Main Text

pg 15Editor’s Note27

Notes Settings

Notes

Editor’s Note
These 'lines written at a drinking party' have their counterparts in Greek in two fragments of Anacreon: 43 D. ἄγε δὴ φέρ‎ʼ ἡμίν, ὦ παῖ‎, / κελέβην ὅκως ἄμυστιν‎ / προπίω, τὰ μὲν δέκ‎ʼ ἐγχέας‎ / ὕδατος, τὰ πέντε δ‎ʼ οἴνου‎, / κυάθους ὡς ἀνυβρίστως‎ / ἀνὰ δηὖτε βασσαρήσω‎, and 27 D. φέρ‎ʼ ὕδωρ, φέρ‎ʼ οἶνον, ὦ παῖ‎, / φέρε δ‎ʼ ἀνθεμόεντας ἡμῖν‎ / στεφάνους ἔνεικον ὡς δὴ‎ / πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω‎.
Editor’s Note
27. 1–4 Aulus Gellius vi. 20. 6 (ut correxit Haupt) Catullus quoque elegantissimus poetarum in hisce uersibus 'Minister … magistrae / ebria. acina (ebriose ac in codd.) ebriosioris', cum dicere 'ebrio' (ebriosi codd.) posset, quod erat usitatius acinum in neutro genere appellare, amans tamen hiatus illius Homerici suauitatem 'ebriam' (ebriosam codd.) dixit propter insequentis 'a' litterae concentum. qui 'ebriosa' (ebrios codd.) autem Catullum dixisse putant aut 'ebrioso' ('ebriosos' codd.)——nam id quoque temere scriptum inuenitur—in libros scilicet de corruptis exemplaribus factos inciderunt.
Editor’s Note
1. uetuli : 'good old Falernian': the familiar endearing diminutive (which Martial takes over, i. 18. 1, viii. 77. 5, xi. 26. 3) seems to have been regular in this connexion; so in the proverbial recipe for mead which Macrobius gives (vii. 12. 9), 'mulsum quod probe temperes miscendum esse nouo Hymettio et uetulo Falerno'.
Critical Apparatus
27. 2 inger Parth. ex Gellio: ingere V
Editor’s Note
2. inger : the shortened imperative, apparently analogous to fer and its compounds, occurs only here and we have no clue to its associations. The existence of a shortened infinitive biber, which Charisius cites from the comic poet Titinius (fr. 78 date illi biber) and the historian Fannius (fr. 2 iubebat biber dari), and which in late Latin gave rise to a declinable substantive biber, is probably no more than a coincidence. Ellis rightly points out that the verb, when used of liquids, generally implies pouring in quantity.
Editor’s Note
amariores : possibly 'of a drier vintage': some Falernians were made drier than others—Athenaeus i. 26c distinguishes two sorts, αὐστηρός‎ and γλυκάζων‎, Pliny N.H. xiv. 63 three, austerum, dulce, tenue—and the amaritudo of old wine might itself be palatable; cf. Sen. Ep. 63. 5 'in uino nimis ueteri ipsa nos amaritudo delectat'. More probably, as the following lines suggest, 'mixed with less water'. The phrase will then have the same meaning as the Homeric ζωρότερον κέραιε‎ (Il. ix. 203) and the similar phrases of comedy: cf. the fragment of dialogue from Diphilus (58 K.), ἔγχεον σὺ δὴ πιεῖν‎. / εὐζωρότερόν γε νὴ Δί‎ʼ, ὦ παῖ, δός· τὸ γὰρ‎ / ὑδαρὲς ἅπαν τοῦτ‎ʼ ἐστὶ τῇ ψυχῇ κακόν‎.
Editor’s Note
3. lex … magistrae : a drinking-party was presided over by an arbiter or magister chosen, it might be, by a throw of the dice (Hor. Od. ii. 7. 25), who prescribed the amount and strength of the wine to be drunk: for these leges cf. Cic. Verr. ii. 5. 28 'qui populi Romani legibus numquam paruisset, illis legibus quae in poculis ponebantur obtemperabat', Hor. Sat. ii. 6. 68 'siccat inaequales calices conuiua solutus / legibus insanis'. Here Postumia appears to be acting as president: her name suggests not a counterpart of the Damalis and Glycera who share Horace's conuiuia but a Roman lady of position. Clodia herself, according to Cicero, attended 'uirorum alienissimorum conuiuia' (Cael. 49), and Postumia may have been an equally unconventional matron: but the identification of her with the wife of Ser. Sulpicius Rufus, consul in 51 b.c., whom scandal connected with Caesar but who in Cicero appears as a wife of blameless reputation, is no more than a guess.
Critical Apparatus
4 ebriose (-sae 1473, -so agnoscit Gellius) acino V: ebria acina Haupt, ebriosa acina Parth.
Editor’s Note
4. ebrioso acino ebriosioris : V's ebriose acino points clearly to ebrioso acino as the true reading and there would have been no reason to doubt that but for the quotation of the poem by Gellius (vi. 20. 6). The text of Gellius has been corrupted, both in the quotation and in his comment on it, but with Haupt's corrections his comment shows that he himself reads (1) ebria acina and that he knows of two variant readings, (2) ebriosa acina and (3) ebrioso acino. He prefers (1) on the ground of the peculiar suauitas produced by the concentus of the two a's in hiatus, which he supposes Catullus to have contrived in imitation of similar effects in Homer; (2) and (3) he ascribes to corrupta exemplaria. His preference for ebria is clearly misguided: for (a) there is no similar example of hiatus in Catullus' hendecasyllabics and the reason which he gives for this one is fanciful; (b) the repetition of the adjective is so much in Catullus' manner—cf. 22. 14 infaceto infacetior, 39. 16 inepto ineptior, 99. 2 dulci dulcius, 14 tristi tristius—as to be certain here.
  As for acina, Gellius thinks that Catullus used the feminine instead of the normal neuter form to secure the collision of a's. If he used it, it cannot have been for that reason, but it is unlikely that he did use it. The masculine acinus is well attested as an alternative to the neuter form, but the feminine is not found till long after Catullus' time (it appears in late medical writers and in glossaries), and the grammarian Nonius (284 L.), who probably compiled his dictionary in the fourth century, notes the variation between masculine and neuter but does not mention the feminine. There are a number of nouns which show both neuter and feminine forms: the neuter plural originated in a collective feminine singular (the 'heteroclite' declension of some masculine nouns which have a neuter plural form—e.g. locus / loca—is a relic of this collective function, and acinum itself is probably a back-formation from an old collective plural acina, 'cluster', corresponding to the masculine singular acinus 'grape'), and the process was later reversed in some nouns, in which a neuter plural gave rise to a new feminine singular—e.g. ostium / Ostia, rapum / rapa, spicum / spica. (See Sommer, Handb. d. lat. Laut- u. Fprmenlehre, 334; H. Zimmermann, Glotta xiii [1924], 224.) In late Latin this development became very common, as the transformation of Latin neuters into feminines in the romance languages shows. It is most likely that acina is a popular by-form and that in both words Gellius, with poor critical judgement, a perverse taste for abnormality, and a fanciful thesis to maintain, preferred the corrupt to the genuine. The value of his note is in the evidence it gives for early variation in the text of Catullus; see on 1. 2, 2b. 13.
Critical Apparatus
5 at X, ad O
Critical Apparatus
quod iubet V: corr. θ‎
Editor’s Note
5. at uos : cf. 3. 13.
Editor’s Note
6. pernicies : so Martial speaks of 'murdering' good Falernian by mixing it with an inferior Vatican vintage: 'scelus est iugulare Falernum' (i. 18. 5).
Editor’s Note
6 f. ad seueros migrate : 'find a new home with puritans'.
Editor’s Note
7. Thyonianus : Bacchus is called Thyoneus (Hor. Od. i. 17. 23, Ov. Met. iv. 13) from Thyone, another name of his mother Semele (Hom. Hymn i. 21), and Thyonius is a possible alternative form (cf. the doublets Μελάνθευς‎—Μελάνθιος‎). Thyonianus (which Ausonius apparently misunderstood as a name for Bacchus himself, p. 207 Peiper) seems to be made from Thyonius by the addition of the suffix common in Roman names of wines, 'the unadulterated vintage of Thyonius'. Normally these names are neuter, agreeing with uinum (Formianum, Albanum, etc.); if this explanation is right, Thyonianus presumably takes its gender from οἶνος‎ like Tmolius and Phanaeus in Virg. Georg. ii. 98.*
Editor’s Note
27. 7. J. D. P. Bolton in C.R. lxxxi. 12 ingeniously suggests that hic is the playful equivalent of ego (like the common hic homo of comedy and Hor. Sat. i. 9. 47): the meaning will then be 'Your humble servant is a pure, out-and-out, Bacchus' man': for merus applied to persons cf. Plaut. Curc. 476 'ostentatores meri', Cic. Att. ix. 11. 3 'meros Sullas'.
logo-footer Copyright © 2018. All rights reserved.
Access is brought to you by Log out