Jump to Content

Main Text

Δ‎

 • Critical Apparatus34     Ἀρχὴ λέγεται ἡ μὲν ὅθεν ἄν τις τοῦ πράγματος
 • Critical Apparatus35κινηθείη πρῶτον, οἷον [τοῦ] μήκους καὶ ὁδοῦ ἐντεῦθεν μὲν αὕτη
 • 1013a Link 1ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δὲ ἑτέρα· ἡ δὲ ὅθεν ἂν κάλλιστα ἕκαστον
 • 2γένοιτο, οἷον καὶ μαθήσεως οὐκ ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τῆς τοῦ
 • 3πράγματος ἀρχῆς ἐνίοτε ἀρκτέον ἀλλ' ὅθεν ῥᾷστ' ἂν μά-
 • 4θοι· ἡ δὲ ὅθεν πρῶτον γίγνεται ἐνυπάρχοντος, οἷον ὡς πλοίου
 • 5τρόπις καὶ οἰκίας θεμέλιος, καὶ τῶν ζῴων οἱ μὲν καρδίαν
 • 6οἱ δὲ ἐγκέφαλον οἱ δ' ὅ τι ἂν τύχωσι τοιοῦτον ὑπολαμβά-
 • Link 7νουσιν· ἡ δὲ ὅθεν γίγνεται πρῶτον μὴ ἐνυπάρχοντος καὶ
 • 8ὅθεν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκεν ἄρχεσθαι καὶ ἡ μεταβολή,
 • Critical Apparatus9οἷον τὸ τέκνον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ ἡ μάχη
 • pg 8710ἐκ τῆς λοιδορίας· ἡ δὲ οὗ κατὰ προαίρεσιν κινεῖται τὰ
 • 11κινούμενα καὶ μεταβάλλει τὰ μεταβάλλοντα, ὥσπερ αἵ
 • 12τε κατὰ πόλεις ἀρχαὶ καὶ αἱ δυναστεῖαι καὶ αἱ βασιλεῖαι
 • 13καὶ τυραννίδες ἀρχαὶ λέγονται καὶ αἱ τέχναι, καὶ τούτων
 • Critical Apparatus Link 14αἱ ἀρχιτεκτονικαὶ μάλιστα. ἔτι ὅθεν γνωστὸν τὸ πρᾶγμα
 • Critical Apparatus15πρῶτον, καὶ αὕτη ἀρχὴ λέγεται τοῦ πράγματος, οἷον
 • Link 16τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις. ἰσαχῶς δὲ καὶ τὰ αἴτια
 • Link 17λέγεται· πάντα γὰρ τὰ αἴτια ἀρχαί. πασῶν μὲν οὖν κοι-
 • 18νὸν τῶν ἀρχῶν τὸ πρῶτον εἶναι ὅθεν ἢ ἔστιν ἢ γίγνεται ἢ
 • Link 19γιγνώσκεται· τούτων δὲ αἱ μὲν ἐνυπάρχουσαί εἰσιν αἱ δὲ
 • Link 20ἐκτός. διὸ ἥ τε φύσις ἀρχὴ καὶ τὸ στοιχεῖον καὶ ἡ διάνοια
 • Critical Apparatus21καὶ ἡ προαίρεσις καὶ ⟨ἡ⟩ οὐσία καὶ τὸ οὗ ἕνεκα· πολλῶν γὰρ
 • 22καὶ τοῦ γνῶναι καὶ τῆς κινήσεως ἀρχὴ τἀγαθὸν καὶ τὸ
 • Critical Apparatus23καλόν.
 • Critical Apparatus Link 24     2 Αἴτιον λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐξ οὗ γίγνεταί τι ἐνυ-
 • Link 25πάρχοντος, οἷον ὁ χαλκὸς τοῦ ἀνδριάντος καὶ ὁ ἄργυρος
 • Link 26τῆς φιάλης καὶ τὰ τούτων γένη· ἄλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ
 • Critical Apparatus Link 27τὸ παράδειγμα, τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι καὶ
 • Critical Apparatus28τὰ τούτου γένη (οἷον τοῦ διὰ πασῶν τὰ δύο πρὸς ἓν καὶ
 • Link 29ὅλως ὁ ἀριθμός) καὶ τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ. ἔτι ὅθεν ἡ
 • 30ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ
 • 31βουλεύσας αἴτιος καὶ ὁ πατὴρ τοῦ τέκνου καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν
 • Critical Apparatus32τοῦ ποιουμένου καὶ τὸ μεταβλητικὸν τοῦ μεταβάλλοντος. ἔτι
 • pg 88 Link 33ὡς τὸ τέλος· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα, οἷον τοῦ περιπατεῖν
 • 34ἡ ὑγίεια. διὰ τί γὰρ περιπατεῖ; φαμέν. "ἵνα ὑγιαίνῃ". καὶ
 • 35εἰπόντες οὕτως οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αἴτιον. καὶ ὅσα
 • 36δὴ κινήσαντος ἄλλου μεταξὺ γίγνεται τοῦ τέλους, οἷον τῆς
 • 1013b 1ὑγιείας ἡ ἰσχνασία ἢ ἡ κάθαρσις ἢ τὰ φάρμακα ἢ τὰ
 • 2ὄργανα· πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ τέλους ἕνεκά ἐστι, διαφέρει
 • Critical Apparatus Link 3δὲ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ὄργανα τὰ δ' ἔργα. τὰ μὲν
 • 4οὖν αἴτια σχεδὸν τοσαυταχῶς λέγεται, συμβαίνει δὲ πολ-
 • 5λαχῶς λεγομένων τῶν αἰτίων καὶ πολλὰ τοῦ αὐτοῦ αἴτια
 • Critical Apparatus6εἶναι οὐ κατὰ συμβεβηκός (οἷον τοῦ ἀνδριάντος καὶ ἡ ἀν-
 • 7δριαντοποιητικὴ καὶ ὁ χαλκὸς οὐ καθ' ἕτερόν τι ἀλλ' ᾗ ἀν-
 • 8δριάς· ἀλλ' οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ὕλη τὸ
 • Critical Apparatus9δ' ὡς ὅθεν ἡ κίνησις), καὶ ἀλλήλων αἴτια (οἷον τὸ πονεῖν
 • Critical Apparatus10τῆς εὐεξίας καὶ αὕτη τοῦ πονεῖν· ἀλλ' οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον
 • 11ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ δ' ὡς ἀρχὴ κινήσεως). ἔτι δὲ
 • Critical Apparatus Link 12ταὐτὸ τῶν ἐναντίων ἐστίν· ὃ γὰρ παρὸν αἴτιον τουδί,
 • Critical Apparatus13τοῦτ' ἀπὸν αἰτιώμεθα ἐνίοτε τοῦ ἐναντίου, οἷον τὴν ἀπουσίαν
 • Critical Apparatus14τοῦ κυβερνήτου τῆς ἀνατροπῆς, οὗ ἦν ἡ παρουσία αἰτία τῆς
 • Critical Apparatus15σωτηρίας· ἄμφω δέ, καὶ ἡ παρουσία καὶ ἡ στέρησις, αἴτια
 • Critical Apparatus Link 16ὡς κινοῦντα.—ἅπαντα δὲ τὰ νῦν εἰρημένα αἴτια εἰς τέττα-
 • Link 17ρας τρόπους πίπτει τοὺς φανερωτάτους. τὰ μὲν γὰρ στοιχεῖα
 • 18τῶν συλλαβῶν καὶ ἡ ὕλη τῶν σκευαστῶν καὶ τὸ πῦρ
 • Critical Apparatus19καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα τῶν σωμάτων καὶ τὰ
 • Link 20μέρη τοῦ ὅλου καὶ αἱ ὑποθέσεις τοῦ συμπεράσματος ὡς τὸ
 • Link 21ἐξ οὗ αἴτιά ἐστιν· τούτων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποκείμενον, οἷον
 • Link 22τὰ μέρη, τὰ δὲ ὡς τὸ τί ἦν εἶναι, τό τε ὅλον καὶ ἡ σύν-
 • Link 23θεσις καὶ τὸ εἶδος. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ βου-
 • 24λεύσας καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν, πάντα ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μετα-
 • pg 89Critical Apparatus Link 25βολῆς ἢ στάσεως. τὰ δ' ὡς τὸ τέλος καὶ τἀγαθὸν
 • 26τῶν ἄλλων· τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα βέλτιστον καὶ τέλος τῶν
 • Critical Apparatus27ἄλλων ἐθέλει εἶναι· διαφερέτω δὲ μηδὲν αὐτὸ εἰπεῖν ἀγα-
 • 28θὸν ἢ φαινόμενον ἀγαθόν.—τὰ μὲν οὖν αἴτια ταῦτα καὶ
 • 29τοσαῦτά ἐστι τῷ εἴδει, τρόποι δὲ τῶν αἰτίων ἀριθμῷ μέν
 • Critical Apparatus30εἰσι πολλοί, κεφαλαιούμενοι δὲ καὶ οὗτοι ἐλάττους. λέγονται
 • 31γὰρ αἴτια πολλαχῶς, καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν προτέρως
 • Critical Apparatus32καὶ ὑστέρως ἄλλο ἄλλου, οἷον ὑγιείας ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ τεχνί-
 • Critical Apparatus33της, καὶ τοῦ διὰ πασῶν τὸ διπλάσιον καὶ ⟨ὁ⟩ ἀριθμός, καὶ ἀεὶ
 • Critical Apparatus34τὰ περιέχοντα ὁτιοῦν τῶν καθ' ἕκαστα. ἔτι δ' ὡς τὸ συμ-
 • 35βεβηκὸς καὶ τὰ τούτων γένη, οἷον ἀνδριάντος ἄλλως Πολύ-
 • 36κλειτος καὶ ἄλλως ἀνδριαντοποιός, ὅτι συμβέβηκε τῷ ἀν-
 • 1014a 1δριαντοποιῷ Πολυκλείτῳ εἶναι· καὶ τὰ περιέχοντα δὲ τὸ
 • Critical Apparatus2συμβεβηκός, οἷον ἄνθρωπος αἴτιος ἀνδριάντος, ἢ καὶ ὅλως
 • Critical Apparatus3ζῷον, ὅτι ὁ Πολύκλειτος ἄνθρωπος ὁ δὲ ἄνθρωπος ζῷον.
 • Critical Apparatus4ἔστι δὲ καὶ τῶν συμβεβηκότων ἄλλα ἄλλων πορρώτερον καὶ
 • Critical Apparatus5ἐγγύτερον, οἷον εἰ ὁ λευκὸς καὶ ὁ μουσικὸς αἴτιος λέγοιτο
 • Critical Apparatus6τοῦ ἀνδριάντος, [ἀλλὰ μὴ μόνον Πολύκλειτος ἢ ἄνθρωπος].
 • Critical Apparatus7[παρὰ] πάντα δὲ καὶ τὰ οἰκείως λεγόμενα καὶ τὰ κατὰ
 • 8συμβεβηκός, τὰ μὲν ὡς δυνάμενα λέγεται τὰ δ' ὡς ἐνερ-
 • Critical Apparatus9γοῦντα, οἷον τοῦ οἰκοδομεῖσθαι οἰκοδόμος ἢ οἰκοδομῶν οἰκο-
 • 10δόμος. ὁμοίως δὲ λεχθήσεται καὶ ἐφ' ὧν αἴτια τὰ αἴτια
 • Critical Apparatus11τοῖς εἰρημένοις, οἷον τοῦδε τοῦ ἀνδριάντος ἢ ἀνδριάντος ἢ ὅλως
 • Critical Apparatus12εἰκόνος, καὶ χαλκοῦ τοῦδε ἢ χαλκοῦ ἢ ὅλως ὕλης· καὶ ἐπὶ
 • 13τῶν συμβεβηκότων ὡσαύτως. ἔτι δὲ συμπλεκόμενα καὶ
 • 14ταῦτα κἀκεῖνα λεχθήσεται, οἷον οὐ Πολύκλειτος οὐδὲ ἀν-
 • pg 9015δριαντοποιὸς ἀλλὰ Πολύκλειτος ἀνδριαντοποιός. ἀλλ'
 • Critical Apparatus16ὅμως ἅπαντά γε ταῦτ' ἐστὶ τὸ μὲν πλῆθος ἕξ, λεγόμενα
 • Critical Apparatus17δὲ διχῶς· ἢ γὰρ ὡς τὸ καθ' ἕκαστον ἢ ὡς τὸ γένος, ἢ
 • 18ὡς τὸ συμβεβηκὸς ἢ ὡς τὸ γένος τοῦ συμβεβηκότος, ἢ
 • Critical Apparatus19ὡς συμπλεκόμενα ταῦτα ἢ ὡς ἁπλῶς λεγόμενα, πάντα δὲ ἢ ὡς
 • 20ἐνεργοῦντα ἢ κατὰ δύναμιν. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι τὰ
 • 21μὲν ἐνεργοῦντα καὶ τὰ καθ' ἕκαστον ἅμα ἔστι καὶ οὐκ ἔστι
 • Critical Apparatus22καὶ ὧν αἴτια, οἷον ὅδε ὁ ἰατρεύων τῷδε τῷ ὑγιαζομένῳ
 • Critical Apparatus23καὶ ὅδε ὁ οἰκοδόμος τῷδε τῷ οἰκοδομουμένῳ, τὰ δὲ κατὰ
 • 24δύναμιν οὐκ ἀεί· φθείρεται γὰρ οὐχ ἅμα ἡ οἰκία καὶ ὁ
 • 25οἰκοδόμος.
 • Link 26     3 Στοιχεῖον λέγεται ἐξ οὗ σύγκειται πρώτου ἐνυπάρ-
 • Critical Apparatus Link 27χοντος ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος, οἷον φωνῆς
 • 28στοιχεῖα ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φωνὴ καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται
 • 29ἔσχατα, ἐκεῖνα δὲ μηκέτ' εἰς ἄλλας φωνὰς ἑτέρας τῷ
 • Critical Apparatus Link 30εἴδει αὐτῶν, ἀλλὰ κἂν διαιρῆται, τὰ μόρια ὁμοειδῆ, οἷον
 • 31ὕδατος τὸ μόριον ὕδωρ, ἀλλ' οὐ τῆς συλλαβῆς. ὁμοίως δὲ
 • Critical Apparatus32καὶ τὰ τῶν σωμάτων στοιχεῖα λέγουσιν οἱ λέγοντες εἰς ἃ
 • 33διαιρεῖται τὰ σώματα ἔσχατα, ἐκεῖνα δὲ μηκέτ' εἰς ἄλλα
 • Critical Apparatus34εἴδει διαφέροντα· καὶ εἴτε ἓν εἴτε πλείω τὰ τοιαῦτα,
 • Link 35ταῦτα στοιχεῖα λέγουσιν. παραπλησίως δὲ καὶ τὰ τῶν
 • Link 36διαγραμμάτων στοιχεῖα λέγεται, καὶ ὅλως τὰ τῶν ἀπο-
 • 37δείξεων· αἱ γὰρ πρῶται ἀποδείξεις καὶ ἐν πλείοσιν ἀπο-
 • 1014b 1δείξεσιν ἐνυπάρχουσαι, αὗται στοιχεῖα τῶν ἀποδείξεων λέ-
 • Critical Apparatus2γονται· εἰσὶ δὲ τοιοῦτοι συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι ἐκ τῶν
 • Critical Apparatus Link 3τριῶν δι' ἑνὸς μέσου. καὶ μεταφέροντες δὲ στοιχεῖον καλοῦ-
 • 4σιν ἐντεῦθεν ὃ ἂν ἓν ὂν καὶ μικρὸν ἐπὶ πολλὰ ᾖ χρήσι-
 • pg 915μον, διὸ καὶ τὸ μικρὸν καὶ ἁπλοῦν καὶ ἀδιαίρετον στοι-
 • 6χεῖον λέγεται. ὅθεν ἐλήλυθε τὰ μάλιστα καθόλου στοιχεῖα
 • 7εἶναι, ὅτι ἕκαστον αὐτῶν ἓν ὂν καὶ ἁπλοῦν ἐν πολλοῖς ὑπάρ-
 • Critical Apparatus8χει ἢ πᾶσιν ἢ ὅτι πλείστοις, καὶ τὸ ἓν καὶ τὴν στιγμὴν
 • Critical Apparatus9ἀρχάς τισι δοκεῖν εἶναι. ἐπεὶ οὖν τὰ καλούμενα γένη
 • Critical Apparatus10καθόλου καὶ ἀδιαίρετα (οὐ γὰρ ἔστι λόγος αὐτῶν), στοιχεῖα
 • Critical Apparatus11τὰ γένη λέγουσί τινες, καὶ μᾶλλον ἢ τὴν διαφορὰν ὅτι
 • 12καθόλου μᾶλλον τὸ γένος· ᾧ μὲν γὰρ ἡ διαφορὰ ὑπάρ-
 • 13χει, καὶ τὸ γένος ἀκολουθεῖ, ᾧ δὲ τὸ γένος, οὐ παντὶ ἡ
 • Link 14διαφορά. ἁπάντων δὲ κοινὸν τὸ εἶναι στοιχεῖον ἑκάστου τὸ
 • 15πρῶτον ἐνυπάρχον ἑκάστῳ.
 • Critical Apparatus16     4 Φύσις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ τῶν φυομένων γέ-
 • 17νεσις, οἷον εἴ τις ἐπεκτείνας λέγοι τὸ υ, ἕνα δὲ ἐξ οὗ φύε-
 • Critical Apparatus18ται πρώτου τὸ φυόμενον ἐνυπάρχοντος· ἔτι ὅθεν ἡ κίνησις
 • 19ἡ πρώτη ἐν ἑκάστῳ τῶν φύσει ὄντων ἐν αὐτῷ ᾗ αὐτὸ
 • 20ὑπάρχει· φύεσθαι δὲ λέγεται ὅσα αὔξησιν ἔχει δι' ἑτέρου
 • Critical Apparatus21τῷ ἅπτεσθαι καὶ συμπεφυκέναι ἢ προσπεφυκέναι ὥσπερ
 • 22τὰ ἔμβρυα· διαφέρει δὲ σύμφυσις ἁφῆς, ἔνθα μὲν γὰρ
 • 23οὐδὲν παρὰ τὴν ἁφὴν ἕτερον ἀνάγκη εἶναι, ἐν δὲ τοῖς συμ-
 • 24πεφυκόσιν ἔστι τι ἓν τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοῖν ὃ ποιεῖ ἀντὶ τοῦ
 • 25ἅπτεσθαι συμπεφυκέναι καὶ εἶναι ἓν κατὰ τὸ συνεχὲς καὶ
 • Critical Apparatus26ποσόν, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸ ποιόν. ἔτι δὲ φύσις λέγεται
 • Critical Apparatus27ἐξ οὗ πρώτου ἢ ἔστιν ἢ γίγνεταί τι τῶν φύσει ὄντων, ἀρρυθ-
 • 28μίστου ὄντος καὶ ἀμεταβλήτου ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς αὑτοῦ,
 • 29οἷον ἀνδριάντος καὶ τῶν σκευῶν τῶν χαλκῶν ὁ χαλκὸς ἡ
 • 30φύσις λέγεται, τῶν δὲ ξυλίνων ξύλον· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ
 • pg 9231τῶν ἄλλων· ἐκ τούτων γάρ ἐστιν ἕκαστον διασωζομένης τῆς
 • 32πρώτης ὕλης· τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον καὶ τῶν φύσει ὄντων
 • 33τὰ στοιχεῖά φασιν εἶναι φύσιν, οἱ μὲν πῦρ οἱ δὲ γῆν οἱ
 • 34δ' ἀέρα οἱ δ' ὕδωρ οἱ δ' ἄλλο τι τοιοῦτον λέγοντες, οἱ δ'
 • Link 35ἔνια τούτων οἱ δὲ πάντα ταῦτα. ἔτι δ' ἄλλον τρόπον λέ-
 • 36γεται ἡ φύσις ἡ τῶν φύσει ὄντων οὐσία, οἷον οἱ λέγοντες
 • Critical Apparatus37τὴν φύσιν εἶναι τὴν πρώτην σύνθεσιν, ἢ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς
 • 1015a 1λέγει ὅτι

 • 1a                                    "φύσις οὐδενὸς ἔστιν ἐόντων,
 • Critical Apparatus2              ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων
 • 2a              ἔστι, φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν".

 • 3                                  διὸ καὶ ὅσα φύσει ἔστιν ἢ γίγνεται, ἤδη
 • 4ὑπάρχοντος ἐξ οὗ πέφυκε γίγνεσθαι ἢ εἶναι, οὔπω φαμὲν
 • 5τὴν φύσιν ἔχειν ἐὰν μὴ ἔχῃ τὸ εἶδος καὶ τὴν μορφήν.
 • 6φύσει μὲν οὖν τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων ἐστίν, οἷον τὰ ζῷα
 • Link 7καὶ τὰ μόρια αὐτῶν· φύσις δὲ ἥ τε πρώτη ὕλη (καὶ αὕτη
 • Critical Apparatus Link 8διχῶς, ἢ ἡ πρὸς αὐτὸ πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη, οἷον τῶν
 • 9χαλκῶν ἔργων πρὸς αὐτὰ μὲν πρῶτος ὁ χαλκός, ὅλως δ'
 • Link 10ἴσως ὕδωρ, εἰ πάντα τὰ τηκτὰ ὕδωρ) καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ
 • 11οὐσία· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τέλος τῆς γενέσεως. μεταφορᾷ δ'
 • 12ἤδη καὶ ὅλως πᾶσα οὐσία φύσις λέγεται διὰ ταύτην, ὅτι
 • 13καὶ ἡ φύσις οὐσία τίς ἐστιν. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων ἡ πρώτη
 • Critical Apparatus Link 14φύσις καὶ κυρίως λεγομένη ἐστὶν ἡ οὐσία ἡ τῶν ἐχόντων
 • 15ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὑτοῖς ᾗ αὐτά· ἡ γὰρ ὕλη τῷ ταύτης
 • Critical Apparatus16δεκτικὴ εἶναι λέγεται φύσις, καὶ αἱ γενέσεις καὶ τὸ φύε-
 • Critical Apparatus17σθαι τῷ ἀπὸ ταύτης εἶναι κινήσεις. καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κινή-
 • Critical Apparatus18σεως τῶν φύσει ὄντων αὕτη ἐστίν, ἐνυπάρχουσά πως ἢ δυ-
 • Critical Apparatus19νάμει ἢ ἐντελεχείᾳ.
 • 20     5 Ἀναγκαῖον λέγεται οὗ ἄνευ οὐκ ἐνδέχεται ζῆν ὡς
 • 21συναιτίου οἷον τὸ ἀναπνεῖν καὶ ἡ τροφὴ τῷ ζῴῳ ἀναγ-
 • pg 9322καῖον, ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τούτων εἶναι, καὶ ὧν ἄνευ τὸ
 • Critical Apparatus23ἀγαθὸν μὴ ἐνδέχεται ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, ἢ τὸ κακὸν ἀπο-
 • 24βαλεῖν ἢ στερηθῆναι οἷον τὸ πιεῖν τὸ φάρμακον ἀναγκαῖον
 • 25ἵνα μὴ κάμνῃ, καὶ τὸ πλεῦσαι εἰς Αἴγιναν ἵνα ἀπολάβῃ
 • 26τὰ χρήματα. ἔτι τὸ βίαιον καὶ ἡ βία· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ
 • Critical Apparatus27παρὰ τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν προαίρεσιν ἐμποδίζον καὶ κωλυτικόν,
 • 28τὸ γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον λέγεται, διὸ καὶ λυπηρόν, ὥσπερ
 • 29καὶ Εὔηνός φησι

 • 29a                "πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ' ἀνιαρὸν ἔφυ",

 • 30καὶ ἡ βία ἀνάγκη τις ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆς λέγει

 • 31                "ἀλλ' ἡ βία με ταῦτ' ἀναγκάζει ποιεῖν",

 • 31a                                                                καὶ δοκεῖ ἡ
 • 32ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τι εἶναι, ὀρθῶς· ἐναντίον γὰρ τῇ
 • Critical Apparatus Link 33κατὰ τὴν προαίρεσιν κινήσει καὶ κατὰ τὸν λογισμόν. ἔτι
 • 34τὸ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν ἀναγκαῖόν φαμεν οὕτως
 • 35ἔχειν· καὶ κατὰ τοῦτο τὸ ἀναγκαῖον καὶ τἆλλα λέγεταί
 • 36πως ἅπαντα ἀναγκαῖα· τό τε γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον λέ-
 • 1015b 1γεται ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν τότε, ὅταν μὴ ἐνδέχηται κατὰ
 • 2τὴν ὁρμὴν διὰ τὸ βιαζόμενον, ὡς ταύτην ἀνάγκην οὖσαν
 • 3δι' ἣν μὴ ἐνδέχεται ἄλλως, καὶ ἐπὶ τῶν συναιτίων τοῦ
 • 4ζῆν καὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὡσαύτως· ὅταν γὰρ μὴ ἐνδέχηται ἔνθα
 • Critical Apparatus5μὲν τὸ ἀγαθὸν ἔνθα δὲ τὸ ζῆν [καὶ τὸ] εἶναι ἄνευ τινῶν,
 • Critical Apparatus6ταῦτα ἀναγκαῖα καὶ ἡ αἰτία ἀνάγκη τίς ἐστιν αὕτη. ἔτι
 • 7ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως
 • 8ἔχειν, εἰ ἀποδέδεικται ἁπλῶς· τούτου δ' αἴτια τὰ πρῶτα,
 • 9εἰ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός. τῶν μὲν
 • Critical Apparatus10δὴ ἕτερον αἴτιον τοῦ ἀναγκαῖα εἶναι, τῶν δὲ οὐδέν, ἀλλὰ
 • Link 11διὰ ταῦτα ἕτερά ἐστιν ἐξ ἀνάγκης. ὥστε τὸ πρῶτον καὶ
 • Link 12κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλοῦν ἐστίν· τοῦτο γὰρ οὐκ ἐνδέχεται
 • 13πλεοναχῶς ἔχειν, ὥστ' οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως· ἤδη γὰρ
 • pg 94Critical Apparatus14πλεοναχῶς ἂν ἔχοι. εἰ ἄρα ἔστιν ἄττα ἀΐδια καὶ ἀκί-
 • Critical Apparatus15νητα, οὐδὲν ⟨ἐν⟩ ἐκείνοις ἐστὶ βίαιον οὐδὲ παρὰ φύσιν.
 • Link 16     6 Ἓν λέγεται τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς τὸ δὲ καθ'
 • Link 17αὑτό, κατὰ συμβεβηκὸς μὲν οἷον Κορίσκος καὶ τὸ μουσι-
 • Critical Apparatus18κόν, καὶ Κορίσκος μουσικός (ταὐτὸ γὰρ εἰπεῖν Κορίσκος καὶ
 • Critical Apparatus19τὸ μουσικόν ⟨ἓν⟩ καὶ Κορίσκος μουσικός), καὶ τὸ μουσικὸν καὶ τὸ
 • Critical Apparatus20δίκαιον, καὶ μουσικὸς καὶ δίκαιος Κορίσκος· πάντα γὰρ
 • Critical Apparatus Link 21ταῦτα ἓν λέγεται κατὰ συμβεβηκός, τὸ μὲν δίκαιον καὶ τὸ
 • Link 22μουσικὸν ὅτι μιᾷ οὐσίᾳ συμβέβηκεν, τὸ δὲ μουσικὸν καὶ Κο-
 • Link 23ρίσκος ὅτι θάτερον θατέρῳ συμβέβηκεν· ὁμοίως δὲ τρόπον
 • 24τινὰ καὶ ὁ μουσικὸς Κορίσκος τῷ Κορίσκῳ ἓν ὅτι θάτερον
 • 25τῶν μορίων θατέρῳ συμβέβηκε τῶν ἐν τῷ λόγῳ, οἷον τὸ
 • 26μουσικὸν τῷ Κορίσκῳ· καὶ ὁ μουσικὸς Κορίσκος δικαίῳ Κο-
 • Critical Apparatus27ρίσκῳ ὅτι ἑκατέρου μέρος τῷ αὐτῷ ἑνὶ συμβέβηκεν [ἕν].
 • Link 28ὡσαύτως δὲ κἂν ἐπὶ γένους κἂν ἐπὶ τῶν καθόλου τινὸς ὀνο-
 • Critical Apparatus Link 29μάτων λέγηται τὸ συμβεβηκός, οἷον ὅτι ἄνθρωπος τὸ αὐτὸ
 • 30καὶ μουσικὸς ἄνθρωπος· ἢ γὰρ ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ μιᾷ οὔσῃ
 • 31οὐσίᾳ συμβέβηκε τὸ μουσικόν, ἢ ὅτι ἄμφω τῶν καθ' ἕκα-
 • 32στόν τινι συμβέβηκεν, οἷον Κορίσκῳ. πλὴν οὐ τὸν αὐτὸν
 • 33τρόπον ἄμφω ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ μὲν ἴσως ὡς γένος καὶ
 • Link 34ἐν τῇ οὐσίᾳ τὸ δὲ ὡς ἕξις ἢ πάθος τῆς οὐσίας.—ὅσα μὲν
 • 35οὖν κατὰ συμβεβηκὸς λέγεται ἕν, τοῦτον τὸν τρόπον λέγε-
 • Critical Apparatus36ται· τῶν δὲ καθ' αὑτὰ ἓν λεγομένων τὰ μὲν λέγεται τῷ
 • 1016a 1συνεχῆ εἶναι, οἷον φάκελος δεσμῷ καὶ ξύλα κόλλῃ·
 • 2καὶ γραμμή, κἂν κεκαμμένη ᾖ, συνεχὴς δέ, μία λέγεται,
 • pg 95Critical Apparatus3ὥσπερ καὶ τῶν μερῶν ἕκαστον, οἷον σκέλος καὶ βραχίων.
 • Critical Apparatus4αὐτῶν δὲ τούτων μᾶλλον ἓν τὰ φύσει συνεχῆ ἢ τέχνῃ.
 • Critical Apparatus5συνεχὲς δὲ λέγεται οὗ ⟨ἡ⟩ κίνησις μία καθ' αὑτὸ καὶ μὴ οἷόν
 • 6τε ἄλλως· μία δ' οὗ ἀδιαίρετος, ἀδιαίρετος δὲ κατὰ χρόνον.
 • 7καθ' αὑτὰ δὲ συνεχῆ ὅσα μὴ ἁφῇ ἕν· εἰ γὰρ θείης ἁπτό-
 • 8μενα ἀλλήλων ξύλα, οὐ φήσεις ταῦτα εἶναι ἓν οὔτε ξύλον
 • 9οὔτε σῶμα οὔτ' ἄλλο συνεχὲς οὐδέν. τά τε δὴ ὅλως συνεχῆ
 • 10ἓν λέγεται κἂν ἔχῃ κάμψιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ μὴ ἔχοντα
 • 11κάμψιν, οἷον κνήμη ἢ μηρὸς σκέλους, ὅτι ἐνδέχεται μὴ μίαν
 • 12εἶναι τὴν κίνησιν τοῦ σκέλους. καὶ ἡ εὐθεῖα τῆς κεκαμμένης
 • 13μᾶλλον ἕν· τὴν δὲ κεκαμμένην καὶ ἔχουσαν γωνίαν καὶ
 • 14μίαν καὶ οὐ μίαν λέγομεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ ἅμα τὴν
 • 15κίνησιν αὐτῆς εἶναι καὶ ἅμα· τῆς δ' εὐθείας ἀεὶ ἅμα, καὶ
 • 16οὐδὲν μόριον ἔχον μέγεθος τὸ μὲν ἠρεμεῖ τὸ δὲ κινεῖται,
 • Critical Apparatus17ὥσπερ τῆς κεκαμμένης. ἔτι ἄλλον τρόπον ἓν λέγεται τῷ
 • 18τὸ ὑποκείμενον τῷ εἴδει εἶναι ἀδιάφορον· ἀδιάφορον δ' ὧν
 • Link 19ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἴσθησιν· τὸ δ' ὑποκείμενον
 • 20ἢ τὸ πρῶτον ἢ τὸ τελευταῖον πρὸς τὸ τέλος· καὶ γὰρ οἶνος
 • Critical Apparatus21εἷς λέγεται καὶ ὕδωρ ἕν, ᾗ ἀδιαίρετον κατὰ τὸ εἶδος, καὶ
 • 22οἱ χυμοὶ πάντες λέγονται ἕν (οἷον ἔλαιον οἶνος) καὶ τὰ τηκτά,
 • 23ὅτι πάντων τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον τὸ αὐτό· ὕδωρ γὰρ ἢ
 • Critical Apparatus24ἀὴρ πάντα ταῦτα. λέγεται δ' ἓν καὶ ὧν τὸ γένος ἓν
 • Link 25διαφέρον ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς—καὶ ταῦτα λέγεται
 • 26πάντα ἓν ὅτι τὸ γένος ἓν τὸ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς
 • Critical Apparatus27(οἷον ἵππος ἄνθρωπος κύων ἕν τι ὅτι πάντα ζῷα), καὶ τρό-
 • Critical Apparatus28πον δὴ παραπλήσιον ὥσπερ ⟨ὧν⟩ ἡ ὕλη μία. ταῦτα δὲ ὁτὲ
 • Critical Apparatus29μὲν οὕτως ἓν λέγεται, ὁτὲ δὲ ⟨ὅτι⟩ τὸ ἄνω γένος ταὐτὸν λέγε-
 • pg 96Critical Apparatus30ται, ἂν ᾖ τελευταῖα τοῦ γένους εἴδη [τὰ ἀνωτέρω τούτων], οἷον
 • 31τὸ ἰσοσκελὲς καὶ τὸ ἰσόπλευρον ταὐτὸ καὶ ἓν σχῆμα ὅτι
 • Critical Apparatus32ἄμφω τρίγωνα· τρίγωνα δ' οὐ ταὐτά. ἔτι δὲ ἓν λέγεται
 • Critical Apparatus Link 33ὅσων ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι λέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον
 • Critical Apparatus34τὸν δηλοῦντα [τί ἦν εἶναι] τὸ πρᾶγμα (αὐτὸς γὰρ καθ' αὑτὸν
 • Critical Apparatus35πᾶς λόγος διαιρετός). οὕτω γὰρ καὶ τὸ ηὐξημένον καὶ φθῖ-
 • 36νον ἕν ἐστιν, ὅτι ὁ λόγος εἷς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων ὁ τοῦ
 • 1016b Critical Apparatus Link 1εἴδους. ὅλως δὲ ὧν ἡ νόησις ἀδιαίρετος ἡ νοοῦσα τὸ τί ἦν
 • Link 2εἶναι, καὶ μὴ δύναται χωρίσαι μήτε χρόνῳ μήτε τόπῳ
 • 3μήτε λόγῳ, μάλιστα ταῦτα ἕν, καὶ τούτων ὅσα οὐσίαι· κα-
 • Critical Apparatus4θόλου γὰρ ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν, ᾗ μὴ ἔχει, ταύτῃ ἓν λέ-
 • 5γεται, οἷον εἰ ᾗ ἄνθρωπος μὴ ἔχει διαίρεσιν, εἷς ἄνθρωπος,
 • 6εἰ δ' ᾗ ζῷον, ἓν ζῷον, εἰ δὲ ᾗ μέγεθος, ἓν μέγεθος. τὰ μὲν
 • 7οὖν πλεῖστα ἓν λέγεται τῷ ἕτερόν τι ἢ ποιεῖν ἢ ἔχειν ἢ
 • 8πάσχειν ἢ πρός τι εἶναι ἕν, τὰ δὲ πρώτως λεγόμενα ἓν ὧν ἡ
 • 9οὐσία μία, μία δὲ ἢ συνεχείᾳ ἢ εἴδει ἢ λόγῳ· καὶ γὰρ
 • Critical Apparatus10ἀριθμοῦμεν ὡς πλείω ἢ τὰ μὴ συνεχῆ ἢ ὧν μὴ ἓν τὸ εἶδος
 • Critical Apparatus11ἢ ὧν ὁ λόγος μὴ εἷς. ἔτι δ' ἔστι μὲν ὡς ὁτιοῦν ἕν φαμεν
 • 12εἶναι ἂν ᾖ ποσὸν καὶ συνεχές, ἔστι δ' ὡς οὔ, ἂν μή τι ὅλον
 • Critical Apparatus13ᾖ, τοῦτο δὲ ἂν μὴ τὸ εἶδος ἔχῃ ἕν· οἷον οὐκ ἂν φαῖμεν
 • 14ὁμοίως ἓν ἰδόντες ὁπωσοῦν τὰ μέρη συγκείμενα τοῦ ὑποδή-
 • 15ματος, ἐὰν μὴ διὰ τὴν συνέχειαν, ἀλλ' ἐὰν οὕτως ὥστε ὑπό-
 • 16δημα εἶναι καὶ εἶδός τι ἔχειν ἤδη ἕν· διὸ καὶ ἡ τοῦ κύκλου
 • Link 17μάλιστα μία τῶν γραμμῶν, ὅτι ὅλη καὶ τέλειός ἐστιν.—τὸ
 • pg 97Critical Apparatus18δὲ ἑνὶ εἶναι ἀρχὴ ⟨τoῦ⟩ τινί ἐστιν ἀριθμῷ εἶναι· τὸ γὰρ πρῶτον
 • Critical Apparatus19μέτρον ἀρχή· ᾧ γὰρ πρώτῳ γνωρίζομεν, τοῦτο πρῶτον μέ-
 • 20τρον ἑκάστου γένους· ἀρχὴ οὖν τοῦ γνωστοῦ περὶ ἕκαστον τὸ
 • 21ἕν. οὐ ταὐτὸ δὲ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι τὸ ἕν. ἔνθα μὲν γὰρ
 • 22δίεσις ἔνθα δὲ τὸ φωνῆεν ἢ ἄφωνον· βάρους δὲ ἕτερον καὶ
 • 23κινήσεως ἄλλο. πανταχοῦ δὲ τὸ ἓν ἢ τῷ ποσῷ ἢ τῷ εἴ-
 • Critical Apparatus Link 24δει ἀδιαίρετον. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸ ποσὸν ἀδιαίρετον,
 • 25τὸ μὲν πάντῃ καὶ ἄθετον λέγεται μονάς, τὸ δὲ πάντῃ
 • Critical Apparatus26καὶ θέσιν ἔχον στιγμή. τὸ δὲ μοναχῇ γραμμή, τὸ δὲ διχῇ
 • 27ἐπίπεδον, τὸ δὲ πάντῃ καὶ τριχῇ διαιρετὸν κατὰ τὸ ποσὸν
 • 28σῶμα· καὶ ἀντιστρέψαντι δὴ τὸ μὲν διχῇ διαιρετὸν ἐπί-
 • Link 29πεδον, τὸ δὲ μοναχῇ γραμμή, τὸ δὲ μηδαμῇ διαιρετὸν κατὰ
 • 30τὸ ποσὸν στιγμὴ καὶ μονάς, ἡ μὲν ἄθετος μονὰς ἡ δὲ θετὸς
 • Critical Apparatus Link 31στιγμή. ἔτι δὲ τὰ μὲν κατ' ἀριθμόν ἐστιν ἕν, τὰ δὲ κατ'
 • 32εἶδος, τὰ δὲ κατὰ γένος, τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν, ἀριθμῷ
 • Critical Apparatus33μὲν ὧν ἡ ὕλη μία, εἴδει δ' ὧν ὁ λόγος εἷς, γένει δ' ὧν τὸ
 • 34αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας, κατ' ἀναλογίαν δὲ ὅσα ἔχει ὡς
 • Critical Apparatus35ἄλλο πρὸς ἄλλο. ἀεὶ δὲ τὰ ὕστερα τοῖς ἔμπροσθεν ἀκολουθεῖ,
 • Critical Apparatus Link 36οἷον ὅσα ἀριθμῷ καὶ εἴδει ἕν, ὅσα δ' εἴδει οὐ πάντα ἀριθμῷ·
 • 1017a Link 1ἀλλὰ γένει πάντα ἓν ὅσαπερ καὶ εἴδει, ὅσα δὲ γένει οὐ
 • Critical Apparatus2πάντα εἴδει ἀλλ' ἀναλογίᾳ· ὅσα δὲ ἀνολογίᾳ οὐ πάντα γέ-
 • Link 3νει. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι τὰ πολλὰ ἀντικειμένως λεχθήσεται
 • 4τῷ ἑνί· τὰ μὲν γὰρ τῷ μὴ συνεχῆ εἶναι, τὰ δὲ τῷ διαιρε-
 • 5τὴν ἔχειν τὴν ὕλην κατὰ τὸ εἶδος, ἢ τὴν πρώτην ἢ τὴν τελευ-
 • Link 6ταίαν, τὰ δὲ τῷ τοὺς λόγους πλείους τοὺς τί ἦν εἶναι λέγοντας.
 • pg 987 Link 7     Τὸ ὂν λέγεται τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς τὸ δὲ καθ'
 • 8αὑτό, κατὰ συμβεβηκὸς μέν, οἷον τὸν δίκαιον μουσικὸν
 • Critical Apparatus9εἶναί φαμεν καὶ τὸν ἄνθρωπον μουσικὸν καὶ τὸν μουσικὸν
 • Critical Apparatus10ἄνθρωπον, παραπλησίως λέγοντες ὡσπερεὶ τὸν μουσικὸν οἰκο-
 • 11δομεῖν ὅτι συμβέβηκε τῷ οἰκοδόμῳ μουσικῷ εἶναι ἢ τῷ
 • 12μουσικῷ οἰκοδόμῳ (τὸ γὰρ τόδε εἶναι τόδε σημαίνει τὸ συμ-
 • 13βεβηκέναι τῷδε τόδε),—οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων· τὸν
 • Critical Apparatus14γὰρ ἄνθρωπον ὅταν μουσικὸν λέγωμεν καὶ τὸν μουσικὸν ἄν-
 • Critical Apparatus15θρωπον, ἢ τὸν λευκὸν μουσικὸν ἢ τοῦτον λευκόν, τὸ μὲν ὅτι
 • Critical Apparatus16ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβεβήκασι, τὸ δ' ὅτι τῷ ὄντι συμβέβηκε,
 • 17τὸ δὲ μουσικὸν ἄνθρωπον ὅτι τούτῳ τὸ μουσικὸν συμ-
 • Critical Apparatus Link 18βέβηκεν (οὕτω δὲ λέγεται καὶ τὸ μὴ λευκὸν "εἶναι", ὅτι ᾧ
 • Critical Apparatus Link 19συμβέβηκεν, ἐκεῖνο ἔστιν)·—τὰ μὲν οὖν κατὰ συμβεβηκὸς
 • 20εἶναι λεγόμενα οὕτω λέγεται ἢ διότι τῷ αὐτῷ ὄντι ἄμφω
 • Critical Apparatus21ὑπάρχει, ἢ ὅτι ὄντι ἐκεῖνο ὑπάρχει, ἢ ὅτι αὐτὸ ἔστιν ᾧ
 • Link 22ὑπάρχει οὗ αὐτὸ κατηγορεῖται· καθ' αὑτὰ δὲ εἶναι λέγεται
 • 23ὅσαπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας· ὁσαχῶς
 • 24γὰρ λέγεται, τοσαυταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει. ἐπεὶ οὖν τῶν
 • 25κατηγορουμένων τὰ μὲν τί ἐστι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ
 • 26ποσόν, τὰ δὲ πρός τι, τὰ δὲ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ πού,
 • Link 27τὰ δὲ ποτέ, ἑκάστῳ τούτων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει· οὐθὲν
 • Critical Apparatus28γὰρ διαφέρει τὸ ἄνθρωπος ὑγιαίνων ἐστὶν ἢ τὸ ἄνθρωπος
 • Critical Apparatus29ὑγιαίνει, οὐδὲ τὸ ἄνθρωπος βαδίζων ἐστὶν ἢ τέμνων τοῦ ἄν-
 • 30θρωπος βαδίζει ἢ τέμνει, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.
 • Critical Apparatus Link 31ἔτι τὸ εἶναι σημαίνει καὶ τὸ ἔστιν ὅτι ἀληθές, τὸ δὲ μὴ εἶναι
 • Link 32ὅτι οὐκ ἀληθὲς ἀλλὰ ψεῦδος, ὁμοίως ἐπὶ καταφάσεως καὶ
 • Link 33ἀποφάσεως, οἷον ὅτι ἔστι Σωκράτης μουσικός, ὅτι ἀληθὲς
 • 34τοῦτο, ἢ ὅτι ἔστι Σωκράτης οὐ λευκός, ὅτι ἀληθές· τὸ δ' οὐκ
 • pg 99Critical Apparatus Link 35ἔστιν ἡ διάμετρος σύμμετρος, ὅτι ψεῦδος. ἔτι τὸ εἶναι ση-
 • 1017b Critical Apparatus Link 1μαίνει καὶ τὸ ὂν τὸ μὲν δυνάμει [ῥητὸν], τὸ δ' ἐντελεχείᾳ
 • Critical Apparatus Link 2τῶν εἰρημένων τούτων· ὁρῶν τε γὰρ εἶναί φαμεν καὶ τὸ δυ-
 • Critical Apparatus3νάμει [ῥητῶς] ὁρῶν καὶ τὸ ἐντελεχείᾳ, καὶ [τὸ] ἐπίστασθαι
 • 4ὡσαύτως καὶ τὸ δυνάμενον χρῆσθαι τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τὸ
 • Critical Apparatus5χρώμενον, καὶ ἠρεμοῦν καὶ ᾧ ἤδη ὑπάρχει ἠρεμία καὶ
 • 6τὸ δυνάμενον ἠρεμεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν· καὶ
 • 7γὰρ Ἑρμῆν ἐν τῷ λίθῳ φαμὲν εἶναι, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς
 • 8γραμμῆς, καὶ σῖτον τὸν μήπω ἁδρόν. πότε δὲ δυνατὸν καὶ
 • 9πότε οὔπω, ἐν ἄλλοις διοριστέον.
 • Link 10     8 Οὐσία λέγεται τά τε ἁπλᾶ σώματα, οἷον γῆ καὶ πῦρ
 • 11καὶ ὕδωρ καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ὅλως σώματα καὶ τὰ
 • 12ἐκ τούτων συνεστῶτα ζῷά τε καὶ δαιμόνια καὶ τὰ μόρια
 • Link 13τούτων· ἅπαντα δὲ ταῦτα λέγεται οὐσία ὅτι οὐ καθ' ὑπο-
 • Link 14κειμένου λέγεται ἀλλὰ κατὰ τούτων τὰ ἄλλα. ἄλλον δὲ
 • 15τρόπον ὃ ἂν ᾖ αἴτιον τοῦ εἶναι, ἐνυπάρχον ἐν τοῖς τοιούτοις
 • Critical Apparatus16ὅσα μὴ λέγεται καθ' ὑποκειμένου, οἷον ἡ ψυχὴ τῷ ζῴῳ.
 • Critical Apparatus Link 17ἔτι ὅσα μόρια ἐνυπάρχοντά ἐστιν ἐν τοῖς τοιούτοις ὁρίζοντά
 • Critical Apparatus18τε καὶ τόδε τι σημαίνοντα, ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται τὸ
 • 19ὅλον, οἷον ἐπιπέδου σῶμα, ὥς φασί τινες, καὶ ἐπίπεδον
 • Link 20γραμμῆς· καὶ ὅλως ὁ ἀριθμὸς δοκεῖ εἶναί τισι τοιοῦτος
 • Link 21(ἀναιρουμένου τε γὰρ οὐδὲν εἶναι, καὶ ὁρίζειν πάντα)· ἔτι τὸ τί
 • Critical Apparatus Link 22ἦν εἶναι, οὗ ὁ λόγος ἐστὶν ὁρισμός, καὶ τοῦτο οὐσία λέγεται ἑκά-
 • Critical Apparatus Link 23στου. συμβαίνει δὴ κατὰ δύο τρόπους τὴν οὐσίαν λέγεσθαι, τό
 • 24θ' ὑποκείμενον ἔσχατον, ὃ μηκέτι κατ' ἄλλου λέγεται, καὶ ὃ
 • pg 100Critical Apparatus Link 25ἂν τόδε τι ὂν καὶ χωριστὸν ᾖ· τοιοῦτον δὲ ἑκάστου ἡ μορφὴ
 • 26καὶ τὸ εἶδος.
 • Link 27     9 Ταὐτὰ λέγεται τὰ μὲν κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ
 • 28λευκὸν καὶ τὸ μουσικὸν τὸ αὐτὸ ὅτι τῷ αὐτῷ συμβέβηκε,
 • Link 29καὶ ἄνθρωπος καὶ μουσικὸν ὅτι θάτερον θατέρῳ συμβέβηκεν,
 • 30τὸ δὲ μουσικὸν ἄνθρωπος ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν· ἑκα-
 • Critical Apparatus Link 31τέρῳ δὲ τοῦτο καὶ τούτῳ ἑκάτερον ἐκείνων, καὶ γὰρ τῷ ἀν-
 • Critical Apparatus32θρώπῳ τῷ μουσικῷ καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ μουσικὸν ταὐτὸ
 • 33λέγεται, καὶ τούτοις ἐκεῖνο (διὸ καὶ πάντα ταῦτα καθόλου
 • 34οὐ λέγεται· οὐ γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ταὐτὸ
 • Critical Apparatus35καὶ τὸ μουσικόν· τὰ γὰρ καθόλου καθ' αὑτὰ ὑπάρχει, τὰ
 • 1018a Link 1δὲ συμβεβηκότα οὐ καθ' αὑτά· ἀλλ' ἐπὶ τῶν καθ' ἕκαστα
 • Link 2ἁπλῶς λέγεται· ταὐτὸ γὰρ δοκεῖ Σωκράτης καὶ Σωκράτης
 • Critical Apparatus3εἶναι μουσικός· τὸ δὲ Σωκράτης οὐκ ἐπὶ πολλῶν, διὸ οὐ πᾶς
 • Critical Apparatus4Σωκράτης λέγεται ὥσπερ πᾶς ἄνθρωπος)·—καὶ τὰ μὲν οὕτως
 • Critical Apparatus5λέγεται ταὐτά, τὰ δὲ καθ' αὑτὰ ὁσαχῶσπερ καὶ τὸ ἕν· καὶ
 • 6γὰρ ὧν ἡ ὕλη μία ἢ εἴδει ἢ ἀριθμῷ ταὐτὰ λέγεται καὶ
 • 7ὧν ἡ οὐσία μία, ὥστε φανερὸν ὅτι ἡ ταυτότης ἑνότης τίς ἐστιν
 • Critical Apparatus8ἢ πλειόνων τοῦ εἶναι ἢ ὅταν χρῆται ὡς πλείοσιν, οἷον ὅταν
 • 9λέγῃ αὐτὸ αὑτῷ ταὐτόν· ὡς δυσὶ γὰρ χρῆται αὐτῷ.—ἕτερα
 • 10δὲ λέγεται ὧν ἢ τὰ εἴδη πλείω ἢ ἡ ὕλη ἢ ὁ λόγος τῆς
 • 11οὐσίας· καὶ ὅλως ἀντικειμένως τῷ ταὐτῷ λέγεται τὸ ἕτερον.
 • Critical Apparatus Link 12     Διάφορα λέγεται ὅσ' ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα, μὴ
 • 13μόνον ἀριθμῷ ἀλλ' ἢ εἴδει ἢ γένει ἢ ἀναλογίᾳ· ἔτι ὧν
 • 14ἕτερον τὸ γένος, καὶ τὰ ἐναντία, καὶ ὅσα ἔχει ἐν τῇ οὐσίᾳ
 • Critical Apparatus15τὴν ἑτερότητα. ὅμοια λέγεται τά τε πάντῃ ταὐτὸ πεπον-
 • Critical Apparatus16θότα, καὶ τὰ πλείω ταὐτὰ πεπονθότα ἢ ἕτερα, καὶ ὧν ἡ
 • pg 10117ποιότης μία· καὶ καθ' ὅσα ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται τῶν ἐναν-
 • 18τίων, τούτων τὸ πλείω ἔχον ἢ κυριώτερα ὅμοιον τούτῳ. ἀντι-
 • 19κειμένως δὲ τοῖς ὁμοίοις τὰ ἀνόμοια.
 • 20     10 Ἀντικείμενα λέγεται ἀντίφασις καὶ τἀναντία καὶ τὰ
 • 21πρός τι καὶ στέρησις καὶ ἕξις καὶ ἐξ ὧν καὶ εἰς ἃ ἔσχατα
 • Critical Apparatus22αἱ γενέσεις καὶ φθοραί· καὶ ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἅμα
 • 23παρεῖναι τῷ ἀμφοῖν δεκτικῷ, ταῦτα ἀντικεῖσθαι λέγεται
 • 24ἢ αὐτὰ ἢ ἐξ ὧν ἐστίν. φαιὸν γὰρ καὶ λευκὸν ἅμα τῷ
 • Critical Apparatus Link 25αὐτῷ οὐχ ὑπάρχει, διὸτι ἐξ ὧν ἐστὶν ἀντίκειται. ἐναντία λέ-
 • 26γεται τά τε μὴ δυνατὰ ἅμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι τῶν δια-
 • 27φερόντων κατὰ γένος, καὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ἐν
 • Critical Apparatus Link 28τῷ αὐτῷ γένει, καὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ἐν ταὐτῷ
 • 29δεκτικῷ, καὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν
 • 30δύναμιν, καὶ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίστη ἢ ἁπλῶς ἢ κατὰ
 • 31γένος ἢ κατ' εἶδος. τὰ δ' ἄλλα ἐναντία λέγεται τὰ μὲν
 • Critical Apparatus32τῷ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, τὰ δὲ τῷ δεκτικὰ εἶναι τῶν τοιούτων,
 • 33τὰ δὲ τῷ ποιητικὰ ἢ παθητικὰ εἶναι τῶν τοιούτων, ἢ ποι-
 • Link 34οῦντα ἢ πάσχοντα, ἢ ἀποβολαὶ ἢ λήψεις, ἢ ἕξεις ἢ στερή-
 • Critical Apparatus Link 35σεις εἶναι τῶν τοιούτων. ἐπεὶ δὲ τὸ ἓν καὶ τὸ ὂν πολλαχῶς
 • 36λέγεται, ἀκολουθεῖν ἀνάγκη καὶ τἆλλα ὅσα κατὰ ταῦτα
 • 37λέγεται, ὥστε καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἐναντίον
 • Critical Apparatus38[ὥστ'] εἶναι ἕτερον καθ' ἑκάστην κατηγορίαν. 〚ἕτερα δὲ τῷ εἴδει
 • 1018b 1λέγεται ὅσα τε ταὐτοῦ γένους ὄντα μὴ ὑπάλληλά ἐστι, καὶ
 • 2ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ γένει ὄντα διαφορὰν ἔχει, καὶ ὅσα ἐν τῇ
 • 3οὐσίᾳ ἐναντίωσιν ἔχει· καὶ τὰ ἐναντία ἕτερα τῷ εἴδει ἀλλή-
 • pg 102Critical Apparatus4λων ἢ πάντα ἢ τὰ λεγόμενα πρώτως, καὶ ὅσων ἐν τῷ
 • 5τελευταίῳ τοῦ γένους εἴδει οἱ λόγοι ἕτεροι (οἷον ἄνθρωπος
 • Critical Apparatus6καὶ ἵππος ἄτομα τῷ γένει οἱ δὲ λόγοι ἕτεροι αὐτῶν), καὶ
 • 7ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ ὄντα ἔχει διαφοράν. ταὐτὰ δὲ τῷ
 • 8εἴδει τὰ ἀντικειμένως λεγόμενα τούτοις.〛
 • Critical Apparatus9     11 Πρότερα καὶ ὕστερα λέγεται ἔνια μέν, ὡς ὄντος τινὸς
 • Critical Apparatus10πρώτου καὶ ἀρχῆς ἐν ἑκάστῳ γένει, τῷ ⟨εἶναι⟩ ἐγγύτερον ἀρχῆς
 • 11τινὸς ὡρισμένης ἢ ἁπλῶς καὶ τῇ φύσει ἢ πρός τι ἢ ποὺ
 • 12ἢ ὑπό τινων, οἷον τὰ μὲν κατὰ τόπον τῷ εἶναι ἐγγύτερον ἢ
 • 13φύσει τινὸς τόπου ὡρισμένου (οἷον τοῦ μέσου ἢ τοῦ ἐσχάτου)
 • Link 14ἢ πρὸς τὸ τυχόν, τὸ δὲ πορρώτερον ὕστερον· τὰ δὲ κατὰ
 • Critical Apparatus15χρόνον (τὰ μὲν γὰρ τῷ πορρώτερον τοῦ νῦν, οἷον ἐπὶ τῶν
 • 16γενομένων, πρότερον γὰρ τὰ Τρωϊκὰ τῶν Μηδικῶν ὅτι πορ-
 • 17ρώτερον ἀπέχει τοῦ νῦν· τὰ δὲ τῷ ἐγγύτερον τοῦ νῦν, οἷον
 • 18ἐπὶ τῶν μελλόντων, πρότερον γὰρ Νέμεα Πυθίων ὅτι ἐγ-
 • Critical Apparatus19γύτερον [τοῦ νῦν] τῷ νῦν ὡς ἀρχῇ καὶ πρώτῳ χρησαμένων)· τὰ
 • Critical Apparatus20δὲ κατὰ κίνησιν (τὸ γὰρ ἐγγύτερον τοῦ πρώτου κινήσαντος
 • 21πρότερον, οἷον παῖς ἀνδρός· ἀρχὴ δὲ καὶ αὕτη τις ἁπλῶς)·
 • 22τὰ δὲ κατὰ δύναμιν (τὸ γὰρ ὑπερέχον τῇ δυνάμει πρότερον,
 • 23καὶ τὸ δυνατώτερον· τοιοῦτον δ' ἐστὶν οὗ κατὰ τὴν προαίρεσιν
 • 24ἀνάγκη ἀκολουθεῖν θάτερον καὶ τὸ ὕστερον, ὥστε μὴ κινοῦντός
 • 25τε ἐκείνου μὴ κινεῖσθαι καὶ κινοῦντος κινεῖσθαι· ἡ δὲ προ-
 • 26αίρεσις ἀρχή)· τὰ δὲ κατὰ τάξιν (ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσα πρός
 • Critical Apparatus27τι ἓν ὡρισμένον διέστηκε κατά τινα λόγον, οἷον παραστάτης
 • Critical Apparatus28τριτοστάτου πρότερον καὶ παρανήτη νήτης· ἔνθα μὲν γὰρ ὁ
 • 29κορυφαῖος ἔνθα δὲ ἡ μέση ἀρχή)·—ταῦτα μὲν οὖν πρότερα
 • pg 10330τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον, ἄλλον δὲ τρόπον τὸ τῇ γνώσει
 • 31πρότερον ὡς καὶ ἁπλῶς πρότερον. τούτων δὲ ἄλλως τὰ κατὰ
 • Critical Apparatus32τὸν λόγον καὶ τὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν. κατὰ μὲν γὰρ τὸν
 • 33λόγον τὰ καθόλου πρότερα κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν τὰ καθ'
 • Link 34ἕκαστα· καὶ κατὰ τὸν λόγον δὲ τὸ συμβεβηκὸς τοῦ ὅλου
 • 35πρότερον, οἷον τὸ μουσικὸν τοῦ μουσικοῦ ἀνθρώπου· οὐ γὰρ
 • 36ἔσται ὁ λόγος ὅλος ἄνευ τοῦ μέρους· καίτοι οὐκ ἐνδέχεται
 • 37μουσικὸν εἶναι μὴ ὄντος μουσικοῦ τινός. ἔτι πρότερα λέγε-
 • 38ται τὰ τῶν προτέρων πάθη, οἷον εὐθύτης λειότητος· τὸ μὲν
 • 1019a Link 1γὰρ γραμμῆς καθ' αὑτὴν πάθος τὸ δὲ ἐπιφανείας. τὰ
 • Link 2μὲν δὴ οὕτω λέγεται πρότερα καὶ ὕστερα, τὰ δὲ κατὰ φύσιν
 • Link 3καὶ οὐσίαν, ὅσα ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐκεῖνα δὲ ἄνευ
 • Critical Apparatus Link 4ἐκείνων μή· ᾗ διαιρέσει ἐχρῆτο Πλάτων. (ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι
 • 5πολλαχῶς, πρῶτον μὲν τὸ ὑποκείμενον πρότερον, διὸ ἡ
 • 6οὐσία πρότερον, ἔπειτα ἄλλως τὰ κατὰ δύναμιν καὶ κατ'
 • Critical Apparatus Link 7ἐντελέχειαν· τὰ μὲν γὰρ κατὰ δύναμιν πρότερά ἐστι τὰ
 • 8δὲ κατὰ ἐντελέχειαν, οἷον κατὰ δύναμιν μὲν ἡ ἡμίσεια
 • 9τῆς ὅλης καὶ τὸ μόριον τοῦ ὅλου καὶ ἡ ὕλη τῆς οὐσίας, κατ'
 • 10ἐντελέχειαν δ' ὕστερον· διαλυθέντος γὰρ κατ' ἐντελέχειαν
 • Critical Apparatus11ἔσται.) τρόπον δή τινα πάντα τὰ πρότερον καὶ ὕστερον λεγό-
 • 12μενα κατὰ ταῦτα λέγεται· τὰ μὲν γὰρ κατὰ γένεσιν ἐνδέχεται
 • 13ἄνευ τῶν ἑτέρων εἶναι, οἷον τὸ ὅλον τῶν μορίων, τὰ δὲ κατὰ
 • 14φθοράν, οἷον τὸ μόριον τοῦ ὅλου. ὁμοίως δὲ καὶ τἆλλα.
 • Link 15     12 Δύναμις λέγεται ἡ μὲν ἀρχὴ κινήσεως ἢ μεταβολῆς
 • Critical Apparatus16ἢ ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ ἕτερον, οἷον ἡ οἰκοδομικὴ δύναμίς ἐστιν ἣ οὐχ
 • Link 17ὑπάρχει ἐν τῷ οἰκοδομουμένῳ, ἀλλ' ἡ ἰατρικὴ δύναμις οὖσα
 • 18ὑπάρχοι ἂν ἐν τῷ ἰατρευομένῳ, ἀλλ' οὐχ ᾗ ἰατρευόμενος.
 • Critical Apparatus19ἡ μὲν οὖν οὕτως ἀρχὴ μεταβολῆς ἢ κινήσεως λέγεται δύνα-
 • pg 104Critical Apparatus20μις ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ ἕτερον, ἡ δ' ὑφ' ἑτέρου ἢ ᾗ ἕτερον. καθ' ἣν
 • Critical Apparatus21γὰρ τὸ πάσχον πάσχει τι, ὁτὲ μὲν ἐὰν ὁτιοῦν, δυνατὸν αὐτό
 • Link 22φαμεν εἶναι παθεῖν, ὁτὲ δ' οὐ κατὰ πᾶν πάθος ἀλλ' ἂν ἐπὶ
 • Critical Apparatus Link 23τὸ βέλτιον· ἔτι ἡ τοῦ καλῶς τοῦτ' ἐπιτελεῖν ἢ κατὰ προ-
 • 24αίρεσιν· ἐνίοτε γὰρ τοὺς μόνον ἂν πορευθέντας ἢ εἰπόντας, μὴ
 • 25καλῶς δὲ ἢ μὴ ὡς προείλοντο, οὔ φαμεν δύνασθαι λέγειν
 • Link 26ἢ βαδίζειν· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν. ἔτι ὅσαι ἕξεις
 • 27καθ' ἃς ἀπαθῆ ὅλως ἢ ἀμετάβλητα ἢ μὴ ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ
 • Link 28χεῖρον εὐμετακίνητα, δυνάμεις λέγονται· κλᾶται μὲν γὰρ
 • 29καὶ συντρίβεται καὶ κάμπτεται καὶ ὅλως φθείρεται οὐ τῷ
 • Critical Apparatus30δύνασθαι ἀλλὰ τῷ μὴ δύνασθαι καὶ ἐλλείπειν τινός·
 • Critical Apparatus31ἀπαθῆ δὲ τῶν τοιούτων ἃ μόλις καὶ ἠρέμα πάσχει διὰ δύ-
 • Critical Apparatus Link 32ναμιν καὶ τῷ δύνασθαι καὶ τῷ ἔχειν πώς. λεγομένης δὲ
 • Link 33τῆς δυνάμεως τοσαυταχῶς, καὶ τὸ δυνατὸν ἕνα μὲν τρόπον
 • 34λεχθήσεται τὸ ἔχον κινήσεως ἀρχὴν ἢ μεταβολῆς (καὶ γὰρ
 • Critical Apparatus Link 35τὸ στατικὸν δυνατόν τι) ἐν ἑτέρῳ ἢ ᾗ ἕτερον, ἕνα δ' ἐὰν ἔχῃ
 • 1019b 1τι αὐτοῦ ἄλλο δύναμιν τοιαύτην, ἕνα δ' ἐὰν ἔχῃ μεταβάλ-
 • 2λειν ἐφ' ὁτιοῦν δύναμιν, εἴτ' ἐπὶ τὸ χεῖρον εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλ-
 • 3τιον (καὶ γὰρ τὸ φθειρόμενον δοκεῖ δυνατὸν εἶναι φθείρε-
 • Critical Apparatus4σθαι, ἢ οὐκ ἂν φθαρῆναι εἰ ἦν ἀδύνατον· νῦν δὲ ἔχει τινὰ
 • Link 5διάθεσιν καὶ αἰτίαν καὶ ἀρχὴν τοῦ τοιούτου πάθους· ὁτὲ μὲν
 • 6δὴ τῷ ἔχειν τι δοκεῖ, ὁτὲ δὲ τῷ ἐστερῆσθαι τοιοῦτον εἶναι· εἰ
 • Critical Apparatus7δ' ἡ στέρησίς ἐστιν ἕξις πως, πάντα τῷ ἔχειν ἂν εἴη τι,
 • pg 105Critical Apparatus8εἰ δὲ μή, [τῷ τε ἔχειν ἕξιν τινὰ καὶ ἀρχήν ἐστι δυνατὸν] ὁμωνύ-
 • Critical Apparatus9μως, ὥστε τῷ τε ἔχειν ἕξιν τινὰ καὶ ἀρχήν ἐστι δυνατὸν καὶ τῷ
 • 10ἔχειν τὴν τούτου στέρησιν, εἰ ἐνδέχεται "ἔχειν" στέρησιν)· ἕνα δὲ
 • Critical Apparatus11τῷ μὴ ἔχειν αὐτοῦ δύναμιν ἢ ἀρχὴν ἄλλο ἢ ᾗ ἄλλο φθαρτικήν. ἔτι
 • Link 12δὲ ταῦτα πάντα ἢ τῷ μόνον ἂν συμβῆναι γενέσθαι ἢ μὴ γενέ-
 • 13σθαι, ἢ τῷ καλῶς. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀψύχοις ἔνεστιν ἡ τοιαύτη
 • 14δύναμις, οἷον ἐν τοῖς ὀργάνοις· τὴν μὲν γὰρ δύνασθαί φασι
 • 15φθέγγεσθαι λύραν, τὴν δ' οὐδέν, ἂν ᾖ μὴ εὔφωνος. ἀδυνα-
 • Critical Apparatus16μία δὲ ἐστὶ στέρησις δυνάμεως καὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς
 • Critical Apparatus Link 17οἵα εἴρηται, ἢ ὅλως ἢ τῷ πεφυκότι ἔχειν, ἢ καὶ ὅτε
 • 18πέφυκεν ἤδη ἔχειν· οὐ γὰρ ὁμοίως ἂν φαῖεν ἀδύνατον εἶναι
 • Critical Apparatus19γεννᾶν παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ εὐνοῦχον. ἔτι δὲ καθ' ἑκατέραν
 • Critical Apparatus20δύναμιν ἔστιν ἀδυναμία ἀντικειμένη, τῇ τε μόνον κινητικῇ
 • Critical Apparatus21καὶ τῇ καλῶς κινητικῇ. καὶ ἀδύνατα δὲ τὰ μὲν κατὰ τὴν
 • Critical Apparatus Link 22ἀδυναμίαν ταύτην λέγεται, τὰ δὲ ἄλλον τρόπον [οἷον] δυ-
 • 23νατόν τε καὶ ἀδύνατον, ἀδύνατον μὲν οὗ τὸ ἐναντίον ἐξ
 • Link 24ἀνάγκης ἀληθές (οἷον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι
 • Critical Apparatus25ἀδύνατον ὅτι ψεῦδος τὸ τοιοῦτον, οὗ τὸ ἐναντίον οὐ μόνον ἀλη-
 • Critical Apparatus26θὲς ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη †ἀσύμμετρον εἶναι· τὸ ἄρα σύμ-
 • pg 10627μετρον οὐ μόνον ψεῦδος ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης ψεῦδος)· τὸ δ'
 • Critical Apparatus28ἐναντίον τούτῳ, [τὸ] δυνατόν, ὅταν μὴ ἀναγκαῖον ᾖ τὸ ἐναν-
 • 29τίον ψεῦδος εἶναι, οἷον τὸ καθῆσθαι ἄνθρωπον δυνατόν· οὐ
 • 30γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ καθῆσθαι ψεῦδος. τὸ μὲν οὖν δυνα-
 • 31τὸν ἕνα μὲν τρόπον, ὥσπερ εἴρηται, τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦ-
 • Critical Apparatus Link 32δος σημαίνει, ἕνα δὲ τὸ ἀληθές [εἶναι], ἕνα δὲ τὸ ἐνδεχό-
 • Critical Apparatus33μενον ἀληθὲς εἶναι. κατὰ μεταφορὰν δὲ ἡ ἐν γεωμετρίᾳ
 • Critical Apparatus Link 34λέγεται δύναμις. ταῦτα μὲν οὖν τὰ δυνατὰ οὐ κατὰ δύνα-
 • 35μιν· τὰ δὲ λεγόμενα κατὰ δύναμιν πάντα λέγεται πρὸς
 • 1020a Critical Apparatus Link 1τὴν πρώτην μίαν· αὕτη δ' ἐστὶν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ
 • Critical Apparatus Link 2ἢ ᾗ ἄλλο. τὰ γὰρ ἄλλα λέγεται δυνατὰ τῷ τὰ μὲν ἔχειν
 • Critical Apparatus3αὐτῶν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν τὰ δὲ μὴ ἔχειν τὰ δὲ
 • Critical Apparatus4ὡδὶ ἔχειν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀδύνατα. ὥστε ὁ κύριος ὅρος
 • 5τῆς πρώτης δυνάμεως ἂν εἴη ἀρχὴ μεταβλητικὴ ἐν ἄλλῳ
 • Critical Apparatus6ἢ ᾗ ἄλλο.
 • Critical Apparatus Link 7     13 Ποσὸν λέγεται τὸ διαιρετὸν εἰς ἐνυπάρχοντα ὧν [ἑκά-
 • Critical Apparatus8τερον ἢ] ἕκαστον ἕν τι καὶ τόδε τι πέφυκεν εἶναι. πλῆθος
 • 9μὲν οὖν ποσόν τι ἐὰν ἀριθμητὸν ᾖ, μέγεθος δὲ ἂν μετρητὸν
 • Link 10ᾖ. λέγεται δὲ πλῆθος μὲν τὸ διαιρετὸν δυνάμει εἰς μὴ συν-
 • 11εχῆ, μέγεθος δὲ τὸ εἰς συνεχῆ· μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ' ἓν
 • 12συνεχὲς μῆκος τὸ δ' ἐπὶ δύο πλάτος τὸ δ' ἐπὶ τρία βάθος.
 • Link 13τούτων δὲ πλῆθος μὲν τὸ πεπερασμένον ἀριθμὸς μῆκος δὲ
 • 14γραμμὴ πλάτος δὲ ἐπιφάνεια βάθος δὲ σῶμα. ἔτι τὰ
 • Critical Apparatus15μὲν λέγεται καθ' αὑτὰ ποσά, τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός,
 • 16οἷον ἡ μὲν γραμμὴ ποσόν τι καθ' ἑαυτό, τὸ δὲ μουσι-
 • Critical Apparatus17κὸν κατὰ συμβεβηκός. τῶν δὲ καθ' αὑτὰ τὰ μὲν κατ'
 • 18οὐσίαν ἐστίν, οἷον ἡ γραμμὴ ποσόν τι (ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ
 • pg 107Critical Apparatus19τί ἐστι λέγοντι τὸ ποσόν τι ὑπάρχει), τὰ δὲ πάθη καὶ ἕξεις
 • Critical Apparatus20τῆς τοιαύτης ἐστὶν οὐσίας, οἷον τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, καὶ
 • Critical Apparatus21μακρὸν καὶ βραχύ, καὶ πλατὺ καὶ στενόν, καὶ βαθὺ καὶ
 • Critical Apparatus22ταπεινόν [καὶ βαρὺ καὶ κοῦφον] καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα.
 • 23ἔστι δὲ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ μεῖζον καὶ
 • 24ἔλαττον, καὶ καθ' αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα λεγόμενα, τοῦ
 • Critical Apparatus25ποσοῦ πάθη καθ' αὑτά· μεταφέρεται μέντοι καὶ ἐπ' ἄλλα
 • 26ταῦτα τὰ ὀνόματα. τῶν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς λεγομένων
 • Critical Apparatus27ποσῶν τὰ μὲν οὕτως λέγεται ὥσπερ ἐλέχθη ὅτι τὸ μουσικὸν
 • 28ποσὸν καὶ τὸ λευκὸν τῷ εἶναι ποσόν τι ᾧ ὑπάρχουσι, τὰ δὲ
 • 29ὡς κίνησις καὶ χρόνος· καὶ γὰρ ταῦτα πόσ' ἄττα λέγεται
 • Critical Apparatus30καὶ συνεχῆ τῷ ἐκεῖνα διαιρετὰ εἶναι ὧν ἐστὶ ταῦτα πάθη.
 • Link 31λέγω δὲ οὐ τὸ κινούμενον ἀλλ' ὃ ἐκινήθη· τῷ γὰρ ποσὸν εἶναι
 • 32ἐκεῖνο καὶ ἡ κίνησις ποσή, ὁ δὲ χρόνος τῷ ταύτην.
 • Critical Apparatus33     14 [Τὸ] ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ διαφορὰ τῆς οὐσίας,
 • Critical Apparatus34οἷον ποιόν τι ἄνθρωπος ζῷον ὅτι δίπουν, ἵππος δὲ τετράπουν,
 • 35καὶ κύκλος ποιόν τι σχῆμα ὅτι ἀγώνιον, ὡς τῆς διαφορᾶς
 • 1020b 1τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν ποιότητος οὔσης.—ἕνα μὲν δὴ τρόπον
 • Critical Apparatus Link 2τοῦτον λέγεται ἡ ποιότης [διαφορὰ οὐσίας], ἕνα δὲ ὡς τὰ ἀκί-
 • Link 3νητα καὶ τὰ μαθηματικά, ὥσπερ οἱ ἀριθμοὶ ποιοί τινες,
 • Link 4οἷον οἱ σύνθετοι καὶ μὴ μόνον ἐφ' ἓν ὄντες ἀλλ' ὧν μίμημα
 • 5τὸ ἐπίπεδον καὶ τὸ στερεόν (οὗτοι δ' εἰσὶν οἱ ποσάκις ποσοὶ ἢ
 • 6ποσάκις ποσάκις ποσοί), καὶ ὅλως ὃ παρὰ τὸ ποσὸν ὑπάρ-
 • Critical Apparatus7χει ἐν τῇ οὐσίᾳ· οὐσία γὰρ ἑκάστου τὸ ἅπαξ, οἷον τῶν ἓξ οὐχ
 • Critical Apparatus Link 8ὃ δὶς ἢ τρὶς εἰσὶν ἀλλ' ὃ ἅπαξ· ἓξ γὰρ ἅπαξ ἕξ. ἔτι ὅσα
 • pg 1089πάθη τῶν κινουμένων οὐσιῶν, οἷον θερμότης καὶ ψυχρότης,
 • 10καὶ λευκότης καὶ μελανία, καὶ βαρύτης καὶ κουφότης, καὶ
 • Critical Apparatus11ὅσα τοιαῦτα, καθ' ἃ λέγονται καὶ ἀλλοιοῦσθαι τὰ σώματα
 • 12μεταβαλλόντων. ἔτι κατ' ἀρετὴν καὶ κακίαν καὶ ὅλως τὸ
 • 13κακὸν καὶ ἀγαθόν. σχεδὸν δὴ κατὰ δύο τρόπους λέγοιτ' ἂν
 • 14τὸ ποιόν, καὶ τούτων ἕνα τὸν κυριώτατον· πρώτη μὲν γὰρ
 • Critical Apparatus15ποιότης ἡ τῆς οὐσίας διαφορά (ταύτης δέ τι καὶ ἡ ἐν τοῖς
 • 16ἀριθμοῖς ποιότης μέρος· διαφορὰ γάρ τις οὐσιῶν, ἀλλ' ἢ οὐ
 • Critical Apparatus17κινουμένων ἢ οὐχ ᾗ κινούμενα), τὰ δὲ ⟨τὰ⟩ πάθη τῶν κινουμένων
 • Critical Apparatus Link 18ᾗ κινούμενα, καὶ αἱ τῶν κινήσεων διαφοραί. ἀρετὴ δὲ καὶ
 • 19κακία τῶν παθημάτων μέρος τι· διαφορὰς γὰρ δηλοῦσι τῆς
 • 20κινήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας, καθ' ἃς ποιοῦσιν ἢ πάσχουσι κα-
 • 21λῶς ἢ φαύλως τὰ ἐν κινήσει ὄντα· τὸ μὲν γὰρ ὡδὶ δυνά-
 • 22μενον κινεῖσθαι ἢ ἐνεργεῖν ἀγαθὸν τὸ δ' ὡδὶ καὶ ἐναντίως
 • Critical Apparatus23μοχθηρόν. μάλιστα δὲ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν σημαίνει τὸ
 • 24ποιὸν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, καὶ τούτων μάλιστα ἐπὶ τοῖς ἔχουσι
 • 25προαίρεσιν.
 • Critical Apparatus Link 26     15 Πρός τι λέγεται τὰ μὲν ὡς διπλάσιον πρὸς ἥμισυ καὶ
 • 27τριπλάσιον πρὸς τριτημόριον, καὶ ὅλως πολλαπλάσιον πρὸς
 • 28πολλοστημόριον καὶ ὑπερέχον πρὸς ὑπερεχόμενον· τὰ δ' ὡς
 • Critical Apparatus29τὸ θερμαντικὸν πρὸς τὸ θερμαντὸν καὶ τὸ τμητικὸν πρὸς τὸ
 • 30τμητόν, καὶ ὅλως τὸ ποιητικὸν πρὸς τὸ παθητικόν· τὰ δ'
 • 31ὡς τὸ μετρητὸν πρὸς τὸ μέτρον καὶ ἐπιστητὸν πρὸς ἐπιστήμην
 • 32καὶ αἰσθητὸν πρὸς αἴσθησιν. λέγεται δὲ τὰ μὲν πρῶτα κατ'
 • Critical Apparatus33ἀριθμὸν ἢ ἁπλῶς ἢ ὡρισμένως, πρὸς αὐτοὺς ἢ πρὸς ἕν (οἷον
 • 34τὸ μὲν διπλάσιον πρὸς ἓν ἀριθμὸς ὡρισμένος, τὸ δὲ πολλα-
 • Critical Apparatus35πλάσιον κατ' ἀριθμὸν πρὸς ἕν, οὐχ ὡρισμένον δέ, οἷον τόνδε
 • 1021a Link 1ἢ τόνδε· τὸ δὲ ἡμιόλιον πρὸς τὸ ὑφημιόλιον κατ' ἀριθμὸν πρὸς
 • Critical Apparatus2ἀριθμὸν ὡρισμένον· τὸ δ' ἐπιμόριον πρὸς τὸ ὑπεπιμόριον κατ'
 • pg 109Critical Apparatus3⟨ἀριθμὸν⟩ ἀόριστον, ὥσπερ τὸ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ ἕν· τὸ δ'
 • 4ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον ὅλως ἀόριστον κατ' ἀριθμόν·
 • Critical Apparatus5ὁ γὰρ ἀριθμὸς σύμμετρος, κατὰ μὴ συμμέτρου δὲ ἀριθμὸς οὐ
 • Critical Apparatus6λέγεται, τὸ δὲ ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον τοσοῦτόν
 • Critical Apparatus7τέ ἐστι καὶ ἔτι, τοῦτο δ' ἀόριστον· ὁπότερον γὰρ ἔτυχέν ἐστιν,
 • Critical Apparatus Link 8ἢ ἴσον ἢ οὐκ ἴσον)· ταῦτά τε οὖν τὰ πρός τι πάντα κατ'
 • 9ἀριθμὸν λέγεται καὶ ἀριθμοῦ πάθη, καὶ ἔτι τὸ ἴσον καὶ
 • Critical Apparatus10ὅμοιον καὶ ταὐτὸ κατ' ἄλλον τρόπον (κατὰ γὰρ τὸ ἓν λέ-
 • Critical Apparatus11γεται πάντα, ταὐτὰ μὲν γὰρ ὧν μία ἡ οὐσία, ὅμοια δ'
 • 12ὧν ἡ ποιότης μία, ἴσα δὲ ὧν τὸ ποσὸν ἕν· τὸ δ' ἓν τοῦ
 • Critical Apparatus13ἀριθμοῦ ἀρχὴ καὶ μέτρον, ὥστε ταῦτα πάντα πρός τι
 • 14λέγεται κατ' ἀριθμὸν μέν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον)· τὰ δὲ
 • 15ποιητικὰ καὶ παθητικὰ κατὰ δύναμιν ποιητικὴν καὶ παθη-
 • 16τικὴν καὶ ἐνεργείας τὰς τῶν δυνάμεων, οἷον τὸ θερμαντικὸν
 • 17πρὸς τὸ θερμαντὸν ὅτι δύναται, καὶ πάλιν τὸ θερμαῖνον
 • 18πρὸς τὸ θερμαινόμενον καὶ τὸ τέμνον πρὸς τὸ τεμνόμενον
 • 19ὡς ἐνεργοῦντα. τῶν δὲ κατ' ἀριθμὸν οὐκ εἰσὶν ἐνέργειαι ἀλλ'
 • Critical Apparatus20ἢ ὃν τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρηται· αἱ δὲ κατὰ κίνησιν ἐνέργειαι
 • 21οὐχ ὑπάρχουσιν. τῶν δὲ κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ χρόνους ἤδη
 • Critical Apparatus22λέγονταί ⟨τινα⟩ πρός τι οἷον τὸ πεποιηκὸς πρὸς τὸ πεποιημένον
 • Critical Apparatus23καὶ τὸ ποιῆσον πρὸς τὸ ποιησόμενον. οὕτω γὰρ καὶ πατὴρ
 • 24υἱοῦ λέγεται πατήρ· τὸ μὲν γὰρ πεποιηκὸς τὸ δὲ πεπονθός
 • Link 25τί ἐστιν. ἔτι ἔνια κατὰ στέρησιν δυνάμεως, ὥσπερ τὸ ἀδύνα-
 • pg 11026τον καὶ ὅσα οὕτω λέγεται, οἷον τὸ ἀόρατον. τὰ μὲν οὖν κατ'
 • 27ἀριθμὸν καὶ δύναμιν λεγόμενα πρός τι πάντα ἐστὶ πρός τι
 • Critical Apparatus28τῷ ὅπερ ἐστὶν ἄλλου λέγεσθαι 〚αὐτὸ ὅ ἐστιν〛, ἀλλὰ μὴ τῷ
 • Critical Apparatus Link 29ἄλλο πρὸς ἐκεῖνο· τὸ δὲ μετρητὸν καὶ τὸ ἐπιστητὸν καὶ τὸ
 • Critical Apparatus30διανοητὸν τῷ ἄλλο πρὸς αὐτὸ λέγεσθαι πρός τι λέγονται.
 • 31τό τε γὰρ διανοητὸν σημαίνει ὅτι ἔστιν αὐτοῦ διάνοια, οὐκ
 • Critical Apparatus32ἔστι δ' ἡ διάνοια πρὸς τοῦτο οὗ ἐστὶ διάνοια (δὶς γὰρ ταὐτὸν
 • 33εἰρημένον ἂν εἴη), ὁμοίως δὲ καὶ τινός ἐστιν ἡ ὄψις ὄψις, οὐχ
 • 1021b Critical Apparatus1οὗ ἐστὶν ὄψις (καίτοι γ' ἀληθὲς τοῦτο εἰπεῖν) ἀλλὰ πρὸς
 • 2χρῶμα ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐκείνως δὲ δὶς τὸ αὐτὸ
 • Critical Apparatus3λεχθήσεται, ὅτι ἐστὶν ⟨ἡ⟩ ὄψις οὗ ἐστὶν [ἡ] ὄψις. τὰ μὲν οὖν καθ'
 • 4ἑαυτὰ λεγόμενα πρός τι τὰ μὲν οὕτω λέγεται, τὰ δὲ ἂν τὰ
 • Critical Apparatus5γένη αὐτῶν ᾖ τοιαῦτα, οἷον ἡ ἰατρικὴ τῶν πρός τι ὅτι τὸ
 • Critical Apparatus6γένος αὐτῆς ἡ ἐπιστήμη δοκεῖ εἶναι πρός τι· ἔτι καθ'
 • 7ὅσα τὰ ἔχοντα λέγεται πρός τι, οἷον ἰσότης ὅτι τὸ ἴσον
 • 8καὶ ὁμοιότης ὅτι τὸ ὅμοιον· τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός, οἷον
 • Critical Apparatus9ἅνθρωπος πρός τι ὅτι συμβέβηκεν αὐτῷ διπλασίῳ εἶναι,
 • 10τοῦτο δ' ἐστὶ τῶν πρός τι· ἢ τὸ λευκόν, εἰ τῷ αὐτῷ συμ-
 • 11βέβηκε διπλασίῳ καὶ λευκῷ εἶναι.
 • Critical Apparatus12     16 Τέλειον λέγεται ἓν μὲν οὗ μὴ ἔστιν ἔξω τι λαβεῖν μηδὲ
 • Critical Apparatus13ἓν μόριον (οἷον χρόνος τέλειος ἑκάστου οὗτος οὗ μὴ ἔστιν ἔξω
 • Critical Apparatus Link 14λαβεῖν χρόνον τινὰ ὃς τούτου μέρος ἐστὶ τοῦ χρόνου), καὶ τὸ
 • Critical Apparatus15κατ' ἀρετὴν καὶ τὸ εὖ μὴ ἔχον ὑπερβολὴν πρὸς τὸ γένος,
 • Link 16οἷον τέλειος ἰατρὸς καὶ τέλειος αὐλητὴς ὅταν κατὰ τὸ εἶδος
 • 17τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηθὲν ἐλλείπωσιν (οὕτω δὲ μεταφέροντες
 • pg 11118καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν λέγομεν συκοφάντην τέλειον καὶ κλέ-
 • 19πτην τέλειον, ἐπειδὴ καὶ ἀγαθοὺς λέγομεν αὐτούς, οἷον κλέ-
 • Critical Apparatus20πτην ἀγαθὸν καὶ συκοφάντην ἀγαθόν· καὶ ἡ ἀρετὴ τελείω-
 • Critical Apparatus21σίς τις· ἕκαστον γὰρ τότε τέλειον καὶ οὐσία πᾶσα τότε τε-
 • 22λεία, ὅταν κατὰ τὸ εἶδος τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηδὲν ἐλλείπῃ
 • Link 23μόριον τοῦ κατὰ φύσιν μεγέθους)· ἔτι οἷς ὑπάρχει τὸ τέλος,
 • Critical Apparatus24σπουδαῖον ⟨ὄν⟩, ταῦτα λέγεται τέλεια· κατὰ γὰρ τὸ ἔχειν τὸ
 • 25τέλος τέλεια, ὥστ' ἐπεὶ τὸ τέλος τῶν ἐσχάτων τί ἐστι, καὶ
 • 26ἐπὶ τὰ φαῦλα μεταφέροντες λέγομεν τελείως ἀπολωλέναι
 • 27καὶ τελείως ἐφθάρθαι, ὅταν μηδὲν ἐλλείπῃ τῆς φθορᾶς καὶ
 • Critical Apparatus28τοῦ κακοῦ ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ ᾖ· διὸ καὶ ἡ τελευτὴ κατὰ
 • Critical Apparatus29μεταφορὰν λέγεται τέλος, ὅτι ἄμφω ἔσχατα· ⟨τὸ⟩ τέλος δὲ
 • Link 30καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἔσχατον. τὰ μὲν οὖν καθ' αὑτὰ λεγόμενα
 • 31τέλεια τοσαυταχῶς λέγεται, τὰ μὲν τῷ κατὰ τὸ εὖ μηδὲν
 • 32ἐλλείπειν μηδ' ἔχειν ὑπερβολὴν μηδὲ ἔξω τι λαβεῖν, τὰ δ'
 • Critical Apparatus33ὅλως κατὰ τὸ μὴ ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν ἑκάστῳ γένει μηδ'
 • 1022a Critical Apparatus1εἶναί τι ἔξω· τὰ δὲ ἄλλα ἤδη κατὰ ταῦτα τῷ ἢ ποιεῖν τι
 • Critical Apparatus2τοιοῦτον ἢ ἔχειν ἢ ἁρμόττειν τούτῳ ἢ ἁμῶς γέ πως λέγε-
 • 3σθαι πρὸς τὰ πρώτως λεγόμενα τέλεια.
 • Critical Apparatus Link 4     17 Πέρας λέγεται τό τε ἔσχατον ἑκάστου καὶ οὗ ἔξω μηδὲν
 • Link 5ἔστι λαβεῖν πρώτου καὶ οὗ ἔσω πάντα πρώτου, καὶ ὃ ἂν ᾖ
 • Link 6εἶδος μεγέθους ἢ ἔχοντος μέγεθος, καὶ τὸ τέλος ἑκάστου
 • Critical Apparatus7(τοιοῦτον δ' ἐφ' ὃ ἡ κίνησις καὶ ἡ πρᾶξις, καὶ οὐκ ἀφ' οὗ—ὁτὲ
 • 8δὲ ἄμφω, καὶ ἀφ' οὗ καὶ ἐφ' ὃ) καὶ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ ἡ οὐσία
 • Link 9ἡ ἑκάστου καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστῳ· τῆς γνώσεως γὰρ τοῦτο
 • 10πέρας· εἰ δὲ τῆς γνώσεως, καὶ τοῦ πράγματος. ὥστε φανε-
 • pg 112Critical Apparatus11ρὸν ὅτι ὁσαχῶς τε ἡ ἀρχὴ λέγεται, τοσαυταχῶς καὶ τὸ
 • 12πέρας, καὶ ἔτι πλεοναχῶς· ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ πέρας τι, τὸ
 • 13δὲ πέρας οὐ πᾶν ἀρχή.
 • Link 14     18 Τὸ καθ' ὃ λέγεται πολλαχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸ εἶδος
 • Critical Apparatus15καὶ ἡ οὐσία ἑκάστου πράγματος, οἷον καθ' ὃ ἀγαθός,
 • 16αὐτὸ ἀγαθόν, ἕνα δὲ ἐν ᾧ πρώτῳ πέφυκε γίγνεσθαι, οἷον
 • 17τὸ χρῶμα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ. τὸ μὲν οὖν πρώτως λεγόμενον
 • Critical Apparatus18καθ' ὃ τὸ εἶδός ἐστι, δευτέρως δὲ ὡς ἡ ὕλη ἑκάστου καὶ τὸ
 • Link 19ὑποκείμενον ἑκάστῳ πρῶτον. ὅλως δὲ τὸ καθ' ὃ ἰσαχῶς καὶ
 • Critical Apparatus20τὸ αἴτιον ὑπάρξει· κατὰ τί γὰρ ἐλήλυθεν ἢ οὗ ἕνεκα ἐλή-
 • 21λυθε λέγεται, καὶ κατὰ τί παραλελόγισται ἢ συλλελόγι-
 • Critical Apparatus22σται, ἢ τί τὸ αἴτιον τοῦ συλλογισμοῦ ἢ παραλογισμοῦ. ἔτι δὲ
 • Critical Apparatus23[τὸ] καθ' ὃ τὸ κατὰ θέσιν λέγεται, καθ' ὃ ἕστηκεν ἢ καθ' ὃ βα-
 • Critical Apparatus24δίζει· πάντα γὰρ θέσιν σημαίνει καὶ τόπον. ὥστε καὶ
 • Link 25τὸ καθ' αὑτὸ πολλαχῶς ἀνάγκη λέγεσθαι. ἓν μὲν γὰρ
 • Critical Apparatus Link 26καθ' αὑτὸ τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάστῳ, οἷον ὁ Καλλίας καθ' αὑτὸν
 • 27Καλλίας καὶ τὸ τί ἦν εἶναι Καλλίᾳ· ἓν δὲ ὅσα ἐν τῷ τί
 • 28ἐστιν ὑπάρχει, οἷον ζῷον ὁ Καλλίας καθ' αὑτόν· ἐν γὰρ
 • Critical Apparatus Link 29τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τὸ ζῷον· ζῷον γάρ τι ὁ Καλλίας. ἔτι
 • Critical Apparatus30δὲ εἰ ἐν αὑτῷ δέδεκται πρώτῳ ἢ τῶν αὑτοῦ τινί, οἷον ἡ ἐπι-
 • Critical Apparatus31φάνεια λευκὴ καθ' ἑαυτήν, καὶ ζῇ ὁ ἄνθρωπος καθ' αὑτόν·
 • 32ἡ γὰρ ψυχὴ μέρος τι τοῦ ἀνθρώπου, ἐν ᾗ πρώτῃ τὸ ζῆν. ἔτι
 • Critical Apparatus33οὗ μὴ ἔστιν ἄλλο αἴτιον· τοῦ γὰρ ἀνθρώπου πολλὰ αἴτια, τὸ
 • 34ζῷον, τὸ δίπουν, ἀλλ' ὅμως καθ' αὑτὸν ἄνθρωπος ὁ ἄνθρω-
 • Critical Apparatus35πός ἐστιν. ἔτι ὅσα μόνῳ ὑπάρχει καὶ ᾗ μόνον· διὸ τὸ κε-
 • 36χωρισμένον καθ' αὑτό.
 • pg 11319 1022b Critical Apparatus Link 1Διάθεσις λέγεται τοῦ ἔχοντος μέρη τάξις ἢ κατὰ τόπον
 • 2ἢ κατὰ δύναμιν ἢ κατ' εἶδος· θέσιν γὰρ δεῖ τινὰ εἶναι,
 • Critical Apparatus3ὥσπερ καὶ τοὔνομα δηλοῖ ἡ διάθεσις.
 • 4     20 Ἕξις δὲ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέργειά τις τοῦ
 • Critical Apparatus5ἔχοντος καὶ ἐχομένου, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις (ὅταν γὰρ
 • 6τὸ μὲν ποιῇ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποίησις μεταξύ· οὕτω καὶ
 • 7τοῦ ἔχοντος ἐσθῆτα καὶ τῆς ἐχομένης ἐσθῆτος ἔστι μεταξὺ
 • Critical Apparatus8ἕξις)·—ταύτην μὲν οὖν φανερὸν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἔχειν τὴν ἕξιν
 • 9(εἰς ἄπειρον γὰρ βαδιεῖται, εἰ τοῦ ἐχομένου ἔσται ἔχειν τὴν
 • Critical Apparatus10ἕξιν), ἄλλον δὲ τρόπον ἕξις λέγεται διάθεσις καθ' ἣν ἢ εὖ
 • Critical Apparatus11ἢ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον, καὶ ἢ καθ' αὑτὸ ἢ πρὸς
 • 12ἄλλο, οἷον ἡ ὑγίεια ἕξις τις· διάθεσις γάρ ἐστι τοιαύτη.
 • 13ἔτι ἕξις λέγεται ἂν ᾖ μόριον διαθέσεως τοιαύτης· διὸ καὶ
 • 14ἡ τῶν μερῶν ἀρετὴ ἕξις τίς ἐστιν.
 • Link 15     21 Πάθος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης καθ' ἣν ἀλ-
 • Critical Apparatus16λοιοῦσθαι ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, καὶ
 • 17γλυκὺ καὶ πικρόν, καὶ βαρύτης καὶ κουφότης, καὶ ὅσα
 • 18ἄλλα τοιαῦτα· ἕνα δὲ αἱ τούτων ἐνέργειαι καὶ ἀλλοιώσεις
 • 19ἤδη. ἔτι τούτων μᾶλλον αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις καὶ κινή-
 • Critical Apparatus20σεις, καὶ μάλιστα αἱ λυπηραὶ βλάβαι. ἔτι τὰ μεγέθη τῶν
 • Critical Apparatus21συμφορῶν [καὶ λυπηρῶν] πάθη λέγεται.
 • Link 22     22 Στέρησις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἂν μὴ ἔχῃ τι τῶν
 • 23πεφυκότων ἔχεσθαι, κἂν μὴ αὐτὸ ᾖ πεφυκὸς ἔχειν, οἷον
 • 24φυτὸν ὀμμάτων ἐστερῆσθαι λέγεται· ἕνα δὲ ἂν πεφυκὸς
 • 25ἔχειν, ἢ αὐτὸ ἢ τὸ γένος, μὴ ἔχῃ, οἷον ἄλλως ἄνθρωπος ὁ
 • Link 26τυφλὸς ὄψεως ἐστέρηται καὶ ἀσπάλαξ, τὸ μὲν κατὰ τὸ
 • Link 27γένος τὸ δὲ καθ' αὑτό. ἔτι ἂν πεφυκὸς καὶ ὅτε πέφυκεν
 • Critical Apparatus28ἔχειν μὴ ἔχῃ· ἡ γὰρ τυφλότης στέρησίς τις, τυφλὸς δ' οὐ
 • pg 11429κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν, ἀλλ' ἐν ᾗ πέφυκεν ἔχειν, ἂν μὴ ἔχῃ.
 • Critical Apparatus30ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ ἂν ᾖ ⟨πεφυκὸς⟩ καὶ καθ' ὃ καὶ πρὸς ὃ καὶ ὡς,
 • 31ἂν μὴ ἔχῃ [πεφυκός]. ἔτι ἡ βιαία ἑκάστου ἀφαίρεσις στέρησις
 • Link 32λέγεται. καὶ ὁσαχῶς δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ α ἀποφάσεις λέγον-
 • 33ται, τοσαυταχῶς καὶ αἱ στερήσεις λέγονται· ἄνισον μὲν
 • Critical Apparatus34γὰρ τῷ μὴ ἔχειν ἰσότητα πεφυκὸς λέγεται, ἀόρατον δὲ
 • Critical Apparatus35καὶ τῷ ὅλως μὴ ἔχειν χρῶμα καὶ τῷ φαύλως, καὶ ἄπουν
 • Critical Apparatus36καὶ τῷ μὴ ἔχειν ὅλως πόδας καὶ τῷ φαύλους. ἔτι καὶ τῷ
 • 1023a Critical Apparatus1μικρὸν ἔχειν, οἷον τὸ ἀπύρηνον· τοῦτο δ' ἐστὶ τῷ φαύλως πως
 • Critical Apparatus2ἔχειν. ἔτι τῷ μὴ ῥᾳδίως ἢ τῷ μὴ καλῶς, οἷον τὸ ἄτμητον
 • Critical Apparatus3οὐ μόνον τῷ μὴ τέμνεσθαι ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ ῥᾳδίως ἢ μὴ
 • Critical Apparatus4καλῶς. ἔτι τῷ πάντῃ μὴ ἔχειν· τυφλὸς γὰρ οὐ λέγεται ὁ
 • Link 5ἑτερόφθαλμος ἀλλ' ὁ ἐν ἀμφοῖν μὴ ἔχων ὄψιν· διὸ οὐ
 • Critical Apparatus6πᾶς ἀγαθὸς ἢ κακός, ἢ δίκαιος ἢ ἄδικος, ἀλλὰ καὶ τὸ
 • 7μεταξύ.
 • Critical Apparatus Link 8     23 Τὸ ἔχειν λέγεται πολλαχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸ ἄγειν
 • 9κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἢ κατὰ τὴν αὑτοῦ ὁρμήν, διὸ
 • 10λέγεται πυρετός τε ἔχειν τὸν ἄνθρωπον καὶ οἱ τύραννοι τὰς
 • Link 11πόλεις καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ ἀμπεχόμενοι· ἕνα δ' ἐν ᾧ ἄν
 • 12τι ὑπάρχῃ ὡς δεκτικῷ, οἷον ὁ χαλκὸς ἔχει τὸ εἶδος τοῦ
 • Critical Apparatus13ἀνδριάντος καὶ τὴν νόσον τὸ σῶμα· ἕνα δὲ ὡς τὸ περιέχον
 • Critical Apparatus Link 14τὰ περιεχόμενα· ἐν ᾧ γάρ ἐστι περιέχοντι, ἔχεσθαι ὑπὸ
 • 15τούτου λέγεται, οἷον τὸ ἀγγεῖον ἔχειν τὸ ὑγρόν φαμεν
 • 16καὶ τὴν πόλιν ἀνθρώπους καὶ τὴν ναῦν ναύτας, οὕτω δὲ καὶ
 • Critical Apparatus17τὸ ὅλον ἔχει τὰ μέρη. ἔτι τὸ κωλῦον κατὰ τὴν αὑτοῦ
 • pg 115Critical Apparatus18ὁρμήν τι κινεῖσθαι ἢ πράττειν ἔχειν λέγεται τοῦτο αὐτό,
 • 19οἷον καὶ οἱ κίονες τὰ ἐπικείμενα βάρη, καὶ ὡς οἱ ποιηταὶ
 • 20τὸν Ἄτλαντα ποιοῦσι τὸν οὐρανὸν ἔχειν ὡς συμπεσόντ' ἂν
 • Critical Apparatus21ἐπὶ τὴν γῆν, ὥσπερ καὶ τῶν φυσιολόγων τινές φασιν· τοῦ-
 • Critical Apparatus22τον δὲ τὸν τρόπον καὶ τὸ συνέχον λέγεται ἃ συνέχει ἔχειν,
 • Link 23ὡς διαχωρισθέντα ἂν κατὰ τὴν αὑτοῦ ὁρμὴν ἕκαστον. καὶ
 • Critical Apparatus24τὸ ἔν τινι δὲ εἶναι ὁμοιοτρόπως λέγεται καὶ ἑπομένως τῷ
 • 25ἔχειν.
 • Link 26     24 Τὸ ἔκ τινος εἶναι λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐξ οὗ ἐστὶν
 • 27ὡς ὕλης, καὶ τοῦτο διχῶς, ἢ κατὰ τὸ πρῶτον γένος ἢ κατὰ
 • 28τὸ ὕστατον εἶδος, οἷον ἔστι μὲν ὡς ἅπαντα τὰ τηκτὰ ἐξ
 • Critical Apparatus29ὕδατος, ἔστι δ' ὡς ἐκ χαλκοῦ ὁ ἀνδριάς· ἕνα δ' ὡς ἐκ τῆς
 • 30πρώτης κινησάσης ἀρχῆς (οἷον ἐκ τίνος ἡ μάχη; ἐκ λοι-
 • Critical Apparatus31δορίας, ὅτι αὕτη ἀρχὴ τῆς μάχης)· ἕνα δ' ⟨ὡς⟩ ἐκ τοῦ συνθέτου
 • 32ἐκ τῆς ὕλης καὶ τῆς μορφῆς, ὥσπερ ἐκ τοῦ ὅλου τὰ μέρη
 • 33καὶ ἐκ τῆς Ἰλιάδος τὸ ἔπος καὶ ἐκ τῆς οἰκίας οἱ λίθοι·
 • 34τέλος μὲν γάρ ἐστιν ἡ μορφή, τέλειον δὲ τὸ ἔχον τέλος.
 • Critical Apparatus Link 35τὰ δὲ ὡς ἐκ τοῦ μέρους τὸ εἶδος, οἷον ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ δί-
 • 36ποδος καὶ ἡ συλλαβὴ ἐκ τοῦ στοιχείου· ἄλλως γὰρ τοῦτο
 • 1023b Critical Apparatus Link 1καὶ ὁ ἀνδριὰς ἐκ χαλκοῦ· ἐκ τῆς αἰσθητῆς γὰρ ὕλης ἡ
 • 2συνθετὴ οὐσία, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος ἐκ τῆς τοῦ εἴδους ὕλης.
 • 3τὰ μὲν οὖν οὕτω λέγεται, τὰ δ' ἐὰν κατὰ μέρος τι τούτων τις
 • 4ὑπάρχῃ τῶν τρόπων, οἷον ἐκ πατρὸς καὶ μητρὸς τὸ τέκνον
 • 5καὶ ἐκ γῆς τὰ φυτά, ὅτι ἔκ τινος μέρους αὐτῶν. ἕνα δὲ
 • 6μεθ' ὃ τῷ χρόνῳ, οἷον ἐξ ἡμέρας νὺξ καὶ ἐξ εὐδίας χειμών,
 • 7ὅτι τοῦτο μετὰ τοῦτο· τούτων δὲ τὰ μὲν τῷ ἔχειν μεταβολὴν
 • pg 1168εἰς ἄλληλα οὕτω λέγεται, ὥσπερ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα, τὰ
 • 9δὲ τῷ κατὰ τὸν χρόνον ἐφεξῆς μόνον, οἷον ἐξ ἰσημερίας
 • 10ἐγένετο ὁ πλοῦς ὅτι μετ' ἰσημερίαν ἐγένετο, καὶ ἐκ Διονυ-
 • 11σίων Θαργήλια ὅτι μετὰ τὰ Διονύσια.
 • Link 12     25 Μέρος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον εἰς ὃ διαιρεθείη ἂν τὸ
 • Critical Apparatus13ποσὸν ὁπωσοῦν (ἀεὶ γὰρ τὸ ἀφαιρούμενον τοῦ ποσοῦ ᾗ ποσὸν
 • 14μέρος λέγεται ἐκείνου, οἷον τῶν τριῶν τὰ δύο μέρος λέγεταί
 • Link 15πως), ἄλλον δὲ τρόπον τὰ καταμετροῦντα τῶν τοιούτων
 • 16μόνον· διὸ τὰ δύο τῶν τριῶν ἔστι μὲν ὡς λέγεται μέρος,
 • 17ἔστι δ' ὡς οὔ. ἔτι εἰς ἃ τὸ εἶδος διαιρεθείη ἂν ἄνευ τοῦ ποσοῦ,
 • Link 18καὶ ταῦτα μόρια λέγεται τούτου· διὸ τὰ εἴδη τοῦ γένους φα-
 • Critical Apparatus Link 19σὶν εἶναι μόρια. ἔτι εἰς ἃ διαιρεῖται ἢ ἐξ ὧν σύγκειται
 • Critical Apparatus20τὸ ὅλον, ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἔχον [τὸ] εἶδος, οἷον τῆς σφαίρας
 • 21τῆς χαλκῆς ἢ τοῦ κύβου τοῦ χαλκοῦ καὶ ὁ χαλκὸς μέρος
 • Link 22(τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ ὕλη ἐν ᾗ τὸ εἶδος) καὶ ἡ γωνία μέρος. ἔτι
 • Link 23τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δηλοῦντι ἕκαστον, καὶ ταῦτα μόρια τοῦ
 • 24ὅλου· διὸ τὸ γένος τοῦ εἴδους καὶ μέρος λέγεται, ἄλλως δὲ τὸ
 • 25εἶδος τοῦ γένους μέρος.
 • Link 26     26 Ὅλον λέγεται οὗ τε μηθὲν ἄπεστι μέρος ἐξ ὧν λέγεται
 • Critical Apparatus Link 27ὅλον φύσει, καὶ τὸ περιέχον τὰ περιεχόμενα ὥστε ἕν τι
 • Link 28εἶναι ἐκεῖνα· τοῦτο δὲ διχῶς· ἢ γὰρ ὡς ἕκαστον ἓν ἢ ὡς
 • Critical Apparatus Link 29ἐκ τούτων τὸ ἕν. τὸ μὲν γὰρ καθόλου, καὶ τὸ ὅλως λεγόμε-
 • 30νον ὡς ὅλον τι ὄν, οὕτως ἐστὶ καθόλου ὡς πολλὰ περιέχον τῷ
 • 31κατηγορεῖσθαι καθ' ἑκάστου καὶ ἓν ἅπαντα εἶναι ὡς ἕκαστον,
 • Critical Apparatus32οἷον ἄνθρωπον ἵππον θεόν, διότι ἅπαντα ζῷα· τὸ δὲ συν-
 • Link 33εχὲς καὶ πεπερασμένον, ὅταν ἕν τι ἐκ πλειόνων ᾖ, ἐνυπαρ-
 • Critical Apparatus34χόντων μάλιστα μὲν δυνάμει, εἰ δὲ μή, ἐνεργείᾳ. τούτων
 • 35δ' αὐτῶν μᾶλλον τὰ φύσει ἢ τέχνῃ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ
 • Critical Apparatus36ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἐλέγομεν, ὡς οὔσης τῆς ὁλότητος ἑνότητός τινος.
 • pg 1171024a Critical Apparatus Link 1ἔτι τοῦ ποσοῦ ἔχοντος δὲ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ ἔσχατον, ὅσων
 • 2μὲν μὴ ποιεῖ ἡ θέσις διαφοράν, πᾶν λέγεται, ὅσων δὲ ποιεῖ,
 • Critical Apparatus3ὅλον. ὅσα δὲ ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ ὅλα καὶ πάντα· ἔστι
 • 4δὲ ταῦτα ὅσων ἡ μὲν φύσις ἡ αὐτὴ μένει τῇ μεταθέσει, ἡ
 • 5δὲ μορφὴ οὔ, οἷον κηρὸς καὶ ἱμάτιον· καὶ γὰρ ὅλον καὶ
 • 6πᾶν λέγεται· ἔχει γὰρ ἄμφω. ὕδωρ δὲ καὶ ὅσα ὑγρὰ
 • Critical Apparatus7καὶ ἀριθμὸς πᾶν μὲν λέγεται, ὅλος δ' ἀριθμὸς καὶ ὅλον
 • Critical Apparatus8ὕδωρ οὐ λέγεται, ἂν μὴ μεταφορᾷ. πάντα δὲ λέγεται ἐφ'
 • Critical Apparatus9οἷς τὸ πᾶν ὡς ἐφ' ἑνί, ἐπὶ τούτοις τὸ πάντα ὡς ἐπὶ διῃρημένοις·
 • 10πᾶς οὗτος ὁ ἀριθμός, πᾶσαι αὗται αἱ μονάδες.
 • 11     27 Κολοβὸν δὲ λέγεται τῶν ποσῶν οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ
 • Critical Apparatus12μεριστόν τε δεῖ αὐτὸ εἶναι καὶ ὅλον. τά τε γὰρ δύο οὐ κο-
 • Critical Apparatus13λοβὰ θατέρου ἀφαιρουμένου ἑνός (οὐ γὰρ ἴσον τὸ καλόβωμα
 • Critical Apparatus14καὶ τὸ λοιπὸν οὐδέποτ' ἐστίν) οὐδ' ὅλως ἀριθμὸς οὐδείς· καὶ
 • Critical Apparatus15γὰρ τὴν οὐσίαν δεῖ μένειν· εἰ κύλιξ κολοβός, ἔτι εἶναι κύ-
 • Critical Apparatus16λικα· ὁ δὲ ἀριθμὸς οὐκέτι ὁ αὐτός. πρὸς δὲ τούτοις κἂν ἀν-
 • Critical Apparatus17ομοιομερῆ ᾖ, οὐδὲ ταῦτα πάντα (ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἔστιν ὡς καὶ
 • Critical Apparatus18ἀνόμοια ἔχει μέρη, οἷον δυάδα τριάδα), ἀλλ' ὅλως ὧν
 • 19μὴ ποιεῖ ἡ θέσις διαφορὰν οὐδὲν κολοβόν, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ,
 • 20ἀλλὰ δεῖ τοιαῦτα εἶναι ἃ κατὰ τὴν οὐσίαν θέσιν ἔχει. ἔτι
 • Critical Apparatus21συνεχῆ· ἡ γὰρ ἁρμονία ἐξ ἀνομοιομερῶν μὲν καὶ θέσιν
 • 22ἔχει, κολοβὸς δὲ οὐ γίγνεται. πρὸς δὲ τούτοις οὐδ' ὅσα ὅλα,
 • Critical Apparatus23οὐδὲ ταῦτα ὁτουοῦν μορίου στερήσει κολοβά. οὐ γὰρ δεῖ οὔτε
 • 24τὰ κύρια τῆς οὐσίας οὔτε τὰ ὁπουοῦν ὄντα· οἷον ἂν τρυπηθῇ ἡ
 • 25κύλιξ, οὐ κολοβός, ἀλλ' ἂν τὸ οὖς ἢ ἀκρωτήριόν τι, καὶ ὁ
 • 26ἄνθρωπος οὐκ ἐὰν σάρκα ἢ τὸν σπλῆνα, ἀλλ' ἐὰν ἀκρωτή-
 • pg 118Critical Apparatus27ριόν τι, καὶ τοῦτο οὐ πᾶν ἀλλ' ὃ ⟨ἂν⟩ μὴ ἔχῃ γένεσιν ἀφαιρεθὲν
 • 28ὅλον. διὰ τοῦτο οἱ φαλακροὶ οὐ κολοβοί.
 • Critical Apparatus Link 29     28 Γένος λέγεται τὸ μὲν ἐὰν ᾖ ἡ γένεσις συνεχὴς τῶν τὸ
 • 30εἶδος ἐχόντων τὸ αὐτό, οἷον λέγεται ἕως ἂν ἀνθρώπων γέ-
 • Critical Apparatus31νος ᾖ, ὅτι ἕως ἂν ᾖ ἡ γένεσις συνεχὴς αὐτῶν· τὸ δὲ ἀφ'
 • 32οὗ ἂν ὦσι πρώτου κινήσαντος εἰς τὸ εἶναι· οὕτω γὰρ λέγονται
 • Critical Apparatus33Ἕλληνες τὸ γένος οἱ δὲ Ἴωνες, τῷ οἱ μὲν ἀπὸ Ἕλληνος οἱ
 • 34δὲ ἀπὸ Ἴωνος εἶναι πρώτου γεννήσαντος· καὶ μᾶλλον οἱ ἀπὸ
 • 35τοῦ γεννήσαντος ἢ τῆς ὕλης (λέγονται γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ θή-
 • Critical Apparatus36λεος τὸ γένος, οἷον οἱ ἀπὸ Πύρρας). ἔτι δὲ ὡς τὸ ἐπίπεδον
 • 1024b Critical Apparatus1τῶν σχημάτων γένος τῶν ἐπιπέδων καὶ τὸ στερεὸν τῶν στε-
 • 2ρεῶν· ἕκαστον γὰρ τῶν σχημάτων τὸ μὲν ἐπίπεδον τοιονδὶ
 • Link 3τὸ δὲ στερεόν ἐστι τοιονδί· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον ταῖς
 • Critical Apparatus Link 4διαφοραῖς. ἔτι ὡς ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ
 • Critical Apparatus5λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι· τοῦτο ⟨γὰρ⟩ γένος, οὗ διαφοραὶ λέγονται
 • Link 6αἱ ποιότητες. τὸ μὲν οὖν γένος τοσαυταχῶς λέγεται, τὸ μὲν
 • 7κατὰ γένεσιν συνεχῆ τοῦ αὐτοῦ εἴδους, τὸ δὲ κατὰ τὸ πρῶτον
 • Critical Apparatus Link 8κινῆσαν ὁμοειδές, τὸ δ' ὡς ὕλη· οὗ γὰρ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ
 • 9ποιότης ἐστί, τοῦτ' ἔστι τὸ ὑποκείμενον, ὃ λέγομεν ὕλην. ἕτερα
 • Critical Apparatus10δὲ τῷ γένει λέγεται ὧν τε ἕτερον τὸ πρῶτον ὑποκείμενον καὶ
 • 11μὴ ἀναλύεται θάτερον εἰς θάτερον μηδ' ἄμφω εἰς ταὐτόν,
 • 12οἷον τὸ εἶδος καὶ ἡ ὕλη ἕτερον τῷ γένει, καὶ ὅσα καθ' ἕτε-
 • Critical Apparatus13ρον σχῆμα κατηγορίας τοῦ ὄντος λέγεται (τὰ μὲν γὰρ τί
 • Link 14ἐστι σημαίνει τῶν ὄντων τὰ δὲ ποιόν τι τὰ δ' ὡς διῄρηται
 • 15πρότερον)· οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὔτ' εἰς ἄλληλα οὔτ'
 • 16εἰς ἕν τι.
 • Link 17     29 Τὸ ψεῦδος λέγεται ἄλλον μὲν τρόπον ὡς πρᾶγμα
 • Link 18ψεῦδος, καὶ τούτου τὸ μὲν τῷ μὴ συγκεῖσθαι ἢ ἀδύνατον
 • Link 19εἶναι συντεθῆναι (ὥσπερ λέγεται τὸ τὴν διάμετρον εἶναι
 • pg 119 Link 20σύμμετρον ἢ τὸ σὲ καθῆσθαι· τούτων γὰρ ψεῦδος τὸ μὲν
 • Link 21ἀεὶ τὸ δὲ ποτέ· οὕτω γὰρ οὐκ ὄντα ταῦτα), τὰ δὲ ὅσα ἔστι
 • 22μὲν ὄντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ἢ μὴ οἷά ἐστιν ἢ ἃ μὴ
 • 23ἔστιν (οἷον ἡ σκιαγραφία καὶ τὰ ἐνύπνια· ταῦτα γὰρ ἔστι
 • Link 24μέν τι, ἀλλ' οὐχ ὧν ἐμποιεῖ τὴν φαντασίαν)·—πράγματα
 • Link 25μὲν οὖν ψευδῆ οὕτω λέγεται, ἢ τῷ μὴ εἶναι αὐτὰ ἢ τῷ
 • Link 26τὴν ἀπ' αὐτῶν φαντασίαν μὴ ὄντος εἶναι· λόγος δὲ ψευ-
 • Critical Apparatus27δὴς ὁ τῶν μὴ ὄντων, ᾗ ψευδής, διὸ πᾶς λόγος ψευδὴς ἑτέ-
 • Link 28ρου ἢ οὗ ἐστὶν ἀληθής, οἷον ὁ τοῦ κύκλου ψευδὴς τριγώνου.
 • 29ἑκάστου δὲ λόγος ἔστι μὲν ὡς εἷς, ὁ τοῦ τί ἦν εἶναι, ἔστι δ' ὡς
 • Link 30πολλοί, ἐπεὶ ταὐτό πως αὐτὸ καὶ αὐτὸ πεπονθός, οἷον Σω-
 • 31κράτης καὶ Σωκράτης μουσικός (ὁ δὲ ψευδὴς λόγος οὐθενός
 • Critical Apparatus Link 32ἐστιν ἁπλῶς λόγος)· διὸ Ἀντισθένης ᾤετο εὐήθως μηθὲν ἀξιῶν
 • 33λέγεσθαι πλὴν τῷ οἰκείῳ λόγῳ, ἓν ἐφ' ἑνός· ἐξ ὧν συν-
 • 34έβαινε μὴ εἶναι ἀντιλέγειν, σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεύδεσθαι. ἔστι
 • 35δ' ἕκαστον λέγειν οὐ μόνον τῷ αὐτοῦ λόγῳ ἀλλὰ καὶ τῷ
 • Link 36ἑτέρου, ψευδῶς μὲν καὶ παντελῶς, ἔστι δ' ὡς καὶ ἀληθῶς,
 • 1025a Link 1ὥσπερ τὰ ὀκτὼ διπλάσια τῷ τῆς δυάδος λόγῳ. τὰ μὲν οὖν
 • 2οὕτω λέγεται ψευδῆ, ἄνθρωπος δὲ ψευδὴς ὁ εὐχερὴς καὶ
 • Critical Apparatus3προαιρετικὸς τῶν τοιούτων λόγων, μὴ δι' ἕτερόν τι ἀλλὰ
 • Critical Apparatus Link 4δι' αὐτό, καὶ ὁ ἄλλοις ἐμποιητικὸς τῶν τοιούτων λόγων,
 • Critical Apparatus5ὥσπερ καὶ τὰ πράγματά φαμεν ψευδῆ εἶναι ὅσα ἐμποιεῖ
 • Critical Apparatus Link 6φαντασίαν ψευδῆ. διὸ ὁ ἐν τῷ Ἱππίᾳ λόγος παρακρούεται
 • 7ὡς ὁ αὐτὸς ψευδὴς καὶ ἀληθής. τὸν δυνάμενον γὰρ ψεύ-
 • 8σασθαι λαμβάνει ψευδῆ (οὗτος δ' ὁ εἰδὼς καὶ ὁ φρόνιμος)· ἔτι
 • Critical Apparatus9τὸν ἑκόντα ⟨πράττοντα⟩ τὰ φαῦλα βελτίω. τοῦτο δὲ ψεῦδος
 • 10λαμβάνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς—ὁ γὰρ ἑκὼν χωλαίνων τοῦ
 • Critical Apparatus11ἄκοντος κρείττων—τὸ χωλαίνειν τὸ μιμεῖσθαι λέγων, ἐπεὶ
 • pg 120 Link 12εἴ γε χωλὸς ἑκών, χείρων ἴσως, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἤθους, καὶ
 • Critical Apparatus13οὕτως.
 • Link 14     30 Συμβεβηκὸς λέγεται ὃ ὑπάρχει μέν τινι καὶ ἀληθὲς
 • Critical Apparatus15εἰπεῖν, οὐ μέντοι οὔτ' ἐξ ἀνάγκης οὔτε ⟨ὡς⟩ ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον
 • 16εἴ τις ὀρύττων φυτῷ βόθρον εὗρε θησαυρόν. τοῦτο τοίνυν συμ-
 • 17βεβηκὸς τῷ ὀρύττοντι τὸν βόθρον, τὸ εὑρεῖν θησαυρόν· οὔτε
 • Critical Apparatus18γὰρ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο ἐκ τούτου ἢ μετὰ τοῦτο, οὔθ' ὡς ἐπὶ τὸ
 • Critical Apparatus Link 19πολὺ ἄν τις φυτεύῃ θησαυρὸν εὑρίσκει. καὶ μουσικός δ'
 • Critical Apparatus20ἄν τις εἴη λευκός· ἀλλ' ἐπεὶ οὔτε ἐξ ἀνάγκης οὔθ' ὡς ἐπὶ τὸ
 • 21πολὺ τοῦτο γίγνεται, συμβεβηκὸς αὐτὸ λέγομεν. ὥστ' ἐπεὶ
 • Critical Apparatus22ἔστιν ὑπάρχον τι καὶ τινί, καὶ ἔνια τούτων καὶ ποὺ καὶ ποτέ,
 • Link 23ὅ τι ἂν ὑπάρχῃ μέν, ἀλλὰ μὴ διότι τοδὶ ἦν ἢ νῦν ἢ ἐν-
 • Link 24ταῦθα, συμβεβηκὸς ἔσται. οὐδὲ δὴ αἴτιον ὡρισμένον οὐδὲν
 • Critical Apparatus25τοῦ συμβεβηκότος ἀλλὰ τὸ τυχόν· τοῦτο δ' ἀόριστον. συνέβη
 • Critical Apparatus26τῳ εἰς Αἴγιναν ἐλθεῖν, εἰ μὴ διὰ τοῦτο ἀφίκετο ὅπως ἐκεῖ
 • Critical Apparatus27ἔλθῃ, ἀλλ' ὑπὸ χειμῶνος ἐξωσθεὶς ἢ ὑπὸ λῃστῶν ληφθείς.
 • Critical Apparatus28γέγονε μὲν δὴ ἢ ἔστι τὸ συμβεβηκός, ἀλλ' οὐχ ᾗ αὐτὸ
 • Critical Apparatus29ἀλλ' ᾗ ἕτερον· ὁ γὰρ χειμὼν αἴτιος τοῦ μὴ ὅπου ἔπλει ἐλ-
 • Critical Apparatus Link 30θεῖν [τοῦτο δ' ἦν Αἴγινα]. λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβη-
 • Critical Apparatus Link 31κός, οἷον ὅσα ὑπάρχει ἑκάστῳ καθ' αὑτὸ μὴ ἐν τῇ οὐ-
 • Critical Apparatus32σίᾳ ὄντα, οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν. καὶ ταῦτα
 • 33μὲν ἐνδέχεται ἀΐδια εἶναι, ἐκείνων δὲ οὐδέν. λόγος δὲ τού-
 • Critical Apparatus34του ἐν ἑτέροις.

Notes Settings

Notes

Critical Apparatus
34 de libro Δ‎ ab editore antiquo (Andronico?) hic male inculcato cf. Entst. d. Met. 118 sq. exstabat liber separatus, quo tempore Diogenis catalogue librorum Aristotelis compilatus est, sub titulo (n. 36) περὶ τῶν ποσαχῶς‎ (sic) λεγομένων ἢ τῶν κατὰ πρόσθεσιν ᾶ‎. deest in versione breviore libr. B–E, quae lib. K 1–8 continetur, ubi E recte librum Γ‎ sequitur
Critical Apparatus
35 τοῦ‎ delevi, om. Al
Critical Apparatus
1013a 9 καὶ τῆς μητρὸς‎] non est bonum exemplum τῆς ἀρχῆς ὅθεν ἡ κίνησις‎ nam Aristoteli pater est causa movens, at mater causa materialis cf. 1013a31, De gen. 716a5, 729a9 (aliter comparatus est locus 1023b4, ex quo nescio an hic mutatus sit)
Critical Apparatus
14 ἀρχὴ λέγεται ἔτι‎ Ab
Critical Apparatus
15 καὶ γὰρ‎ Ab
Critical Apparatus
21 ἡ‎ supplevi
Critical Apparatus
23 καλόν‎ Alc: κακόν‎ codd. Al γρ‎; cf. 984b11
Critical Apparatus
cap. 2 = Phys. 194b23—195b21
Critical Apparatus
24–1014a25 caput de causis e Phys. (= Φ‎) 194b23 sq. hic iteratur, sed a priore libri Δ‎ recensione alienum fuisse vid., cum Ar. satis haberet 1013a16 commemorasse ὅτι ἰσαχῶς τὰ αἴτια λέγεται‎ (scil. ταῖς ἀρχαῖς‎)
Critical Apparatus
24 δὲ‎ post αἴτιον‎ add. Π‎
τὸ ἐξ‎ Φ‎
Critical Apparatus
27 ὁ‎ om. Ab
ὁ λόγος ὁ‎ Φ‎
Critical Apparatus
28 τὰ‎ alt. Π‎ Alc Φ‎: τὸ‎ Ab
Critical Apparatus
32 μεταβαλλομένου‎ Al Simpl: μεταβάλλον τοῦ μεταβαλλομένου‎ Φ‎
Critical Apparatus
1013b 3 τὰ μὲν ἔργα τὰ δʼ ὄργανα‎ Φ‎ Simpl Alp
ὡς‎ ante ὄργ‎. et ἔργα‎ add. Π‎
Critical Apparatus
6 ἀνδριαντοποιητικὴ‎ Ab Alc (var. lect. Simpl. in Φ‎ 303. 6, cf. Metaph. 1027a4): ἀνδριαντοποιικὴ‎ Π‎
Critical Apparatus
9 ἔστιν δέ τινα κ. ἀλλ.‎ Φ‎
Critical Apparatus
10 αἴτιον τῆς‎ Ab
Critical Apparatus
12 τῶν‎ Ab Φ‎ Alp: ἐνίοτε τῶν‎ Π‎
Critical Apparatus
13 ἀπὸν‎ Π‎ Alc Φ‎: αὐτὸ‎ Ab
Critical Apparatus
14 τῆς τοῦ πλοίου ἀν.‎ Φ‎
Critical Apparatus
15 δὲ τὸ αὐτὸ‎ Ab
Critical Apparatus
16 δὲ καὶ‎ b
Critical Apparatus
19 καὶ ἡ γῆ‎ et πάντα‎ om. Ab Φ‎
Critical Apparatus
25 τὰ δʼ‎ Ab Alc: τὰ δʼ ἄλλα‎ Π‎
Critical Apparatus
27–28 ἢ ἀγαθὸν ἢ‎ Π‎
Critical Apparatus
30 λέγεται‎ Π‎ Alc: λέγονται‎ Ab
Critical Apparatus
32 ὁ‎ pr. om. Φ‎ ὁ‎ alt. om. Π‎Φ‎
Critical Apparatus
33 ὁ‎ ex Φ‎ addidi
Critical Apparatus
34 ὁτιοῦν τῶν‎ Ab Π‎: πρὸς τὸ‎ Alc Φ‎: πρὸς τὰ‎ Simpl ἕκαστα‎ Π‎ Simpl.: ἕκαστον‎ Ab
Critical Apparatus
1014a 2 οἷον εἰ‎ Ab Φ‎
ἢ‎ Π‎: εἴη ἢ‎ Ab Φ‎
καὶ‎ om. Φ‎
Critical Apparatus
3 ὅτι … ζῷον‎ om. Φ‎, sed leg. vid. Simpl
Critical Apparatus
4–5 πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον‎ Π‎ Φ‎ Simpl: -τερα‎ bis Ab
Critical Apparatus
5 οἴοιτο‎ Ab
Critical Apparatus
6 ἀλλὰ … ἄνθρωπος‎ om. Φ‎, non interpr. Simpl Al, seclusi
Critical Apparatus
7 παρὰ‎ Ab Π‎ Simpl, om. Φ‎ (codd. EF), secl. Bonitz cf. 19
Critical Apparatus
9 τὸ τοῦ‎ Ab
Critical Apparatus
11 τουδὶ‎ Φ‎
Critical Apparatus
12 καὶ‎ pr. Ab Alc Φ‎: ἢ‎ Π‎
Critical Apparatus
16 γε‎ om. Alc Simpl Φ‎
Critical Apparatus
17 ἢ ὡς τὸ γένος‎ Ab Φ‎: om. Π‎
τοῦ καθʼ αὑτά‎ post γένος‎ add. Ab interpretamentum ex 18 ortum
Critical Apparatus
19 πάντα δὲ ἢ‎ Ab Φ‎ Simpl: ἔτι‎ Π‎
Critical Apparatus
22 καὶ‎ Ab Alc Φ‎: αὐτά τε καὶ‎ Π‎
Critical Apparatus
23 οἰκοδομῶν‎ Φ‎
Critical Apparatus
27 εἰς ἕτερον εἶδος‎ om. Alc: ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἔτερον εἶδος‎ et ἀδιαιρέτου εἰς τὸ αὐτὸ εἶδος‎ Al γρ‎; cf. 29, 34
Critical Apparatus
30 κἂν‎ Π‎ Alc: ἂν καὶ‎ Ab
Critical Apparatus
32 οἱ λέγοντες‎ om. Alc Ascl
Critical Apparatus
34 διαφέροντα σώματα‎ Π‎
Critical Apparatus
1014b 2 ἐκ‎ om. Alc
Critical Apparatus
3 μέσων‎ post τριῶν‎ add. Ab Al γρ‎
Critical Apparatus
8 ἢ τοῖς πλείστοις‎ Alc; Christ confert 998a27
καὶ‎ pr. Π‎ Alc: διὸ καὶ‎ Ab
Critical Apparatus
9 ἀρχὰς καὶ στοιχεῖά τισι‎ Alc
δοκεῖ‎ Ab Alc
Critical Apparatus
10 οὐ‎ Ab: εἷς‎ J: εἰς‎ E
Critical Apparatus
11 τινες εἶναι καὶ‎ Ab
Critical Apparatus
16 φύσις δὲ‎ Π‎
Critical Apparatus
18 πρώτου‎ E2 Alc: πρῶτον‎ Π‎ Ab
Critical Apparatus
21 συμπεφυκέναι ἢ‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
26 δὲ‎ om. Ab
Critical Apparatus
27 φύσει‎ Π‎ Alc Φ‎: μὴ φύσει‎ Ab ex coniectura ut vid., ut opponantur hic τὰ τεχνητά‎ verbis 32 καὶ τῶν φύσει ὄντων‎. at φύσει ὄντων‎ hic non res ipsas significat, sed materiem et cum ἐξ οὗ‎ coniungendum est, non cum τι‎ 29 ἡ‎ om. Ab
Critical Apparatus
37 ἢ‎ om. J Lat
Critical Apparatus
1015a 2 τε‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
2 a ἐστὶ καὶ φύσις‎ Ab
Critical Apparatus
8 ἢ ἡ‎ pr. Π‎: ἡ τὰ‎, om. ἢ‎ Ab
ἡ‎ alt. om. Ab; cf. 1016a20, 1017a5
Critical Apparatus
14 ἡ‎ pr. om. Alc
Critical Apparatus
16 αἱ γενέσεις‎ Π‎ Alc: γένεσις‎ Ab
Critical Apparatus
17 κινήσεις‎ Π‎ Alc: κίνησις‎ Ab
Critical Apparatus
18 αὕτη‎ Π‎ Alc: ἡ αὐτή‎ Ab
Critical Apparatus
19 ἐνεργείᾳ‎ Alc
Critical Apparatus
23 τὸ‎ Ab Alp: τι‎ Π‎
Critical Apparatus
27 τὴν‎ alt. om. Ab et fort. Al
Critical Apparatus
33 καὶ τῇ κατὰ‎ Alp
Critical Apparatus
1015b 5 καὶ τὸ‎ secl. Bonitz
Critical Apparatus
6 αὐτῆς‎ Ab
Critical Apparatus
10 δὴ‎ Π‎ Alp: διʼ‎ Ab
ἀναγκαῖον‎ Ab
Critical Apparatus
14 ἄρα‎ Π‎ Alp: γὰρ‎ Ab
ἄττα καὶ ἀΐδ‎. Ab
Critical Apparatus
15 οὐδὲν ἐν‎ restitui: οὐδʼ ἐν‎ Π‎: οὐδὲν‎ Ab; cf. 996a27, 1059a36 et 38 et Al Ascl ad loc.
Critical Apparatus
18 καὶ‎ post pr. Κορίσκος‎ add. Ab
Critical Apparatus
19 ἓν‎ ex Alp supplet Bonitz
Critical Apparatus
20 μουσικὸς Κορίσκος καὶ δίκ‎. K. Alc Ross
καὶ ὁ‎ Ab
δίκαιος‎ om. J1 (propter 22 τὸ δὲ μουσικὸν κτλ.‎)
Critical Apparatus
21 τὸ‎ alt. Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
27 μέρος‎ Π‎ Alp: μέρους‎ Ab
ἕν‎ Π‎ Alp: om. Ab dittographia ortum; ad μέρος‎ perperam trahit Alp (cf. 25), ad sequentem sententiam J
post ἕν‎ add. verba οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἢ Κορίσκῳ τὸ μουσικὸν συμβεβηκέναι‎ Π‎, om. Ab Alp, post quae ἢ ἐκεῖνο τούτῳ‎ legit Bessario
Critical Apparatus
29 ὅτι ὁ‎ Ab
Critical Apparatus
36 ἑαυτὰ‎ codd., correxi; cf. 1015b17
Critical Apparatus
1016a 3 οἷον‎ Ab Alp: om. Π‎
Critical Apparatus
4 ἢ] ἢ τὰ‎ Alp, sed cf. 1023b35
Critical Apparatus
5 ἡ‎ add. Alp; cf. a24; b8–9, 11, 33
Critical Apparatus
17 ἓν‎ om. Π‎
Critical Apparatus
21 ἕν] ἂν‎ Ab
Critical Apparatus
24 ταῦτʼ ἐστίν‎ Π‎
Critical Apparatus
27 τι‎ om. Ab
ζῷον‎ Ab
Critical Apparatus
28 ὧν‎ ex Alp addidi; cf. 1018a6
Critical Apparatus
29 ὅτι‎ supplevi cf. 23 et 26, 1015b29
κατὰ‎ ante τὸ ἄνω‎ ex Alp Ascl add. Christ, sed cave ταὐτὸν‎ coniungas cum λέγεται‎, immo ἓν‎ animo supplendum est ad λέγεται‎ ex eis quae praecedunt (29), nam non dicit hoc loco de variis significationibus τοῦ αὐτοῦ‎, sed τοῦ ἑνός‎.
ὃ‎ post γένος‎ add. Π‎ e coniectura ut vid. ut τὴν ταὐτότητα‎ generis causam faciat unitatis, quia ὅτι‎ exciderat
Critical Apparatus
30 τὰ ἀ. τ‎. del. Christ, legit Al: τὰ‎ in τὸ‎ mut. Bonitz sed τὸ‎ (Al 365. 22) non ad verba citata pertinet: τῶν‎ Asclc: τοῦ‎ Lat
Critical Apparatus
32 ἄμφω τρίγωνον‎ Π‎; cf. ad a27
Critical Apparatus
33 ὁ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
34 del. Ross, verba τὸν δηλοῦντα … πρᾶγμα‎ non interpr. Al
Critical Apparatus
35 διαιρετός‎ Π‎ Alc: ἀδιαίρετος‎ Ab
Critical Apparatus
1016b 1 εἷς‎ post εἴδους‎ add. Π‎: om. Ab Alc
Critical Apparatus
4 γὰρ] δὲ‎ E
ᾗ μὴ ἔχει‎ om. Ab; cf. 5–6 et 1006a14
Critical Apparatus
10 ἢ‎ pr. Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
11 ἢ … εἷς‎ om. Ab Alc
ἔτι‎ J E γρ‎ ci. Al: ἐπεὶ‎ E Ab Alc
συνεχείᾳ‎ post ἓν‎ add. J
Critical Apparatus
13 τὸ‎ Π‎ Alp: τι‎ Ab
Critical Apparatus
18 ἑνὶ‎ Π‎ Alp: ἓν‎ Ab
ἀρχὴ‎ Π‎ Alp Ascl, cf. 19 et 20: ἀρχῇ‎ Ab Ross τοῦ‎ supplevi (Herm. 52. 504), nam notio ἑνός‎ principium est notionis numeri cuiuslibet, τὸ γὰρ πρῶτον μέτρον ἀρχή‎ (18)
ἀριθμῷ‎ Π‎: ἀριθμοῦ‎ Ab Alp Ross. τινί‎ ad ἀριθμῷ‎ pertinet; cf. τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι‎ sim.
Critical Apparatus
19 γὰρ] δὲ‎ Christ
γνωρίζομέν τι‎ Alc
Critical Apparatus
24 κ. τ. ποσὸν‎ Ab: κ. τ. ποσὸν καὶ ᾗ ποσὸν‎ Π‎ (καὶ‎ om. et κατὰ τὸ ποσὸν‎ in ras. J)
Critical Apparatus
26 τὸ δὲ μοναχῇ ⟨διαιρετὸν⟩‎ ex Alp conieci, cf. Herm. 52. 505
Critical Apparatus
31 δὲ‎ pr. et ἐστιν‎ om. Ab
Critical Apparatus
33 μὲν οὖν ὧν‎ Ab
εἷς‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
35 δὴ‎ Π‎
Critical Apparatus
36 ὅσα‎ alt.] ὃ‎ Ab
Critical Apparatus
1017a 2 δὲ ἓν‎ Π‎ (ἐν‎ J)
Critical Apparatus
9 τὸν‎ alt.] τὸ‎ Alp an recte? cf. 17
Critical Apparatus
10 ὥσπερ‎ Π‎
Critical Apparatus
14 γὰρ‎ Ab Alp: om. Π‎
Critical Apparatus
15 ἢ λευκὸν τὸν‎ Π‎
Critical Apparatus
16 αὐτῷ‎ Π‎ Alp: αὐτῷ ὄντι‎ Ab; cf. 20
Critical Apparatus
18 μὴ‎ Ab Alp: om. Π‎
Critical Apparatus
19 ἐκεῖνο‎ Ab Alc: ἐκεῖνος‎ Π‎ (-νο‎ corr. E)
Critical Apparatus
21 ἐκεῖνο‎ Ab: ἐκείνῳ‎ Π‎; τὸ κατηγορούμενον‎ recte intellegit Alp
Critical Apparatus
28 τὸ‎ alt. Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
29 οὐδὲ‎ Ab: ἢ‎ Π‎
Critical Apparatus
29–30 τοῦ ἄνθρωπον βαδίζειν ἢ τέμνειν‎ Π‎
Critical Apparatus
31 ad collocationem praedicati cf. 1017b1, 1027b30
Critical Apparatus
35 σύμμετρος‎ ex Alp corr. Bonitz: ἀσύμμετρος‎ codd.
Critical Apparatus
1017b 1 τὸ ὂν‎ duplicat J
καὶ‎ post ὂν‎ add. Ab
δυνάμει ῥητὸν‎ Π‎: ῥητὸν δυνάμει‎ Ab: ῥητὸν‎ var. lect. ad δυνάμει‎ esse testantur E Al; cf. 3
Critical Apparatus
2 ὁρῶντες γάρ φαμεν εἶναι‎ Ab
Critical Apparatus
3 ῥητῶς‎ om. Ab et Alp ut vid.; cf. 1 τὸ‎ alt. om. Alp, del. Bonitz
Critical Apparatus
5 καὶ τὸ ἠρεμοῦν‎ Π‎
ἤδη‎ Π‎ Alp: δὴ‎ Ab
Critical Apparatus
16 τῶν ζῴων‎ Ab
Critical Apparatus
17 ἐνυπάρχοντά … τοιούτοις‎ Π‎ Alp: ἔστιν‎ Ab
Critical Apparatus
18 τε‎ om. Ab
καὶ τὸ‎ Alc
Critical Apparatus
22 οὗ λόγος ἐστὶν ὁ ὁρισμός‎ Alc: ἐστὶν‎ om. Ab
Critical Apparatus
23 κατὰ‎ om. Ab
Critical Apparatus
25 ᾖ· τοιοῦτον‎ Π‎ Alc: τοιοῦτον ᾖ τοῦτο‎ Ab
Critical Apparatus
31 τούτῳ‎ E Alc: τούτων‎ Ab J
ἐκείνῳ‎ Ab
Critical Apparatus
32 καὶ τῷ μουσικῷ‎ Ab
καὶ ὁ‎ Π‎: τὸ‎ Ab
Critical Apparatus
35 τὸ‎ Ab Alp: om. Π‎
Critical Apparatus
1018a 3 δὲ] γὰρ‎ Π‎ Al
Critical Apparatus
4 καὶ‎ om. Ab
Critical Apparatus
5 τὰ‎ om. Ab
ὁσαχῶσπερ‎ correxi (Herm. 52. 506): ὅσα ὥσπερ‎ Π‎: ὥσπερ‎ Ab Ascl
τὸ‎ om. Ab
Critical Apparatus
8 ἢ‎ pr. om. Ab
ὡς πλείοσιν‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
12 διάφορα δὲ‎ Π‎
μὴ‎ Ab Alc: καὶ μὴ‎ Π‎ All
Critical Apparatus
15 πάντῃ‎ Ab Alc: om. Π‎
Critical Apparatus
16 ταὐτὰ‎ Alc: ταὐτὸ‎ Ab Π‎
Critical Apparatus
22 αἱ‎ Ab Alp: οἷον αἱ‎ Π‎
Critical Apparatus
25 διότι‎ correxi: διὸ‎ Ab Π‎ Alc; de lectione iam Al dubitabat, sic intellege: τὸ φαιόν‎ et τὸ λευκὸν‎ eidem rei non competunt propterea quod τὸ μέλαν‎ et τὸ λευκὸν‎ (i.e. ἐξ ὧν ἐστὶ τὸ φαιὸν‎) inter se opposita sunt
τούτοις‎ post ἀντίκειται‎ add. Π‎: om. Ab Alc
Critical Apparatus
28 τῶν‎ Ab: τῶι‎ Π‎
Critical Apparatus
32 τῷ ταῦτα‎ Ab
Critical Apparatus
35 εἶναι τούτων‎ Ab
Critical Apparatus
38 ὥστʼ‎ delevi; verba ὥστε εἶναι … κατηγορίαν‎ seclusit Christ sed in eis summa totius sententiae posita est
ἕτερα‎ … 1018b8 hoc loco postea inserta esse apparet, cum sententia universali 1018a35–38 tota haec series clausa esse videatur. verba melius post 1018a11 collocarentur τὰ ἕτερα τῷ εἴδει‎ fusius tractat I 1057b35
Critical Apparatus
4 ὅσα‎ Ab
ὅσων ὄντων τελευταίων … εἰδῶν‎ temptat Ross, sed cf. 7 ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ οὐσίᾳ‎
Critical Apparatus
6 ἐν τῷ αὐτῷ γένει‎ Alp; re vera homo et equus ἄτομα εἴδη‎ eiusdem generis sunt, non 'genere individua', sed cf. 995b29–30 τελευταῖα γένη‎ pro εἴδη‎ hoc sensu dicta
Critical Apparatus
9 τὰ πρότερα‎ Π‎
Critical Apparatus
10 γένει‎ Π‎ Alc: om. Ab
τῷ‎ ex Al Bonitz: τὸ‎ codd.
εἶναι‎ addidi (Herm. 52. 506); cf. 12 et Alp
Critical Apparatus
15 τῷ] τὸ‎ Ab
πορρωτέρω‎ Π‎
Critical Apparatus
19 τοῦ νῦν‎ delevi, om. Alp
τῷ νῦν‎ om. recc. e coniectura, legit Alp
χρησαμένων‎ Π‎ Alp: χρησάμενοι‎ Ab
Critical Apparatus
20 τὸ‎ Π‎: τὰ‎ Ab: de Al non constat
Critical Apparatus
27 τινα‎] ex Al correxi (Herm. 52. 508): τὸν‎ codd.
Critical Apparatus
28 καὶ ἡ‎ Π‎
Critical Apparatus
32 τὰ‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
1019a 4 ἐχρήσατο‎ Ab Alp qui addit πρῶτος‎ (!), sed cf. 987b24; 996a6; 1083a32; E.N. 1095a32
Critical Apparatus
7–8 τὰ μὲν … ἐντελέχειαν‎ om. Ab
Critical Apparatus
11 καὶ‎ ante τρόπον‎ add. Ab
Critical Apparatus
16 ἢ‎ pr. Π‎: ἡ‎ Ab: om. Alp; cf. 20
ἢ‎ alt. Π‎ Alc: om. Ab
ἡ‎ om. Ab
Critical Apparatus
19 οὕτως‎ ex Al (389. 8) correxi (Herm. 52. 516): ὅλως‎ codd.
Critical Apparatus
20 ἢ ᾗ‎ bis Π‎ Alc: ἢ‎ om. Ab
post ἕτερον‎ pr. lac. suspicatur J marg., vix recte
verba καθʼ‎ … 23 βέλτιον‎ post 26 πάσχειν‎ transp. Christ, sed noli movere, cum haec verba antecedentibus 20 ἡ δὲ ὑφʼ ἑτ.… ἕτερον‎ illustrationem addant; immo 23–26 disputandi ordinem interrumpunt, cum hic de facultate passiva agatur; cf. 21, 26–27, 31. ego verba 23–26 ad alt. rec. pertinere censeo
Critical Apparatus
21 ⟨παθεῖν ᾗ⟩ δυνατόν‎ Π‎ quod si recipias, δυνατόν, ⟨δυνατὸν⟩‎ cum E γρ‎ scribendum: τὸ δυνατὸν‎ Ab
Critical Apparatus
21–22 φαμεν εἶναι αὐτὸ‎ Π‎
Critical Apparatus
23 ἡ‎ Ab: ἢ‎ Π‎
Critical Apparatus
30 καὶ‎ Π‎: κἂν‎ Ab
Critical Apparatus
31 ἃ‎ Ascl E2: ἢ‎ Π‎ (eras. E): ἂν‎ Ab: ἃ ἂν‎ Christ qui recipit πάσχῃ‎ Ab
μόγις‎ Ab
Critical Apparatus
32 τῷ … τῷ‎ correxi (Herm. 52. 505): τὸ … τὸ‎ codd.
Critical Apparatus
35 ᾗ‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
1019b 4 εἰ μὴ ἦν δυνατόν‎ Ab
Critical Apparatus
7 δὲ καὶ‎ Alp (om. Alc); cf. Φ‎ 193b19
ἕξις‎ om. Ab
τι‎ om. Alc
Critical Apparatus
8 locus in utraque recensione corruptus.
τῷ … δυνατὸν‎ Ab: om. Π‎, delevi (Herm. 52. 511). verba ex 9, ubi recte post ὥστε‎ ea ponit Π‎, errore huc delata (erantne in marg. exemplaris, unde Ab hausit, suppleta?)
εἰ δὲ μή, ὁμωνύμως‎ ex Alp restituit Christ, post 10 στέρησιν‎ alt. coll. Ross: pro eis Π‎ praebet ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον (λέγομεν‎ Lat et cod. T) τὸ ὄν‎. est scholium lectoris mutilum e prima sententia Categoriarum sumptum, quod e marg. in locum verborum εἰ δὲ μή, ὁμωνύμως‎ intrusum esse vid. (Herm. 52. 512) fuitque ὁμώνυμον λέγομεν ⟨ὧν⟩ τὸ ὄν⟨ομα μόνον κοινόν⟩‎
Critical Apparatus
9 τῷ τε‎ Ascl Ab, cf. ad 8: τε‎ om. Π‎
Critical Apparatus
11 ἄλλο‎ pr. ex Al corr. Bonitz: ἄλλῳ‎ Ab: ἐν ἄλλῳ‎ Π‎
ἢ‎ om. Ab
Critical Apparatus
16 ἄρσις τις‎ post ἀρχῆς‎ add. Π‎: ἄρνησις‎ Asclc: om. Ab Alp
Critical Apparatus
17 ὅτε‎ Π‎ Alc: ὅτι‎ Ab
Critical Apparatus
19 καὶ‎ alt. Ab Alp: om. Π‎
εὐνουχίαν‎ E γρ‎
ἑτέραν‎ Π‎
Critical Apparatus
20 τὴν δύναμιν‎ Ab
Critical Apparatus
21 δὴ‎ Ab
Critical Apparatus
22 οἷον‎ secl. Christ, om. Al ut vid.
Critical Apparatus
25 ψεῦδος τὸ τοιοῦτον‎ 'id genus falsi'
καὶ οὐ‎ E
Critical Apparatus
26 ἀσύμμετρον εἶναι‎ secl. Ross, sed ἀνάγκη‎ infinitivum postulat; homoeoteleuto haec fere verba excidisse puto: ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη ⟨ἀληθὲς εἶναι· τὴν δὲ διάμετρον ἀνάγκη⟩ ἀσύμμετρον εἶναι· τὸ ἄρα σύμμετρον‎ …
Critical Apparatus
28 τὸ‎ cum Alp om. Bonitz
Critical Apparatus
32 εἶναι‎ om. Alp, secl. Ross
Critical Apparatus
33 εἶναι‎ E Alc: ἤδη‎ J Ab
ἐν‎ Ab Alp: ἐν τῇ‎ Π‎; cf. 1046a7
Critical Apparatus
34 δυνατὰ‎ Ab Alp: τὰ δυνατὰ‎ Π‎
Critical Apparatus
1020a 1 μίαν‎ om. Alp Ascl, μίαν‎ Ascl γρ‎, secl. Brandis, Ross, sed cf. 1046a10 ubi hunc locum citat Ar.
Critical Apparatus
2 ἢ‎ om. J Ab Alp
ᾖ‎ om. E1
Critical Apparatus
3 τῷ μὴ‎ Π‎ Alp
Critical Apparatus
4 τῷ ὡδὶ‎ Alp
Critical Apparatus
6 ἢ‎ om. J Ab Alp
Critical Apparatus
7 ἔκάτερσν ἧ‎ seclusi, erat var. lect. ad ἔκαστον‎; cf. Al.
Critical Apparatus
8 ἕν τε‎ E (e corr.)
Critical Apparatus
15 ἄττα‎ Π‎: om. Ab Alp; cf. 29 ubi habet Alc
Critical Apparatus
17 αὑτὸ‎ Ab
Critical Apparatus
19 τὸ ποσὸν ἐνυπάρχει‎ Alp
Critical Apparatus
20 τὸ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
21 τὸ μακρὸν‎ Ab
Critical Apparatus
21–22 καὶ πλατὺ … βαρὺ‎ J Alp: om. E
καὶ βαθὺ καὶ ταπεινὸν‎ om. Ab
Critical Apparatus
22 καὶ βαρὺ καὶ κοῦφον‎ secl. Christ, dubitabat iam Al, cum hae notiones b10 ad ποιόν‎ referantur; cf. etiam 1089b11–14
τὰ‎ alt. Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
25 μεταφέρονται‎ Ab Asclc
Critical Apparatus
27 τὰ‎ correxi: τὸ‎ codd.
ἐλέχθη‎] a16
Critical Apparatus
30 ταῦτα‎ Π‎ Alc: τὰ‎ Ab
Critical Apparatus
33 τὸ‎ om. Alp, secl. Bonitz
ἡ διαφορὰ‎ Π‎ Alp: αἱ διαφοραὶ‎ Ab
Critical Apparatus
34 οἷον] ὥσπερ‎ Ab
Critical Apparatus
1020b 2 τοῦτον‎ om. Alp
διαφορὰ οὐσίας‎ secl. Christ; cf. a33
Critical Apparatus
7 ὑπάρχει καὶ τὴν οὐσίαν‎ interpr. Al
τὸ] ὃ‎ Bonitz, sed cf. Al 399. 38 ἑκάστου … ἡ οὐσία … ἐν τῷ ἅπαξ‎
Critical Apparatus
8 ἕξ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
11 ἃ‎ Π‎ Alp: ὅσα‎ Ab
καὶ‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
15 τι‎ E2 Lat: τις‎ Ab Π‎; cf. 19
Critical Apparatus
17 τὰ‎ addidi; cf. 18 αἱ‎, 15 ἡ‎, Alp 401. 7
Critical Apparatus
18 αἱ‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
23 τὸ‎ alt. Π‎: om. Ab Alp
Critical Apparatus
26 πρὸς‎ alt. Π‎ Alc: πρὸς τὸ‎ Ab
Critical Apparatus
29 τὸ‎ pr., sec., et tert. Ab Alc: om. Π‎
Critical Apparatus
33 ὡρισμένως‎ E2 Alc: ὡρισμένον‎ Ab Π‎
Critical Apparatus
35 ἓν μέν‎ Alp
Critical Apparatus
1021a 2 δʼ‎ om. Ab
Critical Apparatus
3 ἀόριστον‎ Ascl Alp: ἀορίστου‎ Ab: ἀορίστους‎ Π‎: ἀριθμὸν ἀόριστον‎ ex Alp scripsi: non omnino (ὅλως) κατʼ ἀριθμὸν ἀόριστον‎ (1021a4) est τὸ ἐπιμόριον πρὸς τὸ ὑπεπιμόριον‎, immo sicut τὸ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ ἕν‎ se habet (cf. 1020b35)
Critical Apparatus
5 σύμμετρος‎ Π‎ Alc: σύμμετρον‎ Ab
συμμέτρου‎ Ross (-ων‎ Apelt): σύμμετρον‎ codd. Alc
ἀριθμὸς οὐ‎ Ab: ἀριθμὸν‎ Π‎ Alc
Critical Apparatus
6 λέγεται‎ Ab Alc: λέγονται‎ Π‎
δὲ‎ Ab: γὰρ‎ Π‎ Alc
Critical Apparatus
7 τε‎ om. Alc
Critical Apparatus
8 ἢ‎ pr. Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
10 κατʼ‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
11 πάντα ταὐτά· τὸ μὲν γὰρ ταὐτὸ ὧν‎ Ab
ἡ‎ om. Ab Alc
ὅμοια‎ … 12 μία‎ post 12 ἕν‎ pr. coll. Ab
Critical Apparatus
13 πάντα πρός τι‎ Π‎: μὲν τὰ πρός τι πάντα‎ Ab, Alp ut vid.; cf. 27
Critical Apparatus
20 κίνησιν] δύναμιν‎ E
Critical Apparatus
22 τινα‎ ex Alc supplevi: τὰ‎ E2 J: om. E1 Ab Asclc
Critical Apparatus
23 ποιηθησόμενον‎ ex Al scripsi: ποιησόμενον‎ codd.
Critical Apparatus
28 αὐτὸ ὅ ἐστιν‎ var. lect. ad ὅπερ ἐστὶν‎ vid.; modo unum modo alterum om. Alp
Critical Apparatus
29 τὸ‎ tert. om. Π‎
Critical Apparatus
30 πρός τι‎ Π‎: τι ἃ‎ Ab
Critical Apparatus
32 πρὸς τὸ οὗ‎ E
Critical Apparatus
1021b 1 γʼ‎ om. Ab Alc
Critical Apparatus
3 ὅτι ἐστὶν‎ Π‎ Alc: om. Ab
ἡ‎ ex Asclc addidi, ci. Bonitz
ὄψις‎ pr. Π‎ Alc: om. Ab
ἡ‎ alt. om. Alc recte, delevi cum Bonitzio
Critical Apparatus
5 ἡ‎ om. Ab
τῶν‎ om. Alc
Critical Apparatus
6 τῶν πρός‎ Π‎
Critical Apparatus
9 ἄνθρωπος‎ Π‎ Alc: ὁ ἄνθρωπος‎ Ab
Critical Apparatus
12–13 μηδὲ ἓν‎ Ab: μηθὲν‎ Π‎ Alp (μηδὲν‎)
Critical Apparatus
13 χρόνος‎ Ab Alp: ὁ χρ.‎ Π‎
Critical Apparatus
14 τὰ‎ Ab Alp
Critical Apparatus
15 τὸ εὖ‎ Ab Alp. τὸ τοῦ εὖ‎ Π‎
ἔχοντι δʼ‎ (sic) Ab: fort. ἔχοντα‎ Alp; cf. 17
Critical Apparatus
20 καὶ ἡ‎ … 21 τις‎ Π‎ Alp Asclp: om. Ab
Critical Apparatus
21 τότε‎ pr. om. Ab
καὶ] τι καὶ ἡ‎ Ab
Critical Apparatus
24 ὄν‎ ex Alp add. Ross
τὸ‎ alt. om. Π‎
Critical Apparatus
28 τῷ ἐσχάτῳ‎ Ab Alc: τοῦ ἐσχάτου‎ Π‎
Critical Apparatus
29 an τὸ‎ ante τέλος‎ alt. addi oporteat dubitat Alp, supplevi
Critical Apparatus
33 μηδʼ ἔχειν‎ E γρ‎
Critical Apparatus
1022a 1 post ἔξω‎ add. τὰ δὲ μεταξύ ἐστιν, τὰ‎ E γρ‎
κατὰ ταῦτα‎ Ab Alp (ubi 412. 11 corrigendum καὶ κατὰ ταῦτα): καθʼ αὑτὰ‎ Π‎
Critical Apparatus
2 τοιούτῳ‎ Π‎ Alp ut vid.: τούτῳ‎ Ab
ἁμῶς‎ Bekker et Alp ut vid. (ὁπωσοῦν): ἄλλως‎ codd.
Critical Apparatus
4 τε‎ om. Π‎
Critical Apparatus
7 καὶ‎ alt. Π‎: om. Ab: ἀλλʼ‎ Alc
Critical Apparatus
11 τε‎ om. Alc; an γε‎ corrigendum est?
Critical Apparatus
15 ἀγαθὸς ὁ ἀγαθός‎ ex Alp Christ
Critical Apparatus
18 δεύτερον‎ Ab
ἡ ὡς‎ Ab: ἡ‎ om. J
Critical Apparatus
20 ὑπάρχει‎ Alc ἢ‎ om. Ab
Critical Apparatus
22 τί] ὅτι‎ Π‎
Critical Apparatus
23 τὸ‎ seclusi; cf. b10, 13
Critical Apparatus
24 θέσιν … τόπον‎ Π‎ Alp: τόπον … θέσιν‎ Ab
Critical Apparatus
26 K. καθʼ αὑτὸ‎ Alp
Καλλίας καθʼ αὑτὸν‎ om. Π‎ fort. recte, cf. 27
Critical Apparatus
29 ἔτι‎ Π‎ Alp: ἓν‎ Ab
Critical Apparatus
30 αὐτοῦ‎ codd., corr. Christ
Critical Apparatus
31 ζῇ‎ Ab Alc: ζῷον‎ E: ζῶν‎ J Lat
Critical Apparatus
33 ἔστιν‎ Ab Alc: ἔστιν τι‎ Π‎
Critical Apparatus
35 διὸ τὸ‎ E Alc: διότι‎ J Ab: διʼ αὐτὸ‎ Ross, sed noli tentare διὸ‎ in clausulis; cf. 1022b13, 1023a5, b24, 1024a28
διότι ὡρισμένον‎ Alp E γρ‎
κεχωρισμένον‎ Π‎ Ab Alc: κεχρωσμένον‎ Al γρ‎
Critical Apparatus
1022b 1 τὸν τόπον‎ Ab
Critical Apparatus
3 καὶ‎ Ab Alc: om. Π‎
Critical Apparatus
5 μεταξύ‎ post ἐχομένου‎ suppl. Rassow, om. Alp
Critical Apparatus
8 τὴν‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
10 ἢ‎ Ab Alp: om. Π‎
Critical Apparatus
11 καὶ‎ om. Ab
Critical Apparatus
16 τὸ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
20 βλαβεραί‎ Π‎
Critical Apparatus
21 συμφορῶν‎ Π‎ Alc Simplc: ἡδέων‎ Ab
καὶ λυπηρῶν‎ om. Al, seclusi; ἡδέων καὶ λυπηρῶν‎ var. lect. ad συμφ‎. fuisse vid.
Critical Apparatus
28 ἔχειν‎ om. Ab
Critical Apparatus
30 ἂν ᾗ‎ Π‎ Alc: ἐὰν‎ Ab: secl. Christ: om. Ascl e coniectura ut vid., alia tentabat Bonitz. ego (Herm. 52. 503) πεφυκός‎ e linea antecedenti delapsum restitui (ad orationis formam cf. 29)
καὶ‎ alt. et 31 ἂν‎ om. Ab
Critical Apparatus
34 ἰσότητα‎ om. Ab
Critical Apparatus
35 τῷ‎ pr.] τὸ‎ Ab (sic ter 36)
καὶ τῷ φαύλως‎ om. Ab Alc, secl. Bonitz
Critical Apparatus
36 ἔτι‎ om. Ab
Critical Apparatus
1023a 1 ἐστὶ τὸ‎ Ab E2
Critical Apparatus
2 τῷ … τῷ‎ E1: τὸ … τὸ‎ J Ab E2
Critical Apparatus
3 ἢ‎ Ab Alp: ἢ τῷ‎ Π‎
Critical Apparatus
4 τῷ] τὸ‎ J Ab E2
Critical Apparatus
6 καὶ τὸ‎ om. Ab; an ἔστι καὶ‎? cf. 1061a21
Critical Apparatus
8 ἄγειν‎ Π‎ Alc: ἄγον‎ Ab
Critical Apparatus
13 τὰ περιέχοντα‎ Ab Alp; cf. 22, b27, 30
Critical Apparatus
14 τὰ‎ Π‎ Alp: καὶ‎ Ab
περιέχοντι‎ Ab: -τι‎ om. J: περιεχόμενόν τι‎ E e coniectura (cf. Herm. 52. 503)
Critical Apparatus
17 ἔχει‎ E Lat: ἔχειν‎ J Ab: φησὶν ἔχειν‎ Alp (ergo legit ἔχει‎)
Critical Apparatus
18 αὐτό‎ Π‎: ταῦτα‎ Ab
Critical Apparatus
21 καὶ‎ Ab Alp: om. Π‎
post φασιν‎ add. Ab Ἄτλας δʼ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπʼ ἀνάγκης‎ (Hes. Theog. 517), rectius post 20 ἔχειν‎ affert Alp unde sumpsit Ab
Critical Apparatus
22 λέγεται … ἔχειν] ἔχειν λέγεται‎ Ab (Al?) fort. recte
Critical Apparatus
24 ὁμοιοτρόπως‎ Bekker, sic recc.: ὁμοτρόπως‎ Π‎ Ab, quod extat Soph. el. 183b6, at ὁμοιότροπος‎ sescenties apud Ar.: ὁμοίως‎ (!) Alp
Critical Apparatus
29 ὡς‎ alt. om. Π‎
τῆς‎ … 30 λοιδορίας‎ Π‎: τοῦ πρώτου κινήσαντος οἷον ἐκ λοιδορίας ἡ μάχη‎ Ab (ex Alp?)
Critical Apparatus
31 ὡς‎ ex Alp addidi; cf. 29, 35
Critical Apparatus
35 ὁ‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
1023b 1 ὁ‎ om. Alp
ἐκ‎ pr. Ab Alp: ἐκ τοῦ‎ Π‎
Critical Apparatus
13 ὁπωσοῦν‎ Ab Π‎ (-οσ-‎ J): ᾖ ποσόν‎ Alc, sed cf. 15–16
Critical Apparatus
19 τι ἢ‎ E J2
Critical Apparatus
20 τὸ‎ ult. om. Alc recte ut vid.; cf. a34, 1022a6 sim.
Critical Apparatus
27 ἓν καὶ‎ ante τὰ‎ add. Ab
Critical Apparatus
29 τὸ ὅλως‎ Π‎: ὅλον‎ Ab Alp
Critical Apparatus
32 ὅτι‎ Π‎
Critical Apparatus
34 ἐνεργείᾳ‎ E Alp: ἐντελεχείᾳ‎ Ab in marg. add. J2
Critical Apparatus
36 ἐλέγομεν‎ Ab Alp ut vid. (cf. 1016a4): λέγομεν‎ Π‎
Critical Apparatus
1024a 1 δὲ‎ Ab Asclc: om. Π‎ (καὶ ἔχοντος‎ Alp)
Critical Apparatus
3 πᾶν‎ Π‎
Critical Apparatus
7 ὅλος‎ Π‎: ὁ δὲ πᾶς ὅλος‎ Ab
καὶ‎ alt. Π‎: ἢ‎ Ab
Critical Apparatus
8 μεταφορᾷ‎ Π‎: κατὰ μεταφοράν‎ Ab
πᾶν‎ Ab
Critical Apparatus
9 οἷς‎ Π‎ Alp: ὅσοις‎ Ab
τὸ‎ alt. ex Alp Christ: τὰ‎ Ab: om. Π‎
Critical Apparatus
12 δεῖ αὐτὸ‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
13 ἀφηρημένου‎ corr. E
Critical Apparatus
14 λεῖπον αὐτῷ‎ Alp
Critical Apparatus
15 ἔτι] ἐστιν‎ E
δεῖ εἶναι‎ Π‎
Critical Apparatus
16 κἂν‎ Π‎ Alp: καὶ‎ Ab E γρ‎
ἂν ὁμ‎. Ab
Critical Apparatus
17 ἢ‎ E γρ‎
Critical Apparatus
18 ὧν‎ Π‎: ὅσων‎ Ab
Critical Apparatus
21 ἀνομοιομερῶν‎ Π‎ Alp: ἀνομοίων‎ Ab
Critical Apparatus
23 δεῖ‎ Π‎: δὴ‎ Ab scil. ἀφαιρεῖσθαι‎
Critical Apparatus
27 τι‎ om. Π‎
ἂν‎ supplevi
ἔχῃ‎ Ab Π‎: ἔχει‎ Alc
Critical Apparatus
29 μὲν ἓν ἐὰν‎ Ab (om. ᾖ‎)
Critical Apparatus
31 ὁτιοῦν ἕως‎ Ab
ᾖ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
33 οἱ μὲν Ἕλληνες‎ Ab
Critical Apparatus
36 οἱ‎ om. Π‎
δὲ‎ om. Ab
Critical Apparatus
1024b 1 τὸ γένος‎ Π‎
Critical Apparatus
4 ὃ‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
5 γὰρ‎ ex Alp addidi et post ἐστι‎ distinxi
Critical Apparatus
8 ὕλη‎ Π‎ Alc: ἡ ὕλη‎ Ab
Critical Apparatus
10 τε‎ Π‎ Alc: om. Ab
Critical Apparatus
13–15 cf. 1017a23 sq.
Critical Apparatus
27 utrum ᾗ‎ an ἢ‎ dubitat Alp
Critical Apparatus
32 λόγος‎ om. Alc
Critical Apparatus
1025a 3 μὴ‎ Π‎: οὐ‎ Ab
Critical Apparatus
4 αὐτά‎ Ab
Critical Apparatus
5 καὶ … φαμεν‎ Ab Alp: φαμὲν καὶ πράγματα‎ Π‎
Critical Apparatus
6 ὁ‎ Π‎ (add. E) Alp: om. Ab; cf. Plat. Hipp. min. 373 sq.
Critical Apparatus
9 ἑκόντα‎ Π‎ Alp: εἰδότα‎ Ab
πράττοντα‎ ex Alp addidi τὰ φαῦλα‎ Π‎ Ab Lat Alp (om. τὰ‎) Ascl: φαῦλον‎ e coniectura recc. (cf. Herm. 52. 502)
Critical Apparatus
11 τὸ‎ alt. om. Ab
Critical Apparatus
13 οὕτως‎ Ab: οὗτος‎ Alp: τοῦτο‎ Π‎
Critical Apparatus
15 ὡς‎ Al Ascl, add. Eucken: δὲ‎ Ab: om. Π‎
Critical Apparatus
18 ἢ μετὰ τοῦτο‎ om. J
Critical Apparatus
19 δʼ‎ scripsi: δὲ‎ Ab Alp: γʼ‎ Π‎
Critical Apparatus
20 οὐκ … οὐδʼ‎ Ab
Critical Apparatus
22 τι‎ Π‎ Alp: om. Ab
Critical Apparatus
25 ἀλλὰ‎ Ab J Alc: om. E
Critical Apparatus
26 τῳ‎ Π‎ (τῶ‎ J) Alp: τὸ‎ Ab Ascl
Critical Apparatus
27 ἢ ὑπὸ λῃστῶν ληφθείς‎ non interpr. Al
Critical Apparatus
28 ἢ‎ ex Alc Ross: ᾗ‎ Ab: καὶ‎ E: om. J
Critical Apparatus
29 ὅπου‎ Π‎: οὗ‎ Ab
Critical Apparatus
30 τοῦτο δʼ ἧν Αἴγινα‎ delevi, om. Alp Ascl Arab, iam susp. Christ
ἧν‎ Π‎: εἶναι‎ Ab sscr. E; εἶναι‎ ex ἧν‎ et sequenti αι‎ ortum
Critical Apparatus
31 καὶ μὴ‎ Alc
Critical Apparatus
32 οἷον‎ Π‎: ὥσπερ‎ Ab
καὶ ταῦτα ἴδια αἴτια‎ Al γρ‎ ex dittographia?
Critical Apparatus
34 cf. Anal. post. 1. 6–7
Link Settings

Extras

logo-footer Copyright © 2023. All rights reserved. Access is brought to you by Log out