

Critical Apparatus503ἤδη δ‎ʼ ἀγύρτηϲ πτωχικὴν ἔχων ϲτολὴν

Critical Apparatus504ἐϲῆλθε πύργουϲ‎, πολλὰ δ‎ʼ Ἀργείοιϲ κακὰ

Critical Apparatus505ἠρᾶτο‎, πεμφθεὶϲ Ἰλίου κατάϲκοποϲ‎·

Critical Apparatus506κτανὼν δὲ φρουροὺϲ καὶ παραϲτάταϲ πυλῶν

Critical Apparatus507ἐξῆλθεν‎· αἰεὶ δ‎ʼ ἐν λόχοιϲ εὑρίϲκεται

Critical Apparatus508Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄϲτεωϲ πέλαϲ

Critical Apparatus509θάϲϲων‎· κακῶι δὲ μερμέρωι παλαίομεν‎.

510

Ρη.‎ οὐδεὶϲ ἀνὴρ εὔψυχοϲ ἀξιοῖ λάθραι

511κτεῖναι τὸν ἐχθρόν‎, ἀλλ‎ʼ ἰὼν κατὰ ϲτόμα‎.

Critical Apparatus512τοῦτον δ‎ʼ ὃν ἵζειν φὴιϲ ϲὺ κλωπικὰϲ ἕδραϲ

513καὶ μηχανᾶϲθαι‎, ζῶντα ϲυλλαβὼν ἐγὼ

Critical Apparatus514πυλῶν ἐπ‎ʼ ἐξόδοιϲιν ἀμπείραϲ ῥάχιν

pg 457Critical Apparatus515ϲτήϲω πετεινοῖϲ γυψὶ θοινατήριον‎.

516ληιϲτὴν γὰρ ὄντα καὶ θεῶν ἀνάκτορα

Critical Apparatus517ϲυλῶντα δεῖ νιν τῶιδε κατθανεῖν μόρωι‎.

Critical Apparatus518

Εκ.‎ νῦν μὲν καταυλίϲθητι‎· καὶ γὰρ εὐφρόνη‎.

519δείξω δ‎ʼ ἐγώ ϲοι χῶρον‎, ἔνθα χρὴ ϲτρατὸν

520τὸν ϲὸν νυχεῦϲαι τοῦ τεταγμένου δίχα‎.

521ξύνθημα δ‎ʼ ἡμῖν Φοῖβοϲ‎, ἤν τι καὶ δέηι‎·

Critical Apparatus522μέμνηϲ‎ʼ ἀκούϲαϲ Θρηικί τ‎ʼ ἄγγειλον ϲτρατῶι‎.

Critical Apparatus523ὑμᾶϲ δὲ βάνταϲ χρὴ προταινὶ τάξεων

524φρουρεῖν ἐγερτὶ καὶ νεῶν κατάϲκοπον

Critical Apparatus525δέχθαι Δόλωνα‎· καὶ γάρ‎, εἴπερ ἐϲτὶ ϲῶϲ‎,

526ἤδη πελάζει ϲτρατοπέδοιϲι Τρωϊκοῖϲ‎.

Link 527

[ϲτρ‎. Χο.‎ τίνοϲ ἁ φυλακά‎; τίϲ ἀμείβει τὰν ἐμάν‎; πρῶτα

Critical Apparatus528δύεται ϲημεῖα καὶ ἑπτάποροι

Critical Apparatus530Πλειάδεϲ αἰθέριαι‎·

Critical Apparatus531μέϲα δ‎ʼ αἰετὸϲ οὐρανοῦ ποτᾶται‎.

532ἔγρεϲθε‎· τί μέλλετε‎; κοιτᾶν

Critical Apparatus533ἔξιτε πρὸϲ φυλακάν‎.

Critical Apparatus534οὐ λεύϲϲετε μηνάδοϲ αἴγλαν‎;

Critical Apparatus535ἀὼϲ δὴ πέλαϲ ἀὼϲ

Critical Apparatus536γίγνεται καί τιϲ προδρόμων ὅδε γ‎ʼ ἐϲτὶν ἀϲτήρ‎.

pg 458 Critical Apparatus537

τίϲ ἐκηρύχθη πρώτην φυλακήν‎;

Critical Apparatus538

Μυγδόνοϲ υἱόν φαϲι Κόροιβον‎.

Critical Apparatus540

τίϲ γὰρ ἐπʼ αὐτῶι;

Κίλικαϲ Παίων

Critical Apparatus541ϲτρατὸϲ ἤγειρεν‎, Μυϲοὶ δ‎ʼ ἡμᾶϲ‎.

542

οὔκουν Λυκίουϲ πέμπτην φυλακήν

Critical Apparatus543βάνταϲ ἐγείρειν

Critical Apparatus545καιρὸϲ κλήρου κατὰ μοῖραν‎;

Critical Apparatus546

[ἀντ‎. Χο.‎ καὶ μὰν ἀίω‎· Ϲιμόεντοϲ ἡμένα κοίταϲ

Critical Apparatus547φοινίαϲ ὑμνεῖ πολυχορδοτάται

Critical Apparatus548γήρυϊ παιδολέτωρ

Critical Apparatus550μελοποιὸν ἀηδονὶϲ μέριμναν‎.

551ἤδη δὲ νέμουϲι κατ‎ʼ Ἴδαν

Critical Apparatus552ποίμνια‎· νυκτιβρόμου

553ϲύριγγοϲ ἰὰν κατακούω‎.

Critical Apparatus554θέλγει δ‎ʼ ὄμματοϲ ἕδραν

Critical Apparatus555ὕπνοϲ‎· ἅδιϲτοϲ γὰρ ἔβα βλεφάροιϲ πρὸϲ ἀῶ‎.

pg 459 Critical Apparatus556

τί ποτ‎ʼ οὐ πελάθει ϲκοπόϲ‎, ὃν ναῶν

Critical Apparatus557Ἕκτωρ ὤτρυνε κατόπτην‎;

Critical Apparatus558

ταρβῶ‎· χρόνιοϲ γὰρ ἄπεϲτιν‎.

Critical Apparatus560

ἀλλ‎ʼ ἦ κρυπτὸν λόχον ἐϲπαίϲαϲ

Critical Apparatus561διόλωλε‎; †τάχ‎ʼ ἂν εἴη‎† φοβερόν μοι‎.

Critical Apparatus562

αὐδῶ Λυκίουϲ πέμπτην φυλακὴν

563βάνταϲ ἐγείρειν

564ἡμᾶϲ κλήρου κατὰ μοῖραν‎.

Critical Apparatus Link 565

ΟΔΥϹϹΕΥϹ‎ Διόμηδεϲ‎, οὐκ ἤκουϲαϲ‎—ἢ κενὸϲ ψόφοϲ

566ϲτάζει δι‎ʼ ὤτων‎;—τευχέων τινὰ κτύπον‎;

567

ΔΙΟΜΗΔΗϹ‎ οὔκ‎, ἀλλὰ δεϲμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων

Critical Apparatus568κλάζει ϲίδηρον‎· κἀμέ τοι‎, πρὶν ἠιϲθόμην

Critical Apparatus569δεϲμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν‎, ἔδυ φόβοϲ‎.

Critical Apparatus570

Οδ.‎ ὅρα κατ‎ʼ ὄρφνην μὴ φύλαξιν ἐντύχηιϲ‎.

Critical Apparatus571

Δι.‎ φυλάξομαί τοι κἀν ϲκότωι τιθεὶϲ πόδα‎.

572

Οδ.‎ ἢν δ‎ʼ οὖν ἐγείρηιϲ‎, οἶϲθα ϲύνθημα ϲτρατοῦ‎;

573

Δι.‎ Φοίβον Δόλωνοϲ οἶδα ϲύμβολον κλυών‎.

pg 460 574

Οδ.‎ ἔα‎·

εὐνὰϲ ἐρήμουϲ τάϲδε πολεμίων ὀρῶ‎.

Critical Apparatus575

Δι.‎ καὶ μὴν Δόλων γε τάϲδ‎ʼ ἔφραζεν Ἕκτοροϲ

Critical Apparatus576κοίταϲ‎, ἐφ‎ʼ ὧιπερ ἔγχοϲ εἵλκυϲται τόδε‎.

Critical Apparatus577

Οδ.‎ τί δῆτ‎ʼ ἂν εἴη‎; μῶν λόχοϲ βέβηκέ ποι‎;

Critical Apparatus578

Δι.‎ ἴϲωϲ ἐφ‎ʼ ἡμῖν μηχανὴν ϲτήϲων τινά‎.

Critical Apparatus579

Οδ.‎ θραϲὺϲ γὰρ Ἕκτωρ νῦν‎, ἐπεὶ κρατεῖ‎, θραϲύϲ‎.

Critical Apparatus580

Δι.‎ τί δῆτ‎ʼ, Ὀδυϲϲεῦ‎, δρῶμεν‎; οὐ γὰρ ηὕρομεν

Critical Apparatus Link 581τὸν ἄνδρ‎ʼ ἐν εὐναῖϲ‎, ἐλπίδων δ‎ʼ ἡμάρτομεν‎.

Critical Apparatus582

Οδ.‎ ϲτείχωμεν ὡϲ τάχιϲτα ναυϲτάθμων πέλαϲ‎.

Critical Apparatus583ϲώιζει γὰρ αὐτὸν ὅϲτιϲ εὐτυχῆ θεῶν

584τίθηϲιν‎· ἡμῖν δ‎ʼ οὐ βιαϲτέον τύχην‎.

Critical Apparatus585

Δι.‎ οὔκουν ἐπ‎ʼ Αἰνέαν ἢ τὸν ἔχθιϲτον Φρυγῶν

Critical Apparatus586Πάριν μολόντε χρὴ καρατομεῖν ξίφει‎;

587

Οδ.‎ πῶϲ οὗν ἐν ὄρφνηι πολεμίων ἀνὰ ϲτρατὸν

588ζητῶν δυνήϲηι τούϲδ‎ʼ ἀκινδύνωϲ κτανεῖν‎;

589

Δι.‎ αἰϲχρόν γε μέντοι ναῦϲ ἐπ‎ʼ Ἀργείων μολεῖν

Critical Apparatus590δράϲαντε μηδὲν πολεμίουϲ νεώτερον‎.

Critical Apparatus591

Οδ.‎ πῶϲ δ‎ʼ οὐ δέδρακαϲ‎; οὐ κτανόντε ναυϲτάθμων

592κατάϲκοπον Δόλωνα ϲώιζομεν τάδε

Critical Apparatus593ϲκυλεύματ‎ʼ; ἢ πᾶν ϲτρατόπεδον πέρϲειν δοκεῖϲ‎;

Critical Apparatus594

Δι.‎ πείθειϲ‎· πάλιν ϲτείχωμεν‎· εὖ δοίη τύχη‎.

pg 461 Critical Apparatus595

ΑΘΗΝΑ‎ ποῖ δὴ λιπόντε Τρωϊκῶν ἐκ τάξεων

Critical Apparatus596χωρεῖτε‎, λύπηι καρδίαν δεδηγμένοι‎,

Critical Apparatus597εἰ μὴ κτανεῖν ϲφῶιν Ἕκτορ‎ʼ ἢ Πάριν θεὸϲ

598δίδωϲιν‎, ἄνδρα δ‎ʼ οὐ πέπυϲθε ϲύμμαχον

599Τροίαι μολόντα Ῥῆϲον οὐ φαύλωι τρόπωι‎;

Critical Apparatus600ὃϲ εἰ διοίϲει νύκτα τήνδ‎ʼ ἐϲ αὔριον‎,

Critical Apparatus601οὔτ‎ʼ ἄν ϲφ‎ʼ Ἀχιλλεὺϲ οὔτ‎ʼ ἂν Αἴαντοϲ δόρυ

602μὴ πάντα πέρϲαι ναύϲταθμ‎ʼ Ἀργείων ϲχέθοι‎,

Critical Apparatus603τείχη καταϲκάψαντα καὶ πυλῶν ἔϲω

604λόγχηι πλατεῖαν ἐϲδρομὴν ποιούμενον‎.

605τοῦτον κατακτὰϲ πάντ‎ʼ ἔχειϲ‎· τὰϲ δ‎ʼ Ἕκτοροϲ

Critical Apparatus606εὐνὰϲ ἔαϲον καὶ καρατόμουϲ ϲφαγάϲ‎·

Critical Apparatus607ἔϲται γὰρ αὐτῶι θάνατοϲ ἐξ ἄλληϲ χερόϲ‎.

Critical Apparatus608

Οδ.‎ δέϲποιν‎ʼ Ἀθάνα‎, φθέγματοϲ γὰρ ἠιϲθόμην

Critical Apparatus609τοῦ ϲοῦ ϲυνήθη γῆρυν‎· ἐν πόνοιϲι γὰρ

610παροῦϲ‎ʼ ἀμύνειϲ τοῖϲ ἐμοῖϲ ἀεί ποτε‎.

Critical Apparatus611τὸν ἄνδρα δ‎ʼ ἡμῖν ποῦ κατηύναϲται φράϲον‎·

612πόθεν τέτακται βαρβάρου ϲτρατεύματοϲ‎;

Critical Apparatus613

Αθ.‎ ὅδ‎ʼ ἐγγὺϲ ἧϲται κοὐ ϲυνήθροιϲται ϲτρατῶι‎,

Critical Apparatus614ἀλλ‎ʼ ἐκτὸϲ αὐτὸν τάξεων κατηύναϲεν

Critical Apparatus615Ἕκτωρ‎, ἕωϲ ἂν νύκτ‎ʼ ἀμείψηται φάοϲ‎.

616πέλαϲ δὲ πῶλοι Θρηικίων ἐξ ἁρμάτων

Critical Apparatus617λευκαὶ δέδενται‎, διαπρεπεῖϲ ἐν εὐφρόνηι‎·

pg 462Critical Apparatus618ϲτίλβουϲι δ‎ʼ ὥϲτε ποταμίου κύκνου πτερὀν‎.

Critical Apparatus619ταύταϲ‎, κτανόντε δεϲπότην‎, κομίζετε‎,

620κάλλιϲτον οἴκοιϲ ϲκῦλον‎· οὐ γὰρ ἔϲθ‎ʼ ὅπου

Critical Apparatus621τοιόνδ‎ʼ ὄχημα χθὼν κέκευθε πωλικόν‎.

622

Οδ.‎ Διόμηδεϲ‎, ἢ ϲὺ κτεῖνε Θρήικιον λεών‎,

Critical Apparatus Link 623‎ ʼμοὶ πάρεϲ γε‎, ϲοὶ δὲ χρὴ πώλουϲ μέλειν‎.

624

Δι.‎ ἐγὼ φονεύϲω‎, πωλοδαμνήϲειϲ δὲ ϲύ‎·

Critical Apparatus625τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν ϲοφόϲ‎.

Critical Apparatus626χρὴ δ‎ʼ ἄνδρα τάϲϲειν οὗ μάλιϲτ‎ʼ ἂν ὠφελοῖ‎.

Link 627

Αθ.‎ καὶ μὴν καθ‎ʼ ἡμᾶϲ τόνδ‎ʼ Ἀλέξανδρον βλέπω

628ϲτείχοντα‎, φυλάκων ἔκ τινοϲ πεπυϲμένον

629δόξαϲ ἀϲήμουϲ πολεμίων μεμβλωκότων‎.

Critical Apparatus630

Δι.‎ πότερα ϲὺν ἄλλοιϲ ἢ μόνοϲ πορεύεται‎;

Critical Apparatus631

Αθ.‎ μόνοϲ‎· πρὸϲ εὐνὰϲ δ‎ʼ, ὡϲ ἔοικεν‎, Ἕκτοροϲ

Critical Apparatus632χωρεῖ‎, κατόπταϲ ϲημανῶν ἥκειν ϲτρατοῦ‎.

Critical Apparatus633

Δι.‎ οὔκουν ὑπάρχειν τόνδε κατθανόντα χρή‎;

634

Αθ.‎ οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον‎·

Critical Apparatus635τοῦτον δὲ πρὸϲ ϲῆϲ χειρὸϲ οὐ θέμιϲ θανεῖν‎.

Critical Apparatus636ἀλλ‎ʼ ὧιπερ ἥκειϲ μορϲίμουϲ φέρων ϲφαγὰϲ

637τάχυν‎ʼ· ἐγὼ δὲ τῶιδε ϲύμμαχοϲ Κύπριϲ

Critical Apparatus638δοκοῦϲ‎ʼ ἀρωγὸϲ ἐν πόνοιϲ παραϲτατεῖν

639ϲαθροῖϲ λόγοιϲιν ἐχθρὸν ἄνδρ‎ʼ ἀμείψομαι‎.

640καὶ ταῦτ‎ʼ ἐγὼ μὲν εἶπον‎· ὃν δὲ χρὴ παθεῖν

641οὐκ οἶδεν οὐδ‎ʼ ἤκουϲεν ἐγγὺϲ ὢν λόγου‎.

pg 463 Critical Apparatus642

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟϹ‎ ϲὲ τὸν ϲτρατηγὸν καὶ καϲίγνητον λέγω‎,

Critical Apparatus643Ἕκτορ‎, καθεύδειϲ‎; οὐκ ἐγείρεϲθαί ϲ‎ʼ ἐχρῆν‎;

Critical Apparatus644ἐχθρῶν τιϲ ἡμῖν χρίμπτεται ϲτρατεύματι‎,

645ἢ κλῶπεϲ ἄνδρεϲ ἢ κατάϲκοποί τινεϲ‎.

Critical Apparatus646

Αθ.‎ θάρϲει‎· φυλάϲϲω ϲ‎ʼ ἥδε πρευμενὴϲ Κύπριϲ‎.

Critical Apparatus647μέλει δ‎ʼ ὁ ϲόϲ μοι πόλεμοϲ‎, οὐδ‎ʼ ἀμνημονῶ

648τιμῆϲ‎, ἐπαινῶ δ‎ʼ εὖ παθοῦϲα πρὸϲ ϲέθεν‎.

649καὶ νῦν ἐπ‎ʼ εὐτυχοῦντι Τρωϊκῶι ϲτρατῶι

650ἥκω πορεύουϲ‎ʼ ἄνδρα ϲοι μέγαν φίλον‎,

651τῆϲ ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρήικιον θεᾶϲ

Critical Apparatus652[Μούϲηϲ‎· πατρὸϲ δε Ϲτρυμόνοϲ κικλήϲκεται‎].

653

Αλ.‎ ἀεί ποτ‎ʼ εὖ φρονοῦϲα τυγχάνειϲ πόλει

Critical Apparatus654κἀμοί‎, μέγιϲτον δ‎ʼ ἐν βίωι κειμήλιον

Critical Apparatus655κρίναϲ ϲέ φημι τῆιδε προϲθέϲθαι πόλει‎.

656ἥκω δ‎ʼ ἀκούϲαϲ οὐ τορῶϲ‎—φήμη δέ τιϲ

657φύλαξιν ἐμπέπτωκεν‎—ὡϲ κατάϲκοποι

Critical Apparatus658ἥκουϲ‎ʼ Ἀχαιῶν‎. χὠ μὲν οὐκ ἰδὼν λέγει‎,

Critical Apparatus659ὁ δ‎ʼ εἰϲιδὼν μολόνταϲ οὐκ ἔχει φράϲαι‎·

Critical Apparatus660ὧν οὕνεκ‎ʼ εὐνὰϲ ἤλυθον πρὸϲ Ἕκτοροϲ‎.

Link 661

Αθ.‎ μηδὲν φοβηθῆιϲ‎· οὐδὲν ἐν ϲτρατῶι νέον‎·

Critical Apparatus662Ἕκτωρ δὲ φροῦδοϲ Θρῆικα κοιμήϲων ϲτρατόν‎.

Critical Apparatus663

Αλ.‎ ϲύ τοί με πείθειϲ‎, ϲοῖϲ δὲ πιϲτεύων λόγοιϲ

664τάξιν φυλάξων εἶμ‎ʼ ἐλεύθεροϲ φόβου‎.

Critical Apparatus665

Αθ.‎ χώρει‎· μέλειν γὰρ πάντ‎ʼ ἐμοὶ δόκει τὰ ϲά‎,

pg 464Critical Apparatus666ὥϲτ‎ʼ εὐτυχοῦνταϲ ϲυμμάχουϲ ἐμοὺϲ ὁρᾶν‎·

667γνώϲηι δὲ καὶ ϲὺ τὴν ἐμὴν προθυμίαν‎.

Critical Apparatus668ὑμᾶϲ δ‎ʼ ἀυτῶ τοὺϲ ἄγαν ἐρρωμένουϲ‎,

Critical Apparatus Link 669Λαερτίου παῖ‎, θηκτὰ κοιμίϲαι ξίφη‎.

Critical Apparatus670κεῖται γὰρ ἡμῖν Θρήικιοϲ ϲτρατηλάτηϲ

671ἵπποι τ‎ʼ ἔχονται‎, πολέμιοι δ‎ʼ ἠιϲθημένοι

Critical Apparatus672χωροῦϲ‎ʼ ἐφ‎ʼ ὑμᾶϲ‎. ἀλλ‎ʼ ὅϲον τάχιϲτα χρὴ

673φεύγειν πρὸϲ ὁλκοὺϲ ναυϲτάθμων‎. τί μέλλετε

674ϲκηπτοῦ‎ ʼπιόντοϲ πολεμίων ϲῶϲαι βίον‎;

Critical Apparatus675

Χο.‎ ἔα ἔα‎·

Critical Apparatus676βάλε βάλε βάλε‎· θένε θένε‎ 〈θένε‎.〉

τίϲ ἁνήρ‎;

Critical Apparatus677λεῦϲϲε‎· τοῦτον αὐδῶ‎.

Critical Apparatus680δεῦρο δεῦρο πᾶϲ‎.

681τούϲδ‎ʼ ἔχω‎, τούϲδ‎ʼ ἔμαρψα

Critical Apparatus678–9κλῶπαϲ οἵτινεϲ κατ‎ʼ ὄρφνην τόνδε κινοῦϲι ϲτρατόν‎.

Critical Apparatus682τίϲ ὁ λόχοϲ‎; πόθεν ἔβαϲ‎; ποδαπὸϲ εἶ‎;

Critical Apparatus Link 683

Οδ.‎ οὔ ϲε χρὴ εἰδέναι.

Χο.‎ θανῆι γὰρ ϲήμερον δράϲαϲ κακῶϲ·

pg 465Critical Apparatus Link 684οὐκ ἐρεῖϲ ξύνθημα‎, λόγχην πρὶν διὰ ϲτέρνων μολεῖν‎;

Critical Apparatus685

Οδ.‎ †ἵϲτω θάρϲει.

Χο.‎ πέλαϲ ἴθι παῖε πᾶϲ.†

Critical Apparatus686ἦ ϲὺ δὴ Ῥῆϲον κατέκταϲ;

Οδ.‎ 〈μὴ〉 ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα ϲέ.

Critical Apparatus687ἴϲχε πᾶϲ τιϲ.

Χο.‎ οὐ μὲν οὖν.

Οδ.‎ ἆ· φίλιον ἄνδρα μὴ θένηιϲ.

Critical Apparatus Link 688

Χο.‎ καὶ τί δὴ τὸ ϲῆμα;

Οδ.‎ Φοῖβοϲ.

Χο.‎ ἔμαθον· ἴϲχε πᾶϲ δόρυ.

Critical Apparatus689οἶϲθʼ ὅποι βεβᾶϲιν ἅνδρεϲ;

Οδ.‎ τῆιδέ πηι κατείδομεν.

Critical Apparatus690

Χο.‎ ἕρπε πᾶϲ κατ‎ʼ ἴχνοϲ αὐτῶν‎· ἢ βοὴν ἐγερτέον‎;

Critical Apparatus691ἀλλὰ ϲυμμάχουϲ ταράϲϲειν δεινὸν ἐκ νυκτῶν φόβωι‎.

Critical Apparatus692

[ϲτρ‎. Χο.‎ τίϲ ἀνδρῶν ὁ βάϲ‎;

Critical Apparatus693 τίϲ ὁ μέγα θραϲὺϲ ἐπεύξεται

Critical Apparatus694χέρα φυγὼν ἐμάν‎;

695πόθεν νιν κυρήϲω‎;

pg 466Critical Apparatus696τίνι προϲεικάϲω‎,

Critical Apparatus697ὅϲτιϲ δι‎' ὄρφνηϲ ἦλθ‎ʼ ἀδειμάντωι ποδὶ

698διά τε τάξεων καὶ φυλάκων ἕδραϲ‎;

699Θεϲϲαλὸϲ ἢ

700παραλίαν Λοκρῶν νεμόμενοϲ πόλιν‎;

701ἢ νηϲιώτην ϲποράδα κέκτηται βίον‎;

Critical Apparatus702τίϲ ἦν‎; πόθεν‎; ποίαϲ πάτραϲ‎;

Critical Apparatus703ποῖον ἐπεύχεται τὸν ὕπατον θεῶν‎;

Critical Apparatus704

ἆρ‎ʼ ἔϲτ‎ʼ Ὀδυϲϲέωϲ τοὔργον ἢ τίνοϲ τόδε‎;

Critical Apparatus705εἰ τοῖϲ πάροιθε χρὴ τεκμαίρεϲθαι‎· τί μήν‎;

Critical Apparatus706

δοκεῖϲ γάρ;

τί μὴν οὔ;

Critical Apparatus707

θραϲὺϲ γοῦν ἐϲ ἡμᾶϲ‎.

Critical Apparatus708

τίνʼ ἀλκὴν τίνʼ αἰνεῖϲ;

Ὀδυϲϲῆ.

Critical Apparatus709

μὴ κλωπὸϲ αἴνει φωτὸϲ αἱμύλον δόρυ‎.

Critical Apparatus710

[ἀντ‎. Χο.‎ ἔβα καὶ πάροϲ

Critical Apparatus711κατὰ πόλιν ὕπαφρον ὄμμ‎' ἔχων‎,

Critical Apparatus712ῥακοδύτωι ϲτολᾶι

pg 467713πυκαϲθείϲ‎, ξιφήρηϲ

Critical Apparatus714κρύφιοϲ ἐν πέπλοιϲ‎·

Critical Apparatus715βίον δ‎ʼ ἐπαιτῶν εἷρπ‎ʼ ἀγύρτηϲ τιϲ λάτριϲ‎,

Critical Apparatus716ψαφαρόχρουν κάρα πολυπινέϲ τ‎ʼ ἔχων‎·

Critical Apparatus717πολλὰ δὲ τὰν

Critical Apparatus718βαϲιλίδ‎ʼ ἑϲτίαν Ἀτρειδᾶν κακῶϲ

719ἔβαζε δῆθεν ἐχθρὸϲ ὢν ϲτρατηλάταιϲ‎.

Critical Apparatus720ὄλοιτ‎ʼ ὄλοιτο πανδίκωϲ‎,

Critical Apparatus721πρὶν ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν ποδὸϲ ἴχνοϲ βαλεῖν‎.

Critical Apparatus722

εἴτ‎ʼ οὖν Ὀδυϲϲέωϲ εἴτε μή‎, φόβοϲ μ‎ʼ ἔχει‎·

Critical Apparatus723Ἕκτωρ γὰρ ἡμῖν τοῖϲ φύλαξι μέμψεται‎.

Critical Apparatus Link 724

τί λάϲκων;

δυϲοίζων …

Critical Apparatus725

τί δρᾶϲαι‎; τί ταρβεῖϲ‎;

726

καθʼ ἡμᾶϲ περᾶϲαι …

τίνʼ ἀνδρῶν;

727

οἳ τῆϲδε νυκτὸϲ ἦλθον ἐϲ Φρυγῶν ϲτρατόν‎.

Critical Apparatus

ΗΝΙΟΧΟϹ‎ ἰὼ ἰώ‎·

Critical Apparatusδαίμονοϲ τύχα βαρεῖα‎· φεῦ φεῦ‎.

Critical Apparatus729

Χο.‎ ἔα ἔα‎·

pg 468Critical Apparatus730ϲῖγα πᾶϲ ὕφιζ‎ʼ· ἴϲωϲ γὰρ ἐϲ βόλον τιϲ ἔρχεται‎.

Critical Apparatus731

Ην.‎ ἰὼ ἰώ‎·

Critical Apparatus732ϲυμφορὰ βαρεῖα Θρηικῶν.

Χο.‎ ϲυμμάχων τιϲ ὁ ϲτένων.

Critical Apparatus

Ην.‎ ἰὼ ἰώ‎·

δύϲτηνοϲ ἐγὼ ϲύ τ‎ʼ ἄναξ Θρηικῶν‎·

Critical Apparatus734ὦ ϲτυγνοτάτην Τροίαν ἐϲιδών‎,

735οἷόν ϲε βίου τέλοϲ εἷλεν‎.

736

Χο.‎ τίϲ εἶ ποτ‎ʼ ἀνδρῶν ϲυμμάχων‎; κατ‎ʼ εὐφρόνην

Critical Apparatus737ἀμβλῶπεϲ αὐγαὶ κοὔ ϲε γιγνώϲκω τορῶϲ‎.

Critical Apparatus738

Ην.‎ ποῦ τιν‎ʼ ἀνάκτων Τρώων εὕρω‎;

739ποῦ δῆθ‎ʼ Ἕκτωρ

740τὸν ὑπαϲπίδιον κοῖτον ἰαύει‎;

Critical Apparatus741τίνι ϲημήνω διόπων ϲτρατιᾶϲ

742οἷα πεπόνθαμεν‎, οἷά τιϲ ἡμᾶϲ

Critical Apparatus743δράϲαϲ ἀφανῆ φροῦδοϲ‎, φανερὸν

744Θρηιξὶν πένθοϲ τολυπεύϲαϲ‎;

745

Χο.‎ κακὸν κυρεῖν τι Θρηικίωι ϲτρατεύματι

746ἔοικεν‎, οἷα τοῦδε γιγνώϲκω κλύων‎.

Critical Apparatus747

Ην.‎ ἔρρει ϲτρατιά‎, πέπτωκεν ἄναξ

Critical Apparatus748δολίωι πληγῆι‎. ἆ ἆ ἆ ἆ‎,

750οἵα μ‎ʼ ὀδύνη τείρει φονίου

pg 469Critical Apparatus751τραύματοϲ εἴϲω‎. πῶϲ ἂν ὀλοίμην‎;

752χρῆν γάρ μ‎ʼ ἀκλεῶϲ Ῥῆϲόν τε θανεῖν‎,

Critical Apparatus753Τροίαι κέλϲαντ‎ʼ ἐπίκουρον‎;

Critical Apparatus754

Χο.‎ τάδ‎ʼ οὐκ ἐν αἰνιγμοῖϲι ϲημαίνει κακά‎·

Critical Apparatus755ϲαφῶϲ γὰρ αὐδᾶι ϲυμμάχουϲ ὀλωλόταϲ‎.

Critical Apparatus756

Ην.‎ κακῶϲ πέπρακται κἀπὶ τοῖϲ κακοῖϲι πρὸϲ

Critical Apparatus757αἴϲχιϲτα‎. καίτοι δὶϲ τόϲον κακὸν τόδε‎·

758θανεῖν γὰρ εὐκλεῶϲ μέν‎, εἰ θανεῖν χρεών‎,

Critical Apparatus759λυπρὸν μὲν οἶμαι τῶι θανόντι‎—πῶϲ γὰρ οὔ‎;—

760τοῖϲ ζῶϲι δ‎ʼ ὄγκοϲ καὶ δόμων εὐδοξία‎·

Link 761ἡμεῖϲ δ‎ʼ ἀβούλωϲ κἀκλεῶϲ ὀλώλαμεν‎.

Critical Apparatus762ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶϲ ηὔναϲ‎ʼ Ἑκτόρεια χείρ‎,

Critical Apparatus763ξύνθημα λέξαϲ‎, ηὕδομεν πεδοϲτιβεῖ

Critical Apparatus764κόπωι δαμέντεϲ‎, οὐδ‎ʼ ἐφρουρεῖτο ϲτρατὸϲ

Critical Apparatus765φυλακαῖϲι νυκτέροιϲιν οὐδ‎ʼ ἐν τάξεϲιν

766ἔκειτο τεύχη πλῆκτρά τ‎ʼ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖϲ

Critical Apparatus767ἵππων καθήρμοϲθ‎ʼ, ὡϲ ἄναξ ἐπεύθετο

Critical Apparatus768κρατοῦνταϲ ὑμᾶϲ κἀφεδρεύονταϲ νεῶν

Critical Apparatus769πρύμναιϲι‎· φαύλωϲ δ‎ʼ ηὕδομεν πεπτωκότεϲ‎.

Critical Apparatus770κἀγὼ μελούϲηι καρδίαι λήξαϲ ὕπνου

771πώλοιϲι χόρτον‎, προϲδοκῶν ἑωθινὴν

Critical Apparatus772ζεύξειν ἐϲ ἀλκήν‎, ἀφθόνωι μετρῶ χερί‎.

Critical Apparatus773λεύϲϲω δὲ φῶτε περιπολοῦνθ‎ʼ ἡμῶν ϲτρατὸν

pg 470774πυκνῆϲ δι‎ʼ ὄρφνηϲ‎· ὡϲ δ‎ʼ ἐκινήθην ἐγώ‎,

Critical Apparatus775ἐπτηξάτην τε κἀνεχωρείτην πάλιν‎.

Critical Apparatus776ἤπυϲα δ‎ʼ αὐτοῖϲ μὴ πελάζεϲθαι ϲτρατῶι‎,

777κλῶπαϲ δοκήϲαϲ ϲυμμάχων πλάθειν τινάϲ‎.

Critical Apparatus778οἱ δ‎ʼ οὐδέν‎· οὐ μὴν οὑδ‎ʼ ἐγὼ τὰ πλείονα‎·

Critical Apparatus779ηὗδον δ‎ʼ ἀπελθὼν αὖθιϲ ἐϲ κοίτην πάλιν‎.

780καί μοι καθ‎ʼ ὕπνον δόξα τιϲ παρίϲταται‎·

Critical Apparatus781ἵππουϲ γὰρ ἃϲ ἔθρεψα κἀδιφρηλάτουν

782Ῥήϲωι παρεϲτὼϲ εἶδον‎, ὡϲ ὄναρ δοκῶν‎,

Critical Apparatus783λύκουϲ ἐπεμβεβῶταϲ ἑδραίαν ῥάχιν‎·

Critical Apparatus784θείνοντε δ‎ʼ οὐρᾶι πωλικῆϲ ῥινοῦ τρίχα

Critical Apparatus Link 785ἤλαυνον‎, αἱ δ‎ʼ ἔρρεγκον ἐξ ἀρτηριῶν

Critical Apparatus786θυμὸν πνέουϲαι κἀνεχαίτιζον φόβωι‎.

Critical Apparatus787ἐγὼ δ‎ʼ ἀμύνων θῆραϲ ἐξεγείρομαι

Critical Apparatus788πώλοιϲιν‎· ἔννυχοϲ γὰρ ἐξώρμα φόβοϲ‎.

Critical Apparatus789κλύω δ‎ʼ ἐπάραϲ κρᾶτα μυχθιϲμὸν νεκρῶν‎·

Critical Apparatus790θερμὸϲ δὲ κρουνὸϲ δεϲπότου παρὰ ϲφαγῆϲ

791βάλλει με δυϲθνήιϲκοντοϲ αἵματοϲ νέου‎.

Critical Apparatus792ὀρθὸϲ δ‎ʼ ἀνάιϲϲω χειρὶ ϲὺν κενῆι δορόϲ‎·

793καί μ‎ʼ ἔγχοϲ αὐγάζοντα καὶ θηρώμενον

Critical Apparatus794παίει παραϲτὰϲ νεῖραν ἐϲ πλευρὰν ξίφει

pg 471Critical Apparatus795ἀνὴρ ἀκμάζων‎· φαϲγάνου γὰρ ἠιϲθόμην

796πληγῆϲ‎, βαθεῖαν ἄλοκα τραύματοϲ λαβών‎.

797πίπτω δὲ πρηνήϲ‎· οἱ δ‎ʼ ὄχημα πωλικὸν

798λαβόντεϲ ἵππων ἵεϲαν φυγῆι πόδα‎.

799ἆ ἆ‎·

ὀδύνη με τείρει κοὐκέτ‎ʼ ὀρθοῦμαι τάλαϲ‎.

800καὶ ξυμφορὰν μὲν οἶδ‎ʼ ὁρῶν‎, τρόπωι δ‎ʼ ὅτωι

801τεθνᾶϲιν οἱ θανόντεϲ οὐκ ἔχω φράϲαι

802οὐδ‎ʼ ἐξ ὁποίαϲ χειρόϲ‎. εἰκάϲαι δέ μοι

803πάρεϲτι λυπρὰ πρὸϲ φίλων πεπονθέναι‎.

804

Χο.‎ ἡνίοχε Θρηικὸϲ τοῦ κακῶϲ πεπραγότοϲ‎,

Critical Apparatus Link 805μηδὲν δυϲοίζου‎· πολέμιοι‎ ʼδραϲαν τάδε‎.

Critical Apparatus806Ἕκτωρ δὲ καὐτὸϲ ϲυμφορᾶϲ πεπυϲμένοϲ

807χωρεῖ‎· ϲυναλγεῖ δ‎ʼ, ὡϲ ἔοικε‎, ϲοῖϲ κακοῖϲ‎.

808

Εκ.‎ πῶϲ‎, ὦ μέγιϲτα πήματ‎ʼ ἐξειργαϲμένοι‎,

809μολόντεϲ ὑμᾶϲ πολεμίων κατάϲκοποι

810λήθουϲιν αἰϲχρῶϲ καὶ κατεϲφάγη ϲτρατόϲ‎,

Critical Apparatus811κοὔτ‎ʼ εἰϲιόνταϲ ϲτρατόπεδ‎ʼ ἐξαπώϲατε

Critical Apparatus812οὔτ‎ʼ ἐξιόνταϲ‎; τῶνδε τίϲ τείϲει δίκην

813πλὴν ϲοῦ‎; ϲὲ γὰρ δὴ φύλακά φημ‎ʼ εἶναι ϲτρατοῦ‎.

814φροῦδοι δ‎ʼ ἄπληκτοι‎, τῆι Φρυγῶν κακανδρίαι

815πόλλ‎ʼ ἐγγελῶντεϲ τῶι ϲτρατηλάτηι τ‎ʼ ἐμοί‎.

Critical Apparatus816εὖ νυν τόδ‎ʼ ἴϲτε‎—Ζεὺϲ ὀμώμοται πατήρ‎—

Critical Apparatus817ἤτοι μάραγνά γ‎ʼ ἢ καρανιϲτὴϲ μόροϲ

Critical Apparatus818μένει ϲε δρῶντα τοιάδ‎ʼ, ἢ τὸν Ἕκτορα

819τὸ μηδὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε‎.

pg 472 Critical Apparatus820

[ἀντ‎. Χο.‎ ἰὼ ἰώ‎,

Critical Apparatus821μέγαϲ ἐμοὶ μέγαϲ ὦ πολίοχον κράτοϲ

Critical Apparatus822τότ‎ʼ ἄρ‎ʼ ἔμολον ὅτε ϲοι‎†

Critical Apparatus823ἄγγελοϲ ἦλθον ἀμφὶ ναῦϲ πύρ‎ʼ αἴθειν‎·

Critical Apparatus824ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ‎ʼ ἐν εὐφρόναι

Critical Apparatus825οὔτ‎ʼ ἐκοίμιϲ‎' οὔτ‎ʼ ἔβριξ‎ʼ,

Critical Apparatus826οὐ τὰϲ Ϲιμοεντιάδαϲ παγάϲ‎·μή μοι

Critical Apparatus827κότον‎, ὦ ἄνα‎, θῆιϲ‎· ἀναίτιοϲ γὰρ

Critical Apparatus828ἔγωγε πάντων‎†.

Critical Apparatus829εἰ δὲ χρόνωι παρὰ καιρὸν

Critical Apparatus830ἔργον ἢ λόγον πύθηι‎, κατά με γᾶϲ

Critical Apparatus831ζῶντα πόρευϲον‎· οὐ παραιτοῦμαι‎.

Critical Apparatus832

Ην.‎ τί τοῖϲδ‎ʼ ἀπειλεῖϲ βάρβαρόϲ τε βαρβάρου

Critical Apparatus833γνώμην ὑφαιρῆι τὴν ἐμήν‎, πλέκων λόγουϲ‎;

Critical Apparatus835ϲὺ ταῦτ‎ʼ ἔδραϲαϲ‎· οὐδέν‎ʼ ἂν δεξαίμεθα

Critical Apparatus836οὔθ‎ʼ οἱ θανόντεϲ οὔτ‎ʼ ἂν οἱ τετρωμένοι

837ἄλλον‎· μακροῦ γε δεῖ ϲε καὶ ϲοφοῦ λόγου‎,

838ὅτωι με πείϲειϲ μὴ φίλουϲ κατακτανεῖν‎,

839ἵππων ἐραϲθείϲ‎, ὧν ἕκατι ϲυμμάχουϲ

pg 473840τοὺϲ ϲοὺϲ φονεύειϲ‎, πόλλ‎ʼ ἐπιϲκήπτων μολεῖν‎.

Link 841ἦλθον‎, τεθνᾶϲιν‎· εὐπρεπέϲτερον Πάριϲ

Critical Apparatus842ξενίαν κατήιϲχυν‎ʼ ἢ ϲὺ ϲυμμάχουϲ κτανών‎.

Critical Apparatus843μὴ γάρ τι λέξηιϲ ὥϲ τιϲ Ἀργείων μολὼν

Critical Apparatus844διώλεϲ‎' ἡμᾶϲ‎· τίϲ ἂν ὑπερβαλὼν λόχουϲ

Critical Apparatus845Τρώων ἐφ‎ʼ ἡμᾶϲ ἦλθεν‎, ὥϲτε καὶ λαθεῖν‎;

846ϲὺ πρόϲθεν ἡμῶν ἧϲο καὶ Φρυγῶν ϲτρατόϲ‎.

Critical Apparatus Link 847τίϲ οὖν τέτρωται‎, τίϲ τέθνηκε‎ †ϲυμμάχων‎†

Critical Apparatus848τῶν ϲῶν‎, μολόντων ὧν ϲὺ πολεμίων λέγειϲ‎;

Critical Apparatus849ἡμεῖϲ δὲ καὶ τετρώμεθ‎ʼ, οἱ δὲ μειζόνωϲ

850παθόντεϲ οὐχ ὁρῶϲιν ἡλίου φάοϲ‎.

Critical Apparatus851ἁπλῶϲ δ‎ʼ Ἀχαιῶν οὐδέν‎ʼ αἰτιώμεθα‎.

Critical Apparatus852τίϲ δ‎ʼ ἂν χαμεύναϲ πολεμίων κατ‎ʼ εὐφρόνην

853Ῥήϲου μολὼν ἐξηῦρεν‎, εἰ μή τιϲ θεῶν

Critical Apparatus854ἔφραζε τοῖϲ κτανοῦϲιν‎; οὐδ‎ʼ ἀφιγμένον

Critical Apparatus855τὸ πάμπαν ἦιϲαν‎· ἀλλὰ μηχαναὶ τάδε‎.

856

Εκ.‎ χρόνον μὲν ἤδη ϲυμμάχοιϲι χρώμεθα

Critical Apparatus857ὁϲόνπερ ἐν γῆι τῆιδ‎ʼ Ἀχαιικὸϲ λεώϲ‎,

Critical Apparatus858κοὐδὲν πρὸϲ αὐτῶν οἶδα πλημμελὲϲ κλυών‎·

Critical Apparatus859ἐν ϲοὶ δ‎ʼ ἂν ἀρχοίμεϲθα‎. μή μ‎ʼ ἔρωϲ ἕλοι

Critical Apparatus860τοιοῦτοϲ ἵππων ὥϲτ‎ʼ ἀποκτείνειν φίλουϲ‎.

Critical Apparatus861καὶ ταῦτ‎ʼ Ὀδυϲϲεύϲ‎· τίϲ γὰρ ἄλλοϲ ἄν ποτε

pg 474862ἔδραϲεν ἢ‎ ʼβούλευϲεν Ἀργείων ἀνήρ‎;

Critical Apparatus863δέδοικα δ‎ʼ αὐτὸν καί τί μου θράϲϲει φρέναϲ‎,

Critical Apparatus864μὴ καὶ Δόλωνα ϲυντυχὼν κατέκτανεν‎·

865χρόνον γὰρ ἤδη φροῦδοϲ ὢν οὐ φαίνεται‎.

Critical Apparatus866

Ην.‎ οὐκ οἶδα τοὺϲ ϲοὺϲ οὓϲ λέγειϲ Ὀδυϲϲέαϲ‎·

Critical Apparatus867ἡμεῖϲ δ‎ʼ ὑπ‎ʼ ἐχθρῶν οὐδενὸϲ πεπλήγμεθα‎.

Critical Apparatus868

Εκ.‎ ϲὺ δ‎ʼοὖν νόμιζε ταῦτ‎ʼ, ἐπείπερ ϲοι δοκεῖ‎.

Critical Apparatus869

Ην.‎ ὦ γαῖα πατρίϲ‎, πῶϲ ἂν ἐνθάνοιμί ϲοι‎;

Link 870

Εκ.‎ μὴ θνῆιϲχ‎ʼ· ἅλιϲ γὰρ τῶν τεθνηκότων ὄχλοϲ‎.

Critical Apparatus871

Ην.‎ ποῖ δὴ τράπωμαι δεϲπότου μονούμενοϲ‎;

Critical Apparatus872

Εκ.‎ οἶκόϲ ϲε κεύθων οὑμὸϲ ἐξιάϲεται‎.

Critical Apparatus873

Ην.‎ καὶ πῶϲ με κηδεύϲουϲιν αὐθεντῶν χέρεϲ‎;

Critical Apparatus874

Εκ.‎ ὅδ‎ʼ αὖ τὸν αὐτὸν μῦθον οὐ λήξει λέγων‎;

Critical Apparatus Link 875

Ην.‎ ὄλοιθ‎ʼ ὁ δράϲαϲ‎· οὐ γὰρ‎ †εἰϲ ϲὲ τείνεται‎†

876γλῶϲϲ‎ʼ, ὡϲ ϲὺ κομπεῖϲ‎· ἡ Δίκη δ‎ʼ ἐπίϲταται‎.

Critical Apparatus877

Εκ.‎ λάζυϲθ‎ʼ· ἄγοντεϲ‎ 〈δ‎ʼ〉 αὐτὸν ἐϲ δόμουϲ ἐμοὺϲ

Critical Apparatus878οὕτωϲ ὅπωϲ ἂν μὴ‎ ʼγκαλῆι πορϲύνετε‎.

879ὑμᾶϲ δ‎ʼ ἰόνταϲ τοῖϲιν ἐν τείχει χρεὼν

880Πριάμωι τε καὶ γέρουϲι ϲημῆναι νεκροὺϲ

Critical Apparatus881θάπτειν κελεύθου λεωφόρου πρὸϲ ἐκτροπάϲ‎.

882

Χο.‎ τί ποτ‎ʼ εὐτυχίαϲ ἐκ τῆϲ μεγάληϲ

Critical Apparatus883Τροίαν ἀνάγει πάλιν ἐϲ πένθη

pg 475Critical Apparatus884δαίμων ἄλλοϲ‎, τί φυτεύων‎;

Critical Apparatus885ἔα ἔα‎·

886τίϲ ὑπὲρ κεφαλῆϲ θεόϲ‎, ὦ βαϲιλεῦ‎,

Critical Apparatus887τὸν νεόκμητον νεκρὸν ἐν χειροῖν

888φοράδην πέμπει‎;

Critical Apparatus889ταρβῶ λεύϲϲων τόδε πῆμα‎.

890

ΜΟΥϹΑ‎ ὁρᾶν πάρεϲτι‎, Τρῶεϲ‎· ἡ γὰρ ἐν ϲοφοῖϲ

891τιμὰϲ ἔχουϲα Μοῦϲα ϲυγγόνων μία

892πάρειμι‎, παῖδα τόνδ‎ʼ ὁρῶϲ‎' οἰκτρῶϲ φίλον

893θανόνθ‎ʼ ὑπ‎' ἐχθρῶν‎· ὅν ποθ‎ʼ ὁ κτείναϲ χρόνωι

Critical Apparatus894δόλιοϲ Ὀδυϲϲεὺϲ ἀξίαν τείϲει δίκην‎.

895[ϲτρ‎. ἰαλέμωι αὐθιγενεῖ

896τέκνον ϲ‎' ὀλοφύρομαι‎,

897ματρὸϲ ἄλγοϲ‎, οἵαν

898ἔκελϲαϲ ὁδὸν ποτὶ Τροίαν‎·

Critical Apparatus899ἦ δυϲδαίμονα καὶ μελέαν

Critical Apparatus900ἀπὸ μὲν φαμέναϲ ἐμοῦ πορευθείϲ‎,

901ἀπὸ δ‎ʼ ἀντομένου πατρὸϲ βιαίωϲ‎.

902ὤμοι ἐγὼ ϲέθεν‎, ὦ φιλία

903φιλία κεφαλά‎, τέκνον‎, ὤμοι‎.

Critical Apparatus904

Χο.‎ ὅϲον προϲήκει μὴ γένουϲ κοινωνίαν

Critical Apparatus905ἔχοντι λύπηϲ τὸν ϲὸν οἰκτίρω γόνον‎.

pg 476 Critical Apparatus906

[ἀντ‎. Μο.‎ ὄλοιτο μὲν Οἰνεΐδαϲ‎,

Critical Apparatus907ὄλοιτο δὲ Λαρτιάδαϲ‎,

908ὅϲ μ‎ʼ ἄπαιδα γένναϲ

Critical Apparatus909ἔθηκεν ἀριϲτοτόκοιο‎·

Critical Apparatus910ἅ θ‎ʼ Ἕλλανα λιποῦϲα δόμον

911Φρυγίων λεχέων ἔπλευϲε πλαθεῖϲ‎ʼ,

Critical Apparatus912ὑπ‎ʼ Ἰλίωι ὤλεϲε‎† μὲν ϲ‎' ἕκατι Τροίαϲ‎,

Critical Apparatus913φίλτατε‎, μυριάδαϲ τε πόλειϲ

914ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἐκένωϲεν‎.

Critical Apparatus915ἦ πολλὰ μὲν ζῶν‎, πολλὰ δ‎ʼ εἰϲ Ἅιδου μολών‎,

916Φιλάμμονοϲ παῖ‎, τῆϲ ἐμῆϲ ἥψω φρενόϲ‎·

Critical Apparatus917ὕβριϲ γάρ‎, ἥ ϲ‎' ἔϲφηλε‎, καὶ Μουϲῶν ἔριϲ

918τεκεῖν μ‎ʼ ἔθηκε τόνδε δύϲτηνον γόνον‎.

Critical Apparatus919περῶϲα γὰρ δὴ ποταμίουϲ διὰ ῥοὰϲ

Critical Apparatus920λέκτροιϲ ἐπλάθην Ϲτρυμόνοϲ φυταλμίοιϲ‎,

921ὅτ‎ʼ ἤλθομεν γῆϲ χρυϲόβωλον ἐϲ λέπαϲ

Critical Apparatus922Πάγγαιον ὀργάνοιϲιν ἐξηϲκημέναι

923Μοῦϲαι μεγίϲτην εἰϲ ἔριν μελωιδίαϲ

Critical Apparatus924κλεινῶι ϲοφιϲτῆι Θρηικὶ κἀτυφλώϲαμεν

Critical Apparatus925Θάμυριν‎, ὃϲ ἡμῶν πόλλ‎ʼ ἐδένναϲεν τέχνην‎.

Critical Apparatus926κἀπεί ϲε τίκτω‎, ϲυγγόνουϲ αἰδουμένη

Critical Apparatus927καὶ παρθενείαν‎, ἧκ‎ʼ ἐϲ εὐύδρου πατρὸϲ

pg 477Critical Apparatus928δίναϲ‎· τρέφειν δέ ϲ‎ʼ οὐ βρότειον ἐϲ χέρα

929Ϲτρυμὼν δίδωϲιν ἀλλὰ πηγαίαιϲ κόραιϲ‎.

930ἔνθ‎ʼ ἐκτραφεὶϲ κάλλιϲτα παρθένων ὕπο‎,

931Θρήικηϲ ἀνάϲϲων πρῶτοϲ ἦϲθ‎ʼ ἀνδρῶν‎, τέκνον‎.

Critical Apparatus932καί ϲ‎ʼ ἀμφὶ γῆν μὲν πατρίαν φιλαιμάτουϲ

933ἀλκὰϲ κορύϲϲοντ‎ʼ οὐκ ἐδείμαινον θανεῖν‎·

934Τροίαϲ δ‎ʼ ἀπηύδων ἄϲτυ μὴ κέλϲαι ποτέ‎,

935εἰδυῖα τὸν ϲὸν πότμον‎· ἀλλά ϲ‎ʼ Ἕκτοροϲ

936πρεϲβεύμαθ‎ʼ αἵ τε μυρίαι γερουϲίαι

Critical Apparatus937ἔπειϲαν ἐλθεῖν κἀπικουρῆϲαι φίλοιϲ‎.

Critical Apparatus938καὶ τοῦδ‎ʼ, Ἀθάνα‎, παντὸϲ αἰτία μόρου‎—

Critical Apparatus939οὐδὲν δ‎ʼ Ὀδυϲϲεὺϲ οὐδ‎ʼ ὁ Τυδέωϲ τόκοϲ

Critical Apparatus940ἔδραϲε‎—δρῶϲα μὴ δόκει λεληθέναι‎.

Link 941καίτοι πόλιν ϲὴν ϲύγγονοι πρεϲβεύομεν

Critical Apparatus942Μοῦϲαι μάλιϲτα κἀπιχρώμεθα χθονί‎,

Critical Apparatus943μυϲτηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανὰϲ

944ἔδειξεν Ὀρφεύϲ‎, αὐτανέψιοϲ νεκροῦ

Critical Apparatus945τοῦδ‎ʼ ὃν κατέκτειναϲ ϲύ‎· Μουϲαῖόν τε‎, ϲὸν

Critical Apparatus946ϲεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖϲτον ἄνδρ‎ʼ ἕνα

947ἐλθόντα‎, Φοῖβοϲ ϲύγγονοί τ‎ʼ ἠϲκήϲαμεν‎.

948καὶ τῶνδε μιϲθὸν παῖδ‎ʼ ἔχουϲ‎' ἐν ἀγκάλαιϲ

949θρηνῶ‎· ϲοφιϲτὴν δ‎ʼ ἄλλον οὐκ ἐπάξομαι‎.

pg 478 Critical Apparatus950

Χο.‎ μάτην ἄρ‎ʼ ἡμᾶϲ Θρήικιοϲ τροχηλάτηϲ

Critical Apparatus951ἐδένναϲ‎ʼ, Ἕκτορ‎, τῶιδε βουλεῦϲαι φόνον‎.

Critical Apparatus952

Εκ.‎ ἤιδη τάδ‎ʼ· οὐδὲν μάντεων ἔδει φράϲαι

953Ὀδυϲϲέωϲ τέχναιϲι τόνδ‎ʼ ὀλωλότα‎.

954ἐγὼ δὲ γῆϲ ἔφεδρον Ἑλλήνων ϲτρατὸν

Critical Apparatus955λεύϲϲων‎, τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοιϲ

956κήρυκαϲ‎, ἐλθεῖν κἀπικουρῆϲαι χθονί‎;

957ἔπεμψ‎ʼ· ὀφείλων δ‎ʼ ἦλθε ϲυμπονεῖν ἐμοί‎.

958οὐ μὴν θανόντι γ‎ʼ οὐδαμῶϲ ϲυνήδομαι‎·

Critical Apparatus959καὶ νῦν ἕτοιμοϲ τῶιδε καὶ τεῦξαι τάφον

Critical Apparatus960καὶ ξυμπυρῶϲαι μυρίαν πέπλων χλιδήν‎·

Critical Apparatus961φίλοϲ γὰρ ἐλθὼν δυϲτυχῶϲ ἀπέρχεται‎.

Critical Apparatus962

Μο.‎ οὐκ εἶϲι γαίαϲ ἐϲ μελάγχιμον πέδον‎·

963τοϲόνδε νύμφην τὴν ἔνερθ‎ʼ αἰτήϲομαι‎,

964τῆϲ καρποποιοῦ παῖδα Δήμητροϲ θεᾶϲ‎,

Critical Apparatus965ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ‎ʼ· ὀφειλέτιϲ δέ μοι

Critical Apparatus966τοὺϲ Ὀρφέωϲ τιμῶϲα φαίνεϲθαι φίλουϲ‎.

967κἀμοὶ μὲν ὡϲ θανών τε κοὐ λεύϲϲων φάοϲ

Critical Apparatus968ἔϲται τὸ λοιπόν‎· οὐ γὰρ ἐϲ ταὐτόν ποτε

Critical Apparatus969ἔτ‎ʼ εἶϲιν οὐδὲ μητρὸϲ ὄψεται δέμαϲ‎·

Critical Apparatus970κρυπτὸϲ δ‎ʼ ἐν ἄντροιϲ τῆϲ ὑπαργύρου χθονὸϲ

971ἀνθρωποδαίμων κείϲεται βλέπων φάοϲ‎,

Critical Apparatus972Βάκχου προφήτηϲ‎, ὅϲ γε Παγγαίου πέτραν

973ὤικηϲε‎, ϲεμνὸϲ τοῖϲιν εἰδόϲιν θεόϲ‎.

pg 479Critical Apparatus974ῥᾶιον δὲ πένθοϲ τῆϲ θαλαϲϲίαϲ θεοῦ

Critical Apparatus975οἴϲω‎· θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνηϲ χρεών‎.

Critical Apparatus976θρήνοιϲ δ‎ʼ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν ϲ‎' ὑμνήϲομεν‎,

Critical Apparatus977ἔπειτ‎ʼ Ἀχιλλέα Θέτιδοϲ ἐν πένθει ποτέ‎.

978οὐ ῥύϲεταί νιν Παλλάϲ‎, ἥ ϲ‎' ἀπέκτανεν‎·

979τοῖον φαρέτρα Λοξίου ϲώιζει βέλοϲ‎.

980ὦ παιδοποιοὶ ϲυμφοραί‎, πόνοι βροτῶν‎·

Critical Apparatus981ὡϲ ὅϲτιϲ ὑμᾶϲ μὴ κακῶϲ λογίζεται

982ἄπαιϲ διοίϲει κοὐ τεκὼν θάψει τέκνα‎.

Critical Apparatus983

Χο.‎ οὗτοϲ μὲν ἤδη μητρὶ κηδεύειν μέλει‎·

984ϲὺ δ‎ʼ, εἴ τι πράϲϲειν τῶν προκειμένων θέλειϲ‎,

Critical Apparatus985Ἕκτορ‎, πάρεϲτι‎· φῶϲ γὰρ ἡμέραϲ τόδε‎.

Critical Apparatus Link 986

Εκ.‎ χωρεῖτε‎, ϲυμμάχουϲ δ‎ʼ ὁπλίζεϲθαι τάχοϲ

Critical Apparatus987ἄνωχθε πληροῦν τ‎ʼ αὐχέναϲ ξυνωρίδων‎.

Critical Apparatus988πανοὺϲ δ‎ʼ ἔχονταϲ χρὴ μένειν Τυρϲηνικῆϲ

Critical Apparatus989ϲάλπιγγοϲ αὐδήν‎· ὡϲ ὑπερβαλὼν τάφρον

990τείχη τ‎ʼ Ἀχαιῶν ναυϲὶν αἶθον ἐμβαλεῖν

Critical Apparatus Link 991πέποιθα Τρωϲί θ‎ʼ ἡμέραν ἐλευθέραν

992ἀκτῖνα τὴν ϲτείχουϲαν ἡλίου φέρειν‎.

Critical Apparatus993

Χο.‎ πείθου βαϲιλεῖ‎· ϲτείχωμεν ὅπλοιϲ

Critical Apparatus994κοϲμηϲάμενοι καὶ ξυμμαχίαι

Critical Apparatus995τάδε φράζωμεν‎· τάχα δ‎ʼ ἂν νίκην

996δοίη δαίμων ὁ μεθ‎ʼ ἡμῶν‎.

Notes Settings

Notes

Critical Apparatus
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gB(7–8)
Inscriptio εὐριπίδου ῥῆϲοϲ‎ Λ‎: ὑπόθεϲιϲ ῥήϲου‎ Δ‎ (ante personarum indicem O)
prologum intercidisse suspicatus est Musgrave; genuini nescio an prologi exordium memoret arg. (b) 29 (alterius u. init. e.g. Ἕωϲ διώκουϲ‎ʼ [Ion 1158])
Critical Apparatus
1n Xo. aut L aut Tr: X- φυλάκων‎ VQ: om. O
Critical Apparatus
1 Βῆθι‎ Diggle: βᾶθι‎ fere Ω‎ et Σ‎v
Critical Apparatus
2 ὑπ̓ ἀϲπιδῶν‎ O
Critical Apparatus
5 φυλακὴν‎ Δ‎ et Σ‎v: φρουρὰν‎ Λ‎
Critical Apparatus
6 πάϲηϲ ϲτρατιᾶϲ‎ Δ‎: π‎- ϲ‎- πόλεωϲ τροίαϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
7 habent Δ‎gB et γρ‎Σ‎l et Chr. Pat. 1304: om. Λ‎
ὄρθου‎ Δ‎ et Chr. Pat.: ὤρθου‎γρ‎Σ‎l: ὄρθρου‎ gB
Critical Apparatus
8 λύϲιν‎ Q
γοργοπὸν‎ L
Critical Apparatus
9 φυλλο‎- L: φυλο‎- Δ‎: φιλο‎- Q
Critical Apparatus
10 ἕκτορα‎ L
Critical Apparatus
11 τίϲ ὅδ‎ʼ ἧ‎ (Barnes: ἢ‎ V: ἡ‎ O) φίλιοϲ φθόγγοϲ τίϲ ἀνήρ‎ Δ‎: τίϲ ὅδ‎ʼ εἶ φίλοϲ φθέγμ̓ ὅϲτιϲ ἀνήρ‎ Q: τίϲ ἀνὴρ ὧ φίλοϲ ψθέγγ‎ʼ ὅϲτιϲ ἀνήρ‎ 〈LP: τίϲ ὅδ‎ʼ ὦ φίλοϲ εἶ φθέγγ‎ʼ κτλ‎. Tr3
parenthesin indic. Diggle
Critical Apparatus
12 θρόει‎ V: θροεῖ‎ OΛ‎
Critical Apparatus
13 τᾶϲ ἁμέραϲ‎ O
Critical Apparatus
13–14 ταῖϲ ἡμετέραιϲ‎ | κοίταιϲ‎ Bothe (1826)
Critical Apparatus
14 ἐνέπειν‎ Tr2/3: ἐνν‎- Ω‎
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ
Critical Apparatus
16–18 del. Diggle (post 15 fort. lac. indicanda est propter hiatum)
Critical Apparatus
17n (ante μῶν‎) nullam notam Δ‎: paragr. L: Xo. Q
Critical Apparatus
17 λόχοϲ‎ V: δόλοϲ‎ OQ et Tr3P2: δοῦλοϲ‎ 〈LP
Critical Apparatus
17n (ante οὐκ‎) Xo. Δ‎: paragr. L: Ἕκ‎. Q
Critical Apparatus
17 οὐκ ἔϲτι‎ Λ‎: οὐκέτι‎ Δ‎
Critical Apparatus
17n (ante τί‎) Ἕκ‎. O: paragr. L: om. VQ
[Xo. οὐκ ἔϲτι‎. Εκ‎.] τί‎ Dindorf, Χο‎. οὐκ ἔϲθ‎ʼ, 〈Ἕκτορ‎〉 Εκ‎. τί‎ Jackson
Critical Apparatus
18 = 37b–38a
Critical Apparatus
20n Χο‎. O
Critical Apparatus
22 κοίτην‎ Dindorf: -αν‎ Ω‎
πανόπλοιϲ‎ O
Critical Apparatus
23n Χο‎. Σ‎l: om. Ω‎
Critical Apparatus
23 ϲυμμάχων‎ Bothe (1803), denuo Hermann: ϲύμμαχον‎ Ω‎
Critical Apparatus
24 ἕκτωρ‎ L
Critical Apparatus
25 ὄτρυν‎ʼ fort. Tr1 pot. qu. L
ὄτρυνον ἔγχοϲ‎ bis O
αἴρειν‎ Badham: ἀείρειν‎ Ω‎
Critical Apparatus
27 ψαλίουϲ‎ O
Critical Apparatus
28 Πανθοΐδαν‎ Bothe (1803): -οίδαν‎ Ω‎
Critical Apparatus
29 τῶν‎ Q
εὐρώταϲ‎ V (~ V2 et Σ‎v)
Critical Apparatus
32 δὲ‎ O
Critical Apparatus
33 ζεύγνυτ‎ʼ εὖ‎ Dale (uide ad 51)
τόξα γε‎ Tr1
νεβραῖϲ‎ O
codd.: Π‎2(48–); Δ‎OV; Λ‎LQ; gE(39b–40)
Critical Apparatus
34 ἀγγέλλειϲ‎ OQ et L1c pot. qu. Tr1: -έλειϲ‎ VL
Critical Apparatus
35 θραϲύνειϲ‎ Q
Critical Apparatus
36 ἦ‎ Heath: ἢ‎ Ω‎ et lΣ‎v
Critical Apparatus
37b–38a del. Dobree cl. 18
Critical Apparatus
39 νέον δ‎ʼ L? (~ Lc?P)
ἀγγέλειν‎ V
Critical Apparatus
40 τρανῶϲ‎ VΛ‎: -οῦ‎c O: -ὲϲ‎ gE
ἀπέδεξαϲ‎ O
Critical Apparatus
41 πύρ‎ʼ αἴθει‎ Reiske: πῦρ‎ʼ αἴθει‎ O: πυραίθει‎ VΛ‎ et Σ‎v
ἀργόλαϲ‎ OQ: -όλαοϲ‎ V: -έλαϲ‎ L
Critical Apparatus
43 διειπετῆ‎ Elmsley: διιπ‎- Ω‎ et Σ‎v: cf. Ba. 1267
ναῶν‎ VQ et L1c uel Tr1: νηῶν‎ Luv: νεῶν‎ O
πυρϲοῖϲ‎ Δ‎ et Σ‎v: -ϲοῖ‎ Λ‎
Critical Apparatus
44 ἀγαμεμνονίαν‎ Δ‎: -είαν‎ Λ‎
προϲέβα‎ OL: -έβη‎ VQ
Critical Apparatus
49 ϲοὶ δ‎ʼ (Π‎2)Δ‎Q: ϲὐ δ‎ʼ 〈LP: ϲοὶ γὰρ‎ Tr3
Critical Apparatus
51 τιν‎ʼ ἐϲ ἐμὲ μέμψιν‎ Lindemann: τινα μ‎- εἰϲ ἔμ̓‎ (Π‎2)Ω‎: ἐϲ ἐμέ τινα μ‎- Bothe (1803): uide Studies 20
εἴπη‎(ι‎)ϲ‎ Π‎2Δ‎ et Tr1: -ειϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
52 ἥκειϲ‎ Π‎2 et Chr. Pat. 1870, 2390: ἧλθεϲ‎ Ω‎
ἀγγέλων‎ V
Critical Apparatus
53 ἅνδρεϲ‎ Elmsley: ἄ‎- Ω‎: α‎- Π‎2
codd.: Π‎2; Δ‎OV;Λ‎LQ; gB(59–60, 69b)gE(69b)
Critical Apparatus
54 ἀρεῖϲθαι‎ Nauck: αιρειϲθαι‎ Π‎2: αἴρεϲθαι‎ Ω‎
φυγὴν‎ Stephanus: φυγῆ‎(ι‎) OΛ‎: φ‎*υγῆ‎ V (ras.): φυγη‎[ Π‎2
Critical Apparatus
55 ϲημαίνει‎ O
φυκταρία‎ Q?
Critical Apparatus
57 τῶν‎ Q
ἀργεῖον‎ O
Critical Apparatus
58 ϲύρδην‎ OLQ?: ϲύρϲην‎ V et Q2: ]υρδην‎ Π‎2: φύρδην‎ Blomfield
Critical Apparatus
59 ξυνέϲχον‎ fere Π‎2Δ‎ QgB et Chr. Pat. 2338: ϲυν‎- L: ̓ξέλειπον‎ Wecklein
Critical Apparatus
60 ουταν‎ Π‎2: οὐκ ἂν‎ Ω‎gB
εὐτυχοῦν‎ om. spat. uac. relicto Q
Critical Apparatus
61 ναυϲι‎ Π‎2 (~ Π‎2 man. sec.)
Critical Apparatus
63 η‎ Π‎2, coni. Cobet: ἧν‎ Ω‎ et Chr. Pat. 88, 2334
Critical Apparatus
64 εὐτυχεῖν‎ O
Critical Apparatus
65 με‎ Π‎2Λ‎: μοι‎ Δ‎ et L1s
ἰδόντεϲ‎ V
Critical Apparatus
66 ἔπειϲαν‎ Π‎2Λ‎ et Chr. Pat. 90, 2337: ἔφηϲαν‎ Δ‎
μεῖναι‎ Π‎2 Δ‎ et Chr. Pat. 2337 (μίμνειν‎ 90): εἷναι‎ Λ‎
Critical Apparatus
67 μηδέν‎' Π‎2Λ‎: μηδὲν‎ Δ‎
Critical Apparatus
68 θυοϲκόων‎ Λ‎: -όπων‎ Λ‎: [Π‎2]
Critical Apparatus
69 ὄρφνει‎ V
Critical Apparatus
70 παραγγέλειν‎ V
Critical Apparatus
72 νεὼϲ‎ Π‎2Λ‎: νεῶν‎ Λ‎
ἔπι‎ Ω‎: εϲτι‎ Π‎2
Critical Apparatus
73 ῥάνοι‎ O
Critical Apparatus
74 δεϲμίοιϲ‎ O (~ Chr. Pat. 2351)
λελημμένοι‎ O et Chr. Pat. pars codd.: λελημ‎- Π‎2 et Chr. Pat. pars codd.: λελη‎(ι‎)ϲμ‎- VΛ‎
codd.: Π‎2; Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(84)gB(84)
Critical Apparatus
75 γαπονεῖν‎ fere Π‎2Δ‎ (γᾶ π‎- V; γε‎ Π‎2m man. sec.): γηπ‎- Λ‎
Critical Apparatus
76 τὸ δρώμενον‎ Ω‎ et Π‎2 man. sec. et Chr. Pat. 2346: πορωμενον‎ Π‎2
Critical Apparatus
77 ἅνδρεϲ‎ Matthiae: ἄ‎- Ω‎: [Π‎2]
φευγωϲιν‎ Π‎2 (~ Π‎2 man. sec.)
τωρωϲ‎ Π‎2
Critical Apparatus
78 τί‎ O et Chr. Pat. 2314 pars codd.
πυρ‎ʼ αιθειν‎ Π‎2, coni. Reiske: πῦρ αἴθειν‎ V: πυραίθειν‎ OΛ‎ (πυρὰ αἴθειν‎ Lgl)
ϲτρατῶι‎ Morstadt
Critical Apparatus
82 ὧδέ γ‎ʼ Π‎2L: ὧδε δ‎ʼ OQ: ὦδ‎ʼ V
ἐκ‎ Q
Critical Apparatus
83 εὖ ταῦτα πράξαϲ‎ Musgrave (~ Chr. Pat. 600, 2375)
Critical Apparatus
84 ἁπλῶϲ ἐπ̓ ἐχθροὺϲ‎ Basil. leg. lib. gent. (31. 576 Migne, p. 50 Boulenger) (~ Chr. Pat. 2373) μῦθοϲ‎ Ω‎(gV)gB et Chr. Pat.: μυθοιϲ‎ Π‎2: θυμὸϲ‎ Basil.
ὁπλίζει‎ Basil., Chr. Pat. pars codd.
χέρα‎ Π‎2Δ‎ QgV et Σ‎v et Basil.: χέραϲ‎ LgB: utrumque Chr. Pat.
Critical Apparatus
85 ὅδ‎ʼ Π‎2OΛ‎: οὐδ‎ʼ V
αἰνέαϲ‎ Π‎2Δ‎L: -είαϲ‎ Q et L1c uel Tr(2?)
Critical Apparatus
86 ἔχων φίλοιϲ‎ fere Π‎2Ω‎ (ἔχον‎ L): ἔχων ἴϲωϲ‎ Chr. Pat. 99, ἔ‎- ἴϲωϲ‎ et ἴϲωϲ ἔ‎- 1135
Critical Apparatus
89 νυκ‎]τηγορευουϲι‎ Π‎2 (~ Π‎2 man. sec.)
Critical Apparatus
90 πύκαζε‎ Π‎2Λ‎ et Chr. Pat. 91: πυκάζου‎ Δ‎
τεύχεϲιν‎ Aldina: -ϲι‎ Π‎2Ω‎
ϲέθεν‎ (Π‎2)Δ‎: τὸ ϲὸν‎ Λ‎
Critical Apparatus
91 πολεμων‎ Π‎2 (~ Π‎2 man. sec.)
ἀγγέλλεται‎ OΛ‎ et Π‎2 man. sec.: αγελλ‎- Π‎2: ἀγγέλ‎- V
codd.: Π‎2(-96); Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(105–7)gB(102–8)gE(106–7)
Critical Apparatus
92 δόλοϲ‎ Ω‎ (cf. Chr. Pat. 1913): λόχοϲ‎ Chr. Pat. 94 (et P2 γρ‎ uel Prγρ‎): [Π‎2]
Critical Apparatus
93 ἅνδρεϲ‎ Matthiae: ἄ‎- Ω‎: α‎- Π‎2
Critical Apparatus
94 τοῦδ‎ʼ Λ‎ et Chr. Pat. 2345: τῶνδ‎ʼ: utrumque Chr. Pat. 2193:] δ‎ʼ Π‎2
Critical Apparatus
95 πἂϲαν‎ Ω‎: πανοϲ‎ Π‎2, παναϲ‎ Π‎2 man. sec.
νυκτοϲ‎ uel -αϲ‎ Π‎2
λαμπαδα‎ Π‎2 (~ Π‎2 man. sec.)
Critical Apparatus
96n Αἰ‎. O
Critical Apparatus
96 καί μοι‎ V Λ‎: κἀμοὶ‎ O:] ι‎ Π‎2
μενεῖν‎ Portus: μένειν‎ Ω‎: μενειν‎ Π‎2
Critical Apparatus
97 ἐκκέαντεϲ‎ OQ et Tr1: ἐκκαίαντεϲ‎ VL
πῦρ‎ V
Critical Apparatus
99n Αἰ‎. Λ‎: om. Δ‎
Critical Apparatus
99 ὁπλίζειϲ‎ L
χέρα‎ Aldina: -αϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
101 κἀπικήϲομαι‎ V
Critical Apparatus
105 πρόβουλοϲ‎ Chr. Pat. 2367 (~ Stob. 4. 13.
ὡϲ δραϲτήριοϲ‎ F. W Schmidt, ὡϲ δρᾶϲαι χερὶ‎ | 〈δυνατόϲ‎ …〉 Diggle (cf. Hcld. 731, fr. 389. 2); (~ Stob., Chr. Pat.)
Critical Apparatus
106 ὡυτὸϲ‎ L?: ὡὐτὸϲ‎ Q et P2: ὠυτὸϲ‎ V: αὐτὸϲ‎ OgVgBgE et L1c uel Tr1: αὐτὸϲ‎ uel ἁὐτὸϲ‎ P: de Stob. et Chr. Pat. 2368 incertum
βροτῶν‎] βρ‎- βία‎ gE; χερὶ‎ Stob.; (~ Chr. Pat.)
Critical Apparatus
107 γέραϲ‎] κακόν γέραϲ‎ O; χάριϲ‎ Chr. Pat. 2369 pars codd.; (- Stob.)
Critical Apparatus
108 ϲοὶ‎ … τοῖϲ δὲ‎ fere Chr. Pat. 2370, coni. Stephanus (~ Stob.)
Critical Apparatus
109 κλύων‎ West: κλύων‎ Ω‎: item 286, 573, 858
Critical Apparatus
110 φλέγειν‎ Musgrave: φεύγειν‎ fere Ω‎ (-ειϲ‎ Q) et Σ‎v
codd. Δ‎OV(–111)Va(112–); Λ‎LQ; gV(122)gB(122, 132)gE(122–4a)
Critical Apparatus
112 κοίλων αὐλόνων‎ Q
Critical Apparatus
113 κυρήϲηιϲ‎ O
Critical Apparatus
115 οὔτι μὴ‎ Cobet: τήνδ‎ʼ οὐ μὴ‎ L: τήνδε μὴ‎ VaQ et Tr3: τήνδ‎ʼ ἐμὴ‎ O: τήνδε μὴ οὐ‎ Schaefer (seruato πόλιν‎)
πάλιν‎ Reiske: πόλιν‎ Ω‎
Critical Apparatus
116 περάϲει‎ … ϲτρατόϲ‎ Δ‎Q (-ειϲ‎ Va2): -ειϲ‎ … δορόϲ‎ L
ϲκόλωπαϲ‎ Q
Critical Apparatus
118 ἆρα‎ Va: ἄρα‎ OΛ‎
ἀξόνων‎ Blaydes cl. A. ScT 153, S. El. 745 (~ Hesych. A 5546; cf. Suda A 2660)
χρόαϲ‎ O (~ O1s)
Critical Apparatus
121 διαρπάϲαι‎ Va (~ Va2)
Critical Apparatus
122 om. Q
ἁνὴρ‎ Valckenaer: ἀ‎- Ω‎gVgBgE
πεπύρωται‎ O
θράϲει‎ OgV: χερί‎ VaLgB: δορί‎ gE: cf. Or. 1568
Critical Apparatus
124 κόπων‎ Λ‎: πόνων‎ Δ‎
Critical Apparatus
126 ἄρωνται‎ Wecklein
φυγήν‎ Stephanus: -ῆ‎(ι‎) Ω‎
Critical Apparatus
127 ἀργείωι‎ Q
Critical Apparatus
128 εἰϲ‎ Δ‎: ὡϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
129 καταϲκόπου‎ Λ‎: -ουϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
130 βουλευϲόμεθα‎ L (~ Tr1)
γνώμην ἄναξ‎ VaΛ‎: προθυμίαν‎ O: γνώμην ἐγώ‎ Chr. Pat. 1916
Critical Apparatus
131 δόκει‎ Dawe
μεταθέμενοϲ‎ Hn, coni. Musgrave: μετατιθέμενοϲ‎ Ω‎
codd.: Δ‎OVa(–151)V(152–); Λ‎LQ
Critical Apparatus
134 κατόπταν‎ OQ: -την‎ 〈VaHnL: κατόπταν‎ Hesych. K 1840 utrum huc an ad 558 spectet incertum
Critical Apparatus
135 ὅτι‎ Λ‎: ὅθι‎ Δ‎
ἄρα‎ Δ‎: ἂρ‎ Λ‎
Critical Apparatus
136 ἀντίπρωνα‎ L (~ Tr2/3)
Critical Apparatus
137 νικᾶιϲ‎ Bothe (1803): -ᾶτ‎ʼ Ω‎ et Chr. Pat. 498
Critical Apparatus
138 κοίμα‎ Pierson: κόϲμει‎ OΛ‎: ϲκόπει‎ Va: cf. 662
Critical Apparatus
139 νυκτέραϲ‎ O
Critical Apparatus
142 ϲύμπαντ‎ʼ O
λόγον‎ Λ‎: -ουϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
145 προϲμείξω‎ Murray: -μίξω‎ fere Ω‎
Critical Apparatus
146 ὀλκοῖϲιν‎ O
τῆϲδε κἀργείων‎ Schumacher
ϲτρατῶ‎(ι‎) Λ‎: -τόν‎ Λ‎
Critical Apparatus
147 πέμπε‎ 〈L〉, -π̓‎
Tr(2?) 〈P〉 (~ P2)
Critical Apparatus
148 δ‎ʼ ἔμ‎ʼ Bothe (1826) et Chr. Pat. 1932 pars codd.: δέ μ̓‎ Ω‎ et Chr. Pat. codd. plerique
Critical Apparatus
149 λόγω‎(ι‎) Δ‎Q: λόχω‎ L et Q1s
Critical Apparatus
150 θέλει‎] τολμᾶι‎ Chr. Pat. 1934 pars codd.
Critical Apparatus
152 οὔτι‎ L
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(159–63, 176)gB(161–3, 176)gE(162b–3, 176)
Critical Apparatus
154 πρὸϲ‎ O (~ O1c)
Critical Apparatus
160 τόϲωι ϲ‎ʼ O
ἔθηκεν‎ gV
Critical Apparatus
161 οὔκουν‎ Denniston: οὐκοῦν‎ fere Ω‎gVgBgE: item 481, 543 585, 633 μὲν‎ V: με‎ OΛ‎gVgB et Chr. Pat. 1964
Critical Apparatus
164 λέγειϲ‎ Nauck cl. Chr. Pat. 1620, 1968–9
Critical Apparatus
165 ἐμὴν τυραννίδα‎ Nauck cl. 173
Critical Apparatus
166 πολιόχου‎ OQ: πολιούχου‎ V: πολυόχου‎ L
Critical Apparatus
168 οὐδ‎ʼ V: οὐκ‎ OΛ‎
Critical Apparatus
169 πάρεϲτιν‎ Δ‎: γάρ ἐϲτιν‎ Λ‎
αἰτήϲηι‎ V
Critical Apparatus
170 ϲπανίζομεν βίου‎ O
Critical Apparatus
171 ἴλιον‎ OQ: -οϲ‎ VL
Critical Apparatus
174 χέρα‎ Δ‎: -αϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
175 ὀι̇λέωϲ‎ Λ‎ (cf. IA 193, 263): ἰλέωϲ‎ V, ἴλεόν‎ O (cf. Hes. fr. 235. 1 M–W, Stes. 49 P [PMGF 226 Davies], Pi. Ol. 9. 112)
παῖδά μ‎ʼ VΛ‎: γε παῖδ‎ʼ O
ἐξαιτῆ‎ V
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gB(182b–3)gE(182b–3, 185–6, 195–6)
Critical Apparatus
177 ζῶντ‎ʼ ἀποινᾶϲθαι‎ iΣ‎vl: -τ‎ʼ ἀποίναϲθαι‎ O: -τα ποινᾶϲθαι‎ VΛ‎ et lΣ‎v et iΣ‎l
Critical Apparatus
179 γ‎ʼ O: om. VΛ‎
λαβών‎ O
Critical Apparatus
180 δόμοιϲ‎ Q et L1s: -ουϲ‎ Δ‎L
Critical Apparatus
181 δ‎ʼ εἶτα‎ Q (~ Q1c)
αἰτήϲειϲ‎ Λ‎ et fere Chr. Pat. 1972: -ϲηι‎ O: -ϲει‎ V
Critical Apparatus
182 ἀχιλέωϲ‎ V
μολεῖν‎ O
Critical Apparatus
183 προϲβ‎- Q
διαίμονοϲ‎ V
Critical Apparatus
184 γ‎ʼ Δ‎: τ‎ʼ Λ‎
Critical Apparatus
187 αὐτὸϲ‎ Dobree: -τοὺϲ‎ OΛ‎: -τὰϲ‎ V
πολο‎- Q
Critical Apparatus
191 δ‎ʼ ἄν‎ Verrall: δέ‎ Ω‎
κάλλιϲτον φρυγῶν‎ VΛ‎: τῆϲ ἐμῆϲ εὐϲπλαγχνίαϲ‎ O
Critical Apparatus
192 εὐϲπλαχνίαϲ‎ V
Critical Apparatus
195 μέγαϲ‎ Δ‎QgE: μ‎- μὲν‎ L
μεγάλαϲ δ‎ʼ Q
Critical Apparatus
196 μὰν‎ Diggle: μὴν‎ Ω‎gE
Critical Apparatus
197 ὅδ‎ʼ Nauck: δ‎ʼ Ω‎
μέγα‎ Δ‎: μεγάλα‎ Λ‎
Critical Apparatus
199 τὰ‎ Bothe (1803), denuo Seidler: τὰ δὲ‎ Ω‎
θεόθι ἐπί τωι δίκαι‎ O
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(206)gB(206)gE(206, 216–18)
Critical Apparatus
200a τάδε‎ O
ἀνδράϲιν‎ Heath: -ϲι‎ Ω‎: ἀνέρων‎ Wecklein
Critical Apparatus
200b τέλειά‎ Λ‎: τέλεά‎ Δ‎
Critical Apparatus
201 〈δ‎ʼ〉 Aldina
ἀφ‎ʼ ἐϲτίαϲ‎ Q
Critical Apparatus
203 κἀκεῖθεν ἥϲω‎ Δ‎: κεῖθεν δ‎ʼ ἐφήϲω‎ Λ‎
Critical Apparatus
204 ἐπεὶ τίν‎ʼ Δ‎ et Q1c: ἐπεὶ τήν τίν‎ʼ Q: εἴπ‎ʼ· ἦ τιν‎ʼ L
Critical Apparatus
205 κλωπικοῖϲ‎ O: κλοπτ‎- V: κλεπτ‎- Λ‎
Critical Apparatus
206 πρὸϲ‎ gV (~ Orio anth. 1. 7, [Men.] sent. 718, Chr. Pat. 1766)
Critical Apparatus
207 ἐϲτι‎ V
Critical Apparatus
208 νῶτ‎ʼ ἐνάψομαι‎ Cobet: νῶτον ἅψομαι‎ Δ‎: νῶτα θήϲομαι‎ Λ‎
Critical Apparatus
209 χάϲμα‎ Δ‎ et Q1γρ‎ et Hesych. X 224: ϲχῆμα‎ Λ‎
ἐμῶ‎(ι‎) VΛ‎ et O1s: αὐτῶι‎ O
Critical Apparatus
212 πολεμίουϲ‎ O
Critical Apparatus
215 εἶμι‎ Q et Tr2?: εἰμὶ‎ L?P: εἰμι‎ Δ‎
Critical Apparatus
217 φηλητῶν‎ Λ‎gE: φιλ‎- Δ‎
Critical Apparatus
218 μόνον ϲε δεῖ‎ Λ‎gE: ϲὲ δεῖ μ‎- O: μ‎- ϲε χρή‎ V: cf. Hel. 1424
Critical Apparatus
219 τοι‎ Diggle: τε‎ VΛ‎ et lΣ‎v: δὲ‎ O: γε‎ Wilamowitz
ὀδυϲέωϲ‎ V
Critical Apparatus
220 δ‎ʼ ἔχων ϲαφὲϲ‎ fere VΛ‎ (ἔχω‎ Q): ϲαφὲϲ δ‎ʼ ἔ‎- O
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gB(223)
Critical Apparatus
226 Δία‎ Mantziou (Dodone 14 [1985] 100–1): δία‎ V: δῖα‎ OΛ‎
Critical Apparatus
227 ἱκοῦ‎ L. Dindorf: ἵκου‎ fere Ω‎ (ἥκ‎- Q)
ἐννύχιοϲ‎ VL: εὐνύχ‎- O: ἐνοίκ‎- Q
Critical Apparatus
228–30 καὶ γενοῦ‎ … ἁγεμὼν‎ Dindorf: ἁγεμὼν‎ (ἁ‎- Tr2: ἡ‎- 〈L?P) … καὶ γενοῦ‎ Ω‎
Critical Apparatus
231 Τροΐαϲ‎ Lachmann: τροίαϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
232 τεύχη‎ Q
Critical Apparatus
234 ἐλλάδοϲ διόπταϲ‎ Λ‎ et Σ‎v: om. Δ‎
Critical Apparatus
235 κάμψειε‎ Q: -ειεν‎ Δ‎ et Tr3uv: -οι‎ L
Critical Apparatus
236 πατρὸϲ‎ Δ‎: πάτραϲ‎ Λ‎
ἰλιάδαϲ‎ O: -δοϲ‎ VΛ‎
Critical Apparatus
237–8 δ‎ʼ ἵππων‎ VΛ‎: οἴκων‎ O
πότ‎ʼ V: τότ‎ʼ O: om. Λ‎
ἄντυγι‎ V
Critical Apparatus
239 ἀχαιὸν‎ Δ‎ et Σ‎v: -ῶν‎ Λ‎
Critical Apparatus
240 ποντίαϲ‎ V
Critical Apparatus
241 δαίμων‎ OL: δαιμόνων‎ Q: δόμων‎ V
Critical Apparatus
242–3 οἴκωϲ‎ Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(266)gE(264–5)
Critical Apparatus
245 ἢ‎ V
ϲπάνιϲ αἰεὶ‎ Wilamowitz: ϲπάνια‎ O: ϲπανία‎ V2 et Σ‎v: πανία‎ V: ϲπάνιϲ‎ Λ‎: ϲπάνιϲ ἐϲτὶ‎ Ritchie
Critical Apparatus
246–7 δυϲάλιον‎ Δ‎ et Σ‎v: -οϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
248 ϲαλεύηι‎ V: -ει‎ OΛ‎ et Σ‎v
Critical Apparatus
249 τιϲ‎ Aldina: τίϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
250–1 (~ 261–2) numerorum ratio incerta est
Critical Apparatus
250 θάρϲοϲ Σ‎v (~ lΣ‎v) et Tr3
αἰχμᾶ‎ (ι‎) OuvV: -αῖϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
251 πόθι‎ Hoffmann: ποτὶ‎ Ω‎ et iΣ‎v
Critical Apparatus
255 οὐτάϲει ἐν‎ VΛ‎: -ϲειεν‎ O
Critical Apparatus
256 γαίαϲ‎ Λ‎: γαίαι‎ O: γαῖαν‎ V
Critical Apparatus
257–8 μενέλαον‎ Luv
ἀγαμεμνόνιον‎ V: -ειον‎ OΛ‎
Critical Apparatus
260 χέραϲ‎ Λ‎: χεῖραϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
261 πόλιν‎ O: πτόλιν‎ V: πόλον‎ Q: πώλον‎ L
Critical Apparatus
262 Τροίαν‎ Dindorf: τροίαν‎ Δ‎LQ: del. Tr(1?)
Critical Apparatus
263 ἤλυθ‎ʼ Δ‎ et Tr1: -θεν‎ 〈LQ
ϲτρατείαν‎ Heath: -τιάν‎ Ω‎
Critical Apparatus
264n Ἄγγελοϲ‎ VΛ‎: Ποιμήν‎ O
Critical Apparatus
265 οἴην‎ L
μαθεῖν φέρω‎ O
Critical Apparatus
266 ἦ‎ fere OΛ‎: ἢ‎ VgV
ἀγρώϲταιϲ‎ OLP: -ώταιϲ‎ V et Tr2/3: -όταιϲ‎ Q: -ῶτεϲ‎ gV
Critical Apparatus
267 τευχεϲιφόροιϲ‎ Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gE(274)
Critical Apparatus
268 ἥκειϲ‎ V
ἔοικαϲ‎ om. Q
Critical Apparatus
269 πατρὸϲ θρόνουϲ‎ O
Critical Apparatus
270 οἷ χρῆν‎ fere Δ‎ (χρὴν‎ V): οἷϲ χρὴ‎ Λ‎
γεγωνεῖν ϲ‎ʼ Δ‎L: -εῖϲ‎ Q
ποιμνίων‎ O
Critical Apparatus
271n Ποιμήν‎ O
Critical Apparatus
271 λέγω‎ O: -ειϲ‎ VΛ‎
Critical Apparatus
274 δόρη‎ VL et Σ‎vl: δόρυ‎ OQgE: cf. A. fr. 74. 5 Nauck, 74. 7 Radt
Critical Apparatus
276 ἀλκῆϲ‎ Λ‎: ἀρχῆϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
280 εἰϲ τροίαν‎ O
Critical Apparatus
282 post 283 O
Critical Apparatus
283 πλαγχθεὶϲ‎ OL: πλαχ‎- VQ
πλατείαϲ‎ V: -αιϲ‎ Λ‎: πατρώιαϲ‎ O
θ‎ʼ ἁμαξιτοῦ‎ Stiblinus: τ‎ʼ ἀμ‎- Δ‎L: ἀμαξίτοιϲ‎ Q
Critical Apparatus
285 ἐϲβαλεῖν‎ Diggle: ἐμβ‎- Ω‎: cf. Chr. Pat. 2096, 2452 μορφῆι γὰρ οὔτι φαῦλον εἰϲβαλεῖν τινά‎ (εἰϲβαλεῖν ἔφην‎ 2452)
Critical Apparatus
287 λέπαϲ‎ Δ‎L: ὄπαϲ‎ Q
Critical Apparatus
288 αὐτόριζον‎ Q
Critical Apparatus
290 ῥέων ϲτρατὸϲ‎ VL: ϲ‎- ῥ‎- O: λέγων ϲ‎- Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gE(300–1b, 311–13)
Critical Apparatus
292 πρὸϲ‎ Δ‎: ἐϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
293 πορθμήϲων‎ O
Critical Apparatus
295 ἐδεξάμεθα‎ L
Critical Apparatus
296 προυξενευρητὰϲ‎ O
ὁδοῦ‎ V: ϲτρατοῦ‎ OΛ‎
Critical Apparatus
298 κεκλιμένοϲ‎ O
Critical Apparatus
299 πριαμίδεϲι‎ V
Critical Apparatus
302 ἑϲτῶτ‎ʼ ἐν‎ VΛ‎: ἑϲτῶθ‎ʼ O
ἵπποιϲ‎ (-ϲι‎ Q) θρη‎(ι‎)κίοιϲ τ‎ʼ ὀχήμαϲιν‎ (-ϲι‎ LcP) Λ‎: ἱππείοιϲι θρη‎(ι‎)κίοιϲ ὄχοιϲ‎ Δ‎: cf. H. Il. 11. 198
Critical Apparatus
303 χρυϲῆι‎ O
πλάϲτιγξ‎ Λ‎: -ιξ‎ V: -ιγγι‎ O
ζυγηφόρον‎ Δ‎: -ων‎ Λ‎
Critical Apparatus
304 ἔκλυε‎ Q
χρόνοϲ‎ O
εὐαυγεϲτέρων‎ Blaydes; cf. Ba. 662
Critical Apparatus
305 πέλτη‎ Λ‎: -ηι‎ O: -ηϲ‎ V
δ‎ʼ Λ‎: τ‎ʼ O: om. V
ὦμον‎ V
τύποιϲ‎ OL et Q1c: δίφροιϲ‎ V: ἵπποιϲ‎ Q
Critical Apparatus
306 ἀπ‎ʼ O
θοᾶϲ‎ V
Critical Apparatus
308 κόδωϲιν‎ L (~ Tr2/3)
Critical Apparatus
309 ψήφωι λόγου‎ O
Critical Apparatus
310 δύναι‎ʼ ἄν‎ Δ‎: δυναίμην‎ Λ‎
Critical Apparatus
311 ἱππῆϲ‎ Dindorf: -εῖϲ‎ Ω‎gE
πολλὰ δὲ‎ gE
πέλη‎ Q
Critical Apparatus
312 πομποί‎ O
δ‎ʼ (prius) L: τ‎ʼ Δ‎QgE
ἀϲτράκτων‎ O
Critical Apparatus
313 γυμνὸϲ‎ Q
ἁμαρτῆι‎ Wackernagel: ὁμαρτῆ‎(ι‎) Δ‎: ὁμα‎pτεῖ‎ Λ‎gE et O1c: uide Barrett ad Hi. 1195
ϲτολὴν ἔχων‎ O
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(317–18, 327–8, 332–3)gB(321–3, 327–8, 332–3, 337)gE(325, 333)
Critical Apparatus
318 ἔρπε‎ O
ξυμ‎- VL: ϲυμ‎- OQgV
τἀγαθά‎ Δ‎gV: -όν‎ Λ‎
Critical Apparatus
322 ξυμπονοῦϲιν‎ L: -ῶϲιν‎ Δ‎QgB
Critical Apparatus
323 ἔθραυε‎ V: ἔθραυϲε‎ OgB: ἔφαυϲε‎ Λ‎
λαίφη‎ VLgB: λαίφθη‎ O: λέχη‎ Q
μέγα‎ OgBuv
Critical Apparatus
324 δ‎ʼ om. V
τροία‎(ι‎) Δ‎: -αϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
325 κυνηγέτηϲ‎ gE, coni. Elmsley
Critical Apparatus
326 αἱροῦϲι‎ L: αἴρουϲι‎ Δ‎Q
δουρί‎ V
Critical Apparatus
327 ἀτίζειϲ‎ VΛ‎: ἀτιμάζειϲ‎ gB: ἔλεξαϲ‎ OgV
κἀπίμομφοϲ‎ OΛ‎gV: -μορφοϲ‎ VgBuv
Critical Apparatus
328 πόλιν‎ Ω‎gB: φίλουϲ‎ gV
Critical Apparatus
329 πάλαι‎ Δ‎: πόλιν‎ Λ‎
Critical Apparatus
330 εἰρηκέναι‎ V
Critical Apparatus
331 δείξοι‎ V (~ Chr. Pat. 1768) θεοῦ ϲέλαϲ‎ O (~ Chr. Pat.)
Critical Apparatus
333, 336–8, 334–5, 339–41 hoc ordine Nauck correcta personarum dispositione: 334–8 nuntio 339–41 choro trib. Δ‎,
Critical Apparatus
334–5 choro 336–8 Hectori 339–41 choro L (praescriptis paragr.), 334–8 choro 339–41 Hectori Q
Critical Apparatus
aut 336–8 aut 339–41 del. West
Critical Apparatus
336 ὁ δ‎ʼ Nauck: ὅδ‎ʼ Ω‎
Critical Apparatus
337 ἱκέτω‎ L
ξένον‎ Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gB(344–5)gE(334, 344–5)
Critical Apparatus
338 ἀπώλετο‎ L
Critical Apparatus
335 ὀφθεὶϲ‎ VΛ‎: ἐλθὼν‎ O
Critical Apparatus
339 κυρίωϲ‎ O (~ Chr. Pat. 1969)
Critical Apparatus
340 δ‎ʼ οὕνεκ‎ʼ OΛ‎: οὖν ἐκ‎ V
Critical Apparatus
341 παρέϲτω‎ Λ‎: -έϲται‎ Δ‎ et iΣ‎v
Critical Apparatus
342 ἀδράϲτεια‎ O et V1glTr3; -άϲτια‎ V, -αϲτία‎ LuvQ, utrumque Σ‎v
ἁ‎ om. O
Critical Apparatus
343 εἴργοι‎ O: -ει‎ V: -οιϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
344 φράϲον‎ Q
Critical Apparatus
345 ἔϲτ‎ʼ 〈LP (~ Tr3)
Critical Apparatus
347 φιλίου‎ Λ‎: φρυγίαν‎ Δ‎
Critical Apparatus
348 ἀϲπαϲτόϲ γ‎ʼ 〈LP (~ Tr3)
Critical Apparatus
351 ταῖϲ‎ Q
Critical Apparatus
352 διακράτων‎ V
Critical Apparatus
354 ϲὰν ἐφύτευϲεν‎ Q et Tr3: ϲὰν ἐφύτευϲ‎ʼ L: ἀνεφύτευϲεν‎ O, -ϲαν‎ V
Critical Apparatus
356 διφρεύων‎ Δ‎: -ϲων‎ Λ‎
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ
Critical Apparatus
358 ἐλεύθερον‎ V
Critical Apparatus
359 ἰδεῖν‎ V
Critical Apparatus
360 Τροΐα‎ Murray: τροία‎ Ω‎
Critical Apparatus
361 τὰϲ‎ O
Critical Apparatus
363 ψαλμοῖϲι‎ Canter: ψάλμαϲι‎ Ω‎
οἰνοπλάντοιϲ‎ O
Critical Apparatus
364 ἐπιδεξίοιϲ‎ L. Dindorf (-αιϲ‎ iam Musgrave): ὑποδεξίοιϲ‎ O, -αιϲ‎ VΛ‎ et iΣ‎v
Critical Apparatus
366b ἀκτᾶϲ‎ VL: -άϲ‎ Q: -ὰν‎ O
Critical Apparatus
368 δόρατι‎ V
Critical Apparatus
369 ἐϲ‎ Aldina: εἰϲ‎ Ω‎
ἔλθηϲ‎ L (~ L1c)
Critical Apparatus
370 προβαλοῦ‎ OL: -βαλλοῦ‎ Q: -λαβοῦ‎ V
Critical Apparatus
372 πεδραίνων‎ Q
Critical Apparatus
373 πώλουϲ‎ Reiske: κώλοιϲ‎ Λ‎: om. (una cum ἐρεθίζων‎) Δ‎
Critical Apparatus
378 καπφθίμενον‎ Bothe (1803), denuo Elmsley: καταφ‎- Ω‎
θρηικὶ‎ O: -κίω‎ L: -κίων‎ VQ
Critical Apparatus
379 οἴϲοι‎ Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(394b–5)gB(394b–5)gE(394b–5)
Critical Apparatus
380b θρίκη‎ V
Critical Apparatus
381 πολίαρχον‎ Δ‎: πολύ‎- Λ‎
Critical Apparatus
384 πορτάκων‎ O
Critical Apparatus
386 ϲτρυμόνειοϲ‎ V
Critical Apparatus
388n om. O, Ῥῆϲοϲ βαϲιλεύϲ‎ O1m
Critical Apparatus
388 ἐϲθλὸϲ ἐϲθλοῦ παῖ‎ Q et Chr. Pat. 2098, 2538: ἐ‎- ἐ‎- παῖϲ‎ L: ἐϲθλοῦ παῖ‎ V: ἐϲθλοῦ πατρὸϲ παῖ‎ O
u. delere paene malit Diggle (uide Willink ad Or. 71–2)
Critical Apparatus
392 πρήϲϲων‎ L
Critical Apparatus
393 παῖ‎ Δ‎: παῖϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
394 θρη‎(ι‎)κόϲ‎ Δ‎Q et Tr(3?)P2: παῖϲ‎ LP
Critical Apparatus
395 αἰεὶ‎ Va: ἀεὶ‎ Ω‎gVgBgE
πέφηκ‎ʼ V
Critical Apparatus
396 ϲυγκάμειν‎ V
Critical Apparatus
397 τοὐπὶ ϲ‎ʼ VΛ‎: τοὐπίϲω‎ O
Critical Apparatus
398 πολεμίωι‎ Va1s, coni. Bothe (1826): -ων‎ Ω‎
Critical Apparatus
399 φίλοιϲ‎ OL: -οϲ‎ VQ
Critical Apparatus
400 om. O
ἦλθεϲ‎ Λ‎: -αϲ‎ V
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(411–12, 422–)gB(405, 421–3)gE(404–5, 411b–12, 418–19, 422–3)
Critical Apparatus
402 ἐπέϲκυψε‎ V
Critical Apparatus
403 ποῖον‎ Λ‎: ποίων‎ Δ‎ (cf. Chr. Pat. 1720)
τε‎ O
Critical Apparatus
404 ἐγγενὴϲ‎ VL: εὐγ‎- OQgE
τ‎ʼ ὢν‎ gE
βαρβάρουϲ‎ Λ‎: -ου‎ Δ‎gE
Critical Apparatus
408 παγαῖον‎ O
Critical Apparatus
409 ἀρίϲτοιϲ‎ Λ‎ et Chr. Pat. 1724: -ου‎c Δ‎
Critical Apparatus
411 πολὺν‎ Q
Critical Apparatus
412 φίλων‎ Ω‎gE: ἡμῶν‎ gV (sed 411 ἐϲθλῶν φίλων δὲ‎ pro παρέϲχον ὧν ϲὺ‎)
ὕϲτεροϲ‎ OQgV: -ον‎ VLgE
βοηδρομεῖν‎ V
Critical Apparatus
413 ἐγγενεῖ‎c VLQ (cf. S. OC 1167): εὐγ‎- O: ϲυγγ‎- Chr. Pat. 1741: ἐν γένει‎ Valckenaer (cf. Alc. 904, S. OT 1016, 1430)
Critical Apparatus
415 μικρὰ‎ O
πίϲτιν οὐ ϲμικρὰν‎ Bothe (1803)
Critical Apparatus
416 ἔν θ‎ʼ ὅπλοιϲι‎ V: ἐν ὅ‎- O: ἐνθάδ‎ʼ ὅπλοιϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
417 ἄηϲι‎ V (~ lΣ‎v)
δίψιόν τε‎] -ίοντεϲ‎ V (~ Vc)
Critical Apparatus
418 μένουϲι‎] οὐκ ἐν‎ O
Critical Apparatus
421 καὶ κατ‎ʼ ὄμμαϲιν λέγω‎ O
Critical Apparatus
423 τέμνω‎ (uel τέμνειν‎) Nauck cl. Cycl. 524, Or. 895, fr. 196
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(–425, 443)gB(425)gE(425)
Critical Apparatus
424 μείζον‎ʼ L
Critical Apparatus
426 λαὸϲ ϲκύθηϲ‎ O
Critical Apparatus
428 ἀξένου‎ Markland: εὐξ‎- Ω‎
Critical Apparatus
429 πορθμεύϲων‎ L: -εύϲαϲ‎ Δ‎: -εῦϲαι‎ Q, coni. Aldina, haud male
ϲτρατόν‎ om. Q
Critical Apparatus
430 ἐϲ‎ Δ‎: εἰϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
431 φόνοϲ‎ O: -ω‎(ι‎) VΛ‎, quo accepto Θρηικὶ ϲυμ‎- Matthiae
Critical Apparatus
432 ἀπῆγε‎ V
Critical Apparatus
433 μολεῖν τέ ϲοι‎ O
Critical Apparatus
435 τάξαϲ‎ 〈τ‎ʼ〉 Lenting
ἔϲειον‎ O
Critical Apparatus
440 πόντον‎ Λ‎: -ιον‎ Δ‎
Critical Apparatus
441 κρυϲταλό‎- V
-πηκτον‎ uel -πῆγα‎ Kirchhoff
Παίονάϲ‎ Aldina: παιόναϲ‎ Ω‎
ἐπεζάρει‎ Scaliger et iVglQgl (ἐπεβάρει‎): -ζάτει‎ Ω‎
Critical Apparatus
442 ξὺν‎ Λ‎: ϲὺν‎ Δ‎
ἄυπνοϲ οἶδα‎ Δ‎: ἀόπλοιϲ οἷα‎ Λ‎
πορπάμαϲιν‎ Porson: -πήμ‎- Λ‎: -πάϲμ‎- Δ‎
Critical Apparatus
443 ὕϲτεροϲ‎ Cobet: -ον‎ Ω‎gV et Chr. Pat. 1728
μὲν‎ om. Q
εἰϲ καιρὸν‎ Chr. Pat.
Critical Apparatus
446 ῥίπτειϲ‎ Sallier: πίπτειϲ‎ fere Ω‎ (-ηϲ‎ O)
ἄρη‎ OQ: -ην‎ VL
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ
Critical Apparatus
448 ναυϲτάθμοιϲ‎ Λ‎: -ουϲ‎ Δ‎
-πεϲὼν‎ Q
Critical Apparatus
449 θατέραι‎ Brunck: θ‎ʼ ἡτ‎- Ω‎ et Chr. Pat. 1732
δ‎ʼ Δ‎: τ‎ʼ Λ‎
Critical Apparatus
451 ἄρηται‎ L. Dindorf: αἴρηται‎ V: αἱρεῖται‎ O: αἰρέτω‎ Q, αἱ‎- L
Critical Apparatus
452 ἔγωγ‎ʼ ἀρήξω‎ Kirchhoff
Critical Apparatus
452–3 ἥκω‎ … πέρϲων‎ Nauck, ἀρκῶ‎ (Holzner) … πορθεῖν‎ uel ἐξαρκέϲω γὰρ‎ … πέρϲαϲ‎ Diggle
hos uu. del. Herwerden
Critical Apparatus
452 μεγαλαυχοῦνταϲ‎ V
Critical Apparatus
453 ὕϲτεροϲ‎ V: -ον‎ OΛ‎
Critical Apparatus
455 μόνοϲ‎ L
Critical Apparatus
456 nec de uerbis nec de numeris constat: uide 822
Critical Apparatus
457 θέλοι‎ Λ‎: ἐθ‎- Δ‎
Critical Apparatus
459 τιν‎ʼ οὔτε νῦν‎ Nauck: οὔτε νῦν τιν‎ʼ Ω‎
Critical Apparatus
460 ἐπόρευϲεν‎ L
Critical Apparatus
461–2 ἀχιλεὺϲ‎ V: -λλ‎- OΛ‎
Critical Apparatus
464 τόδε γ‎ʼ Hermann: τόδ‎ʼ Ω‎: τόδ‎ʼ ἔτ‎ʼ Dindorf: uide 829
Critical Apparatus
465 ὅτωι‎ Musgrave: ὅπωϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
466 ἄποιν‎ʼ ἄροιο ϲᾶι‎ Diggle: ἀποινάϲαιο‎ Δ‎: ἀπονάϲαιο‎ fere Λ‎ (-όνα‎- Q, ~ Q1c)
λόγχαι‎ OQ: -α‎ VL
Critical Apparatus
468 πρᾶξαι παρέξω‎ suspecta (lac. post 467 indic. Kovacs)
codd.: Λ‎OV; Λ‎LQ; gV(482)gB(482)gE(482–3)
Critical Apparatus
469 ἐπεὶ δ‎ʼ ἂν‎ Morstadt: ἐπειδὰν‎ OΛ‎: ἐπειδ‎ʼ ἂν δ‎ʼ V: cf. A. ScT 734
Critical Apparatus
470 ἰῶμεν‎ Q
Critical Apparatus
471 ξὺν‎ Λ‎: ϲὺν‎ Δ‎
τρατεύειν‎ O
ἀργείων‎ Δ‎: -αν‎ Λ‎
Critical Apparatus
476 ἦ‎ Λ‎: ἢ‎ Δ‎
πολλὴν‎ Δ‎ et iΣ‎v: -οῖϲ‎ Λ‎
ἀν θεοῖϲ ἂν‎ Q (~ Q1c)
Critical Apparatus
477 ἄργουϲ‎ Q
Critical Apparatus
478 ῥαιδίωϲ‎ O
Critical Apparatus
479 τούϲδ‎ʼ Δ‎Q: τούϲ γ‎ʼ L
ἀριϲτέαϲ‎ VΛ‎; -εῖϲ‎ O: ἀρίϲτουϲ‎ Cobet (cf. Σ‎v οἱ ἄριϲτοι‎): uide Meisterhans-Schwyzer 141
Critical Apparatus
480 κοὐ‎ VΛ‎ et Σ‎v: οὐ‎ O
ἀλλ‎ʼ ἅιδην‎ O: ἀλλ‎ʼ ἄδην‎ V: ἀλλὰ δὴν‎ Λ‎
ἐλαύνομαι‎ Hartung
Critical Apparatus
481 πάντ‎ʼ εἰργάϲμεθα‎ Q: πᾶν εἰργ‎- Δ‎: πάντ‎ʼ εἰργάϲμεθ‎ʼ ἄν‎ L: cf. Σ‎v πάντα διεπραξάμεθα‎ (διαπεπραξόμεθα‎ Schwartz, διαπραξόμεθα‎ Wilamowitz)
Critical Apparatus
482 νυν‎ gV, coni. Scaliger: νῦν‎ Ω‎gBgE
πόρϲω‎ Dindorf: πόρρω‎ Ω‎gVgBgE
Critical Apparatus
483 ἔοικεν‎ O
Critical Apparatus
484 τυρρ‎- O (~ O1c)
Critical Apparatus
488 ἕκτωρ‎ L (~ L1c uel Tr1)
Critical Apparatus
491 ἀχιλέωϲ‎ V
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(509–11)gB(498b–9, 509–12)gE(494–5, 498b–500, 503, 510–11)
Critical Apparatus
492 ἔϲτιν‎ Q
ἀντᾶραι‎ Reiske: ἐντάξαι‎ Ω‎
Critical Apparatus
495 δορί‎ O
Critical Apparatus
496 τίϲ δὴ‎ Λ‎: τίϲ δὲ‎ V: τί δαὶ‎ O
Critical Apparatus
497 ἡϲϲᾶϲθαι‎ Dindorf: ἡττ‎- Ω‎
Critical Apparatus
498 τυδέοϲ‎ Q
Critical Apparatus
499 ὀδυϲὲϲ‎ V
θραϲὺν‎ V
Critical Apparatus
500 καὶ‎] εἷϲ‎ Hermann
τήνδ‎ʼ] εἷϲ‎ Boissonade
Critical Apparatus
501 ἀθάναϲ‎ V: ἀθ´‎*νᾶϲ‎ O: -ηνᾶϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
503 ἤδην‎ O (~ O1c)
ϲτολὴν ἔχων‎ O
Critical Apparatus
504 ἀργείοιϲ‎ Δ‎: -ουϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
505 ἰλίου‎ O: ἴλιον‎ VΛ‎
Critical Apparatus
506 πυλῶν‎ OΛ‎ et Chr. Pat. 1737: φρυγῶν‎ V
π‎- παραϲτάταϲ‎ O (~ Chr. Pat.)
Critical Apparatus
507 αἰεὶ‎ Λ‎: ἀεὶ‎ Δ‎
Critical Apparatus
508 ἄϲτεωϲ‎ Λ‎: -οϲ‎ Δ‎
ἢ ἄϲτεοϲ‎ u.l. in Σ‎v
Critical Apparatus
509 μερμαίρωι‎ O
Critical Apparatus
512 δ‎ʼ om. V
ἵζειν‎ VΛ‎: -ειϲ‎ O: -ει‎ gB (om. φὴιϲ ϲὺ‎)
ϲὺ‎ OΛ‎: οὐ‎ V
κλωπικὰϲ ἕδραϲ‎ Δ‎gB: -αῖϲ‎ … -αιϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
514 ἀμπείραϲ‎ Δ‎ et Hesych. A 3775: ἐμπ‎- fere Λ‎ (-πύρ‎- Q)
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ
Critical Apparatus
515 θήϲω‎ O
θοιναϲτήριον‎ O
Critical Apparatus
517 πότμωι‎ V (~ Chr. Pat. 1440)
Critical Apparatus
518n notam erasam L
Critical Apparatus
518 καταυλίϲθητι‎ Kirchhoff: -ητε‎ Ω‎ et Chr. Pat. 1815
Critical Apparatus
522 δ‎ʼ V
ἄγγελον‎ Q
Critical Apparatus
523 τάξεωϲ‎ L
Critical Apparatus
525 δέχθαι‎ Aldina: δέχεϲθαι‎ fere Ω‎ (-θε‎ O)
Critical Apparatus
529 ἑπτάποροϲ‎ Q
Critical Apparatus
530 πληϊάδεϲ‎ V
Critical Apparatus
531 μέϲα‎ VQ et Tr3: μέϲαϲ‎ O: μέϲον‎ 〈L?P et Tr2
οὐράνιόϲ γε‎ 〈Tr1?P (~ Tr2/3)
Critical Apparatus
533 ἔξιτε‎ Hartung (cl. Chr. Pat. 1855–6 ἔγρεϲθ‎ʼ ἔγρεϲθε‎· τί‎, γυναῖκεϲ‎, μέλλετε‎; | ἔξιτε‎): ἔγρεϲθε‎ Ω‎
Critical Apparatus
534n ἡμιχ‎. O
Critical Apparatus
534 λεύϲετε‎ V
Critical Apparatus
535n ἡμιχ‎. L (~ Tr3)
Critical Apparatus
535 ἀὼϲ δὲ πέλαϲ ἀὼϲ δὴ‎ O
Critical Apparatus
536–7 προδρόμων‎ Musgrave: προδόμων‎ Δ‎: πρὸ δόμων‎ Λ‎
ὅδε γ‎ʼ O: οὐδέ γ‎ʼ V: ὅδε γὰρ‎ Λ‎
ἀϲτήρ‎ VΛ‎ et Oc: ἀνήρ‎ O et Tr1s
codd.: Δ‎OV(–550)Va(551–); Λ‎LQ
Critical Apparatus
538n ἡμιχ‎. Ω‎
Critical Apparatus
538 ἐκληρώθη‎ Dobree
φυλακάν‎ O
Critical Apparatus
539n ἡμιχ‎. VQ et L1c: paragr. Luv: om. O
Critical Apparatus
539 μιγδόνοϲ‎ Q
κόροιβον‎ V et Σ‎v: -ρυβ‎- OΛ‎ et Σ‎v ad 5
Critical Apparatus
540n (ante τίϲ‎) ἡμιχ‎. O: paragr. VL: om. Q
(ante Κίλικαϲ‎) paragr. VL: om. OQ
Critical Apparatus
540 παίων‎ Λ‎: παιὼν‎ Δ‎ et Σ‎v ad 5
Critical Apparatus
541–2n (ante Μυϲοὶ‎) nullam notam OQ: paragr. VL
Critical Apparatus
543n ἡμιχ‎. O: paragr. VL: om. Q
Critical Apparatus
544 μάνταϲ ἐγείρει‎ V
Critical Apparatus
545n (ante κλήρου‎) ἡμιχ‎. O
Critical Apparatus
546–7n paragr. VL: om. OQ
Critical Apparatus
546–7 μὰν‎ Diggle: μὴν‎ Ω‎
ἡμέρα‎ O
Critical Apparatus
548 φοινίαϲ‎ O: φον‎- VΛ‎
θρηνεῖ‎ γρ‎Σ‎v -χορδοτάταν‎ O? (~ O1c?)
Critical Apparatus
549 παιδολέτωρ‎ O et Tr3: ἁ π‎- VΛ‎
Critical Apparatus
550 μελοποιὸν‎ … μέριμναν‎ Dindorf (μέριμναν‎ iam Reiske): -ὸϲ‎ … μέριμνα‎ fere Ω‎ (μελω‎- … μερίμνᾳ‎ Q)
Critical Apparatus
552 νυκτιβρόμου‎ Pierson: νυκτιδρόμου‎ Δ‎: νυκτὶ δρ‎- Λ‎
Critical Apparatus
554 θέλθει‎ Q
Critical Apparatus
555–6n (ante ὕπνοϲ‎) Χο‎. O
Critical Apparatus
555–6 βλεφάροιϲ‎ Musgrave: -οιϲι‎ Ω‎
ἀῶ‎ Blaydes, Headlam: ἀοῦϲ‎ Ω‎: cf. Pi. Pyth. 9. 25
codd.: Δ‎OVa; Λ‎LQ
Critical Apparatus
557–9 om. L, add. L1c uel Tr1 (559 denuo add. Tr2, del. Tr3)
Critical Apparatus
557n ἡμιχ‎. Δ‎Q: om. ut uid. L1c uel Tr1
Critical Apparatus
557 πελάθει‎ Δ‎Q: -θη‎ L1c uel Tr1: πλάθει‎ Nauck
ὃν ναῶν‎ om. Va
Critical Apparatus
558 κατόπτην‎ Wecklein: -ταν‎ Ω‎: uide ad 134
Critical Apparatus
559n nullam notam Ω‎
Critical Apparatus
559 ἄπεϲτιν ἐμπεϲών‎ O
Critical Apparatus
560n paragr. L: om. Δ‎Q
Critical Apparatus
560 ἦ‎ Matthiae: ἢ‎ Ω‎
εἰϲπαίϲαϲ‎ O: εἰϲπεϲὼν‎ VaΛ‎
Critical Apparatus
561 διόλωλε‎ 〈L?P: διόλωλεν‎ Q et aut L aut Tr3: ὄλωλεν‎ Va: διώλεϲεν‎ O
Critical Apparatus
561n (ante τάχ‎ʼ) paragr. L
Critical Apparatus
561 τύχ‎ʼ Va
τάλαϲ‎; φοβερόν μοι‎ Herwerden, τάχ‎ʼ ἄν‎ (uel — τάχ‎ʼ ἄν‎) Headlam (del. εἴη φ‎- μοι‎), τάχ‎ʼ ἂν δ‎ʼ εἴη φανερόν‎ Hermann (μοι‎ iam del. Tr2/3), τάχ‎ʼ ἂν δ‎ʼ εἴη‎ 〈φανερόν‎. | — καὶ μὴν τόδε γ‎ʼ ἦν‎〉 φοβερόν μοι‎ Diggle
Critical Apparatus
562n ἡμιχ‎. O: paragr. L: om. VaQ
Critical Apparatus
565 οὐκ‎ om. Va
ἤ κενὸϲ‎ OΛ‎: ὡε ἧκε‎ Va
Critical Apparatus
568 ϲίδηρον‎ Bothe (1803), denuo Paley: ϲιδήρου‎ Ω‎: cf. A. ScT 386, KG i. 309
Critical Apparatus
569 ἀραγμῶν‎ Va
Critical Apparatus
570 ὄρφνην‎ Δ‎: -αν‎ Λ‎ et Chr. Pat. 1980
Critical Apparatus
571 τοι‎ OΛ‎: τι‎ Va: utrumque Chr. Pat. 1981
codd.: Δ‎OVa; Λ‎LQ; gV(583–4)
Critical Apparatus
575 ἔφραξεν‎ Va
Critical Apparatus
576 εἵλκιϲται‎ O
Critical Apparatus
577 ποι‎ OΛ‎ et fere Chr. Pat. 2033: ϲοι‎ Va
Critical Apparatus
578n et 579n om. Va
Critical Apparatus
579 ἕκτορ‎ Q
νῦν δ‎ʼ O et Chr. Pat. 2035
ἐπικρατεῖ‎ Va
Critical Apparatus
580 ηὕρομεν‎ Dindorf: εὕρ‎- VaΛ‎: ἕβρ‎- O
Critical Apparatus
581 τὸν Δ‎: τόνδ‎ʼ Λ‎
Critical Apparatus
582 ναυϲτάθμων‎ Δ‎: -ου‎ Λ‎
Critical Apparatus
583 ὅϲτιϲ‎ Δ‎gV et Chr. Pat. 2040: ὅϲπερ‎ Λ‎
εὐτυχεῖ‎ O
Critical Apparatus
585 αἰνέαν‎ Δ‎: -είαν‎ Λ‎
Critical Apparatus
586 μολόντε‎ Canter: -όντεϲ‎ OΛ‎: -ῶντεϲ‎ Va
χρὴ‎ Δ‎: χρῆν‎ Λ‎
Critical Apparatus
590 πολεμίοιϲ‎ O
Critical Apparatus
591 δ‎ʼ om. Va
δέδορκαϲ‎ O (~ O1c) ναυϲτάθμω‎ Va
Critical Apparatus
593 ἦ‎ Q
Critical Apparatus
594n Δι‎. VaQ: om. OL
Critical Apparatus
594 πείθειϲ‎ Wilamowitz: πείθου‎ Ω‎ et Chr. Pat. 2038
δοίη‎ Nauck (noluit Vater): δ‎ʼ εἴη‎ Ω‎ et Chr. Pat. 2009, 2038
τύχη‎ Va: τυχεῖν‎ OΛ‎ et Chr. Pat. 2009, 2038
codd.: Δ‎OVa; Λ‎LQ
Critical Apparatus
595 λιπόντε‎ O: -τεϲ‎ VaΛ‎: ʼλλιπόντε‎ Bothe (1824): cf. Herc. 133, fort. S. El. 514
Critical Apparatus
596 κραδίαν‎ Va (~ Va1s)
δεδηγμένοι‎ OΛ‎: -μένον‎ Va: -μένω‎ Wecklein
Critical Apparatus
597 κατανεῖν‎ Q (~ Q2)
Critical Apparatus
600 τήνδ‎ʼ Reiske: τὴν‎ Ω‎
ἐϲ αὔριον‎ OΛ‎: ἐπαύριον‎ Va
Critical Apparatus
601 οὔτ‎ʼ ἄν‎ O: οὔτε‎ Λ‎: [Va]
ἀχιλλεὺϲ‎ Va: -έωϲ‎ OΛ‎
ἂν‎ (alterum) om. Q
Critical Apparatus
603 εἴϲω‎ L (~ L1c uel Tr1)
Critical Apparatus
606 ϲφαγὰϲ καρατόμουϲ‎ O
Critical Apparatus
607 ἔϲται‎ OΛ‎: ἥκει‎ Va: ἥξει‎ Va1s
Critical Apparatus
608n om. O, Ὀδ‎. καὶ Δι‎. O1m
Critical Apparatus
609 ϲυνήθη‎ Λ‎: -ουϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
611 ποῖ‎ O
κατηύναϲται‎ Dindorf: -εύ‎- Ω‎: item 614, 762
Critical Apparatus
613 ἧϲται‎ VaL: ἔϲται‎ O: ἧϲθαι‎ Q
Critical Apparatus
614 τάξεων‎ Λ‎: -εωϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
615 νύκτ‎ʼ Lenting: νὺξ‎ Ω‎
ἀμείψεται‎ Ouv (~ O1c?)
Critical Apparatus
617 δέδηνται‎ Q
codd.: Δ‎OVa(–630)V(631–); Λ‎LQ; gV(625–6, 634, 639)gB(618, 625) gE(625, 634)
Critical Apparatus
618 ϲτίλβουϲι δ‎ʼ OΛ‎gB: -ϲιν‎ Va
ὥϲτε‎ Λ‎: ὥϲπερ‎ Δ‎gB et Chr. Pat. 2058
πτερὸν κύκνου‎ O
Critical Apparatus
619 κτανόντε‎ O: -τεϲ‎ VaΛ‎
Critical Apparatus
621 πωλικόν‎ VaΛ‎: τρωικόν‎ O
Critical Apparatus
623 ʼμοὶ‎ VaL: μοι‎ OQ
πάρεϲ γε‎ OΛ‎: πάρεχε‎ Va: πάρεϲ ϲφε‎ Dobree, παράϲχεϲ‎ Reiske: uide Studies 22
πώλουϲ‎ Δ‎: -ων‎ Λ‎
Critical Apparatus
625 κομψὰ‎] ϲοφὰ‎ Q
Critical Apparatus
626 ὠφελ‎*ῖ‎ Q (~ Q1c)
Critical Apparatus
630 ϲὺν‎ Δ‎Q: πρὸϲ‎ L
Critical Apparatus
631 δ‎ʼ Δ‎: om. Λ‎
Critical Apparatus
632 ἥκει‎ Q
Critical Apparatus
633 καταθανόντα‎ O
Critical Apparatus
635 χειρὸϲ οὐ θέμιϲ‎ fere Δ‎ (θέμιϲ‎ post θανεῖν‎ O): οὐ θ‎- χερὸϲ‎ Λ‎
θανεῖν‎ O et aut L1m aut Trm: κτανεῖν‎ VΛ‎
Critical Apparatus
636 ὧπερ‎ P2: ὥϲπερ‎ Ω‎
ϲφαγὰϲ φέρων‎ O
Critical Apparatus
638 ἀρωγοὺϲ‎ Q
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(665–)
Critical Apparatus
642n Ἀλέξανδροϲ‎ Δ‎Q: Πάριϲ‎ L: item 653, 663
Critical Apparatus
643 ϲ‎ʼ ἐχρῆν‎ O: ϲ‎ʼ ἐχρή‎ V: ϲε χρή‎ Λ‎
Critical Apparatus
644 ἡμῶν‎ Q
ϲτρατεύμαϲι‎ O (~ O1c)
Critical Apparatus
646 φυλάϲϲω‎ Naber: -ει‎ Ω‎
Critical Apparatus
647 μέλλει‎ O
Critical Apparatus
652 del. Lachmann; cf. 279
Critical Apparatus
654 δ‎ʼ O: om.VΛ‎
Critical Apparatus
655 ϲέ‎ VΛ‎: δέ‎ O
Critical Apparatus
658 ἰδὼν‎ Lenting cl. Chr. Pat. 1876: εἰδὼϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
659 εἰϲιδὼν‎ OΛ‎ et Chr. Pat. 1877: ὡϲ ἰδὼν‎ V
μολῶνταϲ‎ V
Critical Apparatus
660 εὐνὰϲ‎ VΛ‎: ἦλθον‎ O
Critical Apparatus
662 κοιμὴϲων‎ Δ‎: κοϲμ‎- Λ‎
Critical Apparatus
663 πείθοιϲ‎ O (~ Chr. Pat. 1806)
δὲ πιϲτεύων‎ Δ‎: τε πιϲτεύω‎ Λ‎ et Chr. Pat.
Critical Apparatus
665 μέλειν‎ OΛ‎: μέλλει‎ V, -ειν‎ V1cgV: eandem uarietatem Chr. Pat. 1808
δόκει‎ L: δοκεῖ‎ Δ‎QgV et Chr. Pat
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gV(–667)gE(673b–4)
Critical Apparatus
666 ὥϲτ‎ʼ Δ‎gV: ὡϲ‎ Λ‎
ϲυμμάχουϲ‎ Ω‎: ἐϲ φίλουϲ‎ gV
Critical Apparatus
668 δ‎ʼ ἀυτῶ‎ fere VΛ‎ (δ‎ʼ αὐτῷ‎ Q): μὲν αὐδῶ‎ O: ἀυτῶ‎ Wecklein
ἐρωμ‎- Q
Critical Apparatus
669 κοιμίϲαι‎ V: κοιμῆϲαι‎ O: κομίϲαι‎ L: κοϲμίϲαϲ‎ Q, κοιμ‎- Q1c
Critical Apparatus
670 om. O
ὑμῖν‎ Valckenaer
Critical Apparatus
672 τάχιϲτα χρὴ‎ Δ‎: -τ‎ʼ ἐχρῆν‎ Λ‎
Critical Apparatus
675–91 lectio, personarum dispositio, uersuum consecutio saepius incerta 675–82 inter hemichoria distribuit Bothe (1803), inter singulos choreutas praeeunte Vater Arnoldt
Critical Apparatus
675n Xo. L: Xo. Λυκίων‎ OQ et Σ‎v: [V]
Critical Apparatus
675a ἔα ἔα‎ Λ‎: ἔααε‎ V: om. O
Critical Apparatus
675b βάλε‎ ter Tr1: βάλε‎ quater Δ‎Q et Tr2/3: βάλλε‎ quater L: cf. Ar. Ach. 281
θένε‎ ter Diggle: θένε‎ bis Δ‎L: θάνε‎ bis Q
Critical Apparatus
676 ἁνήρ‎ Murray: ἀ‎- Ω‎
τίϲ‎ 〈ὅδ‎ʼ〉 ἀνήρ‎; Musgrave
Critical Apparatus
677 λεῦϲϲε‎ Diggle: λεύϲ‎(ϲ‎)ετε‎ Ω‎
(-ϲϲ‎- Λ‎, -ϲ‎- Δ‎): λεῦϲϲε λεῦϲϲε‎ Hartung ἀυτῶ‎ O
Critical Apparatus
680–1 post 677 trai. Diggle (680 huc iam Hermann)
Critical Apparatus
680n ἡμιχ‎. O
Critical Apparatus
678–9 κλῶπαϲ‎ Diggle: -εϲ‎ Ω‎
ὄρφνην‎ Δ‎L: -αν‎ Q et Tr1
κινοῦϲι‎ OΛ‎: κτεν‎- V
Critical Apparatus
682 λόχοϲ‎ Δ‎: λόγοϲ‎ Λ‎
ἔβαϲ‎· ποδαπὸϲ εἶ‎ Δ‎: ἔβαϲ πόδα πῶϲ εἶ‎ 〈LQ: ϲὸν φέρειϲ πόδα‎· πῶϲ εἶ‎ Tr1
Critical Apparatus
683 οὔ ϲε χρὴ εἰδέναι‎ VQ (χρὴν‎ V2): οὐκ ἐχρῆν ϲ‎ʼ εἰδέναι‎ O: οὐ χρὴ εἰδέναι ϲε‎ L
Critical Apparatus
683n (ante θανῆι‎) Χο‎. (immo Ἡμιχ‎.) Matthiae: om. Ω‎
Critical Apparatus
683 ϲήμερον‎ om. V
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ
Critical Apparatus
684 ante 683 traicere paene malit Diggle
Critical Apparatus
684n nullam notam L: Xo. OQ: ἡμιχ‎. Tr2/3: paragr. V
Critical Apparatus
684 ξύν‎- Δ‎: ϲύν‎- Λ‎
λόγχων‎ Q
Critical Apparatus
685–6 si abessent non desiderarentur
Critical Apparatus
685 ἵϲτω Σ‎l (ἵϲτω ἵϲταϲο‎) et iVglQgl (ἀνίϲταϲο‎), coni. Portus: ἴϲτω‎ Ω‎
πέλαϲ τιϲ ἴθι‎ Tr1
παῖε‎ bis O et Tr3 (tum πᾶϲ τὶϲ ἄν‎ Tr3)
Critical Apparatus
686n (ante ἦ‎) nullam notam O: ἡμιχ‎. VΛ‎
Critical Apparatus
686 ἦ‎ Q: ἢ‎ Δ‎L
δὴ‎ om. V
Critical Apparatus
686n (ante ἀλλὰ‎) Ὀδ‎. O: om. VΛ‎
Critical Apparatus
686 〈μὴ‎〉 Dindorf; cf. A. Ch. 918, Denniston, GP 4–5
κτενοῦντα‎ VL: κταν‎- OQ
Critical Apparatus
687n (ante ἴϲχε‎) Ὀδ‎. VΛ‎: Xo. O
Critical Apparatus
687 ἴαχε‎ V
τιϲ‎ L: om. Δ‎Q
Critical Apparatus
687n (ante οὐ‎) Xo. L: ἡμιχ‎. Δ‎Q
Critical Apparatus
687 μὲν οὖν‎ Reiske: μενοῦν‎ O: μενῶ‎ VΛ‎
Critical Apparatus
687n (ante ἆ‎) Ὀδ‎. Stiblinus: Χο‎. O: ἡμιχ‎. VΛ‎
Critical Apparatus
687 ἆ‎ Musgrave: ἆ ἆ‎ uel ἂ ἂ‎ Ω‎
φίλων‎ OLQ: φίλον‎ V et Tr2/3
Critical Apparatus
688n (ante καὶ‎) Χο‎. L: ἡμιχ‎. Δ‎Q
(ante ἔμαθον‎) Χο‎. O: ἡμιχ‎. VQ: paragr. L
Critical Apparatus
688 ἴαχε‎ V
Critical Apparatus
689n (ante οἶϲθ‎ʼ) ἡμιχ‎. Δ‎Q: paragr. L
Critical Apparatus
689 ὅποι‎ Aldina: ὅπη‎(ι‎) Ω‎
βεβήκαϲιν‎ O
ἅνδρεϲ‎ O?, coni. Matthiae: ἄ‎- VΛ‎
Critical Apparatus
689n (ante τῆιδε‎) Ὀδ‎. VQ: ἡμιχ‎. L: [O]
Critical Apparatus
689 τῆ‎(ι‎)δέ‎ OL: πῆδέ‎ V: τί δέ‎ Q
πηι‎ om. O
κατίδομεν‎ O
Critical Apparatus
690n (ante ἕρπε‎) Χο‎. O: om. VΛ‎
Critical Apparatus
690 αὐτοῦ‎ O
Critical Apparatus
690n (ante ἢ‎) Χο‎. VQ: ἡμιχ‎. O: paragr. L
Critical Apparatus
691n nullam notam Λ‎: paragr. V: [O]
Critical Apparatus
691 ἐν‎ Q
Critical Apparatus
692n Xo. Tr3: paragr. L: om. V: [O]
Critical Apparatus
693 μέγαϲ‎ V
θραϲὺϲ‎ Madvig: θράϲοϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
694 χέρα‎ Hn, coni. Musgrave: χεῖρα‎ Ω‎
codd.: Δ‎OV; Λ‎LQ; gB(709)gE(709)
Critical Apparatus
697 δι‎ʼ OΛ‎: δ‎ʼ V
ὄρφνηϲ‎ Δ‎: -αϲ‎ Λ‎
ἀδιμάντωι‎ Q
Critical Apparatus
702 πόθεν‎ Hermann: πόθεν ἢ‎ O: ἢ πόθεν ἐϲτὶν ἢ‎ V: ἢ πόθεν ἐϲτὶν ἐκ‎ Q: γὰρ ἢ πόθεν ἐϲτὶν ἢ‎ 〈LP: ἢ πόθεν ἢ‎ (del. etiam ἦν‎) Tr3
ποίαϲ‎ VΛ‎: τίνοϲ‎ O
Critical Apparatus
703 ποῖον‎ Δ‎: ὁποῖον‎ Λ‎
ἐπεύχεται‎ Hermann: εὔχ‎- Ω‎: δ‎ʼ εὔχ‎- Porson, Bothe (1803)
Critical Apparatus
704n ἡμιχ‎. Δ‎Q: Χο‎. L
Critical Apparatus
704 ὀδυϲϲέωϲ‎ Λ‎: -ϲ‎- Δ‎ et LcP
Critical Apparatus
705n nullam notam VΛ‎: ἡμιχ‎. Tr2/3: Xo. O
Critical Apparatus
705 πάροιθε‎ O?Λ‎: -εν‎ V
τί μήν‎ O: τιμήν‎ L: τί μή‎ Q et Tr2: om. V
Critical Apparatus
706n (ante δοκεῖϲ‎) ἡμιχ‎. O: paragr. VL: om. Q
Critical Apparatus
706 δοκεῖ‎ O
Critical Apparatus
706n (ante τί‎) Χο‎. O: paragr. VL: spat. Q
Critical Apparatus
706 τιμὴν‎ L?P (~ Tr2/3?)
Critical Apparatus
707n ἡμιχ‎. O: paragr. VL: om. Q
Critical Apparatus
707 ἐϲ‎ Λ‎: εἰϲ‎ Δ‎
Critical Apparatus
708n (ante τίν‎ʼ) Xo. O: paragr. VL: om. Q
Critical Apparatus
708 τίν‎ʼ (prius) Δ‎: τίϲ‎ Λ‎
Critical Apparatus
708n (ante Ὀδ‎-) ἡμιχ‎. O: paragr. VL: spat. Q
Critical Apparatus
708 ὀδυϲϲῆ‎ VL: -ϲῆ‎ O et LcP: -ϲϲεῖ‎ Q
Critical Apparatus
709n paragr. VL: om. Q: [O]
Critical Apparatus
709 αἱμύλον‎ fere Λ‎: -ου‎ Δ‎gBgE
Critical Apparatus
710n Xo. Tr3: paragr. VL: om. Q: [O]
Critical Apparatus
711 πόλιν‎ Δ‎ et Tr2?: πτ‎- 〈LPQ et Tr3
Critical Apparatus
712 ἐν ῥακ‎- 〈LP (~ Tr2/3) ϲτολᾶ‎(ι‎) Δ‎: -ῆ‎ (ι‎) Λ‎
codd.: Δ‎O(–714)V; Λ‎LQ; gE(720–1)
Critical Apparatus
714 κρύφιοϲ‎ Bothe (1824), denuo Morstadt: κρυφαῖοϲ‎ Ω‎
Critical Apparatus
715 ἀγύρτηϲ τιϲ‎ Tr1: ἀγύρτηϲ‎ Λ‎: ἀγύρτιϲ‎ V
λάτρηϲ‎ Q
Critical Apparatus
716 κάρα‎ Λ‎: κράτα‎ V
πολυπινέϲ‎ Tr(1?)s: -νῆ‎ Ω‎
Critical Apparatus
717 τὰν‎ V: τὴν‎ Λ‎
Critical Apparatus
718 ἀτρειδᾶν‎ V: -ῶν‎ Λ‎
Critical Apparatus
720n notam erasam L: ἡμιχ‎. VQ
Critical Apparatus
721 γᾶν‎ Λ‎: γᾶ‎ VgE
Critical Apparatus
722n paragr. V: Xo. L: om. Q
Critical Apparatus
722 ὀδυϲϲέωϲ‎ Λ‎P: -ϲ‎- V et Lc
Critical Apparatus
723n nullam notam Λ‎: paragr. V
Critical Apparatus
723 μέμψεται‎ Λ‎: -φεται‎ V
Critical Apparatus
724n (ante τί‎) paragr. VL: om. Q
(ante δυϲοίζων‎) paragr. VL: spat. Q
Critical Apparatus
725–7n (quater) paragr. VL: om. Q
Critical Apparatus
725 δρᾶϲαι‎ L. Dindorf: δρᾶϲ‎ Ω‎: δρᾶϲ δὴ‎ Tr1
Critical Apparatus
728n Ἡνίοχοϲ‎ L. Dindorf: Οἰκέτηϲ Ῥήϲου‎ in ras. Tr3: [L]: om. VQ
Critical Apparatus
728a ἰὼ ἰώ‎ Q: ἰώ‎ VL
Critical Apparatus
728b τύχη‎ Kirchhoff φεῦ φεῦ‎ om. Q (~ Qr)
Critical Apparatus
729n Xo. Tr3: paragr. V et Tr3 (primitus) pot. qu. L: om. LuvQ
Critical Apparatus
729 ἔα ἔα‎ V et Qr: ἔα‎ Λ‎
codd.: V; Λ‎LQ; gB(737)
Critical Apparatus
730 ϲῖγα‎ L. Dindorf: ϲίγα‎ VQ: ϲιγᾶ‎ L
Critical Apparatus
730n (post πᾶϲ‎) nullam notam L. Dindorf: Xo. Ω‎: ἡμιχ‎. Tr3
Critical Apparatus
730 ὕφιζ‎ʼ praeeunte Barnes Reiske: ὕφιζοϲ‎ V: ὕβριζ‎ʼ Λ‎
ἴϲωϲ γὰρ εἰϲ βόλον‎ Q et Tr3: ἴϲωϲ γὰρ εἰϲβολή‎ L: εἰϲ βόλον γὰρ ἴϲωϲ‎ V
Critical Apparatus
731n paragr. V: ἡμιχ‎. L: om. Q